Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2
z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Napis podany na tabliczce może określać:

1) okres obowiązywania znaku,

2) okres wyłączenia określonego tabliczką uczestnika ruchu lub rodzaju pojazdu,

3) uczestnika ruchu, część drogi lub rodzaj pojazdu, których znak dotyczy albo nie dotyczy.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wzory znaków drogowych, sygnałów drogowych, wzory tabliczek oraz ich spis określa, z zastrzeżeniem ust. 8a i 9, załącznik do rozporządzenia.",

c)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Na tabliczkach innych niż określone wzorem stosuje się symbole określające pojazd albo uczestnika ruchu zgodnie ze wzorami znaków i tabliczek określonych w załączniku do rozporządzenia.";

2)
w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.";

3)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.";

4)
w § 18 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Znak B-11 "zakaz wjazdu wózków rowerowych" oznacza zakaz ruchu wózków rowerowych.";

5)
w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.";

6)
w § 27 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:";

7)
w § 33:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, z uwzględnieniem ust. 3.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Umieszczona pod znakami, o których mowa w ust. 2, tabliczka z napisem "Dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.";

8)
w § 35 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Umieszczona pod znakami C-1 do C-10 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że nakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.";

9)
§ 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. 1. Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

2. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania albo do:

1) miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40,

2) najbliższego skrzyżowania.

3. Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.";

10)
w § 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Nakaz wyrażony znakiem C-16 obowiązuje do odwołania albo do miejsca umieszczenia znaku B-41, C-13 albo D-40.";

11)
§ 40 otrzymuje brzmienie:

"§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.

2. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

3. Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16.";

12)
w § 44:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka z napisem "Nie dotyczy" wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że ruch pojazdów określonych tabliczką odbywa się w dwóch kierunkach.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Znak D-3 z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub wózka rowerowego umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu.";

13)
w § 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Umieszczona pod znakiem D-4a lub D-4b tabliczka z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub wózka rowerowego oznacza, że znak nie dotyczy roweru lub wózka rowerowego.";

14)
w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis lub symbol pojazdu oznacza, że na pasie ruchu oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch pojazdu określonego tym napisem lub symbolem.";

15)
w § 52:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Umieszczony na znaku D-18 symbol pojazdu oznacza, że parking jest przeznaczony na postój pojazdu, którego symbol znajduje się na znaku.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.";

16)
w § 53:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Znak D-19 "postój taksówek" oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.",

b)
uchyla się ust. 3;
17)
§ 65 otrzymuje brzmienie:

"§ 65. 1. Znaki:

1) E-15a "numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t",

2) E-15b "numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t",

3) E-15c "numer autostrady",

4) E-15d "numer drogi ekspresowej",

5) E-15e "numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t",

6) E-15f "numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t",

7) E-15g "numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t",

8) E-16 "numer szlaku międzynarodowego" wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

2. Znaki wymienione w ust. 1 pkt 1-7 oznaczają także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym:

1) 11,5 t - w przypadku znaków: E-15a, E-15c oraz E-15d,

2) 10 t - w przypadku znaków: E-15e oraz E-15f,

3) 8 t - w przypadku znaków: E-15b oraz E-15g

i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

3. Umieszczona pod znakiem E-15a, E-15c, E-15d, E-15f albo E-15g tabliczka T-34 oznacza, że za przejazd odcinkiem drogi publicznej tak oznaczonym pobiera się opłatę elektroniczną.";

18)
w § 87 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Znaki określone w ust. 1 umieszczone na pasie ruchu poprzedzone symbolem lub napisem, o których mowa w § 91 ust. 1 i 2, oznaczają kierunek ruchu pojazdu wskazanego tym symbolem lub napisem.";

19)
w § 89:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Znak P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu:

1) na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych,

2) przed przejściem dla pieszych,

3) przed przystankami tramwajowymi bez wysepek,

4) przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi,

5) przed przejazdem dla rowerzystów,

6) przed śluzą dla rowerów,

7) przed sygnałem świetlnym.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Obowiązek zatrzymania pojazdu w miejscu, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy kierującego rowerem wjeżdżającego do śluzy dla rowerów.";

20)
w § 91:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Znak P-23 "rower" oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach; znak P-23 umieszczony łącznie ze znakiem P-26 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Po części drogi oznaczonej znakiem P-23 może odbywać się ruch wózka rowerowego, jeżeli oznakowanie pionowe tej części drogi wskazuje taką możliwość.";

21)
§ 92 otrzymuje brzmienie:

"§ 92. Znak P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.";

22)
po § 93 dodaje się § 93a i § 93b w brzmieniu:

"§ 93a. Znak P-26 "piesi" oznacza drogę dla pieszych; znak P-26 umieszczony łącznie ze znakiem P-23 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.

§ 93b. Znak P-27 "kierunek i tor ruchu roweru" wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.";

23)
po § 95 dodaje się § 95a w brzmieniu:

"§ 95a. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi.

2. Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator S-1a.";

24)
po § 97 dodaje się § 97a w brzmieniu:

"§ 97a. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-3a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi, jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

2. Przepisy § 95 ust. 1 i 2 oraz § 97 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3a.";

25)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w części "ZNAKI DROGOWE PIONOWE":
w grupie "Znaki kierunku i miejscowości":
--
pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

"27) E-15a "numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t",

28) E-15b "numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t",",

--
pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) E-15e "numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t",",

--
po pkt 31 dodaje się pkt 31a i 31b w brzmieniu:

"31a) E-15f "numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t",

31b) E-15g "numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t",",

w grupie "Tabliczki do znaków drogowych":
--
uchyla się pkt 27,
--
pkt 45 otrzymuje brzmienie:

"45) T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy,",

b)
w części "ZNAKI DROGOWE POZIOME" po pkt 28 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu:

"29) P-26 "piesi",

30) P-27 "kierunek i tor ruchu roweru".",

c)
w części "SYGNAŁY ŚWIETLNE" w grupie "Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych":
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) S-1a sygnalizator z sygnałami dla kierujących rowerem,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) S-3a sygnalizator kierunkowy z sygnałami dla kierujących rowerem,",

d)
w części "ZNAKI DROGOWE PIONOWE":
w grupie "Znaki kierunku i miejscowości" dodaje się rysunek E-15f i E-15g:

wzór

E-15f

wzór

E-15g

w grupie "Tabliczki do znaków drogowych" skreśla się rysunek T-22,
e)
w części "ZNAKI DROGOWE POZIOME" po rysunku znaku P-25 dodaje się rysunki znaków P-26 i P-27:

wzór

P-26

wzór

P-27

f)
w części "SYGNAŁY ŚWIETLNE" w grupie "Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych":
po rysunku S-1 dodaje się rysunek S-1a:

wzór

S-1a

po rysunku S-3 dodaje się rysunek S-3a:

wzór

S-3a

§  2.
Tabliczkę T-22 stosowaną w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważną tabliczce z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru, o której mowa w § 44 ust. 3 i § 45 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024