Sposób wyboru, skład i struktura organizacyjna, tryb działania oraz szczegółowe zadania rady ławniczej.

Dz.U.06.23.174
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej
Na podstawie art. 175 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób wyboru ławników do rady ławniczej i jej skład;
2) strukturę organizacyjną rady;
3) tryb działania rady;
4) szczegółowe zadania rady;
5) zakres współpracy z prezesem sądu.
§  2.
1. Rada ławnicza sądu okręgowego i rejonowego, zwana dalej "radą", stanowi reprezentację wybranych ławników do danego sądu.
2. W skład rady wchodzą:
1) przewodniczący;
2) dwóch zastępców przewodniczącego;
3) członkowie.
§  3.
1. Wyboru członków rady dokonuje się na pierwszym zebraniu ławników zwołanym przez prezesa sądu, chyba że prezes sądu zarządzi inaczej. Wyboru dokonuje ogół ławników sądu.
2. Członkowie rady wybierani są w składzie reprezentatywnym dla wydziałów sądu - w liczbie od ośmiu do dwudziestu ławników.
3. Do ważności wyboru członków rady konieczna jest zwykła większość głosów ławników obecnych na zebraniu.
4. O jawności albo tajności głosowania decydują zebrani ławnicy zwykłą większością głosów.
§  4. Przewodniczący rady i jego zastępcy wybierani są na pierwszym zebraniu rady. Do wyboru stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2-5.
§  5. Przewodniczący rady:
1) reprezentuje radę na zewnątrz;
2) zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy im;
3) przedkłada prezesowi sądu do zatwierdzenia opracowany przez jej członków projekt regulaminu pracy rady;
4) informuje prezesa sądu o pracach rady;
5) kieruje bieżącymi pracami rady i prowadzi sprawozdawczość w zakresie jej działalności.
§  6.
1. Przewodniczący rady zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy, na żądanie prezesa sądu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.
2. O terminie posiedzenia rady przewodniczący zawiadamia prezesa sądu.
3. Przewodniczący rady lub jego zastępca przewodniczy posiedzeniom rady.
4. Posiedzenia rady odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  7.
1. Zastępcy przewodniczącego zastępują przewodniczącego rady w czasie jego nieobecności oraz wykonują inne czynności zlecone przez przewodniczącego rady.
2. Kolejność pełnienia obowiązków w zastępstwie przewodniczącego rady ustala regulamin pracy rady.
§  8.
1. Rada działa według uchwalonego przez nią regulaminu pracy, wyraża opinie, zgłasza wnioski i podejmuje uchwały w sprawach określonych w § 9.
2. Do ważności uchwał rady konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. O jawności albo tajności głosowania uchwał decyduje rada.
5. O treści uchwał rada zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu oraz wszystkich ławników.
§  9. Do zadań rady ławniczej należy:
1) reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
2) współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
3) współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
4) podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
5) współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
6) przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
7) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
8) opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
9) przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.
§  10. Prezes sądu udostępnia pomieszczenie sądu celem odbycia posiedzenia rady.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2006.23.174

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób wyboru, skład i struktura organizacyjna, tryb działania oraz szczegółowe zadania rady ławniczej.
Data aktu: 31/01/2006
Data ogłoszenia: 15/02/2006
Data wejścia w życie: 02/03/2006