Zm.: rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 są następujące:

1) występowanie gatunków ptaków, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 358), gdy stwierdzono:

a) regularne występowanie co najmniej 1% krajowej lęgowej populacji gatunku lub

b) regularne występowanie co najmniej 1% przelotnej populacji gatunku wędrownego, lub

c) regularne występowanie co najmniej 20 000 osobników jednego lub wielu gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek lub zimowania lub co najmniej 10 000 par jednego lub wielu wędrownych gatunków ptaków morskich, lub

d) regularne występowanie w sumie co najmniej 5000 bocianów białych lub 3000 żurawi, lub 3000 ptaków drapieżnych w ciągu całego okresu migracji wiosennej lub jesiennej, lub

e) przynależność obszaru do jednego z 10 najważniejszych krajowych obszarów gniazdowania gatunków zagrożonych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub regularne występowanie gatunku zagrożonego w skali globalnej;

2) powierzchnia obszaru, która powinna zapewniać trwałe występowanie populacji gatunków oraz obejmować przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla których ochrony obszar ten ma być wyznaczony, lub kluczowe dla ochrony tych gatunków miejsca ich występowania;

3) znaczenie obszaru dla przemieszczania się ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, a w szczególności jego położenie na trasie przelotów gatunków wędrownych.";

2)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp. Kod siedliska przyrodniczego1) Nazwa siedliska przyrodniczego Siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym
1 2 3 4
1 1110 Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości nie
2 1120 Podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicae tak
3 1130 Estuaria nie
4 1140 Muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływu nie
5 1150 Laguny przybrzeżne tak
6 1160 Duże, płytkie zatoki nie
7 1170 Rafy nie
8 1180 Podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazy nie
9 1210 Kidzina na brzegu morskim nie
10 1220 Wieloletnia roślinność kamienistych brzegów nie
11 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku nie
12 1240 Pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznymi zatrwianami (Limonium spp.) nie
13 1250 Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florą nie
14 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae) nie
15 1320 Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae) nie
16 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia maritimae część - zbiorowiska nadmorskie) nie
17 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe) tak
18 1410 Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi) nie
19 1420 Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi) nie
20 1430 Halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea) nie
21 1510 Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia) tak
22 1520 Iberyjskie stepy na podłożu gipsowym (Gypsophiletalia) tak
23 1530 Pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna) tak
24 1610 Bałtyckie wyspy typu ozów z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnością nie
25 1620 Wyspy i wysepki północnego Bałtyku nie
26 1630 Przybrzeżne łąki północnego Bałtyku tak
27 1640 Piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnością nie
28 1650 Wąskie małe zatoki północnego Bałtyku nie
29 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych nie
30 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) nie
31 2130 Nadmorskie wydmy szare tak
32 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri) tak
33 2150 Atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea) tak
34 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika nie
35 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej nie
36 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich nie
37 2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe nie
38 21A0 Roślinność typu machair nie, z wyjątkiem terytorium Irlandii
39 2210 Ustabilizowane wydmy z roślinnością Crucianellion maritimae nie
40 2220 Wydmy z wilczomleczem Euphorbia terracina nie
41 2230 Zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalia nie
42 2240 Zbiorowiska murawowe na wydmach, Brachypodietalia z jednorocznymi roślinami nie
43 2250 Nadmorskie wydmy z jałowcami (Juniperus spp.) tak
44 2260 Twardolistne zarośla na wydmach, Cist-Lavenduletalia nie
45 2270 Lasy sosnowe na wydmach (z Pinus pinea lub/i Pinus pinaster) tak
46 2310 Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i janowcem (Genista) nie
47 2320 Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i bażyną czarną (Empetrum nigrum) nie
48 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) nie
49 2340 Pannońskie wydmy śródlądowe tak
50 3110 Jeziora lobeliowe nie
51 3120 Oligotroficzne zbiorniki wodne, ubogie w składniki mineralne, z poryblinami (Isoetes spp.), występujące zazwyczaj na piaszczystych glebach w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego nie
52 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea nie
53 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.) nie
54 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion nie
55 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne nie
56 3170 Śródziemnomorskie okresowe zbiorniki wodne tak
57 3180 Suche jeziora typu turlough tak
58 3190 Jeziora na krasie gipsowym nie
59 31A0 Formacje roślinne z grzybieniami tygrysimi (Nymphea lotus) w ciepłych źródłach Transylwanii tak
60 3210 Naturalne rzeki Fennoskandii nie
61 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków nie
62 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) nie
63 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) nie
64 3250 Stałe rzeki regionu śródziemnomorskiego z siwcem żółtym (Glaucium flavum) nie
65 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) nie
66 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. nie
67 3280 Stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion i wiszącymi kurtynami wierzb (Salix) i topoli białej (Populus alba) nie
68 3290 Okresowe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion nie
69 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) nie
70 4020 Atlantyckie wilgotne wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix strefy umiarkowanej tak
71 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) nie
72 4040 Suche wrzosowiska wybrzeża Atlantyku z Erica vagans tak
73 4050 Makaronezyjskie wrzosowiska endemiczne tak
74 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) nie
75 4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) tak
76 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae) nie
77 4090 Endemiczne górskie wrzosowiska regionu śródziemnomorskiego z janowcami nie
78 40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie tak
79 40B0 Rodopskie zarośla wawrzynolistne z pięciornikiem krzewiastym (Potentilla fruticosa) nie
80 40C0 Ponto-sarmackie liściaste zarośla tak
81 5110 Trwałe kserotermiczne formacje z bukszpanem zwyczajnym (Buxus sempervirens) na skalistych stokach (Berberidion p.p.) nie
82 5120 Górskie formacje ze szczodrzeńcem Cytisus purgans nie
83 5130 Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach nie
84 5140 Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach tak
85 5210 Drzewiasty matorral z jałowcem (Juniperus spp.) nie
86 5220 Drzewiasty matorral z Zyziphus tak
87 5230 Drzewiasty matorral z Laurus nobilis tak
88 5310 Zarośla z Laurus nobilis nie
89 5320 Niskie zarośla z wilczomleczem (Euphorbia spp.) przy klifach nie
90 5330 Ciepłe śródziemnomorskie i półpustynne zarośla nie
91 5410 Zachodniośródziemnomorskie frygany pokrywające szczytowe partie klifów (Astragalo-Plantaginetum subulatae) nie
92 5420 Frygany Sarcopoterium spinosum nie
93 5430 Endemiczne frygany Euphorbio-Verbascion nie
94 6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) tak
95 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) tak
96 6130 Murawy galmanowe Violetalia calaminariae nie
97 6140 Pirenejskie murawy z kostrzewą Festuca eskia, na podłożu krzemianowym nie
98 6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) nie
99 6160 Iberyjskie górskie murawy z kostrzewą Festuca indigesta nie
100 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) nie
101 6180 Makaronezyjskie mezofilne murawy nie
102 6190 Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) nie
103 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) tak, gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków
104 6220 Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero-Brachypodietea tak
105 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) tak
106 6240 Subpannońskie murawy o charakterze stepowym tak
107 6250 Pannońskie murawy o charakterze stepowym na podłożu lessowym tak
108 6260 Pannońskie stepy na podłożu piaszczystym tak
109 6270 Nizinne, bogate florystycznie, murawy, suche do umiarkowanie wilgotnych tak
110 6280 Skandynawskie alvary i prekambryjskie wychodnie skał wapiennych tak
111 62A0 Wschodnie subśródziemnomorskie suche murawy (Scorzoneratalia villosae) nie
112 62B0 Cypryjskie murawy na podłożu serpentynitowym tak
113 62C0 Stepy pontyjsko-sarmackie tak
114 62D0 Górskie murawy acydofilne Półwyspu Bałkańskiego nie
115 6310 Dehesas z wiecznie zielonymi dębami (Quercus spp.) nie
116 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) nie
117 6420 Śródziemnomorskie wilgotne łąki ziołoroślowe Molinio-Holoschoenion nie
118 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) nie
119 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) nie
120 6450 Borealne łąki na glebach aluwialnych nie
121 6460 Łąki na podłożu torfowym w górach Troodos nie
122 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) nie
123 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) nie
124 6530 Łąki Fennoskandii częściowo porośnięte lasem tak
125 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) tak
126 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji nie
127 7130 Torfowiska kołdrowe tak, jeśli są aktywne
128 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) nie
129 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion nie
130 7160 Bogate w składniki mineralne źródła i źródliska Fennoskandii nie
131 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) tak
132 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati tak
133 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk nie
134 7240 Wysokogórskie pionierskie formacje Caricion bicoloris-atrofuscae tak
135 7310 Borealne trzęsawiska typu aapa tak
136 7320 Borealne trzęsawiska typu palsa tak
137 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe nie
138 8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae nie
139 8130 Zachodniośródziemnomorskie i termofilne rumowiska nie
140 8140 Wschodniośródziemnomorskie rumowiska nie
141 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe nie
142 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis tak
143 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis nie
144 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii nie
145 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae) nie
146 8240 Wapienne bruki tak
147 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania nie
148 8320 Pola lawy i inne produkty niedawnej działalności wulkanicznej nie
149 8330 Jaskinie morskie zanurzone częściowo lub w całości nie
150 8340 Stałe lodowce nie
151 9010 Zachodnia tajga tak
152 9020 Hemiborealne naturalne starodrzewia liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus), bogate w epifity tak
153 9030 Wczesne stadia sukcesyjne lasów na wyniesionych partiach wybrzeży tak
154 9040 Subalpejskie i subarktyczne lasy z brzozą Betula pubescens ssp. czerepanovii nie
155 9050 Lasy świerkowe Fennoskandii, z bogatym runem nie
156 9060 Lasy iglaste na glacifluwialnych ozach lub z nimi związane nie
157 9070 Pastwiska Fennoskandii, częściowo porośnięte lasem nie
158 9080 Bagienne liściaste lasy Fennoskandii tak
159 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) nie
160 9120 Acydofilne buczyny regionu atlantyckiego z ostrokrzewem (Ilex sp.), niekiedy także z cisem (Taxus sp.), w podszyciu (Quercion robori-petraeae lub Ilici-Fagenion) nie
161 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) nie
162 9140 Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum) nie
163 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) nie
164 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) nie
165 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) nie
166 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) tak
167 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) nie
168 91A0 Stare dąbrowy z Quercus petraea, Ilex i Blechnum na Wyspach Brytyjskich nie
169 91B0 Ciepłolubne lasy z jesionem Fraxinus angustifolia nie
170 91C0 Lasy kaledońskie tak
171 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) tak
172 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) tak
173 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) nie
174 91G0 Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulus tak
175 91H0 Pannońskie lasy z Quercus pubescens tak
176 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) tak
177 91J0 Lasy cisowe Wysp Brytyjskich tak
178 91K0 Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) nie
179 91LO Iliryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion) nie
180 91M0 Pannońsko-bałkańskie lasy dębowe nie
181 91N0 Pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach śródlądowych (Junipero-Populetum albae) tak
182 91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) nie
183 91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion) nie
184 91R0 Laski sosnowe na dolomitach w Górach Dynarskich (Genisto januensis-Pinetum) nie
185 91S0 Zachodniopontyjski las bukowy tak
186 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) nie
187 91U0 Lasy sosnowe stepów sarmackich nie
188 91V0 Lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion) nie
189 91W0 Mezyjskie lasy bukowe nie
190 91X0 Lasy bukowe Dobrudży tak
191 91Y0 Dackie lasy grądowe nie
192 91Z0 Mezyjskie lasy z lipą srebrzystą nie
193 91AA Wschodnie lasy dębowe tak
194 91BA Mezyjskie lasy jodłowe nie
195 91CA Rodopskie i bałkańskie bory sosnowe nie
196 9210 Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilex tak
197 9220 Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensis tak
198 9230 Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe (lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica) nie
199 9240 Iberyjskie lasy dębowe (z Quercus faginea i Quercus canariensis) nie
200 9250 Lasy z Quercus trojana nie
201 9260 Lasy z Castanea sativa nie
202 9270 Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis nie
203 9280 Lasy z Quercus frainetto nie
204 9290 Lasy cyprysowe (Acero-Cupression) nie
205 92A0 Lasy galeriowe z wierzbą białą Salix alba i topolą białą Populus alba nie
206 92B0 Nadrzeczne formacje wzdłuż okresowych cieków rejonu śródziemnomorskiego z rododendronem Rhododendron ponticum, wierzbą (Salix spp.) i innymi nie
207 92C0 Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (ze związku Platanion orientalis) nie
208 92D0 Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae) nie
209 9310 Egejskie lasy z Quercus brachyphylla nie
210 9320 Lasy z Olea sp. oraz Ceratonia sp. nie
211 9330 Lasy z Quercus suber nie
212 9340 Lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia nie
213 9350 Lasy z Quercus macrolepis nie
214 9360 Makaronezyjskie lasy wawrzynowe (Laurus, Ocotea) tak
215 9370 Gaje palmowe z Phoenix sp. tak
216 9380 Lasy z Ilex aquifolium nie
217 9390 Zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifolia tak
218 93A0 Laski z Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) nie
219 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część -zbiorowiska górskie) nie
220 9420 Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) nie
221 9430 Górskie lasy z Pinus uncinata tak, jeżeli występują na podłożach gipsowych lub wapiennnych
222 9510 Południowoapenińskie lasy jodłowe z Abies alba tak
223 9520 Lasy z Abies pinsapo nie
224 9530 Śródziemnomorskie (subśródziemnomorskie) lasy z endemicznymi sosnami czarnymi tak
225 9540 Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi mezogenicznymi sosnami nie
226 9550 Endemiczne lasy sosnowe Wysp Kanaryjskich nie
227 9560 Endemiczne lasy z jałowcem (Juniperus spp.) tak
228 9570 Lasy z Tetraclinis articulata tak
229 9580 Śródziemnomorskie lasy cisowe tak
230 9590 Lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) tak
231 95A0 Endemiczne górskie lasy sosnowe regionu śródziemnomorskiego nie
Objaśnienie:

1) Kody siedlisk podano na podstawie podręcznika interpretacyjnego Komisji Europejskiej - Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27 w wersji zawierającej poprawki przyjęte w 2007 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ZWIERZĄT O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp. Kod1) Nazwa polska Nazwa łacińska Gatunek wymagający ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000 Gatunek o znaczeniu priorytetowym
1 2 3 4 5 6
SSAKI MAMMALIA
OWADOŻERNE INSECTIVORA
jeżowate Erinaceidae
1 2) jeż północnoafrykański Erinaceus algirus nie nie
ryjówkowate Soricidae
2 1300 zębiełek kanaryjski Crocidura canariensis nie nie
3 4001 zębiełek sycylijski Crocidura sicula nie nie
kretowate Talpidae
4 1301 wychuchol pirenejski Galemys pyrenaicus tak nie
NIETOPERZE CHIROPTERA
NIETOPERZE OWADOŻERNE MICROCHIROPTERA3)
podkowcowate Rhinolophidae
5 1306 podkowiec Blasiusa Rhinolophus blasii tak nie
6 1305 podkowiec śródziemnomorski Rhinolophus euryale tak nie
7 1304 podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum tak nie
8 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros tak nie
9 1302 podkowiec średni Rhinolophus mehelyi tak nie
mroczkowate Vespertilionidae
10 1308 mopek Barbastella barbastellus tak nie
11 1310 podkasaniec Schreibersa Miniopterus schreibersii tak nie
12 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii tak nie
13 1307 nocek ostrouszny Myotis blythii tak nie
14 1316 nocek długopalcy Myotis capaccinii tak nie
15 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme tak nie
16 1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus tak nie
17 1324 nocek duży Myotis myotis tak nie
NIETOPERZE OWOCOŻERNE MEGACHIROPTERA
rudawkowate Pteropodidae
18 4002 rudawka nilowa Rousettus aegyptiacus tak nie
GRYZONIE RODENTIA
popielicowate Gliridae4)
2617 5) Myomimus roachi tak nie
wiewiórkowate Sciuridae
19 4003 świstak tatrzański Marmota marmota latirostris tak tak
20 1910 polatucha Pteromys volans (Sciuropterus russicus) tak tak
21 1335 suseł moręgowany Spermophilus citellus (Citellus citellus) tak nie
22 2608 suseł perełkowany Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) tak tak
23 1336 5) Sciurus anomalus nie nie
bobrowate Castoridae
24 1337 bóbr europejski Castor fiber tak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich, litewskich, fińskich oraz szwedzkich nie
chomikowate Cricetidae
25 1339 chomik europejski Cricetus cricetus nie nie
26 2609 chomik rumuński Mesocricetus newtoni tak nie
nornikowate Microtidae
27 1338 nornik Cabrery Microtus cabrerae tak nie
28 1340 5) Microtus oeconomus arenicola tak tak
29 4004 5) Microtus oeconomus mehelyi tak tak
30 2612 darniówka tatrzańska Microtus tatricus tak nie
skoczkowate Zapodidae
31 1343 smużka leśna Sicista betulina nie nie
32 2021 smużka stepowa Sicista subtilis tak nie
jeżozwierze Hystricidae
33 1344 jeżozwierz afrykański Hystrix cristata nie nie
DRAPIEŻNE CARNIVORA
psowate Canidae
34 1911 lis polarny (piesiec) Alopex lagopus tak tak
35 1353 szakal złocisty Canis aureus nie nie
36 1352 wilk Canis lupus tak, z wyjątkiem populacji estońskiej, łotewskiej, litewskiej i fińskiej, natomiast populacje greckie wyłącznie na południe od 39 równoleżnika, a populacje hiszpańskie wyłącznie na południe od Duero tak
niedźwiedziowate Ursidae
37 1354 niedźwiedź brunatny Ursus arctos tak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich tak
łasicowate Mustelidae
38 1912 rosomak Gulo gulo tak tak
39 1355 wydra Lutra lutra tak nie
40 1357 kuna leśna Martes martes nie nie
41 2633 tchórz stepowy Mustela eversmanii tak nie
42 1356 norka europejska Mustela lutreola tak tak
43 1358 tchórz zwyczajny Mustela putorius nie nie
44 2635 perewiaska Vormela peregusna tak nie
kotowate Felidae
45 1363 żbik Felis silvestris nie nie
46 1361 ryś Lynx lynx tak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich oraz fińskich nie
47 1362 ryś iberyjski Lynx pardinus tak tak
fokowate Phocidae
48 1364 foka szara Halichoerus grypus tak nie
49 1366 mniszka Monachus monachus tak tak
50 1938 nerpa (foka obrączkowana), podgatunek bałtycki Phoca hispida bottnica tak nie
51 1913 nerpa (foka obrączkowana), podgatunek z jeziora Saimaa Phoca hispida saimensis tak tak
52 1365 foka pospolita Phoca vitulina tak nie
łaszowate Viverridae
53 1360 żeneta zwyczajna Genetta genetta nie nie
54 1359 mangusta egipska Herpestes ichneumon nie nie
ZAJĘCZAKI LAGOMORPHA
zającowate Leporidae
55 1334 zając bielak Lepus timidus nie nie
PARZYSTOKOPYTNE ARTIODACTYLA
jeleniowate Cervidae
56 1367 jeleń korsykański Cervus elaphus corsicanus tak tak
57 1937 renifer Rangifer tarandus fennicus tak nie
krętorogie Bovidae
58 2647 żubr Bison bonasus tak tak
59 1372 koza bezoarowa Capra aegagrus tak (populacje naturalne) nie
60 1375 koziorożec alpejski Capra ibex nie nie
61 1368 koziorożec pirenejski Capra pyrenaica nie, z wyjątkiem Capra pyrenaica pyrenaica nie
62 1370 koziorożec pirenejski Capra pyrenaica pyrenaica tak tak
63 1373 muflon Ovis gmelini musimon

(Ovis ammon musimon)

tak, populacje naturalne - Korsyka i Sardynia nie
64 4005 muflon cypryjski Ovis orientalis ophion

(Ovis gmelini ophion)

tak nie
65 1374 kozica apenińska Rupicapra pyrenaica ornata (= Rupicapra rupicapra ornata) tak tak
66 1369 kozica Rupicapra rupicapra nie, z wyjątkiem Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata, Rupicapra rupicapra tatrica nie
67 1371 kozica bałkańska Rupicapra rupicapra balcanica tak nie
68 4006 kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra tatrica tak tak
WALENIE CETACEA6)
69 1351 morświn Phocoena phocoena tak nie
70 1349 delfin butlonosy Tursiops truncatus tak nie
GADY REPTILIA
żółwie Testudinidae
71 1217 żółw grecki Testudo hermanni tak nie
72 1218 żółw obrzeżony Testudo marginata tak nie
73 1219 żółw śródziemnomorski Testudo graeca tak nie
żółwie morskie Cheloniidae
74 1224 karetta Caretta caretta tak tak
75 1227 żółw zielony Chelonia mydas tak tak
76 1225 żółw szylkretowy Eretmochelys imbricata nie nie
77 1226 żółw zatokowy Lepidochelys kempii nie nie
żółwie skórzaste Dermochelyidae
78 1223 żółw skórzasty Dermochelys coriacea nie nie
żółwie błotne Emydidae
79 1220 żółw błotny Emys orbicularis tak nie
80 1222 żółw kaspijski Mauremys caspica tak nie
81 1221 żółw hiszpański Mauremys leprosa tak nie
5) SAURIA
jaszczurkowate Lacertidae
82 1240 łusecznica mała (łusecznica Fitzingera) Algyroides fitzingeri nie nie
83 1264 łusecznica hiszpańska Algyroides marchi nie nie
84 1258 łusecznica peloponeska Algyroides moreoticus nie nie
85 1243 łusecznica wspaniała Algyroides nigropunctatus nie nie
86 1253 5) Gallotia atlantica nie nie
87 1260 kanaryjka niebieskoplama Gallotia galloti nie nie
88 1255 5) Gallotia galloti insulanagae tak nie
89 1242 jaszczur z El Hierro Gallotia simonyi tak tak
90 1267 kanaryjka mniejsza Gallotia stehlini nie nie
91 1261 jaszczurka zwinka Lacerta agilis nie nie
92 1245 jaszczurka tyrreńska Lacerta bedriagae nie nie
93 1995 5) Lacerta bonnali (Lacerta monticola) tak nie
94 1257 5) Lacerta danfordi nie nie
95 1247 5) Lacerta dugesii nie nie
96 1236 jaszczurka grecka Lacerta graeca nie nie
97 1262 jaszczurka chorwacka Lacerta horvathi nie nie
98 1249 jaszczurka iberyjska Lacerta monticola tak nie
99 1259 jaszczurka Schreibera Lacerta schreiberi tak nie
100 1251 jaszczurka trójpręga Lacerta trilineata nie nie
101 1263 jaszczurka zielona Lacerta viridis nie nie
102 2) 5) Lacerta vivipara pannonica nie nie
103 1268 jaszczurka wężooka Ophisops elegans nie nie
104 1238 murówka egejska Podarcis erhardii nie nie
105 1237 murówka maltańska Podarcis filfolensis nie nie
106 1266 5) Podarcis hispanica atrata nie nie
107 1265 murówka balearska Podarcis lilfordi tak nie
108 1241 murówka adriatycka Podarcis melisellensis nie nie
109 1239 5) Podarcis milensis nie nie
110 1256 murówka zwyczajna Podarcis muralis nie nie
111 1254 murówka peloponeska Podarcis peloponnesiaca nie nie
112 1252 murówka pitiuzyjska Podarcis pityusensis tak nie
113 1250 murówka ruinowa Podarcis sicula nie nie
114 1248 murówka krymska (murówka bałkańska) Podarcis taurica nie nie
115 1246 5) Podarcis tiliguerta nie nie
116 1244 5) Podarcis wagleriana nie nie
scynkowate Scincidae
117 1276 okularowiec panoński Ablepharus kitaibelii nie nie
118 1272 ostajnica iberyjska Chalcides bedriagai nie nie
119 1274 ostajnica nakrapiana Chalcides ocellatus nie nie
120 1275 5) Chalcides sexlineatus nie nie
121 1273 5) Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) tak nie
122 1270 5) Chalcides viridianus nie nie
123 1271 wężowiec beznogi Ophiomorus punctatissimus nie nie
gekonowate Gekkonidae
124 1228 gekon Kotschy'ego Cyrtopodion kotschyi nie nie
125 1229 gekon liściopalcy Phyllodactylus europaeus tak nie
126 1230 gekon kanaryjski Tarentola angustimentalis nie nie
127 1232 5) Tarentola delalandii nie nie
128 1233 5) Tarentola gomerensis nie nie
agamowate Agamidae
129 1234 hardun Stellio stellio nie nie
kameleonowate Chamaeleontidae
130 1235 kameleon pospolity Chamaeleo chamaeleon nie nie
padalcowate Anguidae
131 1269 żółtopuzik bałkański Ophisaurus apodus nie nie
WĘŻE OPHIDIA
połozowate Colubridae
132 1278 połoz kaspijski Coluber caspius nie nie
133 2447 połoz cypryjski Coluber cypriensis tak tak
134 1288 połoz podkowiasty Coluber hippocrepis nie nie
135 1280 5) Coluber jugularis nie nie
136 1287 5) Coluber laurenti nie nie
137 1286 połoz wysmukły Coluber najadum nie nie
138 1285 5) Coluber nummifer nie nie
139 1284 połoz żółtozielony Coluber viridiflavus nie nie
140 1283 gniewosz plamisty Coronella austriaca nie nie
141 1282 5) Eirenis modesta nie nie
142 1281 wąż Eskulapa Elaphe longissima (Zamenis longissimus) nie nie
143 1279 wąż stepowy Elaphe quatuorlineata tak nie
144 1293 wąż lamparci Elaphe situla (Zamenis situla) tak nie
145 1290 zaskroniec sardyński Natrix natrix cetti nie nie
146 1291 zaskroniec korsykański Natrix natrix corsa nie nie
147 4007 zaskroniec cypryjski Natrix natrix cypriaca tak tak
148 1292 zaskroniec rybołów Natrix tessellata nie nie
149 1289 wąż koci Telescopus fallax nie nie
żmijowate Viperidae
150 1296 żmija lewatyńska Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) tak tak
151 1295 żmija nosoroga Vipera ammodytes nie nie
152 1297 5) Vipera seoanni7) nie nie
153 1298 żmija łąkowa Vipera ursinii tak, z wyjątkiem Vipera ursinii rakosiensis nie
154 4121 węgierska żmija łąkowa Vipera ursinii rakosiensis tak tak
155 1294 żmija bliskowschodnia Vipera xanthina nie nie
dusicielowate Boidae
156 1277 strzelec stepowy Eryx jaculus nie nie
PŁAZY AMPHIBIA
OGONIASTE CAUDATA
salamandrowate Salamandridae
157 1172 salamandra luzytańska Chioglossa lusitanica tak nie
158 1173 traszka pirenejska Euproctus asper nie nie
159 1164 traszka korsykańska Euproctus montanus nie nie
160 1165 traszka sardyńska Euproctus platycephalus nie nie
161 1176 salamandra egejska Mertensiella luschani (Salamandra luschani) tak nie
162 1177 5) Salamandra atra nie nie
163 1169 salamandra czarna Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae) tak tak
164 1179 salamandra kotyjska Salamandra lanzai nie nie
165 1175 salamandra okularowa Salamandrina terdigitata tak nie
166 1167 traszka alpejska Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) tak nie
167 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) tak nie
168 1993 traszka naddunajska Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) tak nie
169 1168 traszka włoska Triturus italicus nie nie
170 1171 traszka Karelina Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) tak nie
171 1174 traszka marmurkowa Triturus marmoratus nie nie
172 2001 traszka karpacka Triturus montandoni tak nie
173 4008 5) Triturus vulgaris ampelensis tak nie
odmieńcowate Proteidae
174 1186 odmieniec jaskiniowy Proteus anguinus tak tak
bezpłucnikowate Plethodontidae
175 1181 jaskinnica zmienna Hydromantes (Speleomantes) ambrosii tak nie
176 1182 jaskinnica żółta Hydromantes (Speleomantes) flavus tak nie
177 1180 jaskinnica sardyńska Hydromantes (Speleomantes) genei tak nie
178 1184 jaskinnica cesarska Hydromantes (Speleomantes) imperialis tak nie
179 1994 jaskinnica francuska Hydromantes (Speleomantes) strinatii tak nie
180 1183 jaskinnica cętkowana Hydromantes (Speleomantes) supramontis tak nie
BEZOGONOWE ANURA
ropuszkowate Discoglossidae
181 1192 pętówka iberyjska Alytes cisternasii nie nie
182 1187 pętówka majorska Alytes muletensis tak tak
183 1191 pętówka babienica Alytes obstetricans nie nie
184 1188 kumak nizinny Bombina bombina tak nie
185 1193 kumak górski Bombina variegata tak nie
186 1194 5) Discoglossus galganoi (w tym Discoglossus jeanneae) tak nie
187 1196 krągłojęzyczka korsykańska (ropuszka korsykańska) Discoglossus montalentii tak nie
188 1189 krągłojęzyczka (ropuszka krągłojęzyczna) Discoglossus pictus nie nie
189 1190 krągłojęzyczka tyrreńska (ropuszka tyrreńska) Discoglossus sardus tak nie
żabowate Ranidae
190 1214 żaba moczarowa Rana arvalis nie nie
191 1209 żaba dalmatyńska Rana dalmatina nie nie
192 1210 żaba wodna Rana esculenta nie nie
193 1208 żaba strumieniowa Rana graeca nie nie
194 1216 żaba hiszpańska Rana iberica nie nie
195 1206 5) Rana italica nie nie
196 1215 żaba włoska Rana latastei tak nie
197 1207 żaba jeziorkowa Rana lessonae nie nie
198 1211 iberyjska żaba wodna Rana perezi nie nie
199 1212 żaba śmieszka Rana ridibunda nie nie
200 1213 żaba trawna Rana temporaria nie nie
grzebiuszkowate Pelobatidae
201 1199 5) Pelobates fuscus insubricus tak tak
202 1198 grzebiuszka gibraltarska Pelobates cultripes nie nie
203 1197 grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus nie nie
204 1200 grzebiuszka syryjska Pelobates syriacus nie nie
ropuchowate Bufonidae
205 1202 ropucha paskówka Bufo calamita nie nie
206 1201 ropucha zielona Bufo viridis nie nie
rzekotkowate Hylidae
207 1203 rzekotka drzewna Hyla arborea nie nie
208 1205 rzekotka śródziemnomorska Hyla meridionalis nie nie
209 1204 rzekotka sardyńska Hyla sarda nie nie
RYBY PISCES
MINOGI PETROMYZONIFORMES
minogowate Petromyzontidae
210 1098 minogi czarnomorskie Eudontomyzon spp. tak nie
211 1099 minóg rzeczny Lampetra fluviatilis tak, z wyjątkiem populacji fińskich i szwedzkich nie
212 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri tak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich nie
213 1097 minóg padański Lethenteron zanandreai tak nie
214 1095 minóg morski Petromyzon marinus tak, z wyjątkiem populacji szwedzkich nie
JESIOTROKSZTAŁTNE ACIPENSERIFORMES
jesiotrowate Acipenseridae8)
215 1100 jesiotr adriatycki Acipenser naccarii tak tak
216 1101 jesiotr zachodni Acipenser sturio tak tak
ŚLEDZIOKSZTAŁTNE CLUPEIFORMES
śledziowate Clupeidae
217 2) alosa Alosa spp. tak nie
ŁOSOSIOKSZTAŁTNE SALMONIFORMES
łososiowate Salmonidae
218 1105 głowacica Hucho hucho tak, populacje naturalne nie
219 1108 pstrąg śródziemnomorski Salmo macrostigma tak nie
220 1107 pstrąg marmurkowy Salmo marmoratus tak nie
221 1106 łosoś atlantycki Salmo salar tak, tylko w wodach słodkich, z wyjątkiem populacji fińskich nie
222 1109 lipień Thymallus thymallus nie nie
siejowate Coregonidae
223 1113 sieja ostronosa Coregonus oxyrhynchus tak, anadromiczne populacje w niektórych sektorach Morza Północnego tak
224 2) 5) Coregonus spp.9) nie, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus (anadromiczne populacje w niektórych sektorach Morza Północnego) nie, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus
muławkowate Umbridae
225 2011 muławka bałkańska (muławka europejska) Umbra krameri tak nie
KARPIOKSZTAŁTNE CYPRINIFORMES
karpiowate Cyprinidae
226 1120 ukleja biała Alburnus albidus (Alburnus vulturius) tak nie
227 1133 harabugo Anaecypris hispanica tak nie
228 1130 boleń Aspius aspius tak, z wyjątkiem populacji fińskich nie
229 1142 brzana iberyjska Barbus comiza tak nie
230 1138 brzanka Barbus meridionalis tak nie
231 1137 brzana południowa Barbus plebejus tak nie
232 2) 5) Barbus spp. nie, z wyjątkiem Barbus comiza, Barbus meridionalis, Barbus plebejus nie
233 1141 szemaja Chalcalburnus chalcoides tak nie
234 1115 świnka genueńska Chondrostoma genei tak nie
235 1128 świnka portugalska Chondrostoma lusitanicum tak nie
236 2510 świnka iberyjska Chondrostoma polylepis (w tym C. willkommi) tak nie
237 1140 świnka włoska Chondrostoma soetta tak nie
238 1126 świnka podkowoustna Chondrostoma toxostoma tak nie
239 1124 kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus tak nie
240 2511 kiełb Kesslera Gobio kessleri tak nie
241 1122 kiełb długowąsy Gobio uranoscopus tak nie
242 1118 jelec hiszpański Iberocypris palaciosi tak nie
243 1117 gizani Ladigesocypris ghigii tak tak
244 1132 jelec włoski Leuciscus lucumonis tak nie
245 1131 jelec ruczejnik Leuciscus souffia tak nie
246 2522 ciosa Pelecus cultratus tak nie
247 1129 5) Phoxinellus spp. tak nie
248 4009 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus tak tak
249 1134 różanka Rhodeus sericeus amarus tak nie
250 1123 5) Rutilus alburnoides tak nie
251 1127 panjorca Rutilus arcasii tak nie
252 1139 płoć perłowa Rutilus frisii meidingerii tak nie
253 1125 płoć pardilska Rutilus lemmingii tak nie
254 1135 płoć portugalska Rutilus macrolepidotus tak nie
255 1114 płoć dunajska Rutilus pigus tak nie
256 1136 płoć adriatycka Rutilus rubilio tak nie
257 1121 wzdręga grecka Scardinius graecus tak nie
kozowate Cobitidae
258 2533 koza największa Cobitis elongata tak nie
259 1149 koza Cobitis taenia tak, z wyjątkiem populacji fińskich nie
260 1144 koza grecka Cobitis trichonica tak nie
261 1145 piskorz Misgurnus fossilis tak nie
262 1146 koza złotawa Sabanejewia aurata tak nie
263 1991 koza włoska i koza wenecka Sabanejewia larvata (Cobitis larvata oraz Cobitis conspersa) tak nie
SUMOKSZTAŁTNE SILURIFORMES
sumowate Siluridae
264 1150 sum Arystotelesa Silurus aristotelis tak nie
ATERYNOKSZTAŁTNE ATHERINIFORMES
karpieńcokształtne Cyprinodontidae
265 1151 karpieńczyk hiszpański Aphanius iberus tak nie
266 1152 karpieńczyk pręgowany Aphanius fasciatus tak nie
267 1153 walencja hiszpańska Valencia hispanica tak tak
268 1992 karpieńczyk grecki Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) tak tak
OKONIOKSZTAŁTNE PERCIFORMES
okoniowate Percidae
269 2555 jazgarz Balona Gymnocephalus baloni tak nie
270 1157 szrecer Gymnocephalus schraetzer tak nie
271 1998 aspret Romanichthys valsanicola tak tak
272 1158 czop francuski Zingel asper nie nie
273 1160 5) Zingel spp. tak, z wyjątkiem Zingel asper oraz Zingel zingel nie
274 1159 czop czarny Zingel zingel nie nie
babkowate Gobiidae
275 1155 babka padańska Knipowitschia (Padogobius) panizzae tak nie
276 1156 babka włoska Padogobius nigricans tak nie
277 1154 babka Canestriniego Pomatoschistus canestrini tak nie
SKORPENOKSZTAŁTNE SCORPAENIFORMES
głowaczowate Cottidae
278 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio tak, z wyjątkiem populacji fińskich nie
279 1162 głowacz Petitiego Cottus petiti tak nie
JAMOCHŁONY COELENTERATA
PARZYDEŁKOWCE CNIDARIA
280 1001 koral szlachetny Corallium rubrum nie nie
MIĘCZAKI MOLLUSCA
ŚLIMAKI GASTROPODA
281 4056 zatoczek łamliwy Anisus vorticulus tak nie
282 1011 5) Caseolus calculus tak nie
283 1010 5) Caseolus commixta tak nie
284 1009 5) Caseolus sphaerula tak nie
285 4057 5) Chilostoma banaticum tak nie
286 1004 5) Discula leacockiana tak nie
287 1002 5) Discula tabellata tak nie
288 1003 5) Discula testudinalis nie nie
289 1005 5) Discula turricula nie nie
290 1022 5) Discus defloratus nie nie
291 1023 5) Discus guerinianus tak nie
292 1007 5) Elona quimperiana tak nie
293 1024 5) Geomalacus maculosus tak nie
294 1006 5) Geomitra moniziana tak nie
295 2578 5) Gibbula nivosa tak nie
296 1915 5) Helicopsis striata austriaca tak tak
297 1026 ślimak winniczek Helix pomatia nie nie
298 4059 5) Hygromia kovacsi tak nie
299 1025 5) Idiomela (Helix) subplicata tak nie
300 4060 5) Lampedusa imitatrix tak nie
301 4061 5) Lampedusa melitensis tak tak
302 1017 5) Leiostyla abbreviata tak nie
303 1018 5) Leiostyla cassida tak nie
304 1019 5) Leiostyla corneocostata tak nie
305 1020 5) Leiostyla gibba tak nie
306 1021 5) Leiostyla lamellosa tak nie
307 4062 5) Paladilhia hungarica tak tak
308 1012 5) Patella ferruginea nie nie
309 4063 5) Sadleriana pannonica tak nie
310 2) 5) Theodoxus prevostianus nie nie
311 4064 5) Theodoxus transversalis tak nie
312 1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior tak nie
313 1015 poczwarówka zmienna Vertigo genesii tak nie
314 1013 poczwarówka Geyera Vertigo geyeri tak nie
315 1016 poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana tak nie
MAŁŻE BIVALIA
omułkowate Mytilidae
316 1027 omułek daktylowy Lithophaga lithophaga nie nie
317 1028 przyszynka szlachetna Pinna nobilis nie nie
skójkowate Unionoidae
318 1031 5) Microcondylaea compressa nie nie
319 1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus tak nie
320 1033 5) Unio elongatulus nie nie
perłoródkowate Margaritiferidae
321 1030 5) Margaritifera auricularia nie nie
322 1029 perłoródka rzeczna Margaritifera margaritifera tak nie
racicznicowate Dreissenidae
323 4065 5) Congeria kusceri tak nie
PIERŚCIENICE ANNELIDA
pijawkowate Hirudinidea
324 1034 pijawka lekarska Hirudo medicinalis nie nie
SZKARŁUPNIE ECHINODERMATA
jeżowce Echinoidea
325 1008 5) Centrostephanus longispinus nie nie
STAWONOGI ARTHROPODA
SKORUPIAKI CRUSTACEA
rakowate Astacidae
326 1092 5) Austropotamobius pallipes tak nie
327 1093 rak kamienny Austropotamobius torrentium tak tak
1091 rak szlachetny Astacus astacus nie nie
328 5) Scyllaridae
329 1090 5) Scyllarides latus nie nie
równonogi Isopoda
330 4010 5) Armadillidium ghardalamensis tak tak
OWADY INSECTA
CHRZĄSZCZE COLEOPTERA
331 1919 5) Agathidium pulchellum tak nie
332 4011 5) Bolbelasmus unicornis tak nie
333 1920 ponurek Schneidera Boros schneideri tak nie
334 1085 bogatek wspaniały Buprestis splendens tak nie
335 4012 5) Carabus hampei tak nie
336 4013 biegacz węgierski Carabus hungaricus tak nie
337 1914 5) Carabus menetriesi pacholei tak tak
338 1080 5) Carabus olympiae tak tak
339 4014 biegacz urozmaicony Carabus variolosus tak nie
340 4015 biegacz Zawadzkiego Carabus zawadszkii tak nie
341 1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo tak nie
342 1921 5) Corticaria planula tak nie
343 1086 zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus tak nie
344 4016 5) Dorcadion fulvum cervae tak nie
345 4017 5) Duvalius gebhardti tak nie
346 4018 5) Duvalius hungaricus tak nie
347 1081 pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus tak nie
348 1082 kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus tak nie
349 4019 5) Leptodirus hochenwarti tak nie
350 1079 pilnicznik fiołkowy Limoniscus violaceus tak nie
351 1083 jelonek rogacz Lucanus cervus tak nie
352 1922 5) Macroplea pubipennis tak nie
353 1923 średzinka Mesosa myops tak nie
354 1089 5) Morimus funereus tak nie
355 1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) tak tak
356 1924 pogrzybnica Oxyporus mannerheimii tak nie
357 4021 konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis tak tak
358 4020 5) Pilemia tigrina tak nie
359 4022 5) Probaticus subrugosus tak nie
360 4023 5) Propomacrus cypriacus tak nie
361 4024 sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens tak tak
362 4025 5) Pseudoseriscius cameroni tak nie
363 1925 rozmiazg kolweński Pytho kolwensis tak nie
364 4026 zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus tak nie
365 1087 nadobnica alpejska Rosalia alpina tak tak
366 1926 5) Stephanopachys linearis tak nie
367 1927 5) Stephanopachys substriatus tak nie
368 1928 5) Xyletinus tremulicola tak nie
PLUSKWIAKI HEMIPTERA
369 1929 5) Aradus angularis tak nie
MOTYLE LEPIDOPTERA
370 1930 5) Agriades glandon aquilo tak nie
371 1066 5) Apatura metis nie nie
372 4027 5) Arytrura musculus tak nie
373 1078 krasopani hera Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria tak tak
374 4028 5) Catopta thrips tak nie
375 4029 5) Chondrosoma fiduciarium tak nie
376 1931 5) Clossiana improba tak nie
377 1070 strzępotek hero Coenonympha hero nie nie
378 1071 strzępotek edypus Coenonympha oedippus tak nie
379 4030 szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone tak nie
380 4031 5) Cucullia mixta tak nie
381 4032 5) Dioszeghyana schmidtii tak nie
382 4033 5) Erannis ankeraria tak nie
383 1072 5) Erebia calcaria tak nie
384 1073 5) Erebia christi tak nie
385 1932 5) Erebia medusa polaris tak nie
386 1069 górówka sudecka Erebia sudetica nie nie
387 1074 barczatka kataks Eriogaster catax tak nie
388 1065 przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia tak nie
389 1064 5) Fabriciana elisa nie nie
390 4034 5) Glyphipterix loricatella tak nie
391 4035 5) Gortyna borelii lunata tak nie
392 1075 5) Graellsia isabellae tak nie
393 1933 5) Hesperia comma catena tak nie
394 1077 5) Hyles hippophaes nie nie
395 1052 przeplatka maturna Hypodryas maturna tak nie
396 4036 5) Leptidea morsei tak nie
397 4037 5) Lignyoptera fumidaria tak nie
398 1067 osadnik wielkooki Lopinga achine nie nie
399 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar tak nie
400 4038 czerwończyk fioletek Lycaena helle tak nie
401 1058 modraszek arion Maculinea (Phengaris) arion nie nie
402 1061 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous tak nie
403 1059 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius tak nie
404 1062 5) Melanargia arge tak nie
405 4039 5) Nymphalis vaualbum tak tak
406 1054 5) Papilio alexanor nie nie
407 1055 paź korsykański Papilio hospiton tak nie
408 1057 niepylak apollo Parnassius apollo nie nie
409 1056 niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne nie nie
410 4040 5) Phyllometra culminaria tak nie
411 1063 5) Plebicula golgus tak nie
412 4041 5) Polymixis rufocincta isolata tak nie
413 4042 modraszek eroides Polyommatus eroides tak nie
414 1076 postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina nie nie
415 4043 5) Pseudophilotes bavius tak nie
416 1934 5) Xestia borealis tak nie
417 1935 5) Xestia brunneopicta tak nie
418 4044 sówka puszczykówka Xylomoia strix tak tak
419 1053 zygzakowiec kokornakowiec Zerynthia polyxena nie nie
MODLISZKI MANTODEA
420 1051 5) Apteromantis aptera tak nie
WAŻKI ODONATA
421 1048 żagnica zielona Aeshna viridis nie nie
422 1045 5) Coenagrion hylas tak nie
423 1044 5) Coenagrion mercuriale tak nie
424 4045 łątka ozdobna Coenagrion ornatum tak nie
425 4046 5) Cordulegaster heros
426 1047 5) Cordulegaster trinacriae tak nie
427 1046 5) Gomphus graslinii tak nie
428 1038 zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons nie nie
429 1035 zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis nie nie
430 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis tak nie
431 1043 5) Lindenia tetraphylla tak nie
432 1036 5) Macromia splendens tak nie
433 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia tak nie
434 1041 5) Oxygastra curtisii tak nie
435 1040 gadziogłówka żółtonoga Stylurus flavipes nie nie
436 1039 straszka północna Sympecma braueri nie nie
PROSTOSKRZYDŁE ORTHOPTERA
437 1049 5) Baetica ustulata tak nie
438 4047 5) Brachytrupes megacephalus tak nie
439 4048 5) Isophya costata tak nie
440 4049 5) Isophya harzi tak nie
441 4050 5) Isophya stysi tak nie
442 4051 5) Myrmecophilus baronii tak nie
443 4052 5) Odontopodisma rubripes tak nie
444 4053 5) Paracaloptenus caloptenoides tak nie
445 4054 5) Pholidoptera transsylvanica tak nie
446 1050 niezdarka dziewica Saga pedo nie nie
447 4055 5) Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius tak nie
PAJĘCZAKI ARACHNIDA
PAJĄKI ARANEAE
448 1094 5) Macrothele calpeiana nie nie
ZALESZCZOTKI PSEUDOSCORPIONES
449 1936 5) Anthrenochernes stellae tak nie
Objaśnienia:

1) Kody gatunków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal, bedącego oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

2) Brak oficjalnego kodu.

3) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tego rzędu są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedynie gatunki z podrzędu Microchiroptera wymienione w tabeli.

4) Wszystkie gatunki zwierząt z tej rodziny (z wyjątkiem Glis glis oraz Eliomys quercinus) są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymaga jedynie gatunek wymieniony w tabeli.

5) Brak oficjalnej nazwy gatunku w języku polskim.

6) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tego rzędu są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedynie gatunki wymienione w tabeli.

7) Gatunek ten jest przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, z wyjątkiem populacji hiszpańskich.

8) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tej rodziny są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedynie gatunki wymienione w tabeli.

9) Wszystkie gatunki należące do tego rodzaju są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale nie wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp. Kod1) Nazwa polska Nazwa łacińska Gatunek wymagający ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000 Gatunek o znaczeniu priorytetowym
1 2 3 4 5 6
1 1431 2) Abies nebrodensis tak tak
2 1475 2) Aconitum corsicum tak tak
3 4109 tojad morawski Aconitum firmum moravicum tak nie
4 4068 dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia tak nie
5 1479 2) Adonis distorta tak nie
6 1517 2) Aeonium gomeraense tak nie
7 1518 2) Aeonium saundersii tak nie
8 1519 2) Aichryson dumosum tak nie
9 1939 rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa tak nie
10 1516 aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa tak nie
11 1940 2) Alisma wahlenbergii tak tak
12 1847 2) Allium grosii tak nie
13 1509 2) Alyssum pintadasilvae nie nie
14 1508 2) Alyssum pyrenaicum tak nie
15 1615 2) Ammi trifoliatum tak nie
16 4102 2) Anacamptis urvilleana tak nie
17 1559 2) Anagyris latifolia tak tak
18 1724 2) Anarrhinum longipedicelatum nie nie
19 1674 2) Anchusa crispa tak tak
20 1844 2) Androcymbium europaeum nie nie
21 1855 2) Androcymbium psammophilum tak tak
22 1842 2) Androcymbium rechingeri tak tak
23 1631 2) Androsace cylindrica nie nie
24 1630 2) Androsace mathildae tak nie
25 1632 2) Androsace pyrenaica tak nie
26 1807 2) Andryala crithmifolia tak nie
27 1607 2) Angelica heterocarpa tak tak
28 1617 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre) tak nie
29 1766 2) Anthemis glaberrima tak tak
30 1553 2) Anthyllis hystrix tak nie
31 1560 2) Anthyllis lemanniana tak nie
32 1554 2) Anthyllis lusitanica nie nie
33 1723 2) Antirrhinum charidem tak nie
34 1722 2) Antirrhinum lopesianum nie nie
35 1619 2) Apium bermejoi tak tak
36 1614 selery błotne Apium repens tak nie
37 1480 2) Aquilegia alpina nie nie
38 1474 2) Aquilegia bertolonii tak nie
39 1473 2) Aquilegia kitaibelii tak nie
40 1472 2) Aquilegia pyrenaica cazorlensis tak tak
41 2103 2) Arabis kennedyae tak tak
42 1507 2) Arabis sadina tak nie
43 4089 2) Arabis scopoliana tak nie
44 1439 2) Arceuthobium azoricum tak nie
45 1941 2) Arctagrostis latifolia tak nie
46 1942 2) Arctophila fulva tak nie
47 1943 2) Arenaria ciliata pseudofrigida tak nie
48 1944 2) Arenaria humifusa tak nie
49 1470 2) Arenaria nevadensis tak tak
50 1453 2) Arenaria provincialis tak nie
51 1812 2) Argyranthemum lidii tak tak
52 1761 2) Argyranthemum pinnatifidum succulentum nie nie
53 1824 2) Argyranthemum thalassophylum tak nie
54 1823 2) Argyranthemum winterii tak nie
55 1645 2) Armeria berlengensis tak nie
56 1646 2) Armeria helodes tak tak
57 1637 2) Armeria neglecta tak nie
58 1638 2) Armeria pseudarmeria tak nie
59 1644 2) Armeria rouyana tak tak
60 1641 2) Armeria sampaio nie nie
61 1636 2) Armeria soleirolii tak nie
62 1635 2) Armeria velutina tak nie
63 1762 arnika górska Arnica montana nie nie
64 1945 2) Artemisia campestris bottnica tak nie
65 1763 bylica skalna Artemisia eriantha nie nie
66 1764 2) Artemisia genipi nie nie
67 1765 2) Artemisia granatensis tak tak
68 1916 2) Artemisia laciniata tak tak
69 1946 2) Artemisia oelandica tak nie
70 1917 2) Artemisia pancicii tak tak
71 1840 2) Asphodelus bento-rainhae tak tak
72 4066 zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum tak nie
73 1424 2) Asplenium hemionitis nie nie
74 1423 2) Asplenium jahandiezii tak nie
75 1802 2) Aster pyrenaeus tak tak
76 1757 2) Aster sorrentinii tak tak
77 1543 2) Astragalus algarbiensis tak tak
78 1558 2) Astragalus aquilanus tak tak
79 1557 2) Astragalus centralpinus tak nie
80 2131 2) Astragalus macrocarpus lefkarensis tak tak
81 1548 2) Astragalus maritimus tak tak
82 2132 2) Astragalus peterfii tak nie
83 1544 2) Astragalus tremolsianus tak nie
84 1555 2) Astragalus verrucosus tak tak
85 1748 2) Asyneuma giganteum tak nie
86 1613 2) Athamanta cortiana tak nie
87 1822 2) Atractylis arbuscula tak tak
88 1811 2) Atractylis preauxiana tak nie
89 1707 2) Atropa baetica tak tak
90 1886 2) Avenula hackelii tak nie
91 1755 2) Azorina vidalii tak tak
92 1445 2) Bassia (Kochia) saxicola tak tak
93 1838 2) Bellevalia hackelli nie nie
94 1535 2) Bencomia brachystachya tak tak
95 1536 2) Bencomia sphaerocarpa tak nie
96 1484 2) Berberis maderensis nie nie
97 1446 2) Beta patula tak nie
98 1506 2) Biscutella neustriaca tak tak
99 1505 2) Biscutella vincentina tak nie
100 1500 2) Boleum asperum tak nie
101 1872 2) Borderea chouardii tak tak
102 1419 podejźrzon pojedynczy Botrychium simplex tak nie
103 1498 2) Brassica glabrescens tak nie
104 3) 2) Brassica hilarionis tak nie
105 1496 2) Brassica insularis tak nie
106 1494 2) Brassica macrocarpa tak nie
107 1947 2) Braya linearis tak nie
108 1882 2) Bromus grossus tak nie
109 1385 2) Bruchia vogesiaca tak nie
110 1979 2) Bryhnia novae-angliae tak nie
111 1388 2) Bryoerythrophyllum campylocarpum (Bryoerythrophyllum machadoanum) tak tak
112 1623 2) Bunium brevifolium nie nie
113 1605 2) Bupleurum capillare tak tak
114 1616 2) Bupleurum handiense tak nie
115 1606 2) Bupleurum kakiskalae tak tak
116 1386 bezlist okrywowy Buxbaumia viridis tak nie
117 1948 2) Calamagrostis chalybaea tak nie
118 1832 kaldesia dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia tak nie
119 1810 2) Calendula maderensis tak nie
120 1949 2) Calypso bulbosa tak nie
121 4069 dzwonek karkonoski Campanula bohemica tak tak
122 2233 2) Campanula gelida tak tak
123 1750 2) Campanula morettiana nie nie
124 2236 2) Campanula romanica tak nie
125 1751 2) Campanula sabatia tak tak
126 4070 dzwonek piłkowany Campanula serrata tak tak
127 4071 2) Campanula zoysii tak nie
128 1659 2) Caralluma burchardii tak nie
129 1760 2) Carduus myriacanthus tak tak
130 1950 2) Carex holostoma tak nie
131 1899 2) Carex malato-belizii tak nie
132 1897 2) Carex panormitana tak tak
133 2249 dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia tak nie
134 2250 2) Centaurea akamantis tak tak
135 1770 2) Centaurea alba heldreichii tak tak
136 1830 2) Centaurea alba princeps tak tak
137 1806 2) Centaurea attica megarensis tak tak
138 1794 2) Centaurea balearica tak tak
139 1796 2) Centaurea borjae tak tak
140 1772 2) Centaurea citricolor tak tak
141 1801 2) Centaurea corymbosa tak nie
142 1774 2) Centaurea gadorensis tak nie
143 1791 2) Centaurea horrida tak tak
144 4080 2) Centaurea immanuelis-loewii tak nie
145 2253 2) Centaurea jankae tak nie
146 1776 2) Centaurea kalambakensis tak tak
147 1798 2) Centaurea kartschiana tak nie
148 1778 2) Centaurea lactiflora tak tak
149 1793 2) Centaurea micrantha herminii tak nie
150 1780 2) Centaurea niederi tak tak
151 1799 2) Centaurea peucedanifolia tak tak
152 1782 2) Centaurea pinnata tak tak
153 2255 2) Centaurea pontica tak nie
154 1795 2) Centaurea pulvinata tak nie
155 1784 2) Centaurea rothmalerana tak nie
156 1785 2) Centaurea vicentina tak nie
157 1655 2) Centaurium rigualii tak tak
158 1658 2) Centaurium somedanum tak tak
159 1746 2) Centranthus trinervis tak nie
160 1901 2) Cephalanthera cucullata tak tak
161 1980 2) Cephalozia macounii tak nie
162 2071

4072

2) Cerastium alsinifolium, Cerastium dinaricum tak tak
163 1660 2) Ceropegia chrysantha tak tak
164 1721 2) Chaenorrhinum serpyllifolium lusitanicum tak nie
165 1609 2) Chaerophyllum azoricum tak nie
166 1537 2) Chamaemeles coriacea tak tak
167 1814 2) Cheirolophus duranii tak nie
168 1828 2) Cheirolophus ghomerytus tak nie
169 1808 2) Cheirolophus junonianus tak nie
170 1809 2) Cheirolophus massonianus tak nie
171 2283 2) Chionodoxa lochiae tak tak
172 1951 2) Cinna latifolia tak nie
173 4081 2) Cirsium brachycephalum tak nie
174 1826 2) Cirsium latifolium tak nie
175 1596 2) Cistus chinamadensis tak nie
176 1592 2) Cistus palhinhae tak nie
177 1378 chrobotki Cladonia subgenus Cladina nie nie
178 2109 warzucha polska Cochlearia polonica tak tak
179 4090 warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae tak tak
180 1490 2) Coincya rupestris tak tak
181 2285 2) Colchicum arenarium tak nie
182 1836 2) Colchicum corsicum nie nie
183 1835 2) Colchicum cousturieri nie nie
184 1887 koleantus delikatny Coleanthus subtilis tak nie
185 1478 2) Consolida samia tak tak
186 1663 2) Convolvulus argyrothamnus tak tak
187 1666 2) Convolvulus caput-medusae tak tak
188 1664 2) Convolvulus fernandesii tak tak
189 1667 2) Convolvulus lopez-socasii tak tak
190 1665 2) Convolvulus massonii tak tak
191 1488 2) Coronopus navasii tak tak
192 1952 2) Corydalis gotlandica tak nie
193 1511 2) Crambe arborea tak tak
194 1510 2) Crambe laevigata tak nie
195 1513 2) Crambe sventenii tak tak
196 4091 2) Crambe tataria tak nie
197 4079 2) Cremnophyton lanfrancoi tak tak
198 1786 2) Crepis crocifolia tak tak
199 1787 2) Crepis granatensis tak nie
200 4082 2) Crepis pusilla tak nie
201 1953 2) Crepis tectorum nigrescens tak nie
202 2306 2) Crocus cyprius tak nie
203 1873 2) Crocus etruscus nie nie
204 2307 2) Crocus hartmannianus tak nie
205 1420 2) Culcita macrocarpa tak nie
206 4107 2) Cyclamen fatrense tak tak
207 1981 2) Cynodontium suecicum tak nie
208 1902 obuwik pospolity Cypripedium calceolus tak nie
209 1546 2) Cytisus aeolicus tak tak
210 4103 2) Dactylorhiza kalopissii tak nie
211 2159 2) Daphne arbuscula tak tak
212 1583 2) Daphne petraea tak nie
213 1584 2) Daphne rodriguezii tak tak
214 2092 2) Delphinium caseyi tak tak
215 1538 2) Dendriopoterium pulidoi tak nie
216 1895 2) Deschampsia maderensis tak nie
217 1954 2) Dianthus arenarius arenarius tak nie
218 4073 2) Dianthus arenarius bohemicus tak tak
219 1447 2) Dianthus cintranus cintranus tak nie
220 4074 2) Dianthus diutinus tak tak
221 4075 2) Dianthus lumnitzeri tak tak
222 1469 2) Dianthus marizii tak nie
223 4076 2) Dianthus moravicus tak tak
224 2074 goździk lśniący Dianthus nitidus tak tak
225 4077 2) Dianthus plumarius regis-stephani tak nie
226 1468 2) Dianthus rupicola tak nie
227 1383 żaglik włoskowaty Dichelyma capillaceum tak nie
228 1381 widłoząb zielony Dicranum viride tak nie
229 1955 2) Diplazium sibiricum tak nie
230 1486 2) Diplotaxis ibicensis tak nie
231 1485 2) Diplotaxis siettiana tak tak
232 1497 2) Diplotaxis vicentina tak nie
233 1380 2) Distichophyllum carinatum tak nie
234 1797 2) Doronicum plantagineum Tournefortii nie nie
235 1542 2) Dorycnium pentaphyllum transmontana nie nie
236 1561 2) Dorycnium spectabile tak tak
237 1956 2) Draba cacuminum tak nie
238 1957 2) Draba cinerea tak nie
239 2113 2) Draba dorneri tak nie
240 1856 2) Dracaena draco nie nie
241 1689 2) Dracocephalum austriacum tak nie
242 1393 sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus tak nie
243 1425 2) Dryopteris corleyi tak tak
244 1958 2) Dryopteris fragans tak nie
245 1397 2) Echinodium spinosum tak tak
246 1680 2) Echium candicans tak nie
247 1677 2) Echium gentianoides tak tak
248 4067 żmijowiec czerwony Echium russicum tak nie
249 4092 2) Elatine gussonei tak nie
250 1898 ponikło kraińskie Eleocharis carniolica tak nie
251 1982 2) Encalypta mutica tak nie
252 1624 2) Erica scoparia azorica tak nie
253 1789 2) Erigeron frigidus tak nie
254 1570 2) Erodium astragaloides tak tak
255 1569 2) Erodium paularense tak nie
256 1568 2) Erodium rupicola tak tak
257 1502 2) Erucastrum palustre tak nie
258 1604 2) Eryngium alpinum tak nie
259 1603 2) Eryngium viviparum tak tak
260 2114 pszonak pieniński Erysimum pieninicum tak tak
261 1578 2) Euphorbia handiensis tak tak
262 1576 2) Euphorbia lambii tak nie
263 1575 2) Euphorbia margalidiana tak tak
264 1574 2) Euphorbia nevadensis nie nie
265 1577 2) Euphorbia stygiana tak nie
266 1573 2) Euphorbia transtagana tak nie
267 1736 2) Euphrasia azorica tak tak
268 1720 2) Euphrasia genargentea tak tak
269 1734 2) Euphrasia grandiflora tak nie
270 1714 2) Euphrasia marchesettii tak nie
271 1712 2) Euphrasia mendoncae nie nie
272 1610 2) Ferula latipinna tak nie
273 2170 2) Ferula sadleriana tak tak
274 1884 2) Festuca brigantina tak nie
275 1888 2) Festuca duriotagana tak nie
276 1885 2) Festuca elegans tak nie
277 1890 2) Festuca henriquesii tak nie
278 1891 2) Festuca summilusitana tak nie
279 1580 2) Frangula azorica tak nie
280 1834 2) Fritillaria conica nie nie
281 1846 2) Fritillaria drenovskii nie nie
282 1845 2) Fritillaria gussichiae nie nie
283 1852 2) Fritillaria obliqua nie nie
284 1843 2) Fritillaria rhodocanakis nie nie
285 1866 śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis nie nie
286 2189 przytulia krakowska Galium cracoviense tak nie
287 1661 2) Galium litorale tak tak
288 2191 2) Galium moldavicum tak nie
289 4113 przytulia sudecka Galium sudeticum tak tak
290 1662 2) Galium viridiflorum tak tak
291 1893 2) Gaudinia hispanica tak nie
292 1550 2) Genista dorycnifolia tak nie
293 1547 2) Genista holopetala tak nie
294 1656 2) Gentiana ligustica tak nie
295 1657 2) Gentiana lutea nie nie
296 1654 2) Gentianella anglica tak nie
297 4094 goryczuszka czeska Gentianella bohemica tak tak
298 1571 2) Geranium maderense tak tak
299 4096 mieczyk błotny Gladiolus palustris tak nie
300 1737 2) Globularia ascanii tak tak
301 1738 2) Globularia sarcophylla tak tak
302 1432 2) Globularia stygia tak tak
303 1907 2) Goodyera macrophylla tak nie
304 1959 2) Gymnigritella runei tak nie
305 1467 2) Gypsophila papillosa tak tak
306 1593 2) Halimium verticillatum tak nie
307 1983 2) Hamatocaulis lapponicus tak nie
308 1594 2) Helianthemum alypoides tak nie
309 1597 2) Helianthemum bystropogophyllum tak tak
310 1591 2) Helianthemum caput-felis tak nie
311 1827 2) Helichrysum gossypinum tak nie
312 4083 2) Helichrysum melitense tak tak
313 1829 2) Helichrysum monogynum tak nie
314 1771 2) Helichrysum sibthorpii nie nie
315 1448 2) Herniaria algarvica tak nie
316 1466 2) Herniaria latifolia litardierei tak tak
317 1449 2) Herniaria lusitanica berlengiana tak nie
318 1462 2) Herniaria maritima tak nie
319 1984 2) Herzogiella turfacea tak nie
320 4104 2) Himantoglossum adriaticum tak nie
321 2327 2) Himantoglossum caprinum tak nie
322 1960 2) Hippuris tetraphylla tak nie
323 4117 2) Hladnikia pastinacifolia tak nie
324 1892 2) Holcus setiglumis duriensis tak nie
325 1851 2) Hyacinthoides vicentina tak nie
326 1985 2) Hygrohypnum montanum tak nie
327 1422 2) Hymenophyllum maderensis tak nie
328 1779 2) Hymenostemma pseudanthemis tak nie
329 4084 2) Hyoseris frutescens tak nie
330 1433 2) Hypericum aciferum tak tak
331 2266 2) Hypochoeris oligocephala tak nie
332 1495 2) Iberis arbuscula tak tak
333 1503 2) Iberis procumbens microcarpa tak nie
334 4097 2) Iris aphylla Hungarica tak nie
335 1874 2) Iris boissieri nie nie
336 4098 2) Iris humilis arenaria tak nie
337 1875 2) Iris lusitanica nie nie
338 1876 2) Iris marisca nie nie
339 1417 2) Isoetes azorica tak nie
340 1416 2) Isoetes boryana tak nie
341 1415 2) Isoetes malinverniana tak nie
342 1727 2) Isoplexis chalcantha tak tak
343 1728 2) Isoplexis isabelliana tak nie
344 1740 2) Jankaea heldreichii nie nie
345 1752 2) Jasione crispa serpentinica tak nie
346 1753 2) Jasione lusitanica tak nie
347 1652 2) Jasminum azoricum tak nie
348 1487 2) Jonopsidium acaule tak tak
349 1499 2) Jonopsidium savianum tak nie
350 1877 2) Juncus valvatus tak nie
351 1392 2) Jungermannia handelii tak nie
352 1805 2) Jurinea cyanoides tak tak
353 1800 2) Jurinea fontqueri tak tak
354 1581 2) Kosteletzkya pentacarpos tak nie
355 1438 2) Kunkeliella subsucculenta tak nie
356 1825 2) Lactuca watsoniana tak tak
357 1768 2) Lamyropsis microcephala tak tak
358 1599 2) Laserpitium longiradium tak tak
359 1792 2) Leontodon boryi tak nie
360 1759 2) Leontodon microcephalus tak nie
361 1790 2) Leontodon siculus tak tak
362 1400 bielistka blada Leucobryum glaucum nie nie
363 1871 2) Leucojum nicaeense tak nie
364 1788 2) Leuzea longifolia tak nie
365 1813 2) Leuzea rhaponticoides nie nie
366 1758 języczka syberyjska Ligularia sibirica tak nie
367 1841 2) Lilium rubrum nie nie
368 1649 2) Limonium arborescens tak tak
369 1650 2) Limonium dendroides tak nie
370 1633 2) Limonium dodartii lusitanicum tak nie
371 1634 2) Limonium insulare tak tak
372 1639 2) Limonium lanceolatum tak nie
373 1640 2) Limonium multiflorum tak nie
374 1642 2) Limonium pseudolaetum tak tak
375 1647 2) Limonium spectabile tak tak
376 1643 2) Limonium strictissimum tak tak
377 1648 2) Limonium sventenii tak tak
378 1726 2) Linaria algarviana tak nie
379 1716 2) Linaria coutinhoi tak nie
380 1719 2) Linaria ficalhoana tak tak
381 1715 2) Linaria flava tak nie
382 1718 2) Linaria hellenica tak tak
383 2216 lnica wonna Linaria loeselii

(Linaria odora)

tak nie
384 4114 2) Linaria pseudolaxiflora tak nie
385 1713 2) Linaria ricardoi tak tak
386 1710 2) Linaria tonzigii tak nie
387 1717 2) Linaria tursica tak tak
388 1725 lindernia mułowa Lindernia procumbens nie nie
389 2156 2) Linum dolomiticum tak tak
390 1572 2) Linum muelleri

(Linum maritimum muelleri)

tak tak
391 1903 lipiennik Loesela Liparis loeselii tak nie
392 1668 2) Lithodora nitida tak tak
393 1376 2) Lithothamnium coralloides nie nie
394 1562 2) Lotus azoricus tak tak
395 1563 2) Lotus callis-viridis tak nie
396 1564 2) Lotus kunkelii tak tak
397 1831 clisma wodna Luronium natans tak nie
398 1961 2) Luzula arctica tak nie
399 1413 widłaki Lycopodium spp. nie nie
400 1598 2) Lythrum flexuosum tak tak
401 1489 2) Malcolmia lacera graccilima nie nie
402 1706 2) Mandragora officinarum nie nie
403 1379 mannia skalna Mannia triandra tak nie
404 1539 2) Marcetella maderensis tak nie
405 1430 2) Marsilea azorica tak tak
406 1427 2) Marsilea batardae tak nie
407 1428 marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia tak nie
408 1429 2) Marsilea strigosa tak nie
409 1390 2) Marsupella profunda tak tak
410 1579 2) Maytenus umbellata tak nie
411 1389 parzęchlin

długoszczecinowy

Meesia longiseta tak nie
412 1612 2) Melanoselinum decipiens tak nie
413 1556 2) Melilotus segetalis fallax tak nie
414 1697 2) Micromeria taygetea tak tak
415 1879 2) Micropyropsis tuberosa tak nie
416 2077 2) Minuartia smejkalii tak tak
417 1460 2) Moehringia fontqueri nie nie
418 2079 2) Moehringia jankae tak nie
419 1962 2) Moehringia lateriflora tak nie
420 1458 2) Moehringia tommasinii tak nie
421 4078 2) Moehringia villosa tak nie
422 1520 2) Monanthes wildpretii tak nie
423 1620 2) Monizia edulis tak nie
424 1504 2) Murbeckiella pinnatifida herminii nie nie
425 1491 2) Murbeckiella sousae nie nie
426 1850 2) Muscari gussonei tak tak
427 3) 2) Muscari aurea tak nie
428 1756 2) Musschia wollastonii tak tak
429 1678 2) Myosotis azorica tak nie
430 1669 2) Myosotis lusitanica tak nie
431 1679 2) Myosotis maritima tak nie
432 1670 2) Myosotis rehsteineri tak nie
433 1673 2) Myosotis retusifolia tak nie
434 1435 2) Myrica rivas-martinezii tak tak
435 1833 jezierza giętka Najas flexilis tak nie
436 1963 2) Najas tenuissima tak nie
437 1865 2) Narcissus asturiensis tak nie
438 1864 2) Narcissus bulbocodium nie nie
439 1863 2) Narcissus calcicola tak nie
440 1862 2) Narcissus cyclamineus tak nie
441 1860 2) Narcissus fernandesii tak nie
442 1859 2) Narcissus humilis tak nie
443 5192 2) Narcissus juncifolius nie nie
444 1867 2) Narcissus longispathus nie nie
445 1858 2) Narcissus nevadensis tak tak
446 1857 2) Narcissus pseudonarcissus nobilis tak nie
447 1870 2) Narcissus scaberulus tak nie
448 1868 2) Narcissus triandrus capax tak nie
449 1869 2) Narcissus viridiflorus tak nie
450 1600 2) Naufraga balearica tak tak
451 1683 2) Nepeta dirphya tak nie
452 1684 2) Nepeta sphaciotica tak tak
453 1396 2) Nothothylas orbicularis tak nie
454 4119 2) Ochyraea tatrensis tak nie
455 1709 2) Odontites granatensis tak nie
456 1729 2) Odontites holliana tak nie
457 1601 2) Oenanthe conioides tak tak
458 1621 2) Oenanthe divaricata tak nie
459 1675 2) Omphalodes kuzinskyanae tak nie
460 1676 2) Omphalodes littoralis tak tak
461 1549 2) Ononis hackelii tak tak
462 1821 2) Onopordum nogalesii tak tak
463 1815 2) Onorpordum carduelinum tak tak
464 2203 2) Onosma tornensis tak tak
465 1418 2) Ophioglossum polyphyllum tak nie
466 1904 2) Ophrys argolica nie nie
467 2329 2) Ophrys kotschyi tak tak
468 1905 2) Ophrys lunulata tak tak
469 4105 2) Ophrys melitensis tak nie
470 1906 2) Orchis scopulorum nie nie
471 1685 2) Origanum dictamnus tak nie
472 1839 2) Ornithogalum reverchonii nie nie
473 4106 2) Orobanche densiflora tak nie
474 1986 2) Orthothecium lapponicum tak nie
475 1387 szurpek Rogera Orthotrichum rogeri tak nie
476 1483 2) Paeonia cambessedesii tak nie
477 1481 2) Paeonia clusii Rhodia tak nie
478 2097 2) Paeonia officinalis banatica tak nie
479 1482 2) Paeonia parnassica tak nie
480 4085 2) Palaeocyanus crassifolius tak tak
481 1964 2) Papaver laestadianum tak nie
482 1965 2) Papaver radicatum

hyperboreum

tak nie
483 1514 2) Parolinia schizogynoides tak tak
484 2217 gnidosz sudecki Pedicularis sudetica tak tak
485 1816 2) Pericallis hadrosoma tak tak
486 1966 2) Persicaria foliosa tak nie
487 1602 2) Petagnia saniculifolia tak nie
488 1395 2) Petalophyllum ralfsii tak nie
489 1456 2) Petrocoptis grandiflora tak nie
490 1454 2) Petrocoptis montsicciana tak nie
491 1451 2) Petrocoptis pseudoviscosa tak nie
492 1817 2) Phagnalon benettii tak nie
493 1894 2) Phalaris maderensis tak nie
494 2209 2) Phlomis brevibracteata tak nie
495 2210 2) Phlomis cypria tak nie
496 1896 2) Phoenix theophrasti tak nie
497 1377 2) Phymatholithon calcareum nie nie
498 1749 2) Physoplexis comosa nie nie
499 1653 2) Picconia azorica tak nie
500 1783 2) Picris willkommii nie nie
501 2227 2) Pinguicula crystallina tak tak
502 1741 2) Pinguicula nevadensis tak nie
503 1532 2) Pittosporum coriaceum tak tak
504 1987 płaskomerzyk orzęsiony Plagiomnium drummondii tak nie
505 1742 2) Plantago algarbiensis (Plantago bracteos) tak nie
506 1743 2) Plantago almogravensis tak nie
507 1744 2) Plantago malato-belizii tak nie
508 1967 2) Platanthera obtusata oligantha tak nie
509 4122 2) Poa granitica disparilis tak nie
510 2317 2) Poa riphaea tak tak
511 1440 2) Polygonum praelongum tak nie
512 1412 2) Polystichum drepanum tak tak
513 1534 2) Potentilla delphinensis tak nie
514 2125 2) Potentilla emilii-popii tak nie
515 1627 2) Primula apennina tak tak
516 4108 2) Primula carniolica tak nie
517 1629 2) Primula glaucescens nie nie
518 1968 2) Primula nutans tak nie
519 1628 2) Primula palinuri tak nie
520 1969 2) Primula scandinavica tak nie
521 1626 2) Primula spectabilis nie nie
522 1540 2) Prunus lusitanica azorica tak nie
523 1878 2) Pseudarrhenatherum pallens tak nie
524 1971 2) Puccinellia phryganodes tak nie
525 1889 2) Puccinellia pungens tak nie
526 2093 2) Pulsatilla grandis tak nie
527 1477 sasanka otwarta Pulsatilla patens tak nie
528 4110 2) Pulsatilla pratensis hungarica tak tak
529 2094 sasanka słowacka Pulsatilla slavica tak tak
530 4111 2) Pulsatilla subslavica tak tak
531 1970 2) Pulsatilla vulgaris Gotlandica tak nie
532 4112 2) Pyrus magyarica tak tak
533 1739 2) Ramonda serbica nie nie
534 2096 2) Ranunculus kykkoensis tak nie
535 1972 2) Ranunculus lapponicus tak nie
536 1476 2) Ranunculus weyleri tak tak
537 1515 2) Reseda decursiva tak tak
538 4115 2) Rhinanthus oesilensis tak nie
539 4093 różanecznik żółty Rhododendron luteum tak nie
540 1492 2) Rhynchosinapis erucastrum Cintrana tak nie
541 1531 2) Ribes sardoum tak tak
542 1384 2) Riccia breidleri tak nie
543 1391 2) Riella helicophylla tak nie
544 1686 2) Rosmarinus tomentosus nie nie
545 1608 2) Rouya polygama tak nie
546 1533 2) Rubus genevieri herminii nie nie
547 1442 2) Rumex azoricus tak nie
548 1441 2) Rumex rupestris tak nie
549 1849 2) Ruscus aculeatus nie nie
550 1443 2) Salicornia veneta tak tak
551 1434 2) Salix salvifolia australis tak nie
552 4099 2) Salvia veneris tak nie
553 1745 2) Sambucus palmensis tak tak
554 1622 2) Sanicula azorica tak nie
555 1781 2) Santolina elegans nie nie
556 1777 2) Santolina impressa tak nie
557 1775 2) Santolina semidentata tak nie
558 4086 2) Saussurea alpina esthonica tak nie
559 1525 2) Saxifraga berica tak nie
560 1523 2) Saxifraga cintrana nie nie
561 1527 2) Saxifraga florulenta tak nie
562 1528 skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus tak nie
563 1973 2) Saxifraga osloënsis tak nie
564 1529 2) Saxifraga portosanctana nie nie
565 1530 2) Saxifraga presolanensis nie nie
566 1524 2) Saxifraga tombeanensis tak nie
567 1522 2) Saxifraga valdensis nie nie
568 1526 2) Saxifraga vayredana nie nie
569 1747 2) Scabiosa nitens tak nie
570 1394 2) Scapania massolongi tak nie
571 1837 2) Scilla beirana nie nie
572 4101 2) Scilla litardierei tak nie
573 1854 2) Scilla maderensis tak nie
574 2296 2) Scilla morrisii tak tak
575 1848 2) Scilla odorata nie nie
576 1711 2) Scrophularia herminii nie nie
577 1708 2) Scrophularia grandiflora grandiflora nie nie
578 1735 2) Scrophularia sublyrata nie nie
579 1521 2) Sedum brissemoretii tak nie
580 1853 2) Semele maderensis tak nie
581 1773 2) Senecio caespitosus nie nie
582 1804 2) Senecio elodes tak tak
583 1974 2) Senecio jacobea gotlandicus tak nie
584 1769 2) Senecio lagascanus lusitanicus nie nie
585 1803 2) Senecio nevadensis tak nie
586 4087 sierpik różnolistny Serratula lycopifolia tak tak
587 1611 2) Seseli intricatum tak tak
588 4118 2) Seseli leucospermum tak nie
589 1730 2) Sibthorpia peregrina tak nie
590 2213 2) Sideritis cypria tak nie
591 1703 2) Sideritis cystosiphon tak tak
592 1699 2) Sideritis discolor tak tak
593 1688 2) Sideritis incana glauca tak nie
594 1700 2) Sideritis infernalis tak nie
595 1687 2) Sideritis javalambrensis tak nie
596 1704 2) Sideritis marmorea tak nie
597 1692 2) Sideritis serrata tak nie
598 1651 2) Sideroxylon marmulano nie nie
599 1975 2) Silene furcata angustiflora tak nie
600 1461 2) Silene hicesiae tak tak
601 1464 2) Silene hifacensis tak nie
602 1459 2) Silene holzmanii tak tak
603 1457 2) Silene longicilia tak nie
604 1455 2) Silene mariana tak nie
605 1463 2) Silene orphanidis tak tak
606 1452 2) Silene rothmaleri tak tak
607 1465 2) Silene velutina tak tak
608 1512 2) Sinapidendron rupestre tak nie
609 1501 2) Sisymbrium cavanillesianum tak nie
610 1493 2) Sisymbrium supinum tak nie
611 1705 2) Solanum lidii tak tak
612 1625 2) Soldanella villosa tak nie
613 1671 2) Solenanthus albanicus tak nie
614 1541 2) Sorbus maderensis tak nie
615 1976 2) Sorbus teodorii tak nie
616 1471 2) Spergularia azorica tak nie
617 1398 2) Sphagnum pylaisii tak nie
618 1409 torfowce Sphagnum spp. nie, z wyjątkiem Sphagnum pylaisii nie
619 1900 2) Spiranthes aestivalis nie nie
620 1818 2) Stemmacantha cynaroides tak nie
621 1883 2) Stipa austroitalica tak tak
622 1881 2) Stipa bavarica tak tak
623 2318 2) Stipa danubialis tak nie
624 1918 2) Stipa styriaca tak tak
625 1880 2) Stipa veneta tak tak
626 4095 2) Stipa zalesskii tak tak
627 1819 2) Sventenia bupleuroides tak nie
628 1672 2) Symphytum cycladense tak tak
629 2186 2) Syringa josikaea tak nie
630 1820 2) Tanacetum ptarmiciflorum tak tak
631 1399 2) Tayloria rudolphiana tak nie
632 1565 2) Teline rosmarinifolia tak tak
633 1566 2) Teline salsoloides tak tak
634 4088 2) Tephroseris longifolia moravica tak nie
635 1701 2) Teucrium abutiloides tak nie
636 1702 2) Teucrium betonicum tak nie
637 1690 2) Teucrium charidemi nie nie
638 1693 2) Teucrium lepicephalum tak nie
639 1691 2) Teucrium salviastrum salviastrum nie nie
640 1694 2) Teucrium turredanum tak nie
641 1382 2) Thamnobryum fernandesii tak tak
642 1437 leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum tak nie
643 2120 2) Thlaspi jankae tak nie
644 1618 2) Thorella verticillatinundata tak nie
645 1582 2) Thymelaea broterana nie nie
646 1695 2) Thymus camphoratus tak tak
647 1696 2) Thymus capitellatus nie nie
648 1681 2) Thymus carnosus tak nie
649 1682 2) Thymus lotocephalus (Thymus cephalotos) tak tak
650 1698 2) Thymus villosus villosus nie nie
651 1988 2) Tortella rigens tak nie
652 4116 tocja karpacka Tozzia carpathica tak nie
653 1421 włosocień delikatny Trichomanes speciosum tak nie
654 1545 2) Trifolium saxatile tak nie
655 1977 2) Trisetum subalpestre tak nie
656 1595 2) Tuberaria major tak tak
657 2298 2) Tulipa cypria tak nie
658 2300 2) Tulipa hungarica tak nie
659 1551 2) Ulex densus nie nie
660 1731 2) Verbascum litigiosum tak nie
661 1733 2) Veronica micrantha tak nie
662 1732 2) Veronica oetaea tak tak
663 1552 2) Vicia bifoliolata tak tak
664 1567 2) Vicia dennesiana tak nie
665 2188 2) Vincetoxicum pannonicum tak nie
666 1588 2) Viola athois nie nie
667 1587 2) Viola cazorlensis nie nie
668 1590 2) Viola delphinantha tak nie
669 1585 2) Viola hispida tak tak
670 1589 2) Viola jaubertiana tak nie
671 1586 2) Viola paradoxa tak nie
672 1978 2) Viola rupestris relicta tak nie
673 1767 2) Wagenitzia lancifolia nie nie
674 1426 2) Woodwardia radicans tak nie
675 1436 2) Zelkova abelicea tak nie
Objaśnienia:

1) Kody gatunków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal, bedącego oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

2) Takson nie występuje w Polsce, brak nazwy w języku polskim według Flowering Plants and Pteridophytes of Poland: A Checklist.

3) Brak oficjalnego kodu gatunku.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.1041

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
Data aktu: 09/08/2012
Data ogłoszenia: 20/09/2012
Data wejścia w życie: 05/10/2012