Ochrona gatunkowa roślin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki roślin:
a)
objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;
2)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków roślin, w tym wielkość stref ochrony.
§  2.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym gatunki wymagające ochrony czynnej są oznaczone symbolem (1).
§  3.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i stanowisk są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6.
1.
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym że zakaz transportu dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2);
7)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2.
W stosunku do innych niż dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
§  7.
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w lp. 301 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
przetrzymywania okazów gatunków;
2)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub transportu okazów gatunków.
§  8.
Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1)
w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia symbolem (3), zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania oraz niszczenia ich siedlisk, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3, nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów;
2)
zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7, nie dotyczą:
a)
pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,
b)
przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;
3)
zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7, nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2).
§  9.
W stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony gatunków:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji roślin oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin w szczególności:
a)
rozkładającego się drewna,
b)
drzew odpowiednich dla gatunków epifitycznych,
c)
źródeł i źródlisk,
d)
lagun, płytkich zatok, płytkich ujść rzek oraz łąk podmorskich,
e)
oligotroficznych, eutroficznych i dystroficznych zbiorników oraz oczek wodnych,
f)
torfowisk, zabagnień i starorzeczy,
g)
nizinnych i podgórskich rzek wraz z tarasami zalewowymi,
h)
wydm nadmorskich i śródlądowych oraz zagłębień pomiędzy nimi,
i)
mokrych i zmiennowilgotnych łąk,
j)
łąk i pastwisk uprawianych lub użytkowanych ekstensywnie,
k)
muraw ksero termicznych i wrzosowisk,
l)
górskich łąk i muraw,
m)
piargów, gołoborzy i rumowisk skalnych,
n)
zróżnicowanych zarośli i zbiorowisk leśnych;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, polegających na:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,
e)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów w sposób właściwy dla gatunku,
f)
regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
7)
przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
8)
promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
9)
promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, i związanych z tym skutków;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony tych gatunków;
14)
realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.
§  10.
Do gatunków roślin określonych w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 11, 18, 20, 24, 30-32, 34, 41, 42, 49-51, 55-57, 62, 64, 68, 79, 95, 97, 107-109, 146, 150, 154, 155, 202, 229, 236, 261, 263, 266, 290-292, 298, 300, 347, 351, 365, 367, 368, 372, 374, 377, 384, 388, 406, 408,
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2-4, 7-9, 11-14, 16, 18-20, 24-27, 30, 31, 37, 39, 43, 44, 87, 108, 156, 180, 201, 217, 219, 220, 222, 239, 252-254, 257, 261-264, 266, 272-278, 300, 301

- przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
BRUNATNICE PHAEOPHYTA
morszczynowate Fucaceae
1. morszczyn pęcherzykowaty (3) Fucus vesiculosus
KRASNOROSTY RHODOPHYTA
hildenbrandiowate Hildenbrandiaceae
2. hildenbrandia rzeczna Hildenbrandtia rivularis
rozróżkowate Ceramiaceae
3. rozróżka* (3) Ceramium diaphanum
4. rozróżka* (3) Ceramium rubrum
5. rozróżka* (3) Ceramium tenuicorne
widlikowate Furcellariaceae
6. widlik* (3) Furcellaria fastigiata
RAMIENICE CHAROPHYTA
ramienicowate Characeae
7. krynicznik ciemny (3) Nitella opaca
8. krynicznik cieniutki Nitella tenuissima
9. krynicznik malutki (3) Nitella confervacea (N. batrachosperma)
10. krynicznik obskubany (3) Nitella syncarpa
11. krynicznik przezroczysty (3) Nitella translucens
12. krynicznik smukły (3) Nitella gracilis
13. krynicznik włosowaty (3) Nitella capillaris
14. lychnotamnus brodaty (3) Lychnothamnus barbatus
15. ramienica cienkokolczasta (3) Chara tenuispina
16. ramienica grzywiasta (3) Chara crassicaulis
17. ramienica grubołodygowa (3) Chara filiformis (Ch. jubata)
18. ramienica miotlasta (3) Chara bauerii (Ch. scoparia)
19. ramienica szczeciniasta (3) Chara strigosa
20. ramienica szorstka (3) Chara aspera
21. ramienica wielokolczasta (3) Chara polyacantha
22. ramienica włochata (3) Chara canescens (Ch. crinita)
23. ramienica zagięta (3) Chara connivens
24. ramienica zwyczajna (3) Chara rudis
25. rozsocha skupiona (3) Tolypella glomerata
26. rozsocha splątana (3) Tolypella intricata
27. rozsocha wielka (3) Tolypella prolifera
WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA
beznerwowate Aneuraceae
28. lśniątka zakrzywiona (3) Riccardia incurvata
29. lśniątka zatokowa (3) Riccardia chamedryfolia
czarostkowate Fossombroniaceae
30. czarostka drobna Fossombronia pusilla
31. czarostka jamkowata Fossombronia foveolata
32. czarostka krzywa Fossombronia incurva
czubkowate Lophoziaceae
33. czubek delikatny Lophozia laxa
34. czubek długozębny Lophozia longidens
35. czubek główkowaty Lophozia capitata
36. czubek Ruthego Lophozia rutheana
37. wieloklap Kunzego Barbilophozia kunzeana
38. zgiętolist nadrzewny Anastrophyllum hellerianum
głowiakowate Cephaloziaceae
39. bagniczka drobna Cladopodiella francisci
40. bagniczka pływająca Cladopodiella fluitans
41. głowiak buławkowaty Cephalozia pleniceps
42. głowiak Loitlesbergera Cephalozia loitlesbergeri
43. głowiak łańcuszkowaty Cephalozia catenulata
44. natorfek nagi Odontoschisma denudatum
45. natorfek torfowcowy Odontoschisma sphagni
jednoczepkowate Haplomitriaceae
46. jednoczepek Hookera Haplomitrium hookeri
manniowate Aytoniaceae
47. gwiaździanka workowata (1) Asterella saccata
48. mannia pachnąca (1) Mannia fragrans
49. rebulia półkulista Reboulia hemisphaerica
miedzikowate Frullaniaceae
50. miedzik krucholistny Frullania fragilifolia
51. miedzik tamaryszkowy Frullania tamarisci
ostroczepkowate Oxymitraceae
52. ostroczepek łuskowaty (1) Oxymitra incrassata
pallawiciniowate Pallaviciniaceae
53. merkia irlandzka Moerckia hibernica
54. pallawicinia Lyella Pallavicinia lyellii
parzochowate Porellaceae
55. parzoch pieprzowy Porella arboris-vitae
56. parzoch szerokolistny Porella platyphylla
płożykowate Geocalycaceae
57. płozikowiec tarczkowaty Harpanthus scutatus
58. płożyk wonny Geocalyx graveolens
wgłębkowate Ricciaceae
59. wgłębka Hübenera Riccia huebeneriana
60. wgłębka rzęsista (1) Riccia ciliifera
61. wgłębka szara Riccia trichocarpa
widlikowate Metzgeriaceae
62. widlik krzaczkowaty Metzgeria fruticulosa
skapankowate Scapaniaceae
63. skapanka błotna Scapania paludicola
64. skapanka spiczasta Scapania apiculata
MCHY BRYOPHYTA
bezlistowate Buxbaumiaceae
65. bezlist okrywowy (2) (3) Buxbaumia viridis
białozębowate Leucodontaceae
66. jeżolist zwyczajny (3) Antitrichia curtipendula
błotniszkowate Helodiaceae
67. błotniszek wełnisty (3) Helodium blandowii
czarnogłowate Catoscopiaceae
68. czarnogłów czarniawy Catoscopium nigitum
drabinowcowate Cinclidiaceae
69. drabinowiec mroczny Cinclidium stygium
krzywoszyjowate Amblystegiaceae
70. bagiennik widłakowaty (3) Pseudocalliergon lycopodioides
71. bagiennik żmijowaty Pseudocalliergon trifarium
72. haczykowiec (sierpowiec) błyszczący (2) (3) Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus
73. krzywoząb podsadnikowy Anacamptodon splachnoides
74. mokradłosz Richardsona Calliergon richardsonii
75. mokradłosz wielkolistny Calliergon megalophyllum
76. sierpowiec włosolistny Drepanocladus capillifolius
77. skorpionowiec brunatny Scorpidium scorpioides
78. warnstorfia włoskolistna Warnstorfia trichophylla
krótkoszowate Brachytheciaceae
79. ostrószek kanaryjski Rhynchostegiella teneriffae
80. szydłosz cienki Cirriphyllum tenuicaule
miecherowate Neckeraceae
81. miechera pierzasta Neckera pennata
82. miechera wysmukła Neckera pumila
nurzypląsowate Cinclidotaceae
83. nurzypląs czarniawy Cinclidotus riparius
84. nurzypląs lancetowaty Cinclidotus fontinaloides
parzęchlinowate Meesiaceae
85. mszar krokiewkowaty (3) Paludella squarrosa
86. parzęchlin trójrzędowy (3) Meesia triquetra
87. parzęchlin trzęsawiskowy Meesia uliginosa
88. tępoząb białawy Amblyodon dealbatus
płaskolistowate Hookeriaceae
89. płaskolist lśniący Hookeria lucens
płaskomerzykowate Plagiomniaceae
90. nibyprątnik torfowy Pseudobryum cinclidioides
podsadnikowate Splachnaceae
91. podsadnik kulisty Splachnum sphaericum
prątnikowate Bryaceae
92. prątnik brandenburski Bryum neodamense
93. prątnik jajowaty Bryum subneodamense
rokietowate Hypnaceae
94. rokiet łąkowy Hypnum pratense
95. rokiet płodny Hypnum fertile
skrętkowate Funariaceae
96. bezrąbek czterokanciasty Pyramidula tetragona
97. czarecznik zaostrzony Physcomitrium acuminatum
skrzydlikowate Fissidentaceae
98. skrzydlik studziennik Fissidens fontanus
99. skrzydlik tęgoszczecinowy Fissidens crassipes
strzechwowate Grimmiaceae
100. rozłupek wiotki Schistidium flaccidum
szurpkowate Orthotrichaceae
101. nastroszek amerykański Ulota hutchinsiae
102. nastroszek długoszypułkowy Ulota coarctata
103. nastroszek Drummonda Ulota drummondii
104. nastroszek morski Ulota phyllantha
105. szurpek szwedzki Orthotrichum scanicum
106. zrostniczek wysmukły Zygodon gracilis
107. zrostniczek skalny Zygodon rupestris
108. zrostniczek Stirtona Zygodon stirtonii
109. zrostniczek ząbkowany Zygodon dentatus
110. zrostniczek zielony Zygodon viridissimus
torfowcowate Sphagnaceae
111. torfowiec Lindberga Sphagnum lindbergii
widłozębowate Dicranaceae
112. krzywoszczeć Schimpera Campylopus schimperi
113. widłoząb Bergera Dicranum undulatum
114. widłoząb zielony (2) Dicranum viride
zdrojkowate Fontinalaceae
115. moczara sierpowata (3) Dichelyma falcatum
116. moczara włoskowata (żaglik włoskowaty) (2) (3) Dichelyma capillaceum
117. zdrojek rokietowaty (3) Fontinalis hypnoides
118. zdrojek szwedzki (3) Fontinalis dalecarlica
PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA
długoszowate Osmundaceae
119. długosz królewski (3) Osmunda regalis
marsyliowate Marsileaceae
120. gałuszka kulecznica (1) (3) Pilularia globulifera
121. marsylia czterolistna (1) (2) (3) Marsilea quadrifolia
narecznicowate Dryopteridaceae
122. paprotnik Brauna Polystichum braunii
123. paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum
124. paprotnik ostry Polystichum lonchitis
nasięźrzałowate Ophioglossaceae
125. nasięźrzał pospolity (1) Ophioglossum vulgatum
126. podejźrzon księżycowy (1) Botrychium lunaria
127. podejźrzon marunowy (1) Botrychium matricariifolium
128. podejźrzon pojedynczy (1) (2) (3) Botrychium simplex
129. podejźrzon rutolistny (1) Botrychium multifidum
130. podejźrzon wirginijski (1) (3) Botrychium virginianum
poryblinowate Isoëtaceae
131. poryblin jeziorny (3) Isoëtes lacustris
132. poryblin kolczasty (3) Isoëtes echinospora
rozpłochowate Hymenophyllaceae
133. włosocień delikatny (2) (3) Trichomanes speciosum
salwinowate Salviniaceae
134. salwinia pływająca Salvinia natans
widłakowate Lycopodiaceae
135. widlicz (widłak) alpejski (3) Diphasiastrum alpinum
136. widlicz (widłak) cyprysowy Diphasiastrum tristachyum
137. widlicz (widłak) Isslera Diphasiastrum issleri
138. widlicz (widłak) Zeillera Diphasiastrum zeilleri
139. widłaczek (widłak) torfowy (3) Lycopodiella inundata
wietlicowate Athyriaceae
140. rozrzutka brunatna (1) (3) Woodsia ilvensis
zanokcicowate Aspleniaceae
141. języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium
142. zanokcica serpentynowa (2) (3) Asplenium adulterinum
143. zanokcica klinowata (3) Asplenium cuneifolium
144. zanokcica ciemna (3) Asplenium adiantum-nigrum
zmienkowate Cryptogrammaceae
145. zmienka górska (3) Cryptogramma crispa
NASIENNE SPERMATOPHYTA
babkowate Plantaginaceae
146. babka górska (3) Plantago atrata subsp. carpathica
147. babka nadmorska (b. morska) (1) Plantago maritima
148. babka pierzasta (1) Plantago coronopus
149. brzeżyca jednokwiatowa (3) Littorella uniflora
150. przetacznik zwodny (p. wiechowaty) (1) Veronica paniculata
bagnicowate Scheuchzeriaceae
151. bagnica torfowa Scheuchzeria palustris
baldaszkowate Apiaceae
152. cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis
153. mikołajek nadmorski Eryngium maritimum
154. przewiercień cienki Bupleurum tenuissimum
155. przewiercien długolistny Bupleurum longifolium
156. selery (pęczyna) węzłobaldachowe (3) Apium nodiflorum
157. selery (pęczyna) błotne (1) (2) (3) Apium repens
158. starodub łąkowy (1) (2) (3) Ostericum palustre
bobrkowate Menyanthaceae
159. grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata
brzozowate Betulaceae
160. brzoza karłowata (1) (3) Betula nana
161. brzoza niska (1) (3) Betula humilis
162. brzoza ojcowska (1) (3) Betula x oycoviensis
dymnicowate Fumariaceae
163. kokorycz drobna Corydalis pumila
dziurawcowate Hypericaceae
164. dziurawiec nadobny Hypericum pulchrum
165. dziurawiec wytworny (1) Hypericum elegans
dzwonkowate Campanulaceae
166. dzwonecznik wonny (1) (2) (3) Adenophora liliifolia
167. dzwonek boloński (1) Campanula bononiensis
168. dzwonek brodaty Campanula barbata
169. dzwonek karkonoski (1) (2) (3) Campanula bohemica
170. dzwonek piłkowany (d. lancetowaty) (2) (3) Campanula serrata
171. dzwonek syberyjski (1) Campanula sibirica
fiołkowate Violaceae
172. fiołek bagienny Viola uliginosa
173. fiołek mokradłowy (1) Viola stagnina
174. fiołek torfowy Viola epipsila
goryczkowate Gentianaceae
175. centuria nadbrzeżna Centaurium littorale
176. goryczka kropkowana (3) Gentiana punctata
177. goryczka krótkołodygowa (g. Klusjusa) (3) Gentiana clusii
178. goryczka krzyżowa (1) Gentiana cruciata
179. goryczka przeźroczysta (3) Gentiana frigida
180. goryczka śniegowa (3) Gentiana nivalis
181. goryczka wąskolistna (1) Gentiana pneumonanthe
182. goryczka wiosenna (3) Gentiana verna
183. goryczuszka (goryczka) bałtycka (1) Gentianella baltica
184. goryczuszka (goryczka) błotna (1) Gentianella uliginosa
185. goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2) (3) Gentianella bohemica
186. goryczuszka (goryczka) gorzkawa Gentianella amarella
187. goryczuszka (goryczka) lodnikowa (3) Gentianella tenella
188. goryczuszka (goryczka) polna (1) Gentianella campestris
189. goryczuszka (goryczka) Wettsteina (1) Gentianella germanica
190. niebielistka (swercja) trwała (1) Swertia perennis
goździkowate Caryophyllaceae
191. goździk kosmaty (1) Dianthus armeria
192. goździk lodowcowy (g. lodnikowy) (3) Dianthus glacialis
193. goździk lśniący (2) (3) Dianthus nitidus
194. goździk okazały (3) Dianthus speciosus
195. goździk pyszny (1) Dianthus superbus
196. goździk siny (1) Dianthus gratianopolitanus
197. gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia
198. nadbrzeżyca nadrzeczna (1) (3) Corrigiola litoralis
gruboszowate Crassulaceae
199. rojnik górski Sempervivum montanum
200. rojownik (rojnik) pospolity Jovibarba sobolifera
201. rojownik (rojnik) włochaty Jovibarba hirta
202. uwroć wodna (3) Crassula aquatica
grzybieniowate Nymphaeaceae
203. grążel drobny Nuphar pumila
jaskrowate Ranunculaceae
204. ciemiernik czerwonawy (ciemiernik purpurowy)(3) Helleborus purpurascens
205. jaskier illiryjski (1) Ranunculus illyricus
206. miłek wiosenny (1) Adonis vernalis
207. pełnik alpejski (1) Trollius altissimus
208. pełnik europejski (1) Trollius europaeus
209. powojnik prosty Clematis recta
210. sasanka alpejska (1) Pulsatilla alba
211. sasanka łąkowa (1) (2) Pulsatilla pratensis
212. sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2) (3) Pulsatilla patens
213. sasanka słowacka (1) (2) (3) Pulsatilla slavica
214. sasanka wiosenna (1) Pulsatilla vernalis
215. tojad * Aconitum lycoctonum
216. tojad lisi Aconitum vulparia
217. tojad mocny Aconitum firmum
218. tojad mołdawski Aconitum moldavicum
219. tojad morawski (2) (3) Aconitum firmum ssp. Moravicum
220. tojad sudecki Aconitum callibotryon
221. tojad taurycki Aconitum tauricum
222. tojad wiechowaty (3) Aconitum paniculatum
223. tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum
224. włosienicznik (jaskier) Baudota (3) Batrachium baudotii
225. włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty (3) Batrachium penicillatum
jezierzowate Najadaceae
226. jezierza giętka (1) (2) (3) Najas flexilis
227. jezierza mniejsza Najas minor
kłokoczkowate Staphyleaceae
228. kłokoczka południowa (3) Staphylea pinnata
komosowate Chenopodiaceae
229. łoboda zdobna Atriplex calotheca
230. soliród zielny (1) Salicornia europaea
kosaćcowate Iridaceae
231. kosaciec bezlistny (1) (2) Iris aphylla
232. kosaciec syberyjski (1) Iris sibirica
233. mieczyk błotny (1) (2) (3) Gladiolus paluster
234. mieczyk dachówkowaty (1) Gladiolus imbricatus
kotewkowate Trapaceae
235. kotewka orzech wodny (1) (3) Trapa natans
krwawnicowate Lythraceae
236. krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia
krzyżowe Brassicaceae
237. pszonak pieniński (1) (2) (3) Erysimum pieninicum
238. rukiew drobnolistna (3) Nasturtium microphyllum
239. warzucha polska (1) (2) (3) Cochlearia polonica
240. warzucha tatrzańska (2) (3) Cochlearia tatrae
liliowate Liliaceae
241. ciemiężyca (ciemierzyca) biała (1) Veratrum album
242. ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (3) Veratrum nigrum
243. czosnek syberyjski Allium sibiricum
244. kosatka kielichowa (1) Tofieldia calyculata
245. lilia bulwkowata (1) Lilium bulbiferum
246. lilia złotogłów Lilium martagon
247. pajęcznica liliowata (1) Anthericum liliago
248. szachownica kostkowata (1) Fritillaria meleagris
249. szafirek miękkolistny (1) Muscari comosum
250. śniedek cienkolistny (1) Ornithogalum collinum
lnowate Linaceae
251. len austriacki Linum austriacum
252. len włochaty (1) Linum hirsutum
253. len złocisty (1) Linum flavum
lobeliowate Lobeliaceae
254. lobelia jeziorna (3) Lobelia dortmanna
marzanowate Rubiaceae
255. przytulia krakowska (1) (2) (3) Galium cracoviense
256. przytulia stepowa (1) Galium valdepilosum
257. przytulia sudecka (1) (2) (3) Galium sudeticum
motylkowate Fabaceae
258. groszek szerokolistny (1) Lathyrus latifolius
259. groszek wielkoprzylistkowy (1) Lathyrus pisiformis
260. ostrołódka kosmata (1) Oxytropis pilosa
261. ostrołódka polna (3) Oxytropis campestris
262. szczodrzeniec zmienny (1) Chamaecytisus albus
263. szyplin jedwabisty (1) Dorycnium germanicum
obrazkowate Araceae
264. obrazki plamiste (3) Arum maculatum
pierwiosnkowate Primulaceae
265. cyklamen purpurowy (3) Cyclamen purpurascens
266. jarnik solankowy (3) Samolus valerandi
267. miecznik nadmorski (1) Glaux maritima
268. pierwiosnek (pierwiosnka) bezłodygowy Primula vulgaris
269. pierwiosnek (pierwiosnka) łyszczak (3) Primula auricula
270. pierwiosnek (pierwiosnka) maleńki (2) (3) Primula minima
271. pierwiosnek (pierwiosnka) omączony Primula farinosa
pływaczowate Lentibulariaceae
272. pływacz * (3) Utricularia stygia
273. pływacz Brema (3) Utricularia bremii
274. pływacz drobny (pływacz mniejszy) (3) Utricularia minor
275. pływacz krótkoostrogowy (pływacz żółtobiały) Utricularia ochroleuca
276. pływacz średni (pływacz pośredni) Utricularia intermedia
277. pływacz zachodni (pływacz zaniedbany) Utricularia australis
278. tłustosz alpejski (3) Pinguicula alpina
279. tłustosz pospolity (3) Pinguicula vulgaris
portulakowate Portulacaceae
280. zdrojek błyszczący (3) Montia fontana
rdestnicowate Potamogetonaceae
281. rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (3) Groenlandia densa
rosiczkowate Droseraceae
282. aldrowanda pęcherzykowata (1) (2) (3) Aldrovanda vesiculosa
283. rosiczka długolistna (3) Drosera anglica
284. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
285. rosiczka owalna Drosera x obovata
286. rosiczka pośrednia Drosera intermedia
różowate Rosaceae
287. jarząb brekinia (brzęk) (3) Sorbus torminalis
288. jarząb szwedzki (3) Sorbus intermedia
289. malina moroszka Rubus chamaemorus
290. pięciornik drobnokwiatowy Potentilla mircantha
291. pięciornik płonny (3) Potentilla sterilis
292. pięciornik skalny Potentilla rupestris
293. pięciornik śląski (1) (3) Potentilla silesiaca
294. róża francuska (1) Rosa gallica
295. rzepik szczeciniasty (2) (3) Agrimonia pilosa
296. tawuła średnia (3) Spiraea media
rutowate Rutaceae
297. dyptam jesionolistny (1) (3) Dictamnus albus
sandałowcowate Santalaceae
298. lenieć alpejski (3) Thesium alpinum
299. lenieć bezpodkwiatkowy (1) (2) (3) Thesium ebracteatum
skalnicowate Scocifragaceae
300. skalnica darniowa bazaltowa Saxifraga moschata ssp. balsatica
301. skalnica torfowiskowa (2) (3) Saxifraga hirculus
sosnowate Pinaceae
302. sosna błotna (3) Pinus x rhaetica
storczykowate Orchidaceae
303. buławnik czerwony Cephalanthera rubra
304. buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium
305. buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
306. dwulistnik muszy (1) Ophrys insectifera
307. gołek białawy Leucorchis albida
308. gółka długoostrogowa (1) Gymnadenia conopsea
309. gółka wonna Gymnadenia odoratissima
310. koślaczek stożkowaty (3) Anacamptis pyramidalis
311. kręczynka jesienna (1) Spiranthes spiralis
312. kruszczyk błotny Epipactis palustris
313. kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla
314. kruszczyk Muellera Epipactis muelleri
315. kruszczyk ostropłatkowy Epipactis leptochila
316. kruszczyk połabski Epipactis albensis
317. kruszczyk siny Epipactis purpurata
318. kukuczka kapturkowata (3) Neottianthe cucullata
319. kukułka (storczyk) bałtycka (1) Dactylorhiza baltica
320. kukułka (storczyk) bzowa (1) Dactylorhiza sambucina
321. kukułka (storczyk) Fuchsa (1) Dactylorhiza fuchsii
322. kukułka (storczyk) Russowa (1) Dactylorhiza russowii
323. kukułka (storczyk) Ruthego (1) Dactylorhiza ruthei
324. kukułka (storczyk) Traunsteinera (1) Dactylorhiza traunsteineri
325. lipiennik Loesela (1) (2) (3) Liparis loeselii
326. listera sercowata Listera cordata
327. miodokwiat krzyżowy (3) Herminium monorchis
328. obuwik pospolity (1) (2) (3) Cypripedium calceolus
329. ozorka zielona (1) Coeloglossum viride
330. potrostek alpejski Chamorchis alpina
331. storczyca kulista (1) Traunsteinera globosa
332. storczyk blady (1) Orchis pallens
333. storczyk błotny (1) Orchis palustris
334. storczyk cuchnący (1) Orchis coriophora
335. storczyk drobnokwiatowy (1) Orchis ustulata
336. storczyk kukawka (1) Orchis militaris
337. storczyk męski (1) Orchis mascula
338. storczyk purpurowy (1) Orchis purpurea
339. storczyk samiczy (1) (3) Orchis morio
340. storczyk trójzębny (1) (3) Orchis tridentata
341. storzan bezlistny (3) Epipogium aphyllum
342. tajęża jednostronna Goodyera repens
343. wątlik błotny Hammarbya paludosa
344. wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
345. żłobik koralowy Corallorhiza trifida
szczeciowate Dipsacaceae
346. czarcikęsik Kluka (1) Succisella inflexa
szorskolistne Boraginaceae
347. niezapominajka wczesna Myosotis praecox
348. żmijowiec czerwony (1) (2) (3) Echium russicum
trawy Poaceae
349. koleantus delikatny (2) (3) (3) Coleanthus subtilis
350. kostrzewa ametystowa Festuca amethystina
351. kostrzewa blada (1) (3) Festuca pallens
352. ostnica Jana (1) Stipa joannis
353. ostnica piaskowa (1) Stipa borysthenica
354. ostnica powabna (1) Stipa pulcherrima
355. ostnica włosowata (1) Stipa capillata
356. perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica
357. wiechlina (wyklina) granitowa Poa granitica
trędownikowate Scrophulariaceae
358. gnidosz dwubarwny (3) Pedicularis oederi
359. gnidosz Hacqueta (3) Pedicularis hacquetii
360. gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum
361. gnidosz okółkowy (3) Pedicularis verticillata
362. gnidosz sudecki (2) (3) Pedicularis sudetica
363. lindernia mułowa (2) (3) Lindernia procumbens
364. lnica wonna (2) (3) Linaria odora
365. pszeniec grzebieniasty Melampyrum cristatum
366. tocja alpejska (2) (3) Tozzia alpina
turzycowate Cyperaceae
367. cibora Michela Cyperus michelianus
368. cibora żółta (3) Cyperus flavescens
369. kłóć wiechowata (3) Caldium mariscus
370. marzyca czarniawa Schoenus nigricans
371. marzyca ruda Schoenus ferrugineus
372. oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus
373. ponikło kraińskie (2) (3) Eleocharis carniolica
374. ponikło maleńkie Eleocharis parvula
375. ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis
376. przygiełka brunatna Rhynchospora fusca
377. turzyca Buxbauma Carex buxbaumii
378. turzyca Davalla (1) Carex davalliana
379. turzyca delikatna Carex supina
380. turzyca patagońska Carex magellanica
381. turzyca pchla (1) Carex pulicaris
382. turzyca rozsunięta Carex divulsa
383. turzyca strunowa Carex chordorrhiza
384. turzyca torfowa (3) Carex heleonastes
385. turzyca życicowa Carex loliacea
386. turzyca żytowata (1) Carex secalina
387. wełnianka delikatna Eriophorum gracile
wargowe Lamiaceae
388. macierzanka wczesna (1) Thymus praecox
389. pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana
wawrzynkowate Thymelaeaceae
390. wawrzynek główkowy (1) (3) Daphne cneorum
wielosiłowate Polemoniaceae
391. wielosił błękitny (1) Polemonium coeruleum
wierzbowate Salicaceae
392. wierzba borówkolistna (1) (3) Salix myrtilloides
393. wierzba lapońska (1) (3) Salix lapponum
wilczomleczowate Euphorbiaceae
394. wilczomlecz (ostromlecz) pstry (3) Euphorbia epithymoides
woskownicowate Myricaceae
395. woskownica europejska (1) (3) Myrica gale
wrzosowate Ericaceae
396. chamedafne północna (3) Chamaedaphne calyculata
397. mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi
398. różanecznik żółty (1) (2) (3) Rhododendron luteum
399. wrzosiec bagienny (3) Erica tetralix
złożone Asteraceae
400. arnika górska (1) Arnica montana
401. aster gawędka (1) Aster amellus
402. aster solny (1) Aster tripolium
403. chryzantema (złocień) Zawadzkiego (3) Dendranthema zawadzkii
404. dziewięćsił popłocholistny (1) (2) (3) Carlina onopordifolia
405. języczka syberyjska (1) (2) (3) Ligularia sibirica
406. mniszek pieniński (3) Taraxacum pieninicum
407. ożota zwyczajna Linosyris vulgaris
408. przymiotno węgierskie (3) Erigeron hungaricus
409. sierpik różnolistny (1) (2) (3) Serratula lycopifolia
410. szarotka alpejska (3) Leontopodium alpinum
411. wężymord stepowy (1) Scorzonera purpurea
zosterowate Zosteraceae
412. zostera morska Zostera marina
żabieńcowate Alismataceae
413. elisma wodna (2) (3) Luronium natans
414. kaldezja dziewięciornikowata (1) (2) (3) Caldesia parnassifolia
żabiściekowate Hydrocharitaceae
415. przesiąkra okółkowa (3) Hydrilla verticillata
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(1) - gatunki wymagające ochrony czynnej.

(2) - gatunki, których dotyczy zakaz transportu okazów gatunków roślin dziko występujących, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia oraz nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 3.

(3) - gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
KRASNOROSTY RHODOPHYTA
rozróżkowate Ceramiaceae
1. rozróżka * (3) Ceramium circinatum
RAMIENICE CHAROPHYTA
ramienicowate Characeae
2. krynicznik kolczasty (3) Nitella mucronata
3. krynicznik giętki Nitella flexilis
4. krynicznica tępa Nitellopsis obtusa
5. ramienica bałtycka Chara baltica
6. ramienica wieńcowa (3) Chara braunii (Ch. Coronata)
7. ramienica kolczasta (3) Chara aculeoata
8. ramienica kosmata (3) Chara hispida
9. ramienica omszona Chara tomentosa
10. rozsocha morska (3) Tolypella nidifica
WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA
buławniczkowate Cephaloziellaceae
11. buławniczka delikatna Cephaloziella elachista
12. buławniczka ząbkowana Cephaloziella spinigera
czarostkowate Fossombroniaceae
13. czarostka Wondraczekiego Fossombronia wondraczekii
głowiakowate Cephaloziaceae
14. głowiak długokłosy Cephalozia macrostachya
15. nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia
jednoczepkowate Haplomitriaceae
16. meszek darenkowy Jungermannia caespiticia
łuskolistowate Lepidoziaceae
17. biczyca trójwrębna Bazzania trilobata
miedzikowate Frullaniaceae
18. miedzik płaski Frullania dilatata
parzochowate Porellaceae
19. parzoch Bauera Porella baueri
20. parzoch sercowaty Porella cordaeana
piórkowcowate Trichocoleaceae
21. piórkowiec kutnerowaty Trichocolea tomentella
rzęsiakowate Ptilidiaceae
22. rzęsiak pospolity Ptilidium ciliare
skosatkowate Plagiochilaceae
23. skosatka zanokcicowata Plagiochila asplenioides
srebrzykowate Gymnomitriaceae
24. miechrza wycięta Marsupella emarginata
widlikowate Metzgeriaceae
25. widlicowiec omszony Apometzgeria pubescens
26. widlik podwójny Metzgeria conjugata
MCHY BRYOPHYTA
bezlistowate Buxbaumiaceae
27. bezlist zwyczajny Buxbaumia aphylla
bielistkowate Leucobryaceae
28. bielistka jałowcowata Leucobryum jun ipero ideum
29. bielistka siwa Leucobryum glaucum
błotniszkowate Helodiaceae
30. źródliskowiec tujowaty Palustriella decipiens
31. źródliskowiec zmienny Palustriella commutata
drabikowate Climaciaceae
32. drabik drzewkowaty Climacium dendroides
drobniaczkowate Seligeriaceae
33. drobniaczek łukowaty Seligeria campylopoda
34. drobniaczek rozłożysty Seligeria patula
35. drobniaczek wapienny Seligeria calcarea
36. krótkoząb skalny Brachydontium trichodes
fałdźcowate Rhytidiaceae
37. fałdziec pomarszczony Rhytidium rugosum
gajnikowate Hylocomiaceae
38. fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
39. fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus
40. gajniczek krótkodzióbkowy Loeskeobryum brevirostre
41. gajnik lśniący Hylocomium splendens
42. rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
jętniczkowate Ephemeraceae
43. jętniczek odgiętolistny Ephemerum recurvifolium
44. jętniczek zbity Ephemerum cohaerens
krótkoszowate Brachytheciaceae
45. brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum
46. dzióbkowiec bruzdowany Eurhynchium striatum
47. dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete
48. krótkosz namurnikowy Brachythecium geheebii
krzewinkowate Thamnobyaceae
49. krzewik źródliskowy Thamnobryum alopecurum
krzywoszyjowate Amblystegiaceae
50. błyszcze włosowate (3) Tomentypnum nitens
51. krzywoszyj korzeniowy Amblystegium radicale
52. limprichtia długokończysta Limprichtia revolvens
53. limprichtia pośrednia Limprichtia cossonii
54. sierpowiec brudny Drepanocladus sordidus
55. sierpowiec jeziorny Drepanocladus stagnatus
56. sierpowiec moczarowy Drepanocladus sendtneri
57. tęposz niski Leptodictyum humile
58. wodnokrzywoszyj rzeczny Hygroamblystegium fluviatile
59. wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax
miecherowate Neckeraceae
60. gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides
61. miechera Bessera Neckera besseri
62. miechera kędzierzawa Neckera crispa
63. miechera spłaszczona Neckera complanata
naleźlinowate Andreaceae
64. naleźlina Blytta Andreaea blyttii
65. naleźlina grubożebrowa Andreaea crassinervia
66. naleźlina Rotha Andreaea rothii
67. naleźlina skalna Andreaea rupestris
68. naleźlina śnieżna Andreaea nivalis
69. naleźlina zimna Andreaea frigida
osadniczkowate Disceliaceae
70. osadniczek goły Discelium nudum
płoniwowate Pottiaceae
71. boczeń nastroszony Pleurochaete squarrosa
72. bródek zwisły Tortula cernua
73. kędzierzawka krucha Tortella fragilis
74. kędzierzawka żółtozielona Tortella flavovirens
75. pędzliczek brodawkowaty Syntrichia papillosa
76. pędzliczek chiński Syntrichia sinensis
77. pędzliczek gładkowłoskowy Syntrichia laevipila
78. pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia
79. pędzliczek zielonawy Syntrichia virescens
80. ślimakobrzeżek lessowy Hilpertia velenovskyi
płonnikowate Polytrichaceae
81. płonnik cienki Polytrichum strictum
82. płonnik pospolity Polytrichum commune
podsadnikowate Splachnaceae
83. długoszyj piłkowany Tayloria serrata
84. podsadnik pęcherzykowaty Splachnum ampullaceum
prątnikowate Bryaceae
85. prątnik zbiegający Bryum weigelii
próchniczkowate (mochwianowate) Aulacomniaceae
86. próchniczek błotny Aulacomnium palustre
rokietowate Hypnaceae
87. grzebieniowiec piórkowaty Ctenidium molluscum
88. mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata
89. piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis
90. płaszczeniec marszczony Buckiella undulata
skrzydlikowate Fissidentaceae
91. skrzydlik długoszowaty Fissidens osmundoides
strzechwowate Grimmiaceae
92. rozłupek brunatny Schistidium brunnescens
93. rozłupek czarniawy Schistidium atrofuscum
94. rozłupek włoskoząb Schistidium trichodon
95. siatkoząb darniowy Coscinodon cribrosus
96. strzechewka bruzdowana Orthogrimmia sessitana
97. strzechewka darniowa Orthogrimmia caespiticia
98. strzechwa bezząb Grimmia anodon
99. strzechwa włosista Grimmia crinita
100. strzechwowiec okrągły Dryptodon orbicularis
101. strzechwowiec zwodniczy Dryptodon decipiens
szmotłochowate Bartramiaceae
102. bagniak darniowy Philonotis caespitosa
103. bagniak długokończysty Philonotis marchica
104. bagniak kutnerowaty Philonotis tomentella
105. bagniak spiralny Philonotis seriata
106. bagniak wapienny Philonotis calcarea
107. bagniak włosowaty Philonotis arnellii
108. bagniak zdrojowy Philonotis fontana
szurpkowate Orthotrichaceae
109. nastroszek Brucha Ulota bruchii
110. nastroszek kędzierzawy Ulota crispa
111. szurpek bezzębny Orthotrichum gymnostomum
112. szurpek delikatny Orthotrichum tenellum
113. szurpek porosły Orthotrichum lyellii
114. szurpek skalny Orthotrichum rupestre
115. szurpek słoikowaty Orthotrichum urnigerum
torfowcowate Sphagnaceae
116. torfowiec bałtycki Sphagnum balticum
117. torfowiec błotny Sphagnum palustre
118. torfowiec brodawkowaty Sphagnum papillosum
119. torfowiec brunatny Sphagnum fuscum
120. torfowiec cieniutki Sphagnum tenellum
121. torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum
122. torfowiec Dusena Sphagnum majus
123. torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum
124. torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii
125. torfowiec jednoboczny Sphagnum subsecundum
126. torfowiec Jensena Sphagnum jensenii
127. torfowiec magellański Sphagnum magellanicum
128. torfowiec miękki Sphagnum molle
129. torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum
130. torfowiec obły Sphagnum teres
131. torfowiec okazały Sphagnum riparium
132. torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium
133. torfowiec pierzasty Sphagnum subnitens
134. torfowiec pięciorzędowy Sphagnum quinquefarium
135. torfowiec płowy Sphagnum subfulvum
136. torfowiec pogięty Sphagnum flexuosum
137. torfowiec pokrewny Sphagnum affine
138. torfowiec Russowa Sphagnum russowii
139. torfowiec skręcony Sphagnum contortum
140. torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum
141. torfowiec szorstki Sphagnum compactum
142. torfowiec środkowy Sphagnum centrale
143. torfowiec tępolistny Sphagnum obtusum
144. torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii
145. torfowiec wąskolistny Sphagnum angustifolium
146. torfowiec wklęsłolistny Sphagnum platyphyllum
147. torfowiec Wulfa Sphagnum wulfianum
148. torfowiec zanurzony Sphagnum inundatum
149. torfowiec kończysty Sphagnum fallax
150. torfowiec ząbkowany Sphagnum denticulatum
tujowcowate Thuidiaceae
151. jodłówka pospolita Abietinella abietina
152. tujowiec delikatny Thuidium delicatulum
153. tujowiec szerokolistny Thuidium recognitum
154. tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum
155. tujowiec włoskolistny Thuidium philibertii
widłozębowate Dicranaceae
156. krzywoszczeć krucha Campylopus fragilis
157. krzywoszczeć pogięta Campylopus flexuosus
158. krzywoszczeć torfowa Campylopus pyriformis
159. różnoząb delikatny Cynodontium tenellum
160. różnoząb smukły Cynodontium gracilescens
161. różnoząb zwodniczy Cynodontium fallax
162. widłoząb błotny Dicranum bonjeanii
163. widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum
164. widłoząb miotłowy Dicranum scoparium
165. widłoząb płowy Dicranum fulvum
166. widłoząb sudecki Dicranum sendtneri
167. zwiesiniec szorstki Dicranodontium asperulum
zdrojkowate Fontinalaceae
168. zdrojek łuseczkowaty Fontinalis squamosa
zwiślikowate Anomodontaceae
169. zwiślik długolistny Anomodon longifolius
170. zwiślik krótkokończysty Anomodon rugelii
171. zwiślik maczugowaty Anomodon attenuatus
172. zwiślik wiciowy Anomodon viticulosus
PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA
języcznikowate Blechnaceae
173. podrzeń żebrowiec Blechnum spicant
widliczkowate Selaginellaceae
174. widliczka ostrozębna (3) Selaginella selaginoides
widłakowate Lycopodiaceae
175. widlicz (widłak) spłaszczony Diphasiastrum complanatum
176. widłak goździsty Lycopodium clavatum
177. widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
178. wroniec widlasty (widłak wroniec) Huperzia selago
wietlicowate Athyriaceae
179. pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris
zanokcicowate Aspleniaceae
180. zanokcica północna (3) Asplenium septentrionale
NASIENNE SPERMATOPHYTA
amarylkowate Amaryllidaceae
181. śnieżyca wiosenna Leucoium vernum
182. śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
babkowate Plantaginaceae
183. konitrut błotny Gratiola officinalis
baldaszkowate Apiaceae
184. dzięgiel (arcydzięgiel) litwor Angelica archangelica
bobrkowate Menyanthaceae
185. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
cisowate Taxaceae
186. cis pospolity Taxus baccata
dzwonkowate Campanulaceae
187. dzwonek szerokolistny Campanula latifolia
188. zerwa kulista (zerwa główkowata) Phyteuma orbiculare
goryczkowate Gentianaceae
189. centuria nadobna Centaurium pulchellum
190. centuria pospolita (centuria zwyczajna) Centaurium erythraea
191. goryczka trojeściowa (goryczka trojeściowata) Gentiana asclepiadea
192. goryczuszka (goryczka) orzęsiona Gentianella ciliata
193. goryczuszka (goryczka) wczesna Gentianella lutescens
goździkowate Caryophyllaceae
194. goździk piaskowy Dianthus arenarius
195. goździk postrzępiony (3) Dianthus plumarius
196. goździk skupiony Dianthus compactus
197. łyszczec (gipsówka) wiechowaty Gypsophila paniculata
gruszyczkowate Pyrolaceae
198. pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
grzybieniowate Nymphaeaceae
199. grzybienie białe Nymphaea alba
200. grzybienie północne (grzybienie zapoznane) Nymphaea candida
jaskrowate Ranunculaceae
201. jaskier wielki Ranunculus lingua
202. orlik pospolity Aquilegia vulgaris
203. pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca) Cimicifuga europaea
204. tojad dzióbaty Aconitum variegatum
205. tojad Gayera Aconitum x gayeri
206. tojad kosmatoowockowy Aconitum x hebegynum
207. tojad Lengyela Aconitum x lengyelii
208. tojad Pawłowskiego Aconitum x pawlowskii
209. włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
210. włosienicznik skapopręcikowy Batrachium trichophyllum
211. zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty) Anemone narcissifolia
212. zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) Anemone sylvestris
kosaćcowate Iridaceae
213. szafran spiski Crocus scepusiensis
krzyżowe Brassicaceae
214. rukiew wodna Nasturtium officinale
liliowate Liliaceae
215. cebulica dwulistna (oszloch) Scilla bifolia
216. ciemiężyca (ciemierzyca) zielona Veratrum lobelianum
217. czosnek kątowaty Allium angulosum
218. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
marzanowate Rubiaceae
219. przytulia szorstkoowockowa Galium pumilum
motylkowate Fabaceae
220. groszek błotny Lathyrus palustris
221. groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus
222. komonicznik skrzydlastostrąkowy Tetragonolobus maritimus
223. wilżyna ciernista Ononis spinosa
224. wilżyna rozłogowa Ononis repens
nadwodnikowate Elatinaceae
225. nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper
226. nadwodnik okółkowy Elatine alsinastrum
227. nadwodnik sześciopręcikowy Elatine hexandra
228. nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra
obrazkowate Araceae
229. obrazki alpejskie Arum alpinum
oliwnikowate Elaeagnaceae
230. rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides
pierwiosnkowate Primulaceae
231. pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły Primula elatior
232. zarzyczka (kortusa) górska Cortusa matthioli
przewiertniowate Caprifoliaceae
233. wiciokrzew (suchokrzew) pomorski Lonicera periclymenum
234. zimoziół (linnea) północny Linnaea borealis
psiankowate Solanaceae
235. lulecznica kraińska Scopolia carniolica
236. pokrzyk wilcza-jagoda Atropa belladonna
różowate Rosaceae
237. parzydło leśne Aruncus sylvestris
238. wiśnia karłowata Cerasus fruticosa
sitowate Juncaceae
239. sit tępokwiatowy Juncus subnodulosus
skalnicowate Saxifragaceae
240. skalnica gronkowa Saxifraga paniculata
sosnowate Pinaceae
241. sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew) (3) Pinus mugo
242. sosna limba (limba) (3) Pinus cembra
storczykowate Orchidaceae
243. gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
244. kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens
245. kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
246. kukułka (storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata
247. kukułka (storczyk) plamista Dactylorhiza maculata
248. kukułka (storczyk) szerokolistna Dactylorhiza majalis
249. listera jajowata Listera ovata
250. podkolan biały Platanthera bifolia
251. podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
świbkowate Juncaginaceae
252. świbka morska Triglochin maritimum
tamaryszkowate Tamaricaceae
253. września pobrzeżna Myricaria germanica
trawy Poaceae
254. sesleria błotna Sesleria uliginosa
255. turówka leśna Hierochloë australis
256. turówka wonna Hierochloë odorata
trędownikowate Scrophulariaceae
257. dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum
258. gnidosz błotny Pedicularis palustris
259. gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica
260. naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
turzycowate Cyperaceae
261. turzyca dwupienna Carex dioica
262. turzyca kulista Carex globularis
263. turzyca loarska Carex ligerica
264. turzyca Michela Carex michelii
265. turzyca piaskowa Carex arenaria
266. turzyca Reichenbacha Carex pseudo-brizoides
267. wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum
268. wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum
wargowe Lamiaceae
269. miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy) Melittis melissophyllum
wawrzynkowate Thymelaeaceae
270. wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
wrzosowate Ericaceae
271. bagno zwyczajne Ledum palustre
272. bażyna czarna Empetrum nigrum
273. gruszyczka mniejsza Pyrola minor
274. gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia
275. gruszyczka średnia Pyrola media
276. gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha
277. gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora
278. modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia
zarazowate Orobanchaceae
279. zaraza* Orobanche bohemica
280. zaraza* Orobanche kochi
281. zaraza* Orobanche mayeri
282. zaraza alzacka Orobanche alsatica
283. zaraza Bartlinga Orobanche bartlingii
284. zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora
285. zaraza bluszczowa Orobanche hederae
286. zaraza błękitnawa Orobanche coerulescens
287. zaraza czerwonawa Orobanche lutea
288. zaraza gałęzista Orobanche ramosa
289. zaraza goryczelowa Orobanche picridis
290. zaraza macierzankowa Orobanche alba
291. zaraza niebieska Orobanche purpurea
292. zaraza piaskowa Orobanche arenaria
293. zaraza przytuliowa (zaraza pospolita) Orobanche caryophyllacea
294. zaraza wielka Orobanche elatior
295. zaraza żółta Orobanche flava
zimowitowate Colchicaceae
296. zimowit jesienny Colchicum autumnale
złożone Asteraceae
297. dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
298. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
299. ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum
300. ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum
INNE GATUNKI
301. gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.) - inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(3) - gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Sposób pozyskiwania
MCHY BRYOPHYTA
gajnikowate Hylocomiaceae
1. fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
2. rokietnik pospolity Pleurozium schreberi Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
krótkoszowate Brachytheciaceae
3. brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
widłozębowate Dicranaceae
4. widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
5. widłoząb miotłowy Dicranum scoparium Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
torfowcowate Sphagnaceae
6. torfowiec kończysty Sphagnum fallax Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
NASIENNE SPERMATOPHYTA
bobrkowate Menyanthaceae
7. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podwodnych lub podziemnych. Zostawić nie mniej niż 75% populacji i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
liliowate Liliaceae
8. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum Zbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zostawić nie mniej niż 75% populacji. Nie należy uszkadzać części podziemnych.
oliwnikowate Elaeagnaceae
9. rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides Zbiór owoców, bez uszkadzania krzewów, poza siedliskami wydmowymi i klifowymi.
trawy Poaceae
10. turówka leśna Hierochloë Australis Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
11. turówka wonna Hierochloë odorata Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
złożone Asteraceae
12. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium Zbiór ręczny koszyczków. Zostawić nie mniej niż 75% populacji.
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ TYCH STREF OCHRONY

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Wielkość strefy ochrony
PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA
poryblinowate Isoëtaceae
1. poryblin kolczasty Isoëtes echinospora Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
rozpłochowate Hymenophyllaceae
2. włosocień delikatny Trichomanes speciosum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
zanokcicowate Aspleniaceae
3. zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
4. zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium Stanowisko wraz z z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
5. zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
NASIENNE SPERMATOPHYTA
krzyżowe Brassicaceae
6. warzucha polska Cochlearia polonica Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
liliowate Liliaceae
7. ciemiężyca (ciemierzyca) czarna Veratrum nigrum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
rosiczkowate Droseraceae
8. aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
storczykowate Orchidaceae
9. kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
10. miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis Całe torfowisko, na którym występuje.
zabieńcowate Alismataceae
11. elisma wodna Luronium natans Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
12. kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia Cały zbiornik wodny, w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.1409

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ochrona gatunkowa roślin.
Data aktu: 09/10/2014
Data ogłoszenia: 16/10/2014
Data wejścia w życie: 17/10/2014, 01/03/2015