Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą", w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni.
§  2.
Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:
1)
rok, za który jest przedkładana informacja;
2)
pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;
3)
datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);
4)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;
5)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
6)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
7)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
8)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postanowień wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy;
9)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, do których miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy;
10)
w przypadku każdego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wszczętego, będącego w toku lub zakończonego w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu postępowania:
a)
nazwę przedsięwzięcia podaną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)
informację, czy postępowanie odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w toku, czy zostało zakończone,
c)
podstawę prawną do kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy,
d)
pełną nazwę wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko,
e)
datę złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok),
f)
wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:
postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy,
wniosków o wydanie decyzji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
wniosków o wydanie decyzji i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, wydawanych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
postanowień, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy,
postanowień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,
raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
analiz porealizacyjnych,
postanowień, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,
powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy
z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,
g)
informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,
h)
informację, czy do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy,
i)
datę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,
j)
podstawę prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
k)
informację, czy zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy.
§  3.
Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:
1)
rok, za który jest przedkładana informacja;
2)
pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;
3)
datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);
4)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko rozpoczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;
5)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
6)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
7)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ustawy;
8)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
9)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że mogą one znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;
10)
w przypadku każdej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rozpoczętej, prowadzonej lub zakończonej w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu strategicznej oceny:
a)
pełną nazwę dokumentu,
b)
podstawę prawną przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
c)
wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym:
projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, oraz projektów zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa,
informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy,
informacji o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47 ustawy,
opinii, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy,
dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, po ich przyjęciu,
prognoz oddziaływania na środowisko,
powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy
z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,
d)
informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,
e)
informację, czy w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dokument podlegający ocenie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,
f)
datę wykonania pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,
g)
podstawę prawną odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli odstąpiono od jej przeprowadzenia,
h)
datę przyjęcia dokumentu (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060 oraz z 2012 r. poz. 460 i 472.

Zmiany w prawie

Od dziś międzynarodowe firmy transportowe muszą mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.529

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Data aktu: 17/04/2012
Data ogłoszenia: 17/05/2012
Data wejścia w życie: 17/06/2012