Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób przekazywania.

Dz.U.2016.2038
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 2
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego zawiera:
1) nazwę (firmę) zamawiającego, adres, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów;
2) oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności;
3) w przypadku zamówień, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:
a) innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami klasycznymi" - liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej i wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryb udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej i na rodzaje zamówień,
b) o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi" - wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień,
c) o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", których przedmiotem są roboty budowlane - liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej i wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryb udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;
4) w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) rodzaju zamówienia,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień",
d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
e) uzasadnienia zastosowania trybu:
negocjacji z ogłoszeniem - z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
negocjacji bez ogłoszenia,
dialogu konkurencyjnego - z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
zamówienia z wolnej ręki,
f) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,
g) wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług,
h) liczby złożonych ofert,
i) liczby odrzuconych ofert,
j) liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948 i 1997),
k) zamówień udzielonych wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
l) zamówień udzielonych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
m) liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

- w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

5) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpiła relacja określona w art. 17 ust. 1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy - wykaz postępowań z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) rodzaju zamówienia,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
e) liczby przypadków wystąpienia relacji określonej w art. 17 ust. 1 ustawy albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy,
f) porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji, w tym liczby wykrytych porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji oraz liczby wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy

- w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

6) w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138o ustawy - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
b) opisu usługi,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
d) zastosowanej procedury udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
e) zamówienia udzielonego jako zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, o którym mowa w art. 138p ust. 1 ustawy,
f) wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,
g) liczby złożonych ofert,
h) liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
i) liczby ofert złożonych przez wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
j) liczby ofert złożonych przez wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej,
k) zamówień udzielonych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
l) liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

- w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe;

7) w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających aspekty społeczne - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) rodzaju zamówienia,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
e) wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,
f) zamówienia udzielonego jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy,
g) aspektów społecznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym odwołania się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, odwołania się do aspektów społecznych związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, w tym związanych z zatrudnieniem, odwołania się do dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy, lub odwołania się do oznakowania, o którym mowa w art. 30a ustawy, związanego z aspektami społecznymi,
h) aspektów społecznych określonych w kryteriach oceny ofert, w tym odwołania się do oznakowania, o którym mowa w art. 30a ustawy, oraz odwołania się do innych aspektów społecznych,
i) liczby złożonych ofert,
j) rodzaju podmiotu, któremu udzielono zamówienia,
k) czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne, zostało unieważnione

- w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

8) w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających aspekty środowiskowe lub innowacyjne - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) rodzaju zamówienia,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
e) wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,
f) odwołania się do systemów i środków zarządzania środowiskowego w ramach warunków udziału w postępowaniu,
g) aspektów środowiskowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym odwołania się do aspektów środowiskowych związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy i odwołania do oznakowania, o którym mowa w art. 30a ustawy, związanego z aspektami środowiskowymi,
h) aspektów środowiskowych określonych w kryteriach oceny ofert, w tym przez odwołanie się do oznakowania związanego z aspektami środowiskowymi, o którym mowa w art. 30a ustawy, przez zastosowanie kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, o którym mowa w art. 91 ust. 3b ustawy, przez odwołanie się do innych aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia,
i) wymagań dotyczących aspektów związanych z innowacyjnością zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy,
j) uwzględnienie aspektów związanych z innowacyjnością w ramach kryteriów oceny ofert,
k) czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty środowiskowe lub innowacyjne, zostało unieważnione

- w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

9) liczbę i łączną wartość zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie, na podstawie art. 4 pkt 1-1b, 3 lit. a, e i ea oraz g-ja, pkt 5, 5b-6, 10-13, art. 4b ust. 1 i 1a, art. 4d ust. 1 pkt 1-6, 8 i 9, art. 136 ust. 1-3, art. 137 oraz art. 138 ust. 1-3 ustawy;
10) łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy;
11) łączną wartość udzielonych zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone:
a) na usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
b) na dostawy, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
§  2.  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
§  3.  Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), nie zawiera informacji, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. j-m oraz pkt 5-8.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ZP-SR ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W ROKU .....

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 64, Dz. Urz. UE L 319 z 02.12.2011, str. 43, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 184, Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 14).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530), które utraciło moc z dniem 28 lipca 2016 r., na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).

Zmiany w prawie

Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021