Kryteria podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 oraz z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa kryteria podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
§  2.
1.
Kryteriami podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych są:
1)
masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w kg w danym województwie;
2)
liczba ludności w danym województwie.
2.
Iloraz kryteriów, o których mowa w ust. 1, pomnożony przez 1000, stanowi wskaźnik zbierania danego województwa.
3.
Masę zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w danym województwie ustala się na podstawie danych zawartych w rocznym raporcie o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, dotyczącym roku poprzedzającego rok opracowania budżetu państwa na kolejny rok.
4.
Liczbę ludności w danym województwie ustala się na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok opracowania budżetu państwa na kolejny rok.
5.
W zależności od uzyskanych wartości wskaźników zbierania, województwa uszeregowuje się w kolejności od tego, w którym wskaźnik zbierania był najniższy, do tego, w którym wskaźnik zbierania był najwyższy.
6.
Każdemu województwu, w zależności od jego uszeregowania dokonanego zgodnie z ust. 5, przekazuje się odpowiedni procent środków na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, określony w załączniku do rozporządzenia.
7.
W przypadku uzyskania w kilku województwach wskaźnika zbierania o takiej samej wartości województwa te szereguje się malejąco według liczby ludności w danym województwie.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

ZAŁĄCZNIK

PROCENT ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH WOJEWÓDZTWU, W ZALEŻNOŚCI OD JEGO USZEREGOWANIA, NA PROWADZENIE PUBLICZNYCH KAMPANII EDUKACYJNYCH

Województwo %
1 12,5
2 11
3 10
4 9
5 8
6 7
7 6,5
8 6
9 5,5
10 5
11 4,5
12 4
13 3,5
14 3
15 2,5
16 2

Zmiany w prawie

Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Jest już projekt rozporządzenia ws. otwierania szkół

Od 4 maja, uczniowie klas I–III szkół podstawowych na terenie całego kraju powrócą do nauki w szkole. Od 17 maja uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych będą uczyć się hybrydowo. Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano w RCL.

Monika Sewastianowicz 29.04.2021