Opłaty za czynności rzeczników patentowych.

Dz.U.03.212.2076
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, zwanych dalej "opłatami";
2) stawki minimalne opłat za czynności rzeczników patentowych, wykonujących zawód w kancelariach patentowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, zwane dalej "stawkami minimalnymi";
3) szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z urzędu, sposób ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.
§  2. 
1.  Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy lub orzeczenia przez Urząd Patentowy kosztów zastępstwa nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem.
2.  Sąd lub Urząd Patentowy może przyznać opłaty wyższe od wskazanych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego; nie mogą być one jednak wyższe niż sześciokrotność stawki minimalnej.
3.  1  W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, sąd lub Urząd Patentowy podwyższa o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.
§  3. 
1.  Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy rzecznika patentowego.
2.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, rzecznik patentowy może ustalić stawkę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.
3.  Określone w rozporządzeniu opłaty nie obejmują zwrotu wydatków poniesionych przez rzecznika patentowego, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.
§  4. 
1.  Stawki minimalne ustala się od wartości przedmiotu sprawy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
2.  Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.
Rozdział  2

Stawki minimalne w sprawach cywilnych

§  5.  Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.
§  6. 
1.  Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 400 zł;
2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 500 zł;
3) naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 700 zł;
4) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 600 zł;
5) przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 700 zł.
2.  Stawka określona w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
§  7. 
1.  Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym wynosi:
1) przed sądem okręgowym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki;
2) przed sądem apelacyjnym - 75 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 100 % tej stawki.
2.  Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym wynosi:
1) przed sądem okręgowym - 25 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 50 % tej stawki;
2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.
3.  Stawka minimalna w postępowaniu kasacyjnym wynosi za sporządzenie i wniesienie kasacji 50 % stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.
Rozdział  3

Stawki minimalne w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym

§  8.  Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1) unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1.600 zł;
2) unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez upoważnionego za bezzasadny - 1.600 zł, a jeżeli sprzeciw złożył ten sam rzecznik patentowy - 1.200 zł;
3) stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 900 zł;
4) udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej - 1.000 zł;
5) stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego - 500 zł.
§  9.  Stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynosi 50 % stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.
Rozdział  4

Stawki minimalne w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym

§  10.  Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1) udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 600 zł;
2) wniesienie sprzeciwu - 400 zł;
3) ponowne rozpatrzenie sprawy:
a) zakończonej decyzją - 1.000 zł,
b) zakończonej postanowieniem dotyczącym:
jednolitości zgłoszenia lub pierwszeństwa - 800 zł,
zmian w dokumentach zgłoszenia - 600 zł,
zwolnienia z opłaty - 200 zł,
innego rozstrzygnięcia - 400 zł

a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy, stawka minimalna ulega zwiększeniu o 25 %;

4) dokonanie na wniosek wpisu w rejestrze - 200 zł.
§  11.  Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynoszą 50 % stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.
Rozdział  5

Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

§  12. 
1.  Stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 600 zł.
2.  Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:
1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75 % stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 100 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50 % stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
4) w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.
Rozdział  6

Koszty nieodpłatnej pomocy prawnej

§  13. 
1.  Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych, o których mowa w § 12, oraz
2) 2  niezbędne, udokumentowane wydatki rzecznika patentowego.
2.  Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.
3.  W sprawie, w której kosztami postępowania został obciążony przeciwnik strony korzystającej z pomocy udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w ust. 1, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.
Rozdział  7

Stawki minimalne za inne czynności rzeczników patentowych

§  14. 
1.  Stawka minimalna za czynności związane z dokonaniem zgłoszenia wynosi:
1) za sporządzenie opisu wynalazku albo wzoru użytkowego wraz z zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi oraz ze skrótem opisu - 1.000 zł;
2) za sporządzenie zgłoszenia topografii układu scalonego - 800 zł;
3) za sporządzenie opisu wzoru przemysłowego - 400 zł i dodatkowo za każdą dodatkową odmianę wzoru zawartą w zgłoszeniu - 100 zł;
4) za sporządzenie wykazu towarów do zgłoszenia znaku towarowego, za każdą klasę - 150 zł;
5) za sporządzenie opisu znaku towarowego - 250 zł;
6) za opracowanie regulaminu znaku towarowego - 600 zł;
7) za sporządzenie zgłoszenia oznaczenia geograficznego - 1.200 zł;
8) za sporządzenie rysunków wymaganych dla zgłoszenia, od każdego odrębnego arkusza - 80 zł.
2.  Stawki, o których mowa w ust. 1, obejmują uzupełnienie zgłoszenia i usunięcie wskazanych przez Urząd Patentowy braków i usterek w dokumentach, jeżeli uzupełnienia i usunięcia dokonywał ten sam rzecznik patentowy prowadzący sprawę.
§  15.  Stawki minimalne za dokonanie zmian w dokumentach wynoszą 50 % stawek określonych w § 14, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy - 75 % tych stawek.
§  16.  Za sporządzenie stanowiska wobec zarzutów Urzędu Patentowego w sprawie braku warunków do udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji stawka minimalna wynosi 500 zł, a jeżeli sprawę prowadził ten sam rzecznik patentowy - 250 zł.
§  17.  Stawki minimalne określone na podstawie § 14 i 16 ulegają podwyższeniu o 30 % w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym lub w oparciu o dokumenty w języku obcym.
§  18. 
1.  Stawka minimalna za inne czynności rzecznika patentowego wynosi:
1) za opracowanie umowy dotyczącej prawa własności przemysłowej - 600 zł;
2) za przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury lub w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej albo studiowanie materiałów związanych z prowadzeniem sprawy, za każdą pełną godzinę pracy:
a) w przypadku źródeł wyłącznie w języku polskim - 80 zł,
b) w przypadku źródeł różnojęzycznych - 150 zł;
3) za dozorowanie opłat okresowych za każdy okres ochronny - 300 zł.
2.  Stawki wymienione w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą czynności podejmowanych przez rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 14 ust. 1.
Rozdział  8

Przepisy przejściowe i końcowe

§  19.  W sprawach wszczętych i niezakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się opłaty dotychczasowe.
§  20.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.1)
______

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1137).

1 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2011 r.
2 § 13 ust 1 pkt 2 zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.04.24.218).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020