Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.U.20.1069
USTAWA
z dnia 7 maja 2020 r.
o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 1
Art.  1. 

W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania do obrotu:

a) nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 2003/2003,

b) nawozów i środków wspomagających uprawę roślin określonym w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2019/1009";";

2) po art. 16 dodaje się art. 16a-16e w brzmieniu:

"Art. 16a. Organem notyfikującym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1009, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 16b. Do wykonywania zadań określonych w rozdziale IV rozporządzenia nr 2019/1009 w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2019/1009 stosuje się przepisy art. 24 ust. 2a, art. 27 ust. 1-3 i 5 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z tym że:

1) właściwym ministrem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, jest minister właściwy do spraw gospodarki;

2) wniosek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 tej ustawy, oprócz wymagań określonych w art. 27 ust. 3 tej ustawy spełnia ponadto wymagania dotyczące wniosku o notyfikację, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 2019/1009;

3) ograniczenia zakresu, zawieszenia lub cofnięcia autoryzacji, o których mowa w art. 27 ust. 5 tej ustawy, dokonuje się w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków określonych w art. 24 i art. 26 rozporządzenia nr 2019/1009 lub niewypełniania obowiązków określonych w art. 32 i art. 34 rozporządzenia nr 2019/1009.

Art. 16c. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w art. 23 i art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/1009.

Art. 16d. Ocenę i monitorowanie jednostek notyfikowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1009, prowadzi Polskie Centrum Akredytacji.

Art. 16e. 1. Od rozstrzygnięć jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, wydanych na podstawie art. 32 ust. 3-5 rozporządzenia nr 2019/1009, przysługuje odwołanie do tej jednostki, z tym że to odwołanie rozpatrują osoby, które nie brały udziału w podejmowaniu rozstrzygnięcia, którego dotyczy to odwołanie.

2. Jednostki notyfikowane, o których mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, określają i udostępniają zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania z odwołaniami od rozstrzygnięć tych jednostek.

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Jednostka notyfikowana, o której mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, może określić dłuższy termin na złożenie odwołania.";

3) po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:

"Art. 20b. Zabrania się stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.";

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwana dalej "Inspekcją", sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin, w sposób określony w przepisach o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.";

5) w art. 31 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych" zastępuje się wyrazami "Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa";
6) w art. 41 w pkt 12 po wyrazach "nawozy amonowo-węglanowe" dodaje się przecinek i wyraz "lub" oraz dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) wbrew zakazowi określonemu w art. 20b stosuje mocznik w formie granulowanej niezawierający inhibitora ureazy albo powłoki biodegradowalnej".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425 i 695) w art. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) związane z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796 i 1069);".

Art.  3. 

Do postępowań dotyczących nadzoru prowadzonego na podstawie art. 30 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  4. 

Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w tych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez:

1) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
2) Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
Art.  5. 
1.  Akta spraw, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - wojewódzkim inspektorom ochrony roślin i nasiennictwa, niezwłocznie po zakończeniu postępowania decyzją ostateczną.
2.  Akta spraw, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, objętych postępowaniami zakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a także akta innych spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - wojewódzkim inspektorom ochrony roślin i nasiennictwa, w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.
Art.  6. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc oraz mogą być zmieniane i uchylane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art.  7. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., oraz art. 1 pkt 3 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozdziału IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1069

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Data aktu: 07/05/2020
Data ogłoszenia: 22/06/2020
Data wejścia w życie: 01/07/2020, 01/08/2021, 23/06/2020