Organizacja i tryb działania Krajowej Rady Bibliotecznej.

Dz.U.12.198
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej
Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa organizację i tryb działania Krajowej Rady Bibliotecznej, zwanej dalej "Radą", działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  2. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący;
2) członkowie.
§  3.
1. Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły problemowe do wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
2. Zespoły problemowe mają charakter stały lub doraźny.
3. W pracach zespołów problemowych mogą brać udział eksperci, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez te zespoły.
§  4. Wnioski i ustalenia zespołów problemowych są przedkładane Radzie w formie opinii lub rekomendacji.
§  5.
1. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje i otwiera minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku niewyłonienia przewodniczącego Rady w trybie określonym w ust. 2, Rada wybiera przewodniczącego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
4. Odwołanie przewodniczącego Rady następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
§  6.
1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady:
1) z inicjatywy własnej, nie rzadziej niż raz na kwartał, albo
2) na wniosek co najmniej sześciu członków Rady lub na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku,
2. Rada może obradować, jeżeli jest obecna co najmniej połowa jej ustawowego składu.
§  7.
1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Przewodniczący Rady, w szczególności:
1) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady, uwzględniając wnioski członków Rady i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2) przewodniczy posiedzeniom Rady;
3) podpisuje uchwały Rady;
4) sporządza sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.
3. Jeżeli przewodniczący nie może przewodniczyć posiedzeniu Rady, zastępuje go wskazany przez niego członek Rady.
§  8.
1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady przesyła się członkom Rady, co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Rady.
2. Zawiadomienie określa termin i miejsce posiedzenia Rady oraz projekt porządku obrad.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, z ważnych powodów, może być skrócony, nie może być jednak krótszy niż 7 dni.
4. Posiedzenie Rady może być odwołane z ważnych przyczyn, po uprzednim zawiadomieniu członków Rady, co najmniej na 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.
§  9.
1. Rada wyraża swoją opinię w formie uchwały.
2. Uchwały są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
3. W przypadku rozpatrywania spraw personalnych lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.
§  10.
1. Rada rozpatruje sprawy należące do jej właściwości na posiedzeniach.
2. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Rada ustala plan prac na dany rok.
3. Zmiana i uzupełnienie porządku obrad mogą nastąpić na posiedzeniu Rady w drodze głosowania.
§  11.
1. Przewodniczący Rady może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy należącej do właściwości Rady w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez członków Rady (tryb obiegowy).
2. Projekty dokumentów przeznaczone do rozpatrzenia w trybie obiegowym są rozsyłane do członków Rady wraz z pismem określającym termin przekazania stanowiska w przedłożonej sprawie.
3. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.
4. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu dokumentu jego akceptację uzyskuje się w drodze uzgodnienia na posiedzeniu Rady. Uchwała o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. Przyjęta przez Radę ostateczna wersja dokumentu jest przesyłana do wszystkich członków Rady.
§  12.
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zawiera:
1) datę i miejsce posiedzenia;
2) listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
3) przyjęty porządek obrad;
4) przebieg obrad i treść uchwał;
5) wyniki głosowania;
6) informacje o dokumentach przyjętych w trybie obiegowym.
2. Protokół sporządza osoba z obsługi administracyjnej Rady, wskazana przez przewodniczącego Rady.
3. Protokół podpisuje przewodniczący Rady lub członek Rady, jeżeli przewodniczy posiedzeniu Rady w zastępstwie przewodniczącego Rady.
§  13.
1. Przewodniczący Rady, w terminie do końca stycznia każdego roku, sporządza roczne sprawozdanie z działalności Rady.
2. Sprawozdanie zawiera:
1) informacje na temat wykonanych i niewykonanych zadań określonych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustalonym przez Radę planem prac, o którym mowa w § 10 ust. 2;
2) kopie podjętych uchwał i innych dokumentów istotnych dla realizacji zadań Rady;
3) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Rady.
3. Rada na posiedzeniu przyjmuje sprawozdanie w drodze uchwały w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 2.
§  14.
1. Przewodniczący Rady, w terminie do końca lutego każdego roku, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie roczne z działalności Rady.
2. Przewodniczący Rady dołącza do sprawozdania kopię uchwały, o której mowa w § 13 ust. 3.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 207, poz. 1230.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz. U. Nr 47, poz. 297).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020