Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą", w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni.
§  2.
Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:
1)
rok, za który jest przedkładana informacja;
2)
pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;
3)
datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);
4)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;
5)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
6)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
7)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
8)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postanowień wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy;
9)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, do których miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy;
10)
w przypadku każdego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wszczętego, będącego w toku lub zakończonego w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu postępowania:
a)
nazwę przedsięwzięcia podaną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)
informację, czy postępowanie odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w toku, czy zostało zakończone,
c)
podstawę prawną do kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy,
d)
pełną nazwę wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko,
e)
datę złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok),
f)
wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:
postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy,
wniosków o wydanie decyzji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
wniosków o wydanie decyzji i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, wydawanych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
postanowień, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy,
postanowień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,
raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
analiz porealizacyjnych,
postanowień, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,
powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy
z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,
g)
informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,
h)
informację, czy do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy,
i)
datę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,
j)
podstawę prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
k)
informację, czy zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy.
§  3.
Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:
1)
rok, za który jest przedkładana informacja;
2)
pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;
3)
datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);
4)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko rozpoczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;
5)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
6)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
7)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ustawy;
8)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
9)
liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że mogą one znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;
10)
w przypadku każdej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rozpoczętej, prowadzonej lub zakończonej w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu strategicznej oceny:
a)
pełną nazwę dokumentu,
b)
podstawę prawną przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
c)
wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym:
projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, oraz projektów zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa,
informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy,
informacji o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47 ustawy,
opinii, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy,
dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, po ich przyjęciu,
prognoz oddziaływania na środowisko,
powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy
z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,
d)
informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,
e)
informację, czy w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dokument podlegający ocenie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,
f)
datę wykonania pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,
g)
podstawę prawną odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli odstąpiono od jej przeprowadzenia,
h)
datę przyjęcia dokumentu (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060 oraz z 2012 r. poz. 460 i 472.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.529

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Data aktu: 17/04/2012
Data ogłoszenia: 17/05/2012
Data wejścia w życie: 17/06/2012