Zakres programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

Dz.U.2020.1205
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej "ustawą", prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:
1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):
a) adaptacja jako rezultat rozwoju,
b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;
2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin):
a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
b) aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
e) mechanizmy rozwoju dziecka;
3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):
a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
f) wprowadzanie dziecka w kulturę,
g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):
a) odpowiedzialność prawna opiekuna,
b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
e) emisja głosu;
5) praktyki zawodowe (80 godzin).
§  2.  Zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:
1) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin):
a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
b) źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
d) innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
e) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
2) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):
a) odpowiedzialność prawna opiekuna,
b) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.
§  3.  (uchylony).
§  4.  Zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:
1) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin):
a) aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
b) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
c) mechanizmy rozwoju dziecka;
2) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin):
a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,
e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
f) wprowadzanie dziecka w kulturę,
g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
3) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):
a) odpowiedzialność prawna opiekuna,
b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) praktyki zawodowe (30 godzin).
§  5.  Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące zagadnienia:
1) udzielanie dziecku pierwszej pomocy;
2) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;
3) innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rodzina kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.2267)

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020