Warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska ze względu na bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do radiowych i radarowych lotniczych urządzeń naziemnych stanowiących pomoce dla nawigacji.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o powierzchniach ograniczających, należy przez to rozumieć obszar terenu pozostający w zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych.
§  3. 
1. 
Określone w rozporządzeniu wymiary obiektu budowlanego obejmują także umieszczone na nim urządzenia, w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych - również ich skrajnie.
2.  1
 Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1, nie mogą naruszać wyznaczonych powierzchni ograniczających.
§  4.  2
 (uchylony).
§  5. 
W przypadku powierzchni ograniczających nakładających się jedna nad drugą, za obowiązującą przyjmuje się powierzchnię położoną niżej.
§  6. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Prezesem", w przypadku lotniska lotnictwa cywilnego, albo organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym, w przypadku lotniska lotnictwa państwowego lub lotniska lotnictwa państwowego użytkowanego przez lotnictwo cywilne, może, w przypadkach niepowodujących powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych, udzielić zgody na odstąpienie od określonych w rozporządzeniu wymogów dotyczących powierzchni ograniczających.
§  7. 
1. 
Obiekty budowlane usytuowane na terenach powierzchni ograniczających nie mogą powodować powstania nowej lub powiększenia istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej.
2. 
Organ, o którym mowa w § 6, może udzielić zgody na powstanie nowej lub powiększenie istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej, jeżeli nie spowoduje to powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych.
§  8.  3
 Przez przeszkody lotnicze, usytuowane w otoczeniu lotniska, rozumie się sztuczne lub naturalne obiekty naziemne albo ich części lub skrajnie tras komunikacyjnych, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające.
§  9. 
Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla samolotów rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:
1)
w strefie podejścia lub wznoszenia:
a)
wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska,
b)
wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 10%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;
2)
w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej - powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 20%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej.
§  10. 
Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla śmigłowców rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:
1)
w strefie podejścia lub wznoszenia:
a)
wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska,
b)
wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;
2)
w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej - powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w dół, z wierzchołka przeszkody istniejącej.

Rozdział  2

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów

§  11. 
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
kodzie referencyjnym lotniska (drogi startowej) - należy przez to rozumieć symbol złożony z cyfry i litery, stanowiący podstawę do ustalania głównych parametrów pola manewrowego lotniska lotnictwa cywilnego dla samolotów oraz parametrów powierzchni ograniczających wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych w jego otoczeniu; cyfry kodu referencyjnego i odpowiadające im długości dróg startowych w warunkach standardowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
powierzchni podejścia - należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2, nachyloną płaszczyznę lub układ powierzchni przed progiem, wyznaczone przez:
a)
krawędź dolną o określonej długości, położoną poziomo, prostopadle do przedłużenia osi drogi startowej, w ustalonej odległości przed progiem i na wzniesieniu progu w osi drogi startowej,
b)
dwie krawędzie wyprowadzone z końców krawędzi dolnej, rozchylone na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do przedłużenia płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś drogi startowej i równoległe do tej osi w części poziomej,
c)
krawędź górną, równoległą do krawędzi dolnej, położoną na określonym wzniesieniu;
3)
powierzchni poziomej wewnętrznej - należy przez to rozumieć płaszczyznę poziomą, usytuowaną na wysokości 45 m powyżej ustalonego wzniesienia wyjściowego, której krawędź zewnętrzna jest wyznaczona w określonej odległości od jednego lub od kilku punktów odniesienia w tym celu ustalonych, a krawędź wewnętrzną tworzy krawędź przecięcia się jej z powierzchnią przejściową;
4)
powierzchni przejściowej - należy przez to rozumieć powierzchnię złożoną, wyprowadzoną pochyło w górę i na zewnątrz od bocznej krawędzi pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów oraz od części krawędzi bocznej powierzchni podejścia, do przecięcia się z powierzchnią poziomą wewnętrzną i wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, rozpoczynającą się w miejscu przecinania się bocznej krawędzi powierzchni podejścia z powierzchnią poziomą wewnętrzną i przebiegającą po bocznej krawędzi powierzchni podejścia, następnie po krawędzi bocznej pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów,
b)
krawędź górną, usytuowaną w powierzchni poziomej wewnętrznej;
5)
powierzchni stożkowej - należy przez to rozumieć powierzchnię nachyloną w górę i na zewnątrz, wyprowadzoną z zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej wewnętrznej, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, pokrywającą się z krawędzią zewnętrzną powierzchni poziomej wewnętrznej,
b)
krawędź górną, usytuowaną na określonej wysokości powyżej powierzchni poziomej wewnętrznej;
6)
powierzchni wznoszenia - należy przez to rozumieć nachyloną płaszczyznę lub każdą inną ustaloną powierzchnię, usytuowaną poza końcem drogi startowej lub zabezpieczeniem wydłużonego startu, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, poziomą, prostopadłą do osi drogi startowej i położoną albo w określonej odległości poza końcem drogi startowej, albo na końcu zabezpieczenia wydłużonego startu, jeżeli ono istnieje, zależnie od tego, która z tych odległości jest większa,
b)
dwie krawędzie wyprowadzone z końców krawędzi dolnej i rozchodzące się na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do toru wznoszenia, do osiągnięcia określonej ostatecznej szerokości, następnie biegnące jako równoległe w pozostałej części powierzchni wznoszenia,
c)
krawędź górną poziomą, prostopadłą do określonego toru wznoszenia;
7)
punktach odniesienia - należy przez to rozumieć punkty, o których mowa w pkt 3; mogą nimi być:
a)
środek geometryczny głównej drogi startowej lub środek pola wzlotów, dla dróg startowych o cyfrze kodu referencyjnego 1 lub 2;
b)
punkty przecięcia się czołowych krawędzi drogi startowej z osią tej drogi o cyfrze kodu referencyjnego 3 lub 4;
8)
wzniesieniu dowolnego punktu leżącego na krawędzi dolnej - należy przez to rozumieć wzniesienie równe:
a)
wzniesieniu powierzchni podejścia w tym punkcie;
b)
wzniesieniu w tym punkcie bocznej krawędzi pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów;
9)
wzniesieniu krawędzi dolnej - należy przez to rozumieć wzniesienie równe:
a)
wzniesieniu najwyżej położonego punktu na przedłużeniu osi drogi startowej pomiędzy końcem drogi startowej a krawędzią dolną powierzchni wznoszenia lub
b)
wzniesieniu najwyżej położonego punktu na powierzchni terenu, na osi zabezpieczenia wydłużonego startu, jeżeli ono istnieje;
10)
wzniesieniu wyjściowym - należy przez to rozumieć wzniesienie, które nie powinno być większe od średniej wartości punktów wzniesienia niwelety drogi startowej, a w przypadku kilku dróg startowych - od średniej wartości punktów wzniesienia głównej drogi startowej lub pola wzlotów;
11)
zabezpieczeniu pola wzlotów - należy przez to rozumieć określoną powierzchnię otaczającą pole wzlotów, wolną od przeszkód lotniczych innych niż niezbędne pomoce nawigacyjne, przeznaczoną dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia samolotu, szybowca lub innego statku powietrznego, gdyby w sposób niezamierzony przemieścił się poza to pole.
§  12. 
1. 
W przypadku użytkowania drogi startowej w obu kierunkach, jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą przyjmuje się powierzchnię podejścia. Obowiązującą powierzchnią wznoszenia jest powierzchnia ograniczająca w przypadku, gdy aktualnie i docelowo nie przewiduje się podejść z przeciwnego kierunku.
2. 
Nachylenie powierzchni wznoszenia nie może być większe niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Parametry powierzchni wznoszenia w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  13. 
Dla drogi startowej nieprzyrządowej wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię stożkową;
2)
powierzchnię poziomą wewnętrzną;
3)
powierzchnie podejścia;
4)
powierzchnie przejściowe.
§  14. 
1. 
W przypadku lotniska rozporządzającego polem wzlotów nierozdzielonym nawierzchnią sztuczną, o kształcie i rozmiarach umożliwiających wykonywanie operacji na wielu kierunkach, wszystkie te kierunki powinny być, w miarę możliwości, chronione dla lądowań i dla startów.
2. 
Powierzchnie podejścia i powierzchnie wznoszenia są wyprowadzone od krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, przy czym z punktów przecięcia się odcinków tych krawędzi można wyprowadzać fragmenty powierzchni ograniczających innych niż płaskie, przy zachowaniu określonego ich nachylenia.
3. 
Wzniesienie dowolnego punktu na dolnej krawędzi powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia jest równe wzniesieniu krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów w tym punkcie.
4. 
Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. 
Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  15. 
1. 
Dla dróg startowych przyrządowych z podejściem nieprecyzyjnym wyznacza się powierzchnie ograniczające, o których mowa w § 13.
2. 
Poziomy sektor powierzchni podejścia ustala się na większej z następujących wysokości:
1)
punktu, w którym powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą położoną na wysokości 150 m nad progiem;
2)
punktu, w którym powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą przechodzącą przez wierzchołek obiektu, w stosunku do którego ustala się bezpieczną wysokość przelotu, określoną w przepisach o ruchu lotniczym cywilnych statków powietrznych.
§  16. 
1. 
Dla dróg startowych przyrządowych z podejściem precyzyjnym wyznacza się powierzchnie ograniczające, o których mowa w § 13.
2. 
Poziomy sektor powierzchni podejścia jest ustalony na większym z następujących wzniesień:
1)
punktu, w którym nachylona powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą położoną na wysokości 150 m nad progiem;
2)
punktu, w którym nachylona powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą, przechodzącą przez wierzchołek obiektu, w stosunku do którego ustala się bezpieczną wysokość przelotu, określoną w przepisach o ruchu lotniczym cywilnych statków powietrznych.
§  17. 
Schematy układów powierzchni ograniczających, z drogami startowymi o nawierzchni sztucznej, określają załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.
§  18. 
Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 1, nie mogą być wyższe od poziomu świateł systemu podejścia, w przekroju prostopadłym do osi systemu, w odległości po 60 m z obu stron osi systemu, na całej jego długości i 60 m przed pierwszym światłem tego systemu.

Rozdział  3

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców

§  19. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, usytuowanych na poziomie terenu lub wody oraz na obiektach budowlanych, urządzonych dla podejść nieprzyrządowych lub przyrządowych nieprecyzyjnych.
§  20. 
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
polu wzlotów (polu końcowego podejścia i startu - FATO) - należy przez to rozumieć określoną powierzchnię, nad którą odbywa się końcowa faza manewru podejścia aż do lotu w zawisie lub do przyziemienia i od której rozpoczyna się manewr startu;
2)
powierzchni podejścia - należy przez to rozumieć nachyloną płaszczyznę lub układ innych powierzchni, wyprowadzoną w górę od zewnętrznej krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, której oś, z wyjątkiem części krzywoliniowej, leży w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez środek pola wzlotów, i wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, poziomą, pokrywającą się z krawędzią czołowego zabezpieczenia pola wzlotów,
b)
dwie krawędzie boczne, wyprowadzone z końców krawędzi dolnej i rozchodzące się pod określonym kątem, na zewnątrz, w stosunku do powierzchni pionowej, przechodzącej przez środek pola wzlotów,
c)
krawędź górną, poziomą, prostopadłą do osi powierzchni podejścia, usytuowaną na określonej wysokości powyżej ustalonego w tym celu punktu wzniesienia pola wzlotów,
d)
wzniesienie krawędzi dolnej równe wzniesieniu krawędzi pola wzlotów w punkcie, w którym oś powierzchni podejścia styka się z tą krawędzią;
3)
powierzchni poziomej wewnętrznej - należy przez to rozumieć poziomą płaszczyznę w kształcie koła, usytuowaną powyżej pola wzlotów i jego sąsiedztwa, przy czym:
a)
środek koła, o którym mowa wyżej, znajduje się w środku geometrycznym pola wzlotów,
b)
wzniesienie powierzchni poziomej wewnętrznej jest liczone od wzniesienia najniżej położonego punktu pola wzlotów, powiększone o 45 m;
4)
powierzchni przejściowej - należy przez to rozumieć powierzchnię złożoną, wznoszącą się na zewnątrz do określonej wysokości lub do powierzchni poziomej wewnętrznej, wyprowadzoną od zabezpieczenia pola wzlotów i od części krawędzi bocznej powierzchni podejścia, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, rozpoczynającą się w miejscu przecinania się bocznej krawędzi powierzchni podejścia z powierzchnią poziomą wewnętrzną i przebiegającą po bocznej krawędzi powierzchni podejścia do dolnej krawędzi tej powierzchni, następnie po krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów,
b)
krawędź górną, położoną na określonej wysokości powyżej ustalonego w tym celu punktu pola wzlotów;
5)
powierzchni stożkowej - należy przez to rozumieć powierzchnię nachyloną w górę i na zewnątrz, wyprowadzoną z zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej wewnętrznej i z górnej krawędzi powierzchni przejściowej, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, pokrywającą się z zewnętrzną krawędzią powierzchni poziomej wewnętrznej lub z górną krawędzią powierzchni przejściowej, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej,
b)
krawędź górną, usytuowaną na określonej wysokości nad powierzchnią poziomą wewnętrzną lub nad ustalonym w tym celu punktem pola wzlotów, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej;
6)
powierzchni wznoszenia - należy przez to rozumieć układ nachylonych powierzchni, z których pierwsza płaska jest wyprowadzona z zewnętrznej krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, a których oś, z wyjątkiem odcinka krzywoliniowego, stanowi przedłużenie osi pola wzlotów i wyznaczonych przez:
a)
krawędź dolną pokrywającą się z zewnętrzną krawędzią zabezpieczenia pola wzlotów lub zabezpieczenia wydłużonego startu,
b)
dwie krawędzie boczne wyprowadzone z końców krawędzi dolnej, rozchylone na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do przedłużenia płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś pola wzlotów,
c)
krawędź górną, poziomą, prostopadłą do osi powierzchni wznoszenia, położoną na określonej wysokości;
7)
wzniesieniu krawędzi dolnej - należy przez to rozumieć wzniesienie równe wzniesieniu punktu, w którym płaszczyzna pionowa przechodząca przez oś powierzchni wznoszenia przecina się z krawędzią zabezpieczenia pola wzlotów, a w przypadku istnienia zabezpieczenia wydłużonego startu, równe wzniesieniu punktu najwyżej położonego na gruncie, na osi tego zabezpieczenia;
8)
zabezpieczeniu pola wzlotów - należy przez to rozumieć określoną powierzchnię otaczającą pole wzlotów, wolną od przeszkód lotniczych innych niż niezbędne pomoce nawigacyjne, przeznaczoną dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia śmigłowca, gdyby w sposób niezamierzony przemieścił się poza to pole.
§  21. 
W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, usytuowanego na lotnisku lotnictwa cywilnego dla samolotów, uwzględnia się powierzchnie ograniczające obu lotnisk, zwłaszcza jeżeli są one użytkowane jednocześnie.
§  22. 
1. 
W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, z podejściem nieprzyrządowym, wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię podejścia;
2)
powierzchnię wznoszenia;
3)
powierzchnie przejściowe.
2. 
Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  23. 
1. 
W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, z podejściem przyrządowym nieprecyzyjnym, wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię podejścia;
2)
powierzchnię wznoszenia;
3)
powierzchnie przejściowe;
4)
powierzchnię poziomą wewnętrzną;
5)
powierzchnię stożkową.
2. 
Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  24. 
Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia.
§  25. 
Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia.
§  26. 
1. 
W przypadku krzywoliniowego odcinka powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia, nachylenie ich osi równe jest nachyleniu osi odcinka prostoliniowego.
2. 
Przed osiągnięciem wysokości 45 m powyżej krawędzi dolnej, oś powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia pozostaje prosta.
3. 
Promień łuku odcinka krzywoliniowego nie może być mniejszy niż 270 m.
§  27. 
Parametry powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia nieprzyrządowej, z odcinkiem krzywoliniowym, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§  28. 
1. 
W przypadku użytkowania pola wzlotów w obu kierunkach, jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą przyjmuje się powierzchnię podejścia.
2. 
Powierzchnię wznoszenia uważa się jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą tylko w przypadku, gdy aktualnie i docelowo nie przewiduje się podejść z przeciwnego kierunku.

Rozdział  4

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów

§  29. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów.
§  30. 
1. 
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
klasie lotniska dla samolotów (drogi startowej) - należy przez to rozumieć rzymską liczbę charakteryzującą główne parametry drogi startowej i roboczego pasa startowego;
2)
czołowym albo bocznym pasie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć część pasa startowego przylegającą do czołowej albo bocznej krawędzi roboczego pasa startowego, przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku wykołowania samolotu poza roboczy pas startowy;
3)
roboczym pasie startowym - należy przez to rozumieć część pasa startowego przeznaczoną do rozbiegu i oderwania się samolotów przy starcie oraz przyziemienia i dobiegu przy lądowaniu, obejmującą drogę startową o nawierzchni sztucznej lub umocnionej oraz część gruntową;
4)
punktach odniesienia - należy przez to rozumieć punkty, o których mowa w § 11 pkt 3; mogą nimi być:
a)
środek geometryczny drogi startowej lub roboczego pasa startowego klas IV lub V,
b)
punkty przecięcia się czołowych krawędzi drogi startowej (roboczego pasa startowego) z osią tej drogi (roboczego pasa startowego) klas I, II lub III.
2. 
Klasy lotnisk i odpowiadające im parametry określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§  31. 
1. 
Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
2. 
Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  32. 
Do spraw nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.

Rozdział  5

Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców

§  33. 
1. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców.
2. 
Klasyfikację lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§  34. 
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
powierzchni podejścia - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 2;
2)
powierzchni przejściowej - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 4;
3)
powierzchni wznoszenia - należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 6;
4)
klasie lotniska lotnictwa państwowego dla śmigłowców - należy przez to rozumieć rzymską cyfrę charakteryzującą główne elementy lotniska;
5)
pasach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć określone powierzchnie terenu otaczające pole wzlotów;
6)
polu startowym - należy przez to rozumieć powierzchnię przystosowaną do startów i lądowań śmigłowców, wraz z pasami bezpieczeństwa.
§  35. 
Dla lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię podejścia i powierzchnię wznoszenia;
2)
powierzchnię przejściową;
3)
powierzchnię poziomą;
4)
powierzchnię stożkową.
§  36. 
Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§  37. 
Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  38. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DŁUGOŚĆ DROGI STARTOWEJ LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW W WARUNKACH STANDARDOWYCH

Cyfra kodu Długość drogi startowej w warunkach standardowych 1
1 poniżej 800 m
2 od 800 m do 1.200 m wyłącznie
3 od 1.200 m do 1.800 m wyłącznie
4 1.800 m i więcej
1 Warunki standardowe oznaczają drogę startową o poziomej niwelecie osi, na poziomie morza, w atmosferze wzorcowej i przy pogodzie bezwietrznej, bez uwzględnienia współczynników zwiększających.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NACHYLENIE POWIERZCHNI WZNOSZENIA LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW

Cechy powierzchni Cyfra kodu referencyjnego
1 2 3 lub 4
Długość krawędzi dolnej [m] 60 80 180
Odległość od końca drogi startowej [m] 30 60 60
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10,0 10,0 12,5
Szerokość końcowa [m] 380 580 1.200

1.800 1

Długość 2 [m] 1.600 2.500 15.000
Nachylenie [%] 5,0 4,0 2,0
1 1.800 m, jeżeli przewidziana trajektoria lotu zawiera zmianę kursu przekraczającą 15° w lotach według wskazań przyrządów lub w lotach nieprzyrządowych w porze nocnej.

2 Długość mierzona w płaszczyźnie poziomej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW

Powierzchnie ograniczające Droga startowa
Podejścia nieprzyrządowe Podejścia przyrządowe nieprecyzyjne Podejścia przyrządowe precyzyjne
Cyfra kodu referencyjnego Cyfra kodu referencyjnego Kategoria I Kategoria II lub III
Cyfra kodu Cyfra kodu
1 2 3 4 1 lub 2 3 4 1 lub 2 3 lub 4 3 lub 4
POWIERZCHNIA STOŻKOWA
Nachylenie [%] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Wysokość [m] 35 55 75 100 60 75 100 60 100 100
POWIERZCHNIA POZIOMA WEWNĘTRZNA
Wysokość [m] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Promień [m] 2.000 2.500 4.000 4.000 3.500 4.000 4.000 3.500 4.000 4.000
POWIERZCHNIA PODEJŚCIA
CZĘŚĆ NACHYLONA
Długość krawędzi dolnej [m] 60 80 150 150 150 300 300 150 300 300
Odległość od progu [m] 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15
Długość 1 [m] 1.600 2.500 3.000 4.000 2.500 7.500 7.500 4.400 7.500 7.500
Nachylenie [%] 5 4 3,33 2,5 3,33 2 2 2,5 2 2
CZĘŚĆ POZIOMA
Długość [m] - - - - - 7.500 7.500 10.600 7.500 7.500
Długość całkowita [m] 1.600 2.500 3.000 4.000 2.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
POWIERZCHNIA PRZEJŚCIOWA
Nachylenie [%] 20 20 14,3 14,3 20 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
______

1 Przy założeniu poziomej niwelety osi drogi startowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW BEZ DROGI STARTOWEJ O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW Z DROGĄ STARTOWĄ O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SAMOLOTÓW Z DROGAMI STARTOWYMI O NAWIERZCHNIACH SZTUCZNYCH

rys.

POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE PRZESZKODY

Uwaga - Rysunek przedstawia powierzchnie ograniczające przeszkody dla lotniska z dwiema drogami startowymi: jedną drogę z podejściem przyrządowym i jedną z podejściem nieprzyrządowym. Obie te drogi są również drogami do startu.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW Z PODEJŚCIEM NIEPRZYRZĄDOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SCHEMAT POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW Z PODEJŚCIEM PRZYRZĄDOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  9

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Cechy powierzchni Wznoszenie nieprzyrządowe
klasa osiągów śmigłowca Wznoszenie
1 2 i 3 przyrządowe
dzień

noc

dzień

noc

CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10

15

10

15

30
Długość [m] 1

1

245

245

2.850
Największa szerokość [m] 2

2

49 3

73,5 3

1.800
Nachylenie [%] 4,5 8 3,5
CZĘŚĆ DRUGA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] -

-

10

15

-
Długość [m] 4

4

1

1

1.500
Największa szerokość [m] 2

2

2

2

1.800
Nachylenie [%] 4,5

4,5

15

15

3,5
CZĘŚĆ TRZECIA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] - - -
Długość [m] -

-

4

4

7.640
Szerokość [m] -

-

2

2

1.800
Nachylenie [%] - 15 2
______

1 Odległość między krawędzią dolną części pierwszej a miejscem, w którym szerokość powierzchni wznoszenia osiąga wartość 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

2 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

3 Do podanych wartości dodać długość krawędzi dolnej powierzchni wznoszenia.

4 Odległość między krawędzią dolną powierzchni wznoszenia a miejscem, w którym powierzchnia wznoszenia osiąga 150 m powyżej tej krawędzi.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Cechy powierzchni Podejście nieprzyrządowe Podejście
dzień

noc

przyrządowe
POWIERZCHNIA PODEJŚCIA
CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10

15

16
Długość [m] 245

245

2.500
Nachylenie [%] 8

8

33,3
CZĘŚĆ DRUGA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10

15

-
Długość [m] 1

2

-
Największa szerokość [m] 2

3

-
Nachylenie [%] 12,5

12,5

-
CZĘŚĆ TRZECIA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] - -
Długość [m] 3

4

-
Szerokość [m] 3

3

-
Nachylenie [%] 15

15

-
POWIERZCHNIA POZIOMA WEWNĘTRZNA
Wysokość [m] - 45
Promień [m] - 2.000
POWIERZCHNIA STOŻKOWA
Nachylenie [%] - 5
Wysokość [m] - 55
POWIERZCHNIA PRZEJŚCIOWA
Nachylenie [%] 50 20
Wysokość [m] 45 45
______

1 Odległość między krawędzią dolną części pierwszej a miejscem, w którym szerokość powierzchni podejścia osiąga wartość 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

2 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

3 Do podanych wartości dodać długość krawędzi dolnej powierzchni wznoszenia.

4 Odległość między krawędzią dolną powierzchni podejścia a miejscem, w którym powierzchnia podejścia osiąga wysokość 150 m powyżej tej krawędzi.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PARAMETRY POWIERZCHNI PODEJŚCIA I POWIERZCHNI WZNOSZENIA NIEPRZYRZĄDOWEJ LOTNISK LOTNICTWA CYWILNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Cechy powierzchni Wymagania
Zmiana kierunku [°] Nie więcej niż o 120
Promień łuku osi

[m]

Co najmniej 270
Odległość do początku łuku 1

[m]

a) dla śmigłowców klasy osiągów 1 - co

najmniej 305 m, licząc od krawędzi dolnej

powierzchni podejścia/wznoszenia,

b) dla śmigłowców klasy osiągów 2 lub 3 - co

najmniej 370 m, licząc od krawędzi pola

wzlotów

Szerokość początku łuku

[m]

- w dzień Szerokość po krawędzi dolnej, zwiększona o 20% odległości do początku łuku
- w nocy Szerokość po krawędzi dolnej, zwiększona o 30% odległości do początku łuku
Szerokość końca łuku

[m]

- w dzień Co najmniej 7 średnic wirnika
- w nocy Co najmniej 10 średnic wirnika
1 Minimalna wymagana odległość przed rozpoczęciem łuku po starcie lub po zakończeniu łuku w końcowej fazie podejścia.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

KLASY LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA SAMOLOTÓW

Element pola wzlotów Klasa lotniska
I II III IV V
Wymiary roboczego pasa startowego [m]:
- długość ≥ 2.500 2.000 - 2.500 1.300 - 2.000 900 - 1.300 < 900
- szerokość ≥ 200 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 100 ≥ 100
Wymiary drogi startowej [m]:
- długość ≥ 2.500 2.000 - 2.500 1.300 - 2.000 900 - 1.300 -
- szerokość ≥ 60 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 -
Wymiary pasów bezpieczeństwa:
- długość czołowych 400 200 - 400 200 60 60
- szerokość bocznych 25 - 50 25 - 50 25 - 50 25 - 50 -

ZAŁĄCZNIK Nr  13

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA SAMOLOTÓW

Powierzchnia i ich wymiary Klasa lotniska
I II III IV V
Powierzchnia stożkowa:
- pochylenie [%] 4 4 5 5 5
- wzniesienie [m] 105 105 75 75 75
Powierzchnia pozioma wewnętrzna:
- wzniesienie [m] 45 45 45 45 45
- promień [m] 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000
Powierzchnia podejścia:
- długość krawędzi wewnętrznej [m] 300 300 250 250 100
- odległość od progu [m] 400 200 - 400 200 60 60
- rozchylenie, z każdej strony [%] 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
- długość pierwszej części [m] 8.000 10.500 7.500 5.000 3.000
- pochylenie " " [%] 1,0 1,4 2,0 2,5 3,3
- długość drugiej części [m] 3.500 - - - -
- pochylenie " " [%] 2,0 - - - -
- długość części poziomej [m] 3.500 4.500 2.500 - -
- długość całkowita [m] 5.000 15.000 10.000 5.000 3.000
Powierzchnia przejściowa: 10 10 10 14 -
- pochylenie [%]

ZAŁĄCZNIK Nr  14

KLASY LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Elementy lotniska Klasa lotniska
I II III
Wymiary pola startowego:
- długość [m] 1.080 580 50
- szerokość [m] 1.080 580 50
Wymiary pasów bezpieczeństwa:
- czołowego [m] 60 50 10
- bocznego [m] 50 50 10

ZAŁĄCZNIK Nr  15

NACHYLENIA I PARAMETRY POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH LOTNISK LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW

Lp. Określenie Parametry lotniska
I II III
1 2 3 4 5 6
1 Strefa lotów nad lotniskiem Odległość zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej od punktu wyjściowego lotniska mierzona w rzucie poziomym [m] 2.640 nie ma nie ma
2 Wysokość powierzchni poziomej w odniesieniu do wyjściowej rzędnej lotniska [m] 45 nie ma nie ma
3 Nachylenie powierzchni stożkowej 1:20 nie ma nie ma
4 Wysokość zewnętrznej krawędzi powierzchni stożkowej w odniesieniu do wyjściowej rzędnej lotniska [m] 120 nie ma nie ma
5 Długość pola podejścia wznoszenia [m] 3.600 1.200 min. 240
6 Długość krawędzi wewnętrznej pola podejścia - wznoszenia [m] szerokość pola wzlotów
7 Strefa Kąt odchylenia krawędzi bocznej pola podejścia - wznoszenia [°] 15 15 15
8 podejścia Nachylenie powierzchni podejścia - wznoszenia 1:30 1:10 maks. 1:2
9 Wysokość krawędzi górnej powierzchni podejścia - wznoszenia [m] 120 120 120
10 Nachylenie powierzchni bocznej podejścia - wznoszenia 1:10 1:10 maks. 1:2
11 Wysokość krawędzi górnej powierzchni bocznej podejścia -wznoszenia [m] 120 120 120
Uwaga: Pola podejścia-wznoszenia powinna oddzielać od przeszkód lotniskowych strefa bezpieczeństwa, której szerokość w rzucie poziomym nie może być mniejsza niż wielkość równa trzykrotnej średnicy wirnika nośnego śmigłowca.
1 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1942) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
2 § 4 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1942) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1942) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

Zmiany w prawie

Od dziś międzynarodowe firmy transportowe muszą mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2003.130.1192

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.
Data aktu: 25/06/2003
Data ogłoszenia: 24/07/2003
Data wejścia w życie: 08/08/2003