Wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dz.U.2020.1016
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Na podstawie art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. zwanego dalej "wykazem".
§  2. 
1.  Wykaz jest prowadzony w postaci księgi albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
2.  Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
3.  Wykaz w postaci elektronicznej zawiera odpowiednio wszystkie dane przewidziane we wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia.
4.  Dane wpisują do wykazu upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
§  3. 
1.  Po przygotowaniu pakietu wyborczego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwanej dalej "ustawą", i umieszczeniu go w kopercie na pakiet wyborczy wpisuje się do wykazu dane określone w rubrykach nr 1-4 wykazu.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, datę wysłania pakietu wyborczego odnotowuje się w rubryce nr 5 wykazu na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki poleconej wydanego przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695).
3.  W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, datę doręczenia albo odbioru pakietu wyborczego odnotowuje się w rubryce nr 6 wykazu na podstawie pisemnego stwierdzenia tego faktu przez osobę doręczającą albo wydającą pakiet wyborczy.
4.  W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 i 6 ustawy, datę doręczenia albo odbioru pakietu wyborczego odnotowuje się w rubryce nr 6 wykazu na podstawie informacji otrzymanej od operatora wyznaczonego.
5.  W rubryce nr 7 wykazu odnotowuje się także fakt niedoręczenia albo nieodebrania pakietu wyborczego.
§  4.  Dane w wykazie są aktualizowane przez upoważnionych pracowników urzędu gminy niezwłocznie po uzyskaniu informacji, na podstawie których dokonuje się wpisu w rubrykach nr 5-7 wykazu.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

(podać datę wyborów)

Pieczęć nagłówkowa urzędu gminy*

1. KOLEJNY NUMER WYKAZU 2. DANE WYBORCY 3. ADRES WYBORCY 4. DATA

PRZYGOTOWANIA

PAKIETU

WYBORCZEGO

5. DATA WYSŁANIA PAKIETU WYBORCZEGO W PLACÓWCE POCZTOWEJ 6. DATA ODBIORU PAKIETU WYBORCZEGO 7. UWAGI
nazwisko imię

(imiona)

numer PESEL

* Umieszcza się na każdym arkuszu wykazu. Wymóg ten nie dotyczy wykazu w postaci elektronicznej.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1016

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Data aktu: 08/06/2020
Data ogłoszenia: 09/06/2020
Data wejścia w życie: 09/06/2020