Przedterminowe wybory wójta Gminy Rogów w województwie łódzkim.

Dz.U.05.174.1448
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Rogów w województwie łódzkim
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Rogów w województwie łódzkim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 16 października 2005 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów w sprawie przedterminowych

wyborów wójta Gminy Rogów

2 do 14 września 2005 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej

komisji wyborczej

3 do 16 września 2005 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej

komisji wyborczej

4 do 23 września 2005 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do

zarejestrowania kandydatów na wójta

5 do 28 września 2005 r. - składanie przez pełnomocników komitetów

wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego

czasu antenowego w programach telewizji

publicznej i publicznego radia

6 do 30 września 2005 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

7 od 4 października 2005 r. - rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania

audycji wyborczych w programach telewizji

publicznej i publicznego radia

8 do 4 października 2005 r. - podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji

wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na

wójta, na którym umieszczone są, w kolejności

alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek,

wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa

komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa

partii politycznej, do której należy kandydat

9 do 12 października 2005 r. - sporządzenie spisu wyborców
10 14 października 2005 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
11 15 października 2005 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

12 16 października 2005 r.

godz. 600-2000

- przeprowadzenie głosowania

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020