Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą.

Dz.U.10.9.63
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 8 stycznia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą";

2) w odnośniku nr 2 do rozporządzenia po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) dyrektywy Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (Dz. Urz. WE L 285 z 29.10.2008, str. 9).";

3) w § 3 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) błonnik pokarmowy (błonnik) - polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka i należą do następujących kategorii:

a) jadalne polimery węglowodanowe naturalnie występujące w żywności przygotowanej do spożycia,

b) jadalne polimery węglowodanowe otrzymane z surowców żywnościowych za pomocą środków fizycznych, enzymatycznych lub chemicznych, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dane naukowe,

c) jadalne syntetyczne polimery węglowodanowe, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dane naukowe.";

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wykaz witamin i składników mineralnych, których zawartość można podawać w informacji dotyczącej wartości odżywczej środka spożywczego, oraz ich zalecane dzienne spożycie ustalone do celów znakowania żywności określa załącznik do rozporządzenia.";

5) w § 8 po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) 8 kJ/g i 2 kcal/g - w przypadku błonnika pokarmowego;

9) 0 kJ/g i 0 kcal/g - w przypadku erytrytolu.";

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Środki spożywcze, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostawać w obrocie do dnia 31 października 2012 r., nie dłużej jednak niż do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRYCH ZAWARTOŚĆ MOŻNA PODAWAĆ W INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ ŚRODKA SPOŻYWCZEGO, ORAZ ICH ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE USTALONE DO CELÓW ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

Witaminy i składniki mineralne Zalecane dzienne spożycie
Witamina A 800 µg
Witamina D 5 µg
Witamina E 12 mg
Witamina K 75 µg
Witamina C 80 mg
Tiamina 1,1 mg
Ryboflawina 1,4 mg
Niacyna 16 mg
Witamina B6 1,4 mg
Kwas foliowy 200 µg
Witamina B12 2,5 µg
Biotyna 50 µg
Kwas pantotenowy 6 mg
Potas 2.000 mg
Chlorek 800 mg
Wapń 800 mg
Fosfor 700 mg
Magnez 375 mg
Żelazo 14 mg
Cynk 10 mg
Miedź 1 mg
Mangan 2 mg
Fluorek 3,5 mg
Selen 55 µg
Chrom 40 µg
Molibden 50 µg
Jod 150 µg

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020