Szczegółowe zasady finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposób współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

Dz.U.95.41.215
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 31 marca 1995 r.
w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Limity wydatków z Funduszu Pracy na finansowanie wszystkich lub niektórych zadań określonych w przepisach ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ustalają oraz przekazują środki na ich realizację:
1) 1 Prezes Krajowego Urzędu Pracy, zwany dalej "dysponentem głównym", dla dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy, zwanych dalej "dysponentami drugiego stopnia",
2) 2 dysponenci drugiego stopnia dla kierowników powiatowych urzędów pracy, zwanych dalej "dysponentami trzeciego stopnia".
2. Limity, o których mowa w ust. 1, ustalane są z uwzględnieniem sytuacji na lokalnych rynkach pracy, niezbędnych potrzeb, możliwości ich zaspokojenia oraz efektywnego wykorzystania.
3. 3 Dysponent główny ustala limity dla dysponentów drugiego stopnia, po uwzględnieniu kwot przewidzianych w planie finansowym Funduszu Pracy, określonym w ustawie budżetowej na dany rok.
4. 4 Dysponent wyższego stopnia może dokonywać zmiany limitu wydatków ustalonych dla dysponentów niższego stopnia oraz ustalić limity wydatków na zadania dotychczas nie limitowane.
5. 5 Dysponent główny dokonuje zmian limitów wydatków ustalonych dla dysponentów drugiego stopnia.
§  2. 6 Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126), zwanej dalej "ustawą", do wysokości limitu ustalonego przez dysponenta wyższego stopnia.
§  3. 7 Przeznaczenie środków Funduszu Pracy na finansowanie:
1) części kosztów realizacji zadań na rzecz bezrobotnych, wykonywanych w ramach działań statutowych przez organizacje i instytucje,
2) nabywania skarbowych papierów wartościowych lub obligacji, z których zobowiązania zostały poręczone przez Skarb Państwa,
3) nabywania papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

może nastąpić za zgodą dysponenta głównego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia.

§  4. Wydatki ze środków Funduszu Pracy należy odpowiednio udokumentować i udostępnić do kontroli przedstawicielom: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, dysponentów wyższego stopnia oraz innych upoważnionych organów i instytucji.
§  5. 8  
1. Dysponenci drugiego i trzeciego stopnia, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej rady zatrudnienia oraz zgody dysponenta Funduszu Pracy wyższego stopnia, mogą zlecić bankom i innym instytucjom finansującym dokonywanie:
1) wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłacanych kwot,
2) rozliczeń, spłaty i egzekucji pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy, jeżeli koszty ich obsługi nie przekroczą 0,8% spłacanych kwot.
2. W uzasadnionych przypadkach dysponent główny może wyrazić zgodę na zlecenie zadań, o których mowa w ust. 1, bankom i innym instytucjom finansującym, w przypadku gdy koszty obsługi tych zadań przekraczają 0,8% i nie są wyższe od 1% wypłacanych lub spłacanych kwot, oraz zgodę na zlecenie tych zadań instytucjom innym niż określone w ust. 1.
§  6.
1. Dysponenci Funduszu Pracy są obowiązani sporządzać informacje, rozliczenia i analizy dotyczące Funduszu Pracy dla Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz dla dysponentów wyższego stopnia w zakresie przez nich ustalonym.
2. 9 Dysponent główny sporządza roczną analizę gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz efektywności ich wykorzystania i przekazuje ją Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej do 31 marca następnego roku za rok poprzedni.
§  7. Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi (Monitor Polski Nr 18, poz. 137).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1245) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1998 r. (Dz.U.98.37.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 1998 r.

4 § 1 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.
5 § 1 ust. 5:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1997 r. (Dz.U.97.134.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 1997 r.

6 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1245) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
7 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 października 1997 r. (Dz.U.97.134.890) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 1997 r.

8 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.
9 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1995.41.215

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposób współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Data aktu: 31/03/1995
Data ogłoszenia: 18/04/1995
Data wejścia w życie: 03/05/1995