Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

Dz.U.12.529
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą", w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni.
§  2. Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:
1) rok, za który jest przedkładana informacja;
2) pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;
3) datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);
4) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;
5) liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
6) liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
7) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
8) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postanowień wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy;
9) liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, do których miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy;
10) w przypadku każdego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wszczętego, będącego w toku lub zakończonego w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu postępowania:
a) nazwę przedsięwzięcia podaną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) informację, czy postępowanie odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w toku, czy zostało zakończone,
c) podstawę prawną do kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy,
d) pełną nazwę wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko,
e) datę złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok),
f) wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:
postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy,
wniosków o wydanie decyzji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
wniosków o wydanie decyzji i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, wydawanych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
postanowień, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy,
postanowień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,
raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
analiz porealizacyjnych,
postanowień, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,
powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy
z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,
g) informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,
h) informację, czy do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy,
i) datę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,
j) podstawę prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
k) informację, czy zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy.
§  3. Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:
1) rok, za który jest przedkładana informacja;
2) pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;
3) datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);
4) liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko rozpoczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;
5) liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
6) liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
7) liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ustawy;
8) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;
9) liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że mogą one znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;
10) w przypadku każdej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rozpoczętej, prowadzonej lub zakończonej w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu strategicznej oceny:
a) pełną nazwę dokumentu,
b) podstawę prawną przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
c) wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym:
projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, oraz projektów zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa,
informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy,
informacji o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47 ustawy,
opinii, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy,
dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, po ich przyjęciu,
prognoz oddziaływania na środowisko,
powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy
z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,
d) informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,
e) informację, czy w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dokument podlegający ocenie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,
f) datę wykonania pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,
g) podstawę prawną odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli odstąpiono od jej przeprowadzenia,
h) datę przyjęcia dokumentu (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060 oraz z 2012 r. poz. 460 i 472.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.529

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Data aktu: 17/04/2012
Data ogłoszenia: 17/05/2012
Data wejścia w życie: 17/06/2012