Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1.  1
1. 
Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zwani dalej "organizatorami wypoczynku", są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.
2. 
Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców wypoczynku.
§  2. 
Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
§  3. 
1.  2
 (uchylony).
2. 
Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej.
3. 
W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.
4. 
Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
§  4. 
Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników ustala organizator wypoczynku.
§  5. 
Pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku, finansowanych z budżetu państwa, mają dzieci:
1)
będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych,
2)
z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
3)
z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
§  6.  3
1. 
Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawierającego:
1)
dane dotyczące organizatora wypoczynku,
2)
informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,
3)
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku,
4)
informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,
5)
informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,
6)
w przypadku obozów wędrownych - informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.
2. 
Do zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, organizator wypoczynku dołącza:
1)
w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) - kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia,
2)
w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:
a)
szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,
b)
kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych,
3)
w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami:
a)
szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów,
b)
kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych.
3. 
W przypadku organizowania wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników, organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 i 3, w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.
§  6a.  4
1. 
W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, kurator oświaty niezwłocznie wzywa organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie.
2. 
Zgłoszenie wypoczynku poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.
§  6b.  5
1. 
Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku.
2. 
Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, o którym mowa w ust. 1, przesyła kuratorowi oświaty, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, wraz z załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 2, nie ujawniając:
1)
w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - numeru PESEL,
2)
danych dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku zawartych w części A.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
3)
danych zawartych w części A.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
4)
danych dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku oraz danych dotyczących wychowawców, zawartych w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
§  6c.  6
1. 
Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, o którym mowa w § 6b ust. 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie następujących danych:
1)
w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła, placówka, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - numeru zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, nazwy organizatora wypoczynku i jego danych teleadresowych (adres siedziby, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej), liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo),
2)
w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - numeru zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Kurator oświaty ujawnia imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe (adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej) na pisemny wniosek zainteresowanych.
3. 
Dane zawarte w publicznej bazie danych, o której mowa w ust. 1, oraz zasobach informatycznych kuratorów oświaty i służb, o których mowa w § 6b ust. 2, są usuwane corocznie w dniach 30 września i 31 marca odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych.
§  6d.  7
 Organizator wypoczynku niezwłocznie informuje kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o którym mowa § 6 ust. 1 i 3, lub załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 2.
§  7. 
1. 
Organy prowadzące szkoły lub dyrektorzy szkół upoważnieni przez te organy mogą udostępniać na potrzeby placówek wypoczynku obiekty szkolne oraz urządzenia i tereny.
2. 
Zasady i warunki użytkowania obiektów szkolnych oraz urządzeń i terenów ustalane są w formie umowy pomiędzy ich dysponentem a organizatorem wypoczynku.
§  8. 
1.  8
 Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
2. 
Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach.
§  9. 
1.  9
 Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku.
2. 
Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.
3. 
Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy.
4. 
W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
5.  10
 Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku dostęp do opieki medycznej.
§  10.  11
1. 
Uczestnicy wypoczynku, w celu wzięcia udziału w wypoczynku, składają organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne.
2. 
Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  11. 
(12 )
1.  13
 Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1)
spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
ukończyła 18 lat;
3)
posiada wykształcenie co najmniej średnie;
4)
ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5)
posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.
1a.  14
 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.
1b.  15
 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
1c.  16
 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
2.  17
 (uchylony).
3.  18
 (uchylony).
4. 
Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności:
1)
kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)
opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji,
3)
ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,
4)
kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,
5)
zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),
6)
zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
7)
informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
8)
zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,
9)
przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.
§  12. 
(19 )
1.  20
 Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1)
spełnia warunki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-3;
2)
ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
1a.  21
 Warunek, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.
1b.  22
 Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu.
2.  23
 (uchylony).
3.  24
 (uchylony).
4. 
Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
1)
zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
2)
prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
3)
opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,
4)
organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
5)
sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
6)
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,
7)
prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
§  12a.  25
 Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.
§  13. 
Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.
§  14.  26
1. 
Kursy na kierownika lub wychowawcę wypoczynku mogą być organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, a także za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. 
Program kursów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
3. 
Kursy, o których mowa w ust. 1, kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu, zwanym dalej "egzaminem".
4. 
Za organizację i przeprowadzenie egzaminu odpowiadają organizatorzy kursów, o których mowa w ust. 1.
5. 
Organizatorzy kursów, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeprowadzania egzaminu sprawdzają tożsamość zdających na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
6. 
Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu, otrzymuje odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.
7. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
8. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  15.  27
 Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.
§  16.  28
1. 
W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub - w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu - zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.
2. 
Organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.
§  17.  29
 (uchylony).
§  18. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. Nr 67, poz. 323 i z 1994 r. Nr 101, poz. 494).
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1997 r.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1  30

WZÓR

NR ZGŁOSZENIA ...........

(wypełnia Kuratorium Oświaty)

Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2  31

WZÓR

NR ZGŁOSZENIA .......

(wypełnia Kuratorium Oświaty)

Formularz zgłoszenia

wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej/ wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników1

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3  32

WZÓR

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4  33

PROGRAM KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
1 Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne
2 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
- podział na grupy 1 wykład i zajęcia
- wybór samorządu praktyczne
- rada kolonii - obozu
- rozkład dnia
- rada wychowawców
3 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:
obowiązujące przepisy: 2
- podczas przejazdu na miejsce wypoczynku wykład i zajęcia
- w czasie trwania wypoczynku praktyczne
- przeciwpożarowe
- w czasie kąpieli
- w czasie poruszania się po drogach
- w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)
- normy żywienia
- zasady obsługi urządzeń elektrycznych
- zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 3 zajęcia praktyczne
4 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego 2 wykład i zajęcia

praktyczne

5 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku 1 wykład
- obowiązujące przepisy
Razem 10
w tym: 6 wykład i zajęcia
praktyczne
1 wykład
3 zajęcia praktyczne
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

ZAŁĄCZNIK Nr  5  34

PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
1 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 3
- koordynacyjna rola władz oświatowych wykład i
- obowiązujące przepisy zajęcia
- elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym praktyczne
2 Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku: 2
- rada wychowawców
- grupa jako zespół wychowawczy wykład i
- organizacja i rozkład dnia zajęcia
- regulamin uczestnika praktyczne
3 Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej: 4
- opracowanie planu wychowawczego grupy wykład i
- dokumentacja wychowawcy zajęcia
- obowiązki wychowawcy grupy praktyczne
- metody i formy realizacji planów wychowawczych
4 Ruch i rekreacja: 1 wykład
- cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
- metody nauki technik pływania
- gry i zabawy ruchowe 5
- zajęcia z gier zespołowych zajęcia
- sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka praktyczne
- organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
5 Turystyka i krajoznawstwo: 4
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku wykład i zajęcia
- organizacja wycieczek praktyczne
- organizacja biwaków
- gry terenowe
6 Zajęcia kulturalno-oświatowe: 5
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych wykład i
- elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia zajęcia
- prowadzenie kroniki praktyczne
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
- gry i zabawy świetlicowe
- konkursy, wystawy, dyskusje
- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
7 Zajęcia praktyczno-techniczne: 2
Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych wykład i
- prace dekoracyjne i zdobnicze zajęcia
- indywidualne zainteresowania uczestników praktyczne
- rozwój zainteresowań uczestników
8 Prace społecznie użyteczne: 2
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat wykład i
- prace w zakresie samoobsługi zajęcia
- prace na rzecz miejsca wypoczynku praktyczne
- prace na rzecz środowiska
9 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku: 4 wykład i zajęcia praktyczne
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 4 zajęcia praktyczne
Razem 36
w tym: 26 wykład i zajęcia praktyczne
1 wykład
zajęcia
9 praktyczne
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

ZAŁĄCZNIK Nr  6  35

WZÓR

DZIENNIK ZAJĘĆ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7  36  

WZÓR

................................................................

(oznaczenie organizatora kursu)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku

Zaświadcza się, że Pan/-i

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

................................................................

(data urodzenia dd-mm-rrrr)

ukończył/-a kurs ...........................................................................................................................

(nazwa kursu)

.......................................................................................................................................................

w wymiarze .............. godzin

w okresie od dnia .................................................... do dnia ........................................................

prowadzony przez ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres/siedziba organizatora kursu)

zakończony egzaminem sprawdzającym w dniu .........................................................................

Numer zgody na organizację kursu1): ........................................................................................,

wydanej przez ..............................................................................................................................,

w dniu ...........................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Nr .........../20........r.2)

........................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby reprezentującej organizatora kursu)

1) Wypełnić w przypadku kursu organizowanego przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2) Numer zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu.

ZAŁĄCZNIK Nr  8  37  

WZÓR

................................................................

(oznaczenie organizatora kursu)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku

Zaświadcza się, że Pan/-i

.......................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

................................................................

(data urodzenia dd-mm-rrrr)

ukończył/-a kurs

.......................................................................................................................................................

(nazwa kursu)

.......................................................................................................................................................

w wymiarze ................. godzin

w okresie od dnia .................................................... do dnia ........................................................

prowadzony przez ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres/siedziba organizatora kursu)

zakończony egzaminem sprawdzającym w dniu .........................................................................

Numer zgody na organizację kursu1): ........................................................................................,

wydanej przez ..............................................................................................................................,

w dniu ...........................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Nr .........../20........r.2)

........................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby reprezentującej organizatora kursu)

1) Wypełnić w przypadku kursu organizowanego przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2) Numer zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
2 § 3 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
4 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
5 § 6b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
6 § 6c dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
7 § 6d dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
8 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
9 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
10 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
11 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
12 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
13 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
14 § 11 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
15 § 11 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
16 § 11 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
17 § 11 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
18 § 11 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
19 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
20 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
21 § 12 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
22 § 12 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
23 § 12 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
24 § 12 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
25 § 12a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
26 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
27 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
28 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
29 § 17 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
30 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
31 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
32 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
33 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1997 r. (Dz.U.97.18.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.

34 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.

35 Załącznik nr 6 dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.218.1696) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2010 r.
36 Załącznik nr 7 dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.
37 Załącznik nr 8 dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U.2015.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2015 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1997.12.67

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania.
Data aktu: 21/01/1997
Data ogłoszenia: 10/02/1997
Data wejścia w życie: 01/03/1997