Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ,2
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2014 r. 3

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE INSTALACJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZNACZNE ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI

1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw:

1) do spalania paliw1) o nominalnej mocy2) nie mniejszej niż 50 MW;

2) do rafinacji ropy naftowej lub gazu;

3) do produkcji koksu;

4) do zgazowania lub upłynniania:

a) węgla,

b) paliw innych niż wymienione w lit. a, o całkowitej nominalnej mocy2) nie mniejszej niż 20 MW.

2. Instalacje do produkcji i obróbki metali:

1) do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej;

2) do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej3) ponad 2,5 tony na godzinę;

3) do obróbki stali lub stopów żelaza:

a) przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton stali na godzinę,

b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,

c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę;

4) do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton wytopu na dobę;

5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;

6) do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej3) przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali;

7) do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.

3. Instalacje w przemyśle mineralnym:

1) do produkcji:

a) klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej3) ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton na dobę,

b) wapna w piecach o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton na dobę,

c) tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton na dobę;

2) do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest;

3) do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton wytopu na dobę;

4) do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton wytopu na dobę;

5) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej3) ponad 75 ton na dobę.

4. Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych:

1) organicznych substancji chemicznych:

a) węglowodorów,

b) pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,

c) pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,

d) pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,

e) pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,

f) pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,

g) związków metaloorganicznych,

h) tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie,

i) kauczuków syntetycznych,

j) barwników i pigmentów,

k) środków powierzchniowo czynnych,

l) innych niż wymienione w lit. a-k;

2) nieorganicznych substancji chemicznych:

a) gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,

b) kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,

c) zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,

d) soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,

e) niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu,

f) innych niż wymienione w lit. a-e;

3) nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu;

4) środków ochrony roślin lub produktów biobójczych;

5) produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych4);

6) materiałów wybuchowych.

5. Instalacje w gospodarce odpadami:

1) do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

a) obróbki biologicznej,

b) obróbki fizyczno-chemicznej,

c) sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a, b oraz d-k i pkt 2,

d) przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w lit. a-c oraz e-k i pkt 2,

e) regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,

f) recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,

g) regeneracji kwasów lub zasad,

h) odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,

i) odzyskiwania składników z katalizatorów,

j) powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,

k) retencji powierzchniowej;

2) do termicznego przekształcania odpadów:

a) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania5) ponad 3 tony na godzinę,

b) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania5) ponad 10 ton na dobę;

3) dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:

a) do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania5) ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:

– obróbki biologicznej,

– obróbki fizyczno-chemicznej,

– obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

– obróbki żużlu i popiołów,

– obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania5) ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań:

– obróbki biologicznej,

– obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,

– obróbki żużlu i popiołów,

– obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

c) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania5) nie mniejszej niż 100 ton na dobę;

4) do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania6) ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

5) do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia;

6) do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.

6. Instalacje w innych rodzajach działalności:

1) do produkcji:

a) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

b) papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej3) ponad 20 ton na dobę,

c) płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej3) ponad 600 m3 na dobę;

2) do obróbki wstępnej7) lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych o zdolności produkcyjnej3) ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę;

3) do garbowania skór o zdolności produkcyjnej3) ponad 12 ton produktu końcowego na dobę;

4) do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej3) ponad 50 ton tusz na dobę;

5) do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych:

a) surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej3) ponad 75 ton wyrobów gotowych8) na dobę,

b) surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej3) ponad 300 ton wyrobów gotowych8) na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych8) na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,

c) surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej3) wyrobów gotowych8) ponad:

– 75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 lub

– [300 - (22,5 x A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10,

– gdzie "A" oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym8);

6) do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania6) obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę;

7) do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej3) ponad 10 ton na dobę;

8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:

a) 40 000 stanowisk dla drobiu9),

b) 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,

c) 750 stanowisk dla macior;

9) do powierzchniowej obróbki10) substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych11), o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;

10) do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację;

11) do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla;

12) do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej3) ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;

13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

____________________

Uwaga:

Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji, odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, wymienione w ust. 1-3, 5 pkt 1, pkt 3 lit. a i b oraz ust. 6, sumuje się.

____________________

Objaśnienia:

1) Wszelkie stałe, płynne lub gazowe materiały palne.

2) Ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji.

3) Największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

4) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

5) Największa ilość określonego odpadu lub odpadów, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

6) Największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

7) Obróbką wstępną jest w szczególności:

1) mycie;

2) bielenie;

3) merceryzacja.

8) Dotyczy masy netto wyrobu gotowego.

9) Oznacza:

1) kury,

2) kaczki,

3) gęsi,

4) indyki,

5) przepiórki,

6) perlice,

7) strusie,

8) bezgrzebieniowce inne niż wskazane w pkt 7,

9) gołębie,

10) bażanty,

11) kuropatwy

- utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

10) Powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych to w szczególności:

1) drukowanie;

2) pokrywanie;

3) zdobienie;

4) odtłuszczanie;

5) uszczelnianie;

6) klejenie;

7) malowanie;

8) czyszczenie;

9) impregnowanie.

11) Rozpuszczalniki organiczne - lotne związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), które na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.1169

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Data aktu: 27/08/2014
Data ogłoszenia: 02/09/2014
Data wejścia w życie: 05/09/2014