Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";
2)
wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy, zwany dalej "kursem reedukacyjnym";
3)
wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;
4)
szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwane dalej "badaniami lekarskimi", lub badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwane dalej "badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu", oraz wzory dokumentów z tym związane.
§  2. 
Szczegółowy program kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.
§  4. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy - marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie lekarskie niezwłocznie po:
1)
otrzymaniu informacji i ustaleń stanu faktycznego, uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych, dotyczących istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem;
2)
uzyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący tramwajem kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
3)
otrzymaniu zawiadomienia właściwego organu orzekającego o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, dotyczącego istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem.
2. 
Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy - marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu niezwłocznie po:
1)
uzyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący tramwajem:
a)
kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
b)
przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c)
w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
2)
otrzymaniu wniosku organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy.
2. 
Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI

PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

..........................................................

(pieczątka wojewódzkiego

ośrodka ruchu drogowego)

......................................

(miejscowość i data)

Zaświadczenie nr ...../ .....1)
Na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) zaświadcza się, że Pan/Pani2):

1. .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

2. .......................................................................................................................................................

(data, miejsce urodzenia i numer PESEL3)

3. .......................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

4. .......................................................................................................................................................

(numer prawa jazdy i organ wydający)

5. .......................................................................................................................................................

(organ kierujący na kurs)

w terminie ...................................................................... ukończył(a) kurs reedukacyjny w zakresie

problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

.................................................................

(imię, nazwisko i numer wykładowcy, jeżeli go posiada)

................................................................

(podpis i pieczątka dyrektora wojewódzkiego

ośrodka ruchu drogowego)

1 Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np. 1/2017.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  3  

WZÓR

Decyzja nr ......

o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

.................................................................... .....................................................

(pieczęć organu kierującego na badanie) (miejscowość, data)

Decyzja nr ................

o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 978,z późn. zm.), kieruję na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:

Pana/Panią ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL*) ........................................................................................................................................................

zamieszkałego(-łą) ...................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

posiadającego(-cą):

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T**),

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E**),

– uprawnienia do kierowania tramwajem**).

UZASADNIENIE

Decyzja o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami została wydana, ponieważ:

1) na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem**);

2) uzyskano od administratora centralnej ewidencji kierowców informację potwierdzającą, że kierowca albo kierujący tramwajem kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu**);

3) otrzymano zawiadomienie właściwego organu orzekającego o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy dotyczące istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem**).

............................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do

wydania decyzji, z podaniem stanowiska służbowego)

________________

*)' W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

**) Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..........................................., za pośrednictwem organu kierującego na badanie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami należy zgłosić się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Orzeczenie lekarskie należy przedstawić organowi kierującemu na badanie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Opłatę ewidencyjną należy uiścić najpóźniej w dniu dostarczenia organowi kierującemu na badanie orzeczenia lekarskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  4  

WZÓR

Decyzja nr ......

o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

......................................................................... ...........................................

(pieczęć organu kierującego na badanie) (miejscowość, data)

Decyzja nr ..............

o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.), kieruję na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem:

Pana/Panią ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL*) ........................................................................................................................................................

zamieszkałego(-łą) ..............................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

posiadającego(-cą):

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T**),

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E**),

– uprawnienia do kierowania tramwajem**).

UZASADNIENIE

Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem została wydana, ponieważ:

1) uzyskano od administratora centralnej ewidencji kierowców informację potwierdzającą, że kierowca albo kierujący tramwajem:

a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu**),

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego**),

c) w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji**);

2) otrzymano wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami**).

...................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania

decyzji, z podaniem stanowiska służbowego)

___________________

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

**) Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........................................., za pośrednictwem organu kierującego na badanie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem należy zgłosić się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Orzeczenie psychologiczne należy przedstawić organowi kierującemu na badanie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Opłatę ewidencyjną należy uiścić najpóźniej w dniu dostarczenia organowi kierującemu na badanie orzeczenia lekarskiego.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U.2019.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U.2019.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
4 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U.2019.2111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2019.140 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
Data aktu: 18/12/2012
Data ogłoszenia: 24/01/2019
Data wejścia w życie: 19/01/2013