Monitorowanie realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

Dz.U.20.1105
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy
Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a, art. 47c ust. 1 pkt 11 oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. 2 ), zwanych dalej "świadczeniami opieki zdrowotnej", weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami";
2) podmiot prowadzący w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem", monitorowanie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "ustawą";
3) podmiot właściwy do przekazywania do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o nabyciu uprawnień przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
§  2.  Monitorowanie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, prowadzi w imieniu ministra dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra, realizującej zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra, zwany dalej "podmiotem monitorującym".
§  3. 
1.  Monitorowanie realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych--funkcjonariuszy następuje na podstawie analizy informacji przekazywanych ministrowi przez:
1) Prezesa NFZ - w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 3 pkt 3-5 ustawy;
2) komisje lekarskie podległe ministrowi - w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy;
3) świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 6 ustawy.
2.  Analizy informacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje podmiot monitorujący.
3.  Podmiot monitorujący, na podstawie przekazanych informacji, dokonuje:
1) oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy;
2) oceny sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, w zakresie urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.
§  4. 
1.  Podmiot monitorujący sporządza sprawozdanie z realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, zwane dalej "sprawozdaniem".
2.  Sprawozdanie zawiera analizę i ocenę realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz sytuacji zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w związku z urazami lub chorobami powstałymi w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.
3.  Podmiot monitorujący przedstawia sprawozdanie ministrowi do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
§  5.  Minister przekazuje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o nabyciu przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r. 3
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanymfunkcjonariuszom (Dz. U. poz. 602), które traci moc z dniem 11 października 2020 r. zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1105

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Monitorowanie realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.
Data aktu: 18/06/2020
Data ogłoszenia: 25/06/2020
Data wejścia w życie: 12/10/2020