Szczegółowe zasady obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r.

Dz.U.93.16.72
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 lutego 1993 r.
w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r.
Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 50, poz. 229 i z 1993 r. Nr 5, poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1. Podstawę ustalenia dochodów kalkulacyjnych gmin stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetów gmin za pierwsze półrocze 1992 r., sporządzanych przez gminy na podstawie zarządzenia nr 36 Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1991 r. w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gmin (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 52 i z 1992 r. Nr 8, poz. 34).
§  2. Dla każdej gminy dochody kalkulacyjne, o których mowa w § 1, oblicza się jako sumę zrealizowanych dochodów z tytułu:
1) podatku od nieruchomości,
2) podatków i opłat od gospodarstw rolnych,
3) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

tj. dochodów ujmowanych w pozycjach A1, A2 i A6 sprawozdania, o którym mowa w § 1, pomnożoną przez wskaźnik określający relację planowanych dochodów wszystkich gmin z wyżej wymienionych tytułów do wykonania tych dochodów w pierwszym półroczu 1992 r. i powiększoną o kwotę skutków udzielonych przez właściwe organy gminy ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatków, obliczonych za okres od podjęcia decyzji do końca roku budżetowego.

§  3. Dochody kalkulacyjne na jednego mieszkańca (wskaźnik A), o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 50, poz. 229 i z 1993 r. Nr 5, poz. 20), oblicza się dla każdej gminy, dzieląc wielkość obliczoną według zasad określonych w § 2 przez liczbę mieszkańców gminy w dniu 31 grudnia 1991 r.
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin (Dz. U. Nr 12, poz. 46).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020