Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 września 1996 r.
w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Na podstawie art. 222 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz substancji, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym i prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, zwanych dalej "czynnikami rakotwórczymi", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
sposób rejestracji czynników rakotwórczych,
3)
warunki sprawowania nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na działanie czynników rakotwórczych.
§  2.
1.
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych, zwany dalej "pracodawcą", prowadzi rejestr tych czynników, zawierający następujące dane:
1)
wykaz procesów technologicznych, w których czynniki rakotwórcze są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny, wraz z uzasadnieniem stosowania tych czynników,
2)
wykaz czynników rakotwórczych wraz z podaniem ilościowo wielkości ich produkcji lub stosowania,
3)
wykaz stanowisk pracy, na których występuje narażenie na czynniki rakotwórcze,
4)
liczbę pracowników pracujących w narażeniu, w tym liczbę kobiet,
5)
rodzaje podjętych środków i działań ograniczających stopień narażenia.
2. 1
Pracodawca jest obowiązany przechowywać rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy - przekazać rejestr właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 31 stycznia na druku "Informacji o czynnikach rakotwórczych" według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Centralny rejestr czynników rakotwórczych prowadzi, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera na podstawie danych przekazanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
§  3.
Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegawcze, a w szczególności:
1)
stosować takie sposoby organizacji i wykonywania pracy, które zmniejszają liczbę osób lub czas pracy w warunkach narażenia,
2)
projektować i stosować procesy technologiczne oraz środki ochrony zbiorowej w taki sposób, aby zapobiec lub ograniczyć do minimum uwalnianie czynników rakotwórczych do środowiska pracy,
3)
odprowadzać czynniki rakotwórcze bezpośrednio z miejsc ich wytwarzania do układów neutralizujących, stosować czyszczenie podłóg, ścian i innych powierzchni, wprowadzić miejscową i ogólną wentylację oraz inne odpowiednie środki ograniczające ekspozycję,
4)
stosować metody pomiaru stężeń lub natężeń, umożliwiające wczesne wykrycie wzrostu poziomu narażenia w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń i awarii,
5)
prowadzić monitorowanie biologiczne narażonych pracowników, jeśli istnieją metody takiego postępowania,
6)
stosować środki ochrony indywidualnej, jeśli inne sposoby i metody wyeliminowania lub ograniczania narażenia na czynniki rakotwórcze są niewystarczające,
7)
ograniczać obszary zagrożenia oraz zaopatrzyć je w znaki ostrzegawcze oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy,
8)
sporządzić instrukcję postępowania na wypadek awarii,
9)
zapewnić bezpieczne gromadzenie i przechowywanie substancji używanych do produkcji i wyprodukowanych oraz odpadów, wraz z zapewnieniem bezpiecznego niszczenia tych odpadów, jeśli zawierają czynniki rakotwórcze.
§  4.
1.
Pracodawca jest obowiązany informować pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, o zagrożeniach dla zdrowia spowodowanych przez czynniki rakotwórcze oraz o podjętych działaniach zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zawodowe.
2.
Pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie sposobu postępowania z określonym rodzajem czynnika rakotwórczego oraz poinformować pracowników o:
1)
źródłach narażenia na czynniki rakotwórcze, w tym ze strony procesów technologicznych i instalacji, oraz o pojemnikach zawierających substancje rakotwórcze,
2)
rodzaju potencjalnych skutków zdrowotnych i prawdopodobieństwie ich występowania, uwzględniając zagrożenie zdrowia związane z paleniem tytoniu,
3)
zasadach postępowania pracownika mogących wyeliminować lub zmniejszyć narażenie,
4)
wymaganiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)
obowiązku noszenia i stosowania środków ochrony indywidualnej,
6)
zasadach i sposobach postępowania, w tym w razie awarii i wypadków przy pracy oraz w zakresie zapobiegania awariom i wypadkom przy pracy.
3.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być każdorazowo ponowione, jeśli nastąpiły zmiany istniejących zagrożeń.
4.
Pracodawca powinien zapewnić wyraźne i czytelne oznakowanie wszystkich instalacji i pojemników zawierających czynniki rakotwórcze, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.
Działania zapobiegawcze, o których mowa w ust. 1, powinny obejmować:
1)
zakaz spożywania posiłków i napojów oraz palenia papierosów w miejscach pracy, w których istnieje możliwość zanieczyszczenia środowiska czynnikami rakotwórczymi,
2)
wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz zapewnienie tym środkom należytych właściwości ochronnych i użytkowych,
3)
zapewnienie bezpiecznego i skutecznego sposobu czyszczenia odzieży ochronnej i innych środków ochrony indywidualnej przed i w każdym przypadku po ich użyciu,
4)
wyodrębnienie miejsc przechowywania odzieży ochronnej i innych środków ochrony indywidualnej od miejsc przechowywania odzieży osobistej pracowników,
5)
wyodrębnienie urządzeń sanitarnych, włączając w to natryski, przeznaczonych dla pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze oddziaływające na skórę.
§  5.
1.
W razie awarii lub innych zakłóceń procesu technologicznego, które mogą spowodować wzrost narażenia pracowników, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie podjąć następujące działania:
1)
poinformować o nich pracowników,
2)
ograniczyć i oznaczyć strefę zagrożoną,
3)
usunąć ze strefy zagrożonej wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników niezbędnych do przeprowadzenia działań ochronnych i zabezpieczających,
4)
zapewnić pracownikom, o których mowa w pkt 3, odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
5)
ograniczyć do minimum czas przebywania każdego pracownika w strefie zagrożenia oraz uniemożliwić przebywanie w tej strefie pracownikom nie wyposażonym w środki ochrony indywidualnej.
2.
O awarii lub innym zakłóceniu procesu technologicznego, o których mowa w ust. 1, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego i inspektora pracy.
§  6.
1.
Przed podjęciem prac remontowych, konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem w ruchu niektórych procesów technologicznych, które stwarzają prawdopodobieństwo zwiększonego narażenia pracowników na czynniki rakotwórcze, pracodawca powinien przedsięwziąć, po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, środki działania niezbędne do zmniejszenia do minimum narażenia pracowników.
2.
Strefa prac, o których mowa w ust. 1, powinna być wyraźnie ograniczona i oznaczona.
§  7.
1.
Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami narażonymi na czynniki rakotwórcze jest obowiązany zapoznać się z warunkami ich pracy i posiadać udokumentowane informacje dotyczące rodzaju i wielkości narażenia.
2.
Pracodawca jest obowiązany, na wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1, zlecić prowadzenie biologicznego monitorowania narażenia na czynniki rakotwórcze oraz zastosowanie innych metod umożliwiających wykrycie wczesnych skutków tego narażenia.
3.
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do udzielania informacji:
1)
każdemu pracownikowi - o wynikach badań i ocenie jego stanu zdrowia oraz o zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, jakiej powinien się poddać po ustaniu pracy w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze,
2)
pracodawcy, przedstawicielom pracowników oraz działającej w zakładzie pracy komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - o ocenie stanu zdrowia pracowników, dokonanej z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej.
§  8.
W przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, o których można przypuszczać, że powstały w wyniku narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych, pracodawca na wniosek lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 1, powinien zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań stanu zdrowia innych pracowników narażonych w podobny sposób, dokonać weryfikacji uprzedniej oceny narażenia zawodowego oraz zastosować odpowiednie dodatkowe środki zapobiegawcze.
§  9.
Przepisy § 7 i 8 nie naruszają przepisów dotyczących trybu, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników oraz ich dokumentowania i kontroli.
§  10. 2
 
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć również wojskowego inspektora sanitarnego.
2.
Rejestry czynników rakotwórczych, występujących w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, są prowadzone przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Część I

Wykaz czynników rakotwórczych dla ludzi

A.

Substancje chemiczne i mieszaniny

Lp. Numer CAS*) Nazwa
1 2 3
1 Aflatoksyny:
1162-65-8 Aflatoksyna B1
7220-81-7 Aflatoksyna B2
1165-39-5 Aflatoksyna G1
7241-98-7 Aflatoksyna G2
2 92-67-1 4-aminobifenyl (i jego sole)
3 ------------ Arsen i związki arsenu
4 446-86-6 Azatiopryna (Azathioprine)
5 1332-21-4 Azbest (aktynolit, amozyt, antofilit, chryzotyl, krokidolit, tremolit)
6 71-43-2 Banzen
7 92-87-5 Benzydyna (i jej sole)
8 542-88-1 i 107-30-2 bis(chlorometylowy) eter i techniczny eter chlorodimetylowy
9 ------------ Beryl i związki berylu
10 55-98-1 Busulfan (Busulfan)
11 305-03-3 Chlorambucyl (Chlorambucil)
12 49-40-31 Chlornafazyna (Chlornaphazine)
13 ------------ Chromu sześciowartościowego związki (chromiany,

dichromiany i tritlenek chromu)

14 50-18-0 Cyklofosfamid (Cyclophosphamide)
15 79217-60-0 Cyklosporyna (Cyclosporine)
16 56-53-1 Dietylstylbestrol (Diethylstilbestrol)
17 ------------ Doustne środki antykoncepcyjne stosowane w terapii sekwencyjnej
18 ------------ Doustne złożone środki antykoncepcyjne
19 ------------ Estrogenami terapia substytucyjna
20 ------------ Estrogeny niesterydowe
21 ------------ Estrogeny sterydowe
22 75-21-8 Etylenu tlenek
23 505-60-2 Iperyt (2,2'-dichlorodietylowy siarczek)
24 ------------ Kadm i jego związki
25 ------------ Leki złożone, przeciwbólowe zawierające fenacetynę
26 148-82-3 Melfalan (Melphalan)
27 298-81-7 Metoksalen (Methoxsalen) z jednoczesnym naświetlaniem promieniowaniem nadfioletowym
28 7644-93-9 Mgły kwasu siarkowego
29 ------------ MOPP (Mechloretamina, Vinkrystyna, Prokarbazyna.

Prednizolon i inne chemioterapie złożone zawierające związki alkilujące)

30 91-59-9 2-naftyloamina (i jej sole)
31 ------------ Niklu sole (głównie tlenki i siarczki niklu występujące w procesie rafinacji niklu, ale także inne sole niklu)
32 92-93-3 4-nitrobifenyl
33 68308-34-9 Oleje łupkowe
34 8012-95-1 Oleje mineralne nierafinowane lub słabo rafinowane
35 65996-93-2 Paki węglowe
36 ------------ Sadze kominowe i inne, z wyjątkiem sadz technicznych
37 8007-45-2 Smoły węglowe
38 14807-96-6 Talk zawierający włókna azbestowe
39 52-24-4 Tiotepa (Thiotepa)
40 299-75-2 Treosulfan (Treosulphane)
41 95-01-4 Winylu chlorek
*) Chemical Abstract Service

B.

Czynniki fizyczne

Promieniowanie jonizujące

C.

Czynniki biologiczne

1. Wirus zapalenia wątroby typu B

2. Wirus zapalenia wątroby typu C

D.

Procesy produkcyjne, w toku których dochodzi do zanieczyszczenia środowiska pracy substancjami i czynnikami rakotwórczymi (w nawiasach podano zidentyfikowane dotychczas czynniki wywołujące i prawdopodobnie wywołujące nowotwory)

Nazwa procesu produkcyjnego

1. Aluminium produkcja (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

2. Auraminy produkcja (auramina techniczna)

3. Gumowy przemysł (aminy aromatyczne, benzen i rozpuszczalniki zanieczyszczone benzenem, zespół czynników występujący na stanowiskach wulkanizacji, odważania składników mieszanin, mieszania ich, walcowania oraz konfekcjonowania gotowych wyrobów gumowych)

4. Izopropylowego alkoholu produkcja metodą mocnego kwasu (siarczan diizopropylowy, oleje izopropylowe, mgły kwasu siarkowego i inne czynniki dotychczas nie wyjaśnione)

5. Koksu produkcja (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzen, 2-naftyloamina)

6. Magenty (fuksyny) produkcja [magenta i jej prekursory: o-toluidyna, 4,4'-metyleno-bis-(2-metyloanilina) i o-nitrotoluen]

7. Meblarski przemysł i stolarstwo meblowe (pył drewna twardego - bukowe, dębowe, niektóre związki chemiczne stosowane do konserwacji drewna, np. polichlorowane fenole lub wiele innych związków chemicznych stosowanych w procesach wykończeniowych)

8. Obuwia produkcja i naprawa (pył skóry, rozpuszczalniki zanieczyszczone benzenem)

9. Podziemne kopalnictwo związane z narażeniem na radon

10. Węgla gazyfikacja (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

11. Żelaza i stali odlewnictwo (m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

Część  II

Wykaz czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi

A.

Substancje chemiczne i mieszaniny

Lp. Numer CAS*) Nazwa
1 2 3
1 79-06-1 Akrylamid
2 107-13-1 Akrylonitryl
3 ----------- Antygoryt włóknisty
4 320-67-2 Azacytydyna (Azacitidine)
5 56-55-3 Benz(a)antracen
6 50-32-8 Benzo(a)piren
7 Benzydynowe barwniki:
1937-37-7 Czerń bezpośrednia meta
2902-46-2 Błękit bezpośredni 2B
16071-86-6 Brunat helionowy HRSL
8 Bifenylu pochodne chlorowane:
53469-21-9 o zawartości chloru 42%
11097-69-1 o zawartości chloru 54%
9 106-99-0 1,3-butadien
10 56-75-7 Chloramfenikol (Chloramphenicol)
11 55-86-7 Chlorametyna (Chloramethine)
12 95-69-2 p-chloro-o-toluidyna i jej sole mocnych kwasów
13 54749-90-5 Chlorozotocyna (Chlorozotocin)
14 15663-27-1 Cysplatyna (Cisplatin)
15 53-70-3 Dibenz(a,h)antracen
16 126-72-7 tris(2,3-dibromopropylo)fosforan
17 64-67-5 Dietylowy siarczan
18 79-44-7 Dimetylokarbamylowy chlorek
19 77-78-1 Dimetylowy siarczan
20 23214-92-8 Doksorubicyna (Doxorubicin)
21 106-89-8 Epichlorohydryna
22 106-93-4 Etylenu bromek (1,2-dibromoetan)
23 62-44-2 Fenacetyna (Phenacetin)
24 50-00-0 Formaldehyd
25 2425-06-1 Kaptafol
26 154-93-8 Karmustyna (Carmustine)
27 7631-86-9 Krzemionka krystaliczna (ditlenek krzemu krystaliczny)
28 13010-47-4 Lomustyna (Lomustine)
29 484-20-8 5-metoksypsolaren (4-Methoxypsolaren)
30 101-14-4 4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina) (MOCA)
31 70-25-7 N-metylo-N'-nitrozoguanidyna (MNNG)
32 55-18-5 N-nitrozodietyloamina
33 62-75-9 N-nitrozodimetyloamina
34 759-73-9 N-nitro-N-etylomocznik
35 684-93-5 N-nitro-N-metylomocznik
36 434-07-1 Oksymetolon (Oxymetholone)
37 366-70-1 Prokarbazyna (Procarbazine)
38 75-56-9 Propylenu tlenek
39 ---------- Smoły węglowej frakcje destylacyjne i mieszaniny frakcji (m.in. olej impregnacyjny, kreozoty)
40 ---------- Spaliny silnika Diesla
41 96-09-3 Styrenu tlenek
42 58-22-0 Testosteron (Testosterone)
43 127-18-4 Tetrachloroetylen
44 79-01-6 Trichloroetylen
45 96-18-4 1,2,3-trichloropropan
46 593-60-2 Winylu bromek
47 75-02-5 Winylu fluorek
*) Chemical Abstract Service

B.

Procesy produkcyjne, w toku których dochodzi do zanieczyszczenia środowiska pracy nie zidentyfikowanymi dotychczas dostatecznie substancjami i czynnikami rakotwórczymi (w nawiasach podano czynniki prawdopodobnie wywołujące nowotwory)

Rafinacja ropy naftowej (lekkie i ciężkie destylaty próżniowe, pozostałości po krakowaniu i rafinacji).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O CZYNNIKACH RAKOTWÓRCZYCH

CZĘŚĆ  OGÓLNA

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Nazwa pracodawcy (przedsiębiorstwa)

...................................

...................................

2. Numery nadane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny

Korekta PIS

na podstawie

kontroli zakładu

Identyfikator .......... ..........

Szczebel organizacyjny ..........

Branża gospodarki narodowej .......... ..........

Lokalizacja .......... ..........

Forma własności .......... .........

Rodzaj działalności według

Europejskiej Klasyfikacji

Działalności:

- podstawowej .......... ..........

- drugorzędnej .......... ..........

- trzeciorzędnej .......... ..........

3. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowość, ulica)

.................................................

Województwo ............ Gmina ...............

telefon ................ fax .................

B CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKACH PRACY

I. Substancje chemiczne lub mieszaniny o działaniu rakotwórczym

lub prawdopodobnie rakotwórczym

Lp. Nazwa substancji lub mieszaniny Liczba osób narażonych
kobiety mężczyźni
1 2 3 4

II. Promieniowanie jonizujące

Lp. Rodzaj promieniowania Liczba osób narażonych
kobiety mężczyźni
1 2 3 4

III. Procesy produkcyjne, w toku których dochodzi

do zanieczyszczenia środowiska pracy substancjami

i czynnikami rakotwórczymi lub prawdopodobnie rakotwórczymi

Lp. Nazwa procesu produkcyjnego Liczba osób narażonych
kobiety mężczyźni
1 2 3 4

4. Podać uzasadnienie konieczności stosowania czynników

rakotwórczych:

...............................................

...............................................

...............................................

5. Dlaczego nie można zastąpić czynników rakotwórczych:

...............................................

...............................................

C. INFORMACJE O STANOWISKACH PRACY

6. Wykaz stanowisk pracy, na których występują czynniki

rakotwórcze:

1. ...................... 2. ................

3. ...................... 4. ................

5. ...................... 6. ................

7. Wykaz stanowisk pracy, na których dochodzi do emisji

substancji rakotwórczych w wyniku procesów

produkcyjnych:

1. ...................... 2. ................

3. ...................... 4. ................

5. ...................... 6. ................

Dla każdego stanowiska pracy należy wypełnić część

szczegółową

D. ŚRODKI PROFILAKTYCZNE

8. Czy pracodawca informuje pracowników, którzy mieli, mają

lub prawdopodobnie będą mieli kontakt z czynnikami

rakotwórczymi, o zagrożeniach ich zdrowia

i bezpieczeństwa spowodowanych przez te czynniki

[ ] tak [ ] nie

Informacja o zagrożeniach jest przekazywana w formie:

[ ] instrukcji ustnej [ ] instrukcji pisemnej

[ ] materiałów szkoleniowych

9. Czy stosowano niżej podane środki profilaktyczne?

- ograniczenie liczby pracowników mających kontakt oraz

prawdopodobnie mających kontakt z czynnikami rakotwórczymi

do najmniejszej możliwej liczby

[ ] tak [ ] nie

- stosowanie zabezpieczeń i środków technicznych dla

zapobieżenia lub ograniczenia do minimum przedostawania

się czynników rakotwórczych do środowiska pracy

[ ] tak [ ] nie

- odprowadzanie czynników rakotwórczych do układów

neutralizujących bezpośrednio z miejsc ich powstawania

[ ] tak [ ] nie

- stosowanie miejscowej lub ogólnej wentylacji

[ ] tak [ ] nie

- stosowanie stałej kontroli stężeń lub natężeń

umożliwiające wczesne wykrycie wzrostu poziomu narażenia

w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń i awarii

[ ] tak [ ] nie

- stosowanie środków ochrony indywidualnej

[ ] tak [ ] nie

- wyznaczenie obszarów zagrożenia i zaopatrzenie ich w znaki

ostrzegawcze i informacyjne, dotyczące bezpieczeństwa

pracy

[ ] tak [ ] nie

- sporządzenie instrukcji postępowania na wypadek awarii lub

innych zakłóceń procesów technologicznych

[ ] tak [ ] nie

- zapewnienie bezpiecznego gromadzenia, przetrzymywania

i niszczenia odpadów zawierających czynniki rakotwórcze

[ ] tak [ ] nie

- zmniejszenie ilości czynników rakotwórczych stosowanych

w procesach produkcyjnych

[ ] tak [ ] nie

- wprowadzenie biologicznego monitorowania narażenia

[ ] tak [ ] nie

- przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich

pracowników

[ ] tak [ ] nie [ ] części pracowników

- oszacowanie wielkości ryzyka choroby nowotworowej

w następstwie narażenia zawodowego na jakiekolwiek

czynniki rakotwórcze

[ ] tak [ ] nie

- jeśli oszacowano, należy podać wielkość tego ryzyka dla

każdego czynnika

nazwa czynnika ........................

wielkość ryzyka .......................

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

A. DANE CHARAKTERYZUJĄCE STANOWISKO PRACY

Nazwa stanowiska pracy:

............................................................

Liczba stanowisk pracy danego typu:

............................................................

Lokalizacja stanowiska w zakładzie pracy:

............................................................

............................................................

Rodzaj produkcji, usług lub innej działalności:

............................................................

............................................................

............................................................

Nazwa wyrobu:

............................................................

Liczba osób narażonych na wszystkich zmianach roboczych na

stanowisku pracy

mężczyzn ............

kobiet .............., w tym kobiet w wieku do 45 lat ......

Czynniki rakotwórcze występujące na stanowiskach pracy; przy

procesie produkcyjnym podać nazwy zidentyfikowanych

substancji rakotwórczych - według załącznika nr 1

do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych

w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U.

Nr 121, poz. 571)

1. .............. 2. .................

3. .............. 4. .................

5. .............. .................

Dla każdej substancji chemicznej lub mieszaniny o działaniu

rakotwórczym lub prawdopodobnie rakotwórczym należy wypełnić

charakterystykę według wzoru B

W przypadku narażenia na promieniowanie jonizujące należy

wypełnić charakterystykę według wzoru C

B. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA SUBSTANCJE CHEMICZNE LUB

MIESZANINY O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB PRAWDOPODOBNIE

RAKOTWÓRCZYM

B. Nazwa substancji rakotwórczej

...............................................................

Ocena narażenia

1) rodzaj narażenia

inhalacyjne [ ] kontakt ze skórą [ ]

2) średni czas narażenia .......... godz./zmianę roboczą

.......... dni/rok

3) czy przeprowadzono pomiary stężeń w powietrzu

[ ] tak [ ] nie

4) rodzaj metody analitycznej ............................

- nr Polskiej Normy ............................

- źródło metody, jeżeli stosuje się metodę nie objętą

Polską Normą ............................

5) poziom narażenia na chemiczne czynniki rakotwórcze

najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-

godzinnego narażenia .... mg/m3

granice przedziału ufności ............................

najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-

godzinnego narażenia .... mg/m3

granice przedziału ufności ............................

6) poziom narażenia na azbest, naturalne włókna mineralne

lub sztuczne włókna mineralne (MMMF)

najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-

godzinnego narażenia

mg/m3 i ..... włókien/cm3

granice przedziału ufności

od ..... mg/m3 do ..... mg/m3

od ..... włókien/cm3 do ..... włókien/cm3

najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-

godzinnego narażenia

.... mg/m3 i ...... włókien/cm3

granice przedziału ufności

od .... mg/m3 do .... mg/m3

od .... włókien/cm3 do .... włókien/cm3

7) ilość substancji (mieszaniny) rakotwórczej .... kg/rok

zużywanej w procesie technologicznym

w przypadku trudności w precyzyjnym ustaleniu ilości

substancji (mieszaniny) należy podać ilość szacunkową

C. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Rodzaje występującego promieniowania jonizującego (zaznacz właściwe rodzaje v):

α [ ]

β [ ]

γ [ ]

X [ ]

neutrony [ ]

Typ źródeł promieniowania (zaznacz właściwe typy Ż):

- izotopowe (dla każdego źródła

wypełnij część C1 [ ]

- urządzenia (dla każdego

urządzenia wypełnij część C2 [ ]

- wzmożone promieniowanie naturalne

(dla każdego przypadku wypełnij

część C3) [ ]

Rodzaj napromieniowania (zaznacz właściwe v):
wewnętrzne

droga oddechowa [ ] droga pokarmowa [ ]

zewnętrzne [ ]

Ocena narażenia rocznego

Oceny narażenia dokonano na podstawie

(zaznacz odpowiednio v):

bezpośrednich pomiarów dawkomierzami (dla każdego typu dawkomierza wypełnij część C 4a): [ ]

obliczeń z wyników pomiarów wykonanych na stanowiskach pracy (dla każdego typu zastosowanego przyrządu pomiarowego wypełnij część C 4b): [ ]

Efektywny równoważnik dawki:

roczna średnia arytmetyczna: [ ]

wartość maksymalna z okresu roku

kalendarzowego: [ ]

odchylenie standardowe wyników: [ ]

Ocena narażenia dokonano według metody

(lub wpisać nazwę instytucji wykonującej pomiar):

Liczba osób narażonych na wszystkich zmianach roboczych w poszczególnych przedziałach dawek:
przedziały dawek (mSv)

do 1,0

od 1,1 do 5,0

od 5,1 do 15,0

od 15,1 do 50,0

powyżej 50,0

liczba osób narażonych

......................

......................

......................

......................

......................

IZOTOPOWE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA

C1 EWIDENCJA STANU ŹRÓDEŁ IZOTOPOWYCH

nazwa izotopu aktywność na dzień typ źródła

[Bq] (otwarte/zamknięte)

[ ] [ ] [ ] [ ]

C2 URZĄDZENIA EMITUJĄCE PROMIENIOWANIE

nazwa urządzenia typ urządzenia typ promieniowania

[ ] [ ] [ ]

C3 WZMOŻONE PROMIENIOWANIE NATURALNE

nazwa izotopu stężenie promieniotwórcze

[Bq/kg] [Bq/m3]

[ ] [ ] [ ]

C4 CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA POMIARÓW

A/

typ dawkomierza maksymalna liczba wykonywanych

i ewidencjonowanych pomiarów

w ciągu roku w ciągu kwartału w ciągu miesiąca

[ ] [ ] [ ] [ ]

B/

typ przyrządu maksymalna liczba wykonywanych

pomiarowego i ewidencjonowanych pomiarów

w ciągu roku w ciągu kwartału w ciągu miesiąca

[ ] [ ] [ ] [ ]

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.36.314) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2003 r.
2 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.36.314) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2003 r.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024