Sposób wyboru, skład i struktura organizacyjna, tryb działania oraz szczegółowe zadania rady ławniczej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej

Na podstawie art. 175 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób wyboru ławników do rady ławniczej i jej skład;
2)
strukturę organizacyjną rady;
3)
tryb działania rady;
4)
szczegółowe zadania rady;
5)
zakres współpracy z prezesem sądu.
§  2.
1.
Rada ławnicza sądu okręgowego i rejonowego, zwana dalej "radą", stanowi reprezentację wybranych ławników do danego sądu.
2.
W skład rady wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
dwóch zastępców przewodniczącego;
3)
członkowie.
§  3.
1.
Wyboru członków rady dokonuje się na pierwszym zebraniu ławników zwołanym przez prezesa sądu, chyba że prezes sądu zarządzi inaczej. Wyboru dokonuje ogół ławników sądu.
2.
Członkowie rady wybierani są w składzie reprezentatywnym dla wydziałów sądu - w liczbie od ośmiu do dwudziestu ławników.
3.
Do ważności wyboru członków rady konieczna jest zwykła większość głosów ławników obecnych na zebraniu.
4.
O jawności albo tajności głosowania decydują zebrani ławnicy zwykłą większością głosów.
§  4.
Przewodniczący rady i jego zastępcy wybierani są na pierwszym zebraniu rady. Do wyboru stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2-5.
§  5.
Przewodniczący rady:
1)
reprezentuje radę na zewnątrz;
2)
zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy im;
3)
przedkłada prezesowi sądu do zatwierdzenia opracowany przez jej członków projekt regulaminu pracy rady;
4)
informuje prezesa sądu o pracach rady;
5)
kieruje bieżącymi pracami rady i prowadzi sprawozdawczość w zakresie jej działalności.
§  6.
1.
Przewodniczący rady zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy, na żądanie prezesa sądu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.
2.
O terminie posiedzenia rady przewodniczący zawiadamia prezesa sądu.
3.
Przewodniczący rady lub jego zastępca przewodniczy posiedzeniom rady.
4.
Posiedzenia rady odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  7.
1.
Zastępcy przewodniczącego zastępują przewodniczącego rady w czasie jego nieobecności oraz wykonują inne czynności zlecone przez przewodniczącego rady.
2.
Kolejność pełnienia obowiązków w zastępstwie przewodniczącego rady ustala regulamin pracy rady.
§  8.
1.
Rada działa według uchwalonego przez nią regulaminu pracy, wyraża opinie, zgłasza wnioski i podejmuje uchwały w sprawach określonych w § 9.
2.
Do ważności uchwał rady konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków.
3.
Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4.
O jawności albo tajności głosowania uchwał decyduje rada.
5.
O treści uchwał rada zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu oraz wszystkich ławników.
§  9.
Do zadań rady ławniczej należy:
1)
reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
2)
współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
3)
współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
4)
podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
5)
współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
6)
przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
7)
wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
8)
opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
9)
przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.
§  10.
Prezes sądu udostępnia pomieszczenie sądu celem odbycia posiedzenia rady.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024