Ramowy statut publicznej biblioteki pedagogicznej.

Dz.U.03.89.825
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej
Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się ramowy statut publicznej biblioteki pedagogicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Publiczne biblioteki pedagogiczne dostosują statuty do wymogów wynikających z rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2003 r.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 243 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 754).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

ZAŁĄCZNIK

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

§  1.
1. Statut publicznej biblioteki pedagogicznej, zwanej dalej "biblioteką", określa nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki zawiera:
1) określenie "Biblioteka Pedagogiczna";
2) imię biblioteki, jeżeli imię bibliotece nadano;
3) oznaczenie siedziby biblioteki.
2. Nazwa filii biblioteki zawiera nazwę biblioteki, której filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie "Filia w .........".
3. Bibliotece nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.
4. Nazwa jest używana przez bibliotekę i filię w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
§  2. Statut biblioteki określa cele i zadania biblioteki oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem w szczególności współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami.
§  3. Statut biblioteki określa:
1) organy biblioteki i ich szczegółowe kompetencje;
2) zasady współdziałania organów biblioteki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.
§  4. Statut biblioteki określa organizację biblioteki, z uwzględnieniem możliwości tworzenia komórek organizacyjnych.
§  5.
1. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego biblioteki - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji biblioteki zatwierdza organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji biblioteki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin pracy biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
§  6. Statut biblioteki określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników biblioteki.
§  7.
1. W bibliotece może być utworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowisko wicedyrektora.
2. W bibliotece posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.
§  8. Statut biblioteki określa godziny pracy biblioteki, z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
§  9. Statut biblioteki określa warunki i sposób tworzenia księgozbioru biblioteki, ze wskazaniem rodzaju gromadzonych materiałów bibliotecznych.
§  10. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej biblioteki określają odrębne przepisy.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020