Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.1210
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i częścią 63 - Rodzina, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym na wynagrodzenia, z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 865 950 zł, do części 63 - Rodzina.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 658 000 zł, do części 63 - Rodzina, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetu środków europejskich, z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w kwocie 488 000 zł, do części 63 - Rodzina.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu środków europejskich, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zrnniejszenia Zwiększenia
w zł
1 2 3 4 J 6 7
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 865 950
750 Administracja publiczna 865 950
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 781 950
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 536 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 850
75095 Pozostała działalność 84 000
4009 Grupa wydatków bieżących jednostki 84 000
63 Rodzina 865 950
750 Administracja publiczna 865 950
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 781 950
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 536 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 850
75095 Pozostała działalność 84 000
4009 Grupa wydatków bieżących jednostki 84 000
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ - BUDŻET PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia
w zł
1 2 3 4 J 6 7
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 658 000
750 Administracja publiczna 658 000
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 658 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 536 000
63 Rodzina 658 000
750 Administracja publiczna 658 000
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 658 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 536 000
ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zrnniejszenia Zwiększenia
w zł
1 2 3 4 5 6 7
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 488 000
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 488 000
750 Administracja publiczna 488 000
75095 Pozostała działalność 488 000
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 488 000
63 Rodzina 488 000
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 488 000
750 Administracja publiczna 488 000
75095 Pozostała działalność 488 000
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 488 000

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1210

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.
Data aktu: 06/07/2020
Data ogłoszenia: 07/07/2020
Data wejścia w życie: 29/02/2020, 08/07/2020