Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dz.U.95.153.788
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Na podstawie art. 212 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 31, poz. 166, z 1991 r. Nr 3, poz. 14 i z 1994 r. Nr 72, poz. 320) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 po wyrazach "zobowiązaniach alimentacyjnych" dodaje się wyrazy "oraz poddać się wykonaniu zdjęcia dla celów identyfikacyjnych";
2) w § 5 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
3) w § 7 skreśla się wyrazy "odbywających karę w rygorze złagodzonym i zasadniczym,";
4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Skazany ma prawo, w sposób nie zakłócający spokoju i ustalonego w zakładzie karnym porządku, wykonywać praktyki religijne i posiadać przedmioty niezbędne do ich wykonywania, słuchać nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym oraz korzystać z posług religijnych udzielanych przez kapelana albo innego kanonicznie uprawnionego przedstawiciela kościoła lub wyznania.

2. Kapelan albo inny kanonicznie uprawniony przedstawiciel kościoła lub wyznania może odwiedzać skazanych w celach i innych pomieszczeniach.

3. Działalność wyznaczonego kapelana albo innego kanonicznie uprawnionego przedstawiciela kościoła lub wyznania na terenie zakładu karnego wymaga zgody naczelnika.";

5) w § 10:
a) wyraz "kontrola" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "przeszukanie",
b) w ust. 1 wyraz "przedmioty" zastępuje się wyrazem "rzeczy",
c) w ust. 2 wyraz "przeprowadzona" zastępuje się wyrazem "przeprowadzone", a wyraz "przedmiotów" - wyrazem "rzeczy";
6) w § 11:
a) w ust. 1:
- w pkt 8 przed wyrazem "rodzaj" dodaje się wyrazy "ilość i",
- w pkt 9 wyraz "terminy" zastępuje się wyrazami "dni, godziny",
- w pkt 10 po wyrazach "czas i porządek przeprowadzania widzeń" skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "oraz korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych",
- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) terminy i miejsce odprawiania nabożeństw oraz korzystania z posług religijnych,",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "co najmniej raz w miesiącu";
7) § 111 otrzymuje brzmienie:

"§ 111. 1. W razie korzystania przez skazanego z:

1) nagrody wymienionej w § 62 ust. 1 pkt 14,

2) nagrody wymienionej w § 62 ust. 1 pkt 15,

3) zezwolenia, w wypadkach losowych, na opuszczenie zakładu karnego bez asysty funkcjonariusza Służby Więziennej na czas nie przekraczający 5 dni

- ma on obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia się do jednostki Policji właściwej terytorialnie dla miejsca jego przebywania w okresie korzystania z zezwolenia, w celu potwierdzenia miejsca pobytu.

2. Skazany korzystający z zezwoleń, o których mowa w ust. 1, w każdym przypadku zmiany miejsca pobytu ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia się do jednostki Policji właściwej terytorialnie dla nowego miejsca jego przebywania.

3. W uzasadnionych przypadkach naczelnik może zobowiązać skazanego korzystającego z zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, do częstszego zgłaszania się do jednostki Policji.";

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Skazany otrzymuje z zakładu karnego odzież, bieliznę i obuwie odpowiednie do pory roku.

2. Skazany może otrzymać zezwolenie na korzystanie z własnej odzieży, bielizny i obuwia.

3. W czasie dokonywania czynności procesowych oraz w innych uzasadnionych przypadkach skazany korzysta poza terenem zakładu karnego z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że są one nieodpowiednie ze względu na porę roku lub zniszczone albo jeżeli przemawiają przeciwko temu względy bezpieczeństwa.

4. Skazany otrzymuje od administracji zakładu karnego środki do utrzymania higieny osobistej oraz pościel.",

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Skazany otrzymuje w określonych godzinach trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący, o wartości odżywczej zgodnej z obowiązującymi normami żywienia, określonymi w odrębnych przepisach, jak również napój do zaspokajania pragnienia, przygotowane i podane w miarę możliwości z uwzględnieniem wymogów kulturowych i religijnych.

2. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza.

3. Skazany w wieku do 18 lat otrzymuje wyżywienie powiększone o normę dodatkową.

4. Dzienną stawkę budżetową dla wszystkich norm żywienia określają odrębne przepisy.";

10) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Z pieniędzy skazanego znajdujących się w depozycie zakładu karnego nie podlegają egzekucji:

1) kwoty otrzymane od osób najbliższych - w danym miesiącu do wysokości 50% najniższego wynagrodzenia pracowników,

2) 40% otrzymanej emerytury lub renty, jeżeli egzekucja jest prowadzona na poczet świadczeń alimentacyjnych, albo 75% emerytury lub renty, jeżeli egzekucja jest prowadzona na poczet innych należności,

3) zapomogi,

4) inne wpływy - w danym miesiącu do wysokości 50% najniższego wynagrodzenia pracowników.";

11) po § 17 dodaje się § 171 i 172 w brzmieniu:

"§ 171. 1. Skazanym gromadzi się kwotę niezbędną na pokrycie kosztów przejazdu z zakładu karnego do miejsca zamieszkania i na wyżywienie w ciągu najbliższych dni po zwolnieniu, odpowiadającą wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników, jeżeli skazany odbywa karę pozbawienia wolności przez okres krótszy niż jeden rok, oraz dwukrotnej wysokości tego wynagrodzenia, jeżeli odbywa karę dłużej.

2. Skazany nie może dysponować kwotą, o której mowa w ust. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naczelnik może wyrazić zgodę na dysponowanie tą kwotą.

3. Na cel, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 50% kwoty zdeponowanej przez skazanego przy przyjęciu do zakładu karnego, jednak nie więcej niż kwotę odpowiadającą wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników.

4. Z przypadającej skazanemu części należności za pracę gromadzeniu podlega kwota odpowiadająca 8,5% najniższego wynagrodzenia pracowników.

5. Z innych niż należność za pracę wpływów pieniężnych skazanego gromadzi się 50% każdego wpływu, jednak nie więcej niż kwotę odpowiadającą 8,5% najniższego wynagrodzenia pracowników.

6. Jeżeli gromadzenie kwoty w wysokości określonej w ust. 4 i 5 powoduje znaczne ograniczenie możliwości dokonywania przez skazanego zakupów, naczelnik może, w uzasadnionych przypadkach na prośbę skazanego, wysokość tej kwoty obniżyć.

7. Gromadzenia kwot wyższych od określonych w ust. 4 i 5 można dokonywać na podstawie pisemnej zgody skazanego.

8. Gromadzenia kwot wymienionych w ust. 4-7 dokonuje się po potrąceniach należności dochodzonych na podstawie tytułów egzekucyjnych.

§ 172. Na wniosek skazanego gromadzi się na książeczce oszczędnościowej następujące kwoty:

1) środki, o których mowa w § 171,

2) deklarowane środki pieniężne będące w dyspozycji skazanego, nie wykorzystane w danym miesiącu, jeżeli nie podlegają egzekucji.";

12) w § 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", a jej nadwaga zaliczona na poczet następnej paczki";
13) w § 23:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a wyrazy "zakłady społeczne służby zdrowia" zastępuje się wyrazami "inne zakłady opieki zdrowotnej",
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Skazany może, za zgodą naczelnika, korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatnie praktykujących lekarzy lub inne osoby wykonujące zawody medyczne, polegających na: badaniach i poradach lekarskich, leczeniu, działaniach diagnostycznych i analityce medycznej, protezowaniu oraz z dodatkowych leków i środków medycznych. W tym przypadku skazany zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi, dodatkowymi lekami i środkami medycznymi.";

14) w § 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W razie naruszenia przez skazanego ustalonych zasad odbywania spaceru, spacer może być zakończony przed czasem na niego przeznaczonym.";

15) w § 30 skreśla się ust. 2;
16) w § 31:
a) w ust. 1 po wyrazach "i ścigania" stawia się przecinek i dodaje wyrazy "Rzecznikiem Praw Obywatelskich" oraz dodaje zdanie drugie w brzmieniu: "Nie podlega cenzurze korespondencja z międzynarodowymi instytucjami ochrony praw człowieka, działającymi na podstawie umów międzynarodowych, które zostały ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską.",
b) skreśla się ust. 4;
17) w § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W czasie widzenia, o którym mowa w ust. 3, zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego.";

18) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. 1. Skazany ma prawo korzystać, na własny koszt, z samoinkasującego aparatu telefonicznego.

2. W uzasadnionych przypadkach naczelnik może zezwolić skazanemu na skorzystanie z innego niż określony w ust. 1 aparatu na koszt abonenta lub skazanego, a jeżeli nie posiada on pieniędzy - na koszt zakładu karnego.

3. Rozmowy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być kontrolowane. Rozmowa może być przerwana, jeżeli godzi w interes społeczny lub bezpieczeństwo zakładu karnego.

4. W przypadkach szczególnego zagrożenia interesu społecznego lub bezpieczeństwa zakładu karnego naczelnik może, na czas określony, pozbawić skazanego uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.";

19) w § 38 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
20) skreśla się § 43;
21) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Skazany otrzymuje, bez potrąceń na cele pomocy postpenitencjarnej i zapobiegania przestępczości oraz na rzecz budżetu państwa, dodatek za pracę uciążliwą, niebezpieczną lub szkodliwą dla zdrowia, nagrody regulaminowe i z funduszu mistrzowskiego, wynagrodzenie za racjonalizatorstwo i wynalazczość, należność za pracę wykonaną ponad określoną normę pracy lub normę czasu pracy.";

22) § 49 otrzymuje brzmienie:

"§ 49. Naczelnik zakładu karnego:

1) podejmuje decyzje o skierowaniu oraz wycofaniu skazanych z zatrudnienia,

2) określa system konwojowania skazanych zatrudnionych poza terenem zakładu karnego,

3) ustala należność za pracę.";

23) w § 50 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub dodatkowej paczki żywnościowej";
24) w § 51 w ust. 2 wyrazy "gospodarki narodowej" zastępuje się wyrazami "rynku pracy";
25) w § 58 w ust. 2 po wyrazie "artystycznych" skreśla się przecinek oraz wyraz "propagandowych";
26) tytuł podrozdziału 4 w rozdziale 5 otrzymuje brzmienie:

"4. Zespoły i rzecznicy skazanych";

27) § 60 otrzymuje brzmienie:

"§ 60. 1. W celu wyrabiania umiejętności społecznego działania w zakładach karnych mogą być tworzone zespoły skazanych.

2. Tworząc zespoły, o których mowa w ust. 1, naczelnik określa cel i zakres ich działania.

3. Zespołom, o których mowa w ust. 1, naczelnik może powierzyć w szczególności:

1) współdziałanie z administracją zakładu karnego w utrzymywaniu właściwej atmosfery wychowawczej i rozwiązywaniu określonych problemów funkcjonowania tego zakładu,

2) organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych,

3) organizowanie dokształcania i samokształcenia skazanych oraz samopomocy w nauce,

4) inicjowanie tworzenia funduszu samopomocy skazanych oraz zarządzanie zgromadzonymi w nim środkami,

5) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz zakładowych.

4. Zespoły skazanych mogą składać prośby, skargi i wnioski z zakresu ich działania.

28) po § 60 dodaje się § 601 w brzmieniu:

"§ 601. 1. W zakładach karnych typu półotwartego i otwartego powoływani są rzecznicy skazanych.

2. Naczelnik powołuje rzecznika wybranego przez ogół skazanych albo rzeczników wybranych przez skazanych z poszczególnych oddziałów lub pawilonów mieszkalnych.

3. Rzecznikowi skazanych naczelnik powierza zadania opiniodawcze i konsultacyjne, a w szczególności:

1) inicjowanie nowych form działalności zespołów skazanych,

2) prezentowanie poglądów i wniosków skazanych na okresowych spotkaniach z naczelnikiem.";

29) w § 62 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej",

b) skreśla się pkt 7,
c) w pkt 8 wyraz "nadzorującej" zastępuje się wyrazem "dozorującej",
d) skreśla się pkt 11,
e) w pkt 13 skreśla się wyrazy "według rygoru, w którym odbywa karę,"
f) w pkt 14 po wyrazie "najbliższą" dodaje się wyrazy "lub osobą godną zaufania";
30) po § 62 dodaje się § 621 w brzmieniu:

"§ 621. 1. Z nagrody wymienionej w § 62 ust. 1 pkt 14 może skorzystać jedynie skazany wyróżniający się dobrym zachowaniem i postępami w resocjalizacji, po odbyciu co najmniej połowy tej części kary pozbawienia wolności, po której może być warunkowo przedterminowo zwolniony.

2. Przyznanie nagród wymienionych w § 62 ust. 1 pkt 14 i 15 tymczasowo aresztowanemu mającemu obowiązki i prawa skazanego, odbywającego karę pozbawienia wolności, wymaga zgody organu, do którego dyspozycji pozostaje.";

31) po § 63 dodaje się § 631 w brzmieniu:

"§ 631. Przyznanie po raz pierwszy nagrody wymienionej w § 62 ust. 1 pkt 14 skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego wymaga zgody sędziego penitencjarnego.";

32) w § 64:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Skazanemu, który korzystając z nagród wymienionych w § 62 ust. 1 pkt 14 i 15 nadużył zaufania, nie udziela się tych nagród przez okres co najmniej 6 miesięcy.";

33) w § 66 ust. 1:
a) w pkt 4 po wyrazach "otrzymania paczki żywnościowej" dodaje się wyrazy "przez okres do 3 miesięcy",
b) skreśla się pkt 7,
c) w pkt 9 skreśla się wyrazy "według rygoru, w którym odbywa karę";
34) w § 69 w ust. 1:
a) wyrazy "w celi pojedynczej" zastępuje się wyrazami "pojedynczo, w wyznaczonej celi wyposażonej w dodatkowe urządzenia technicznoochronne",
b) w pkt 1 skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "i samoinkasujących aparatów telefonicznych,";
35) w § 74 w ust. 1 skreśla się wyrazy "albo otrzymywanie paczek z żywnością";
36) tytuł podrozdziału 1 w rozdziale 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w poszczególnych typach zakładów karnych";

37) § 76 otrzymuje brzmienie:

"§ 76. 1. Skazanych zalicza się do grup klasyfikacyjnych: młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy, recydywistów penitencjarnych, wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych, odbywających karę aresztu wojskowego.

2. Skazani zaliczeni do poszczególnych grup klasyfikacyjnych mogą odbywać karę pozbawienia wolności w zakładach karnych typu zamkniętego, półotwartego lub otwartego.";

38) skreśla się § 77;
39) w § 79:
a) w ust. 1 wyrazy "do ośrodków pracy" zastępuje się wyrazami "do zakładów karnych typu półotwartego" oraz skreśla się wyrazy "zdrowotne lub",
b) w ust. 2 wyrazy "w ośrodku pracy" zastępuje się wyrazami "w zakładach karnych typu półotwartego", a po wyrazach "przenoszeni są do odpowiednich zakładów karnych" skreśla się wyrazy "zwykłych" i dodaje wyrazy "typu zamkniętego.";
40) § 80 otrzymuje brzmienie:

"§ 80. 1. Do zakładów karnych typu otwartego można kierować skazanych wyróżniających się wzorową postawą i postępami w resocjalizacji, po odbyciu przez nich co najmniej 6 miesięcy orzeczonej kary w zakładach typu półotwartego, nie wcześniej jednak niż po odbyciu połowy tej części kary pozbawienia wolności, po której może być warunkowo zwolniony.

2. Skazani, którzy w zakładzie karnym typu otwartego nie stosują się do wymagań w zakresie samodyscypliny, przenoszeni są do zakładów karnych typu półotwartego lub zamkniętego.";

41) skreśla się tytuł podrozdziału 2 w rozdziale 6;
42) skreśla się § 81;
43) § 82 otrzymuje brzmienie:

"§ 82. 1. Skazani zakwalifikowani do zakładu karnego typu zamkniętego odbywają karę w warunkach podstawowego zakresu obowiązków i uprawnień.

2. Cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze dziennej przez określony czas, jeśli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie.

3. Skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w zasadniczym systemie konwojowania.

4. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego.

5. Ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się w sposób zorganizowany i pod dozorem.";

44) § 83 otrzymuje brzmienie:

"§ 83. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego mają prawo korzystać z dwóch widzeń w miesiącu.";

45) § 84 otrzymuje brzmienie:

"§ 84. 1. Skazani zakwalifikowani do zakładu karnego typu półotwartego odbywają karę w warunkach samodyscypliny, zmniejszonej izolacji oraz zwiększonych uprawnień.

2. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogą być zamknięte.

3. Skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku dnia.

4. Skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta, w tym również na pojedynczych stanowiskach pracy.

5. Korespondencja skazanych nie podlega cenzurze.";

46) § 85 otrzymuje brzmienie:

"§ 85. 1. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego mają prawo korzystać:

1) z trzech widzeń w miesiącu,

2) z własnej odzieży, bielizny i obuwia.

2. Za zezwoleniem naczelnika skazani mogą:

1) uczestniczyć w nauczaniu i szkoleniu organizowanym poza terenem zakładu karnego,

2) brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych.

3. Wobec skazanych odbywających karę w zakładach karnych typu półotwartego nie stosuje się kar dyscyplinarnych określonych w § 66 ust. 1 pkt 5 i 11, a w pkt 10 - w zakresie pozbawienia widzeń.";

47) § 86 otrzymuje brzmienie:

"§ 86. 1. Skazani zakwalifikowani do zakładu karnego typu otwartego odbywają karę w warunkach samodyscypliny, najmniejszej izolacji oraz najszerszego zakresu uprawnień.

2. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę.

3. Skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku dnia.

4. Skazanych zatrudnia się poza terenem zakładu karnego bez konwojenta, przede wszystkim na pojedynczych stanowiskach pracy.

5. Korespondencja skazanych nie podlega cenzurze.";

48) § 87 otrzymuje brzmienie:

"§ 87. 1. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego mają prawo:

1) korzystać z nieograniczonej ilości widzeń,

2) korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia,

3) dysponować czasem wolnym po pracy i nauce,

4) brać udział w organizowanym przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych,

5) brać udział za zezwoleniem naczelnika w zajęciach i imprezach kulturalno-oświatowych lub sportowych organizowanych poza terenem zakładu karnego,

6) otrzymywać z depozytu zakładu karnego pieniądze pozostające do ich dyspozycji.

2. Wobec skazanych odbywających karę w zakładach karnych typu otwartego nie stosuje się kar dyscyplinarnych określonych w § 66 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 10 i 11.";

49) § 88 otrzymuje brzmienie:

"§ 88. Postępy skazanych w resocjalizacji poddaje się ocenom okresowym co najmniej raz na 6 miesięcy.";

50) skreśla się § 89-93;
51) dotychczasowy podrozdział 3 rozdziału 6 oznacza się jako podrozdział 2;
52) w § 94 skreśla się ust. 3;
53) § 95 otrzymuje brzmienie:

"§ 95. 1. W zakładach karnych dla młodocianych odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 lat.

2. W zakładach karnych dla młodocianych mogą nadal odbywać karę skazani, którzy ukończyli 21 lat, jeżeli jest to celowe ze względów resocjalizacyjnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3. Skazanych, którzy ukończyli 21 lat i wobec których nie zastosowano przepisu ust. 2, przenosi się do zakładów karnych dla odbywających karę po raz pierwszy.";

54) w § 96 wyrazy "dorośli nierecydywiści" zastępuje się wyrazami "odbywający karę po raz pierwszy";
55) w § 98:
a) w ust. 1 wyrazy "niezależnie od rygoru" zastępuje się wyrazami "niezależnie od typu zakładu karnego",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wobec młodocianych nie stosuje się kary dyscyplinarnej określonej w § 66 ust. 1 pkt 6, z wyjątkiem pozbawienia prawa zakupu wyrobów tytoniowych.",

c) skreśla się ust. 3;
56) dotychczasowy podrozdział 4 rozdziału 6 oznacza się jako podrozdział 3, a jego tytuł otrzymuje brzmienie:

"3. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych recydywistów penitencjarnych.";

57) w § 100:
a) w ust. 1 po wyrazie "recydywistów" dodaje się wyraz "penitencjarnych",
b) skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
58) § 101 otrzymuje brzmienie:

"§ 101. Do zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych kieruje się dorosłych, skazanych za przestępstwo umyślne na zasadniczą lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukaranych za wykroczenia umyślne na zasadniczą lub zastępczą karę aresztu, którzy uprzednio odbywali już takie kary za umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy.";

59) dotychczasowy podrozdział 5 rozdziału 6 oznacza się jako podrozdział 4, a jego tytuł otrzymuje brzmienie:

"4. Wykonywanie kary aresztu wojskowego.";

60) § 103 otrzymuje brzmienie:

"§ 103. Skazani na karę aresztu wojskowego odbywają karę w zakładzie karnym typu otwartego.";

61) § 104 otrzymuje brzmienie:

"§ 104. W czasie odbywania kary aresztu wojskowego skazani podlegają szkoleniu wojskowemu.";

62) dotychczasowy podrozdział 6 rozdziału 6 oznacza się jako podrozdział 5;
63) § 106 otrzymuje brzmienie:

"§ 106. 1. Skazanych za przestępstwa nieumyślne kieruje się do zakładów karnych typu półotwartego, chyba że przeciwko skierowaniu do tych zakładów przemawiają względy resocjalizacyjne lub bezpieczeństwa.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli chociaż jedna z odbywanych kar orzeczona została za przestępstwo lub wykroczenie umyślne.

3. Do zakładu karnego typu otwartego można skierować skazanych za przestępstwo nieumyślne, jeżeli ich właściwości i warunki osobiste oraz sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po popełnieniu przestępstwa za tym przemawiają.

4. Skazani za przestępstwo nieumyślne, którzy nie zostali skierowani do zakładu karnego typu półotwartego, odbywają karę w zakładzie karnym typu zamkniętego odpowiedniego rodzaju.";

64) dotychczasowy podrozdział 7 rozdziału 6 oznacza się jako podrozdział 6;
65) w § 108:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kobiety kieruje się do zakładów karnych typu półotwartego, chyba że przeciwko skierowaniu do tych zakładów przemawiają względy resocjalizacyjne lub bezpieczeństwa.",

b) skreśla się ust. 3;
66) w § 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kobiety mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia.";

67) w § 110 w ust. 1 skreśla się pkt 2 i 3;
68) w § 111 w ust. 1 wyraz "małego" zastępuje się wyrazami "matki i", a wyrazy "za zgodą" zastępuje się wyrazami "na wniosek";
69) § 113 otrzymuje brzmienie:

"§ 113. Skazani, o których mowa w § 112, niezależnie od typu zakładu karnego, w którym odbywają karę, mają prawo do dodatkowych widzeń z dziećmi.";

70) dotychczasowy podrozdział 8 rozdziału 6 oznacza się jako podrozdział 7;
71) w § 116 po wyrazach "kieruje się do odbywania kary w zakładach karnych" dodaje się wyrazy "typu zamkniętego";
72) po § 121 dodaje się podrozdział 8 w brzmieniu:

"8. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych wykazujących znaczny stopień demoralizacji lub zagrożenia społecznego albo skazanych za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie.

§ 1211. 1. Skazanych wykazujących znaczny stopień demoralizacji lub zagrożenia społecznego albo skazanych za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie kwalifikuje się do "niebezpiecznych".

2. Zakwalifikowanie skazanego podlega okresowej weryfikacji.

3. O zakwalifikowaniu skazanego powiadamia się sędziego penitencjarnego.

§ 1212. 1. Skazanych, o których mowa w § 1211 ust. 1, osadza się w oddziałach lub celach dla nich przeznaczonych.

2. Cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę. Wyposaża się je w dodatkowe urządzenia technicznoochronne.

3. Ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się pod wzmożonym dozorem i ograniczony jest do niezbędnych potrzeb.

4. Skazanych poddaje się przeszukaniu, o którym mowa w § 10, przy każdorazowym wyjściu i powrocie do celi.

5. Spacery odbywają się w wyznaczonych miejscach wyposażonych w dodatkowe urządzenia technicznoochronne i pod wzmożonym dozorem.

6. Skazanych można zatrudnić tylko w oddziale, w którym są osadzeni.

7. Skazani nie mogą korzystać z:

1) nagród, o których mowa w § 62 ust. 1 pkt 5, 8, 14 i 15,

2) widzeń w pomieszczeniach wspólnie z innymi skazanymi,

3) własnej odzieży i obuwia,

4) uprawnienia, o którym mowa w § 36 ust. 1,

5) uprawnienia, o którym mowa w § 36 ust. 2, bez kontrolowania rozmowy,

6) zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych poza oddziałem, w którym są osadzeni,

7) nabożeństw odprawianych poza oddziałem, w którym są osadzeni.

§ 1213. Skazanych, o których mowa w § 1211 ust. 1, poddaje się wzmożonemu oddziaływaniu penitencjarno-wychowawczemu, zgodnemu z indywidualnym programem wychowawczym.";

73) w § 128:
a) w ust. 1 wyrazy "zakładu społecznego służby zdrowia" zastępuje się wyrazami "publicznego zakładu opieki zdrowotnej",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis ust. 1 ma zastosowanie, jeżeli osoba zwolniona wyraża zgodę na dalsze leczenie w zakładzie karnym, co powinno być potwierdzone jej podpisem w dokumentacji medycznej.";

74) w § 130 w ust. 1 po wyrazach "w zakresie widzeń" wyraz "i" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazie "korespondencji" dodaje się wyrazy "oraz korzystania z aparatów telefonicznych";
75) w § 131 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wstrzymać lub ograniczyć odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych,",

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem,
c) dodaje się pkt 9, 10 i 11 w brzmieniu:

"9) wstrzymać lub ograniczyć korzystanie z samoinkasujących aparatów telefonicznych,

10) wstrzymać lub ograniczyć zatrudnienie skazanych,

11) zawiesić funkcjonowanie rzecznika skazanych.";

76) § 133 otrzymuje brzmienie:

"§ 133. 1. Przepisy regulaminu stosuje się również do osoby odbywającej karę aresztu orzeczoną za wykroczenie, karę porządkową i wobec osoby, do której zastosowano środki przymusu, określone w art. 276 § 2 i art. 1053-1059 Kodeksu postępowania cywilnego, zwanych ukaranymi.

2. Osobę, do której zastosowano środki przymusu, umieszcza się w oddzielnej celi."

§  2. Wymóg określony w § 1 pkt 30 odbycia przez skazanego co najmniej połowy tej części kary pozbawienia wolności, po której może być warunkowo przedterminowo zwolniony, nie dotyczy tych skazanych, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia korzystali z nagród wymienionych w § 62 ust. 1 pkt 14 regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020