Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Dz.U.20.1241
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 10 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965, z 2017 r. poz. 2189 oraz z 2018 r. poz. 2452) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 w pkt 5 i 6, w § 4 w pkt 1, w § 5 w ust. 2 w pkt 1, w § 26 w ust. 1 i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 27 w ust. 2, w § 37 w ust. 1 w pkt 2 oraz w § 39 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 69" zastępuje się wyrazami "art. 69 ust. 1";
2) w § 27 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 69 ust. 1:";

3) w § 30 uchyla się ust. 3;
4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach działania, o którym mowa w:

1) art. 66, art. 67 i art. 68 w zakresie określonym w ust. 1 lit. a i f rozporządzenia nr 508/2014 - na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) art. 68 w zakresie określonym w ust. 1 lit. b-e oraz g i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014 - przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę w tym wniosku.";

5) w § 34:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawca jest wzywany w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanej dalej "ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną", do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki do nieprzyznania pomocy.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o wprowadzonych zmianach.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.";

6) w § 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 34 ust. 1, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W terminie, o którym mowa w ust. 1, umowa o dofinansowanie może zostać zawarta poza siedzibą podmiotu przyznającego pomoc finansową przez odesłanie do Agencji przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego podpisanej przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo w wyznaczonym terminie nie odesłał przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego podpisanej umowy o dofinansowanie, albo odmówił podpisania umowy o dofinansowanie, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.";

7) w § 37 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w terminach określonych w umowie lub monitorowania wskaźników realizacji celów operacji w terminach określonych w umowie, jeżeli operacja przewiduje takie wskaźniki,";

8) w § 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podpisane przez beneficjenta weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji albo odsyłane przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, a w przypadku działania, o którym mowa w art. 67 rozporządzenia nr 508/2014 - najpóźniej w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, pomocy nie wypłaca się.";

9) w § 39:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

4. Operacja może być realizowana nie więcej niż w pięciu etapach - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, oraz nie więcej niż w czterech etapach - w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014, przy czym wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo--finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, następuje w terminie do:

1) 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014,

2) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014,

3) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014

- lecz nie później niż do dnia 15 lipca 2023 r.",

b) uchyla się ust. 7;
10) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjanta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do złożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o wprowadzonych zmianach.";

11) po § 43 dodaje się § 43a-43g w brzmieniu:

"§ 43a. 1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014:

1) zakładom przetwórstwa produktów rybnych,

2) zakładom przetwórstwa produktów rybnych, które w procesie przetwórstwa wykorzystują surowiec pochodzący z krajowych połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji

- będącym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, zgodnie z następującym wzorem:

R = O × N gdzie:

R - oznacza kwotę wsparcia kapitału obrotowego,

O - oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

N - oznacza współczynnik wsparcia kapitału obrotowego wynoszący 5%.

2. Roczny przychód netto, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z lat 2016-2018.

3. W przypadku zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które nie złożyły formularza statystycznego RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, roczny przychód netto, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów księgowych, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z lat 2016-2018; w przypadku zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które rozpoczęły działalność później niż w 2016 r., bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata.

4. Ilość wykorzystania surowca pochodzącego z krajowych połowów morskich, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz handlowych dokumentów identyfikacyjnych wydanych w 2018 r.

§ 43b. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się za okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w formie wypłaty premii określonej w umowie o dofinansowanie.

§ 43c. 1. Prezes Agencji, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach regionalnych, ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest podawane do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie;

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w ramach danego naboru.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wynosi 7 dni.

5. Prezes Agencji udostępnia wzór wniosku o dofinasowanie nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

6. Do wniosku o dofinasowanie dołącza się następujące dokumenty, w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

3) kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy finansowej jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

5) potwierdzone przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskanym z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonym na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za lata 2016-2018 - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, albo

6) oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto, o którym mowa w pkt 5, ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z lat 2016-2018, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2016 r. - na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składane wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) oświadczenie wnioskodawcy, że przedsiębiorstwo w procesie przetwórstwa wykorzystuje surowiec pochodzący z krajowych połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji, ustalonej na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz handlowych dokumentów identyfikacyjnych wydanych w 2018 r. - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

§ 43d. 1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy lub wymienionych w § 30 ust. 1 pkt 5, lub

2) nie jest zgodny z typem operacji, o którym mowa w § 43c ust. 3 pkt 2, lub

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 43c ust. 1;

4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 43c ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 43e. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 43f. Agencja dokonuje wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 43g. Do szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014:

1) stosuje się przepisy § 29, § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 34 ust. 2-5, 7 i 8 oraz § 37 ust. 1 pkt 1 lit. e-h;

2) przepisy § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34 ust. 1 i 6, § 35, § 36 i § 37 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio;

3) przepisów § 41 nie stosuje się;

4) stosuje się przepisy § 42, z tym że do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34, § 35, § 43d oraz § 43e stosuje się odpowiednio;

5) stosuje się przepisy § 43, z tym że do wniosku następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34, § 35, § 43d oraz § 43e.".

§  2.  Do postępowań w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1241

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Data aktu: 10/07/2020
Data ogłoszenia: 14/07/2020
Data wejścia w życie: 15/07/2020