Określenie stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

Dz.U.93.15.65
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 1993 r.
w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. Na towary pochodzące z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia określa się stawki celne w wysokości podanej w tym załączniku.
§  2. Na towary pochodzące z Republiki Węgier wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia określa się stawki celne w wysokości podanej w tym załączniku.
§  3. Stawki celne, o których mowa w § 1 i 2, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§  4. W zakresie uregulowanym w § 1-3 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 67, poz. 288, Nr 74, poz. 325 i 327, Nr 93, poz. 412 i Nr 121, poz. 529 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 26, Nr 15, poz. 58, Nr 17, poz. 71, Nr 75, poz. 370 i Nr 81, poz. 417).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1993 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI CZESKIEJ I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

Pozycja Kod CN Nazwa Stawka celna
1 2 3 4
0703 0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone:
0703 10 - Cebula i szalotka:
- - Cebula:
0703 10 11 - - - Dymka 22,5
0703 10 19 - - - Pozostałe 22,5
0703 10 90 - - Szalotka 22,5
0703 20 00 - Czosnek 22,5
0703 90 00 - Pory i inne warzywa cebulowe 22,5
2501 2501 Sól (również kuchenna i denaturowana) i czysty chlorek sodowy, także w roztworze wodnym; woda morska:
2501 00 10 - Woda morska i roztwory soli 0
- Sól zwyczajna (również kuchenna i denaturowana)

i czysty chlorek sodowy, także w roztworze

wodnym:

2501 00 31 - - Do przeróbki chemicznej (oddzielenie Na od Cl)

w produkcji innych wyrobów

0
- - Pozostałe:
2501 00 51 - - - Denaturowane lub do celów przemysłowych

(łącznie z oczyszczaniem) innych niż

konserwowanie lub przygotowanie artykułów

spożywczych dla ludzi i zwierząt

0
- - - Pozostałe:
2501 00 91 - - - - Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi 0
2501 00 99 - - - - Pozostałe 0
2502 2502 00 00 Piryty żelazowe nie wyprażone 0
2503 2503 Siarka wszelkich rodzajów, z wyjątkiem sublimowanej, strąconej i koloidalnej:
2503 10 00 - Siarka surowa lub nierafinowana 0
2503 90 00 - Pozostała 0
2504 2504 Grafit naturalny:
2504 10 00 - W proszku lub płatkach 0
2504 90 00 - Pozostały 0
2505 2505 Naturalne piaski wszystkich rodzajów, również barwione, inne niż piaski metalonośne z działu 26:
2505 10 00 - Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe 0
2505 90 00 - Pozostałe 0
2506 2506 Kwarc (z wyjątkiem piasku naturalnego); kwarcyt, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym):
2506 10 00 - Kwarc 0
- Kwarcyt:
2506 21 00 - - Surowy lub wstępnie obrobiony 0
2506 29 00 - - Pozostały 0
2507 2507 00 Kaolin i inne gliny kaolinowe, także wypalane:
2507 00 10 - Surowe 0
2507 00 90 - Pozostałe 0
2508 2508 Inne gliny (z wyjątkiem iłów porowatych z pozycji nr 6806), andaluzyt, cyjanit i sylimanit, także wypalane; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe:
2508 10 00 - Bentonit 0
2508 20 00 - Ziemie odbarwiające i ziemia bieląca 0
2508 30 00 - Glina ogniotrwała 0
2508 40 00 - Inne gliny 0
2508 50 00 - Andaluzyt, cyjanit i sylimanit 0
2508 60 00 - Mullit 0
2508 70 00 - Ziemie szamotowe i dynasowe 0
2509 2509 00 00 Kreda 0
2510 2510 Naturalne fosforany wapniowe, naturalne fosforany glinowo-wapniowe i kreda fosforanowa:
2510 10 00 - Nie mielone 0
2510 20 00 - Mielone 0
2511 2511 Naturalny siarczan barowy (baryt); naturalny węglan barowy (witeryt), także wypalany, z wyjątkiem tlenku barowego z pozycji nr 2816:
2511 10 00 - Naturalny siarczan barowy (baryt) 0
2511 20 00 - Naturalny węglan barowy (witeryt) 0
2512 2512 00 00 Skały krzemionkowe kopalne (np. ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, także wypalane, o pozornej gęstości 1 lub mniej 0
2513 2513 Pumeks; szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i inne naturalne materiały ścierne, również poddawane obróbce cieplnej:
- Pumeks:
2513 11 00 - - Surowy lub w nieregularnych kawałkach, także

pumeks rozdrobniony

0
2513 19 00 - - Pozostały 0
- Szmergiel, naturalny korund, naturalny granat i

inne naturalne materiały ścierne:

2513 21 00 - - Surowy lub w kawałkach nieregulanych 0
2513 29 00 - - Pozostałe 0
2514 2514 00 00 Łupek, także wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym) 0
2515 2515 Marmur, trawertyn, ekausyna i inne wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane o pozornej gęstości 2,5 lub więcej, oraz alabaster, także wstępnie obrobione lub tylko pocięte przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym):
- Marmur i trawertyn:
2515 11 00 - - Surowy lub wstępnie obrobiony 0
2515 12 00 - - Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na

bloki lub płyty o kształcie prostokątnym

(także kwadratowym)

0
2515 20 00 - Ekausyna i inne wapienne kamienie pomnikowe lub

budowlane; alabaster

0
2516 2516 Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz inne kamienie pomnikowe lub budowlane, także wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym):
- Granit:
2516 11 00 - - Surowe lub wstępnie obrobione 0
2516 12 - - Tylko pocięte przez piłowanie lub inaczej, na

bloki lub płyty o kształcie prostokątnym

(także kwadratowym):

2516 12 10 - - - O grubości nie przekraczającej 25 cm 0
2516 12 90 - - - Pozostałe 0
- Piaskowiec:
2516 21 00 - - Surowy lub wstępnie obrobiony 0
2516 22 - - Tylko pocięty, przez piłowanie lub inaczej na

bloki lub płyty o kształcie prostokątnym

(także kwadratowym):

2516 22 10 - - - O grubości nie przekraczającej 25 cm 0
2516 22 90 - - - Pozostały 0
2516 90 - Inne kamienie pomnikowe lub budowlane:
2516 90 10 - - Porfir, sjenit, lawa, bazalt, gnejs, trachit i

inne podobne zwięzłe skały, tylko pocięte

przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub

płyty o kształcie prostokątnym (także

kwadratowym), o grubości nie przekraczającej

25 cm

0
- - Pozostałe :
2516 90 91 - - - Porfir i bazalt 0
2516 90 99 - - - Pozostałe 0
2517 2517 Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle używanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy i do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, krzemień i gruby żwir, także poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla lub podobnych odpadów przemysłowych, także zawierający materiały podane w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni z pozycji nr 2515 lub 2516, także poddane obróbce cieplnej:
2517 10 - Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany,

w rodzaju zwykle używanego jako kruszywo do

betonu, jako tłuczeń drogowy i do podsypki torów

kolejowych, krzemień i gruby żwir, także poddane

obróbce cieplnej:

2517 10 10 - - Otoczaki, żwir, krzemień i gruby żwir 0
2517 10 90 - - Pozostałe 0
2517 20 00 - Makadam z żużla lub podobnych odpadów

przemysłowych, także zawierający materiały

podane w podpozycji nr 2517 10

0
2517 30 00 - Makadam smołowany 0
- Granulki, odłamki i proszek kamieni z pozycji nr

2515 lub nr 2516, także poddane obróbce

cieplnej:

2517 41 00 - - Z marmuru 0
2517 49 00 - - Pozostałe 0
2518 2518 Dolomit, także wypalany; dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym); scalony dolomit (także dolomit smołowany):
2518 10 00 - Dolomit nie wypalony 0
2518 20 00 - Dolomit wypalony 0
2518 30 00 - Dolomit scalony (także dolomit smołowany) 0
2519 2519 Naturalny węgiel magnezowy (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), także zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; inny tlenek magnezowy, również czysty:
2519 10 00 - Naturalny węglan magnezowy (magnezyt) 0
2519 90 - Pozostałe:
2519 90 10 - - Tlenek magnezu, inny niż wypalony naturalny

węglan magnezowy

0
2519 90 30 - - Magnezja całkowicie wypalona (spiekana) 0
2519 90 90 - - Pozostałe 0
2520 2520 Gips; anhydryt; tynki (zawierające gips palony lub siarczan wapniowy), również barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy:
2520 10 00 - Gips, anhydryt 0
2520 20 - Tynki:
2520 20 10 - - Budowlane 0
2520 20 90 - - Pozostałe 0
2521 2521 00 00 Topnik wapniowy; wapień i inny kamień wapienny stosowany do wyrobu wapna i cementu
2523 2523 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, także barwione lub w postaci klinkieru:
2523 10 00 - Klinkier cementowy 0
- Cement portlandzki:
2523 21 00 - - Biały cement, również sztucznie barwiony 0
2523 29 00 - - Pozostały 0
2523 30 00 - Cement glinowy 0
2523 90 - Inne cementy hydrauliczne:
2523 90 10 - - Cement hutniczy 0
2523 90 30 - Cement pucolanowy 0
2523 90 90 - - Pozostałe 0
2524 2524 00 Azbest:
2524 00 10 - Surowy, w postaci skały, łącznie z koncentratami 0
2524 00 30 - Włókna, płatki lub proszek 0
2524 00 90 - Pozostałe 0
2525 2525 Mika, także odłamki; odpadki miki:
2525 10 00 - Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub

odłamki

0
2525 20 00 - Proszek miki 0
2525 30 00 - Odpadki miki 0
2526 2526 Steatyt naturalny, także wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym); talk:
2526 10 00 - Nie rozdrobniony, nie sproszkowany 0
2526 20 00 - Rozdrobniony lub sproszkowany 0
2527 2527 00 00 Naturalny kryolit; naturalny chiolit 0
2528 2528 Naturalne borany i ich koncentraty (także wypalane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85% H3BO3 w przeliczeniu na suchą masę:
2528 10 00 - Naturalne borany sodowe 0
2528 90 00 - Pozostałe 0
2529 2529 Skaleń; leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy; fluoryt:
2529 10 00 - Skaleń 0
- Fluoryt:
2529 21 00 - - Zawierający 97% lub mniej masy fluorku

wapniowego

0
2529 22 00 - - Zawierający więcej niż 97% masy fluorku

wapniowego

0
2529 30 00 - Leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy 0
2530 2530 Substancje mineralne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
2530 10 00 - Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate 0
2530 20 00 - Kizeryt, epsonit (naturalne siarczyny magnezowe) 0
2530 30 00 - Pigmenty mineralne 0
2530 40 00 - Naturalne tlenki żelaza blaszkowate 0
2530 90 00 - Inne 0
2601 2601 Rudy żelaza i koncentraty, łącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi:
- Rudy żelaza, koncentraty, inne niż wyprażone

piryty żelazowe:

2601 11 00 - - Niespiekane (ECSC) 0
2601 12 00 - - Spiekane (ECSC) 0
2601 20 00 - Wyprażone piryty żelazowe 0
2602 2602 00 00 Rudy manganu i koncentraty, w tym manganonośne rudy i koncentraty żelaza o zawartości manganu 20% i więcej w przeliczeniu na suchą masę (ECSC) 0
2603 2603 00 00 Rudy miedzi i koncentraty 0
2604 2604 00 00 Rudy niklu i koncentraty 0
2605 2605 00 00 Rudy kobaltu i koncentraty 0
2606 2606 00 00 Rudy glinu i koncentraty 0
2607 2607 00 00 Rudy ołowiu i koncentraty 0
2608 2608 00 00 Rudy cynku i koncentraty 0
2609 2609 00 00 Rudy cyny i koncentraty 0
2610 2610 00 00 Rudy chromu i koncentraty 0
2611 2611 00 00 Rudy wolframu i koncentraty 0
2612 2612 Rudy uranu i toru oraz koncentraty:
2612 10 - Rudy uranu i koncentraty:
2612 10 10 - - Rudy uranu i uraninit, i ich koncentraty, o

zawartości uranu większej niż 5% masy

(Euratom)

0
2612 10 90 - - Pozostałe 0
2612 20 - Rudy toru i koncentraty:
2612 20 10 - - Monacyt; urano-torianit i inne rudy i

koncentraty toru o zawartości toru większej

niż 20% masy (Euratom)

0
2612 20 90 - - Pozostałe 0
2613 2613 Rudy molibdenu i koncentraty:
2613 10 00 - Prażone 0
2613 90 00 - Inne 0
2614 2614 00 Rudy tytanu i koncentraty:
2614 00 10 - Ilmenit i jego koncentraty 0
2614 00 90 - Pozostałe 0
2615 2615 Rudy niobu, tantalu, wanadu i cyrkonu i koncentraty:
2615 10 00 - Rudy cyrkonu i koncentraty 0
2615 90 - Pozostałe:
2615 90 10 - - Rudy niobu i tantalu i koncentraty 0
2615 90 90 - - Rudy wanadu i koncentraty 0
2616 2616 Rudy metali szlachetnych i koncentraty:
2616 10 00 - Rudy srebra i koncentraty 0
2616 90 00 - Pozostałe 0
2617 2617 Inne rudy i koncentraty:
2617 10 00 - Rudy antymonu i koncentraty 0
2617 90 00 - Pozostałe 0
2620 2620 Popiół i pozostałości (inne niż z produkcji stali), zawierające metale lub ich związki:
- Zawierające głównie cynk:
2620 11 00 - - Cynk twardy (kamień galwaniczny) 0
2620 19 00 - - Pozostałe 0
2620 20 00 - Zawierające głównie ołów 0
2620 30 00 - Zawierające głównie miedź 0
2620 40 00 - Zawierające głównie glin 0
2620 50 00 - Zawierające głównie wanad 0
2620 90 - Pozostałe:
2620 90 10 - - Zawierające głównie nikiel 0
2620 90 20 - - Zawierające głównie niob i tantal 0
2620 90 30 - - Zawierające głównie wolfram 0
2620 90 40 - - Zawierające głównie cynę 0
2620 90 50 - - Zawierające głównie molibden 0
2620 90 60 - - Zawierające głównie tytan 0
2620 90 70 - - Zawierające głównie antymon 0
2620 90 80 - - Zawierające głównie kobalt 0
2620 90 91 - - Zawierające głównie cyrkon 0
2620 90 99 - - Pozostałe 0
2701 2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla:
2701 20 00 - Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe

wytwarzane z węgla (ECSC)

0
2702 2702 Węgiel brunatny, także scalony, z wyjątkiem gagatu:
2702 10 00 - Węgiel brunatny, także sproszkowany, lecz

niescalony (ECSC)

0
2702 20 00 - Węgiel brunatny scalony (ECSC) 0
2703 2703 00 00 Torf (łącznie z odpadkami torfowymi), także scalony 0
2704 2704 00 Koks i półkoks, z węgla brunatnego i torfu, także scalony; węgiel retortowy:
- Koks i półkoks z węgla:
2704 00 11 - - Do produkcji elektrod 0
2704 00 19 - - Pozostałe (ECSC) 0
2704 00 30 - Koks i półkoks z węgla brunatnego (ECSC) 0
2704 00 90 - Pozostałe 0
2705 2705 00 00 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej i inne gazowe węglowodory 0
2706 2706 00 00 Smoła destylowana z węgla, węgla brunatnego lub z torfu oraz inne smoły mineralne także odwodnione lub częściowo destylowane, łącznie ze smołami odzyskanymi 0
2708 2708 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej i z innych smół mineralnych:
2708 10 00 - Pak 0
2708 20 00 - Koks pakowy 0
2711 2711 Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe:
- Skroplone:
2711 12 - - Propan:
- - - Propan o czystości nie mniejszej niż 99%:
2711 12 11 - - - - Stosowany jako paliwo zasilające lub

ogrzewające

0
2711 12 19 - - - - Do innych celów 0
- - - Pozostałe:
2711 12 91 - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego 0
2711 12 93 - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2711 12 91

0
2711 12 99 - - - - Do innych celów 0
2711 13 - - Butany:
2711 13 10 - - - Do przeprowadzania procesu specyficzego 0
2711 13 30 - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2711 13 10

0
2711 13 90 - - - Do innych celów 0
2711 14 00 - - Etylen, propylen, butylen i butadien 0
2711 19 00 - - Pozostałe 0
- W stanie gazowym:
2711 29 00 - - Pozostałe 0
2712 2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, również barwione:
2712 10 - Wazelina:
2712 10 10 - - Surowa 0
2712 10 90 - - Pozostała 0
2712 20 00 - Parafina zawierająca mniej niż 0,75% masy oleju 0
2712 90 - Pozostałe:
- - Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy

(produkty naturalne):

2712 90 11 - - - Surowe 0
2712 90 19 - - - Pozostałe 0
- - Pozostałe:
- - - Surowe:
2712 90 31 - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego 0
2712 90 33 - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2712 90 31

0
2712 90 39 - - - - Do innych celów 0
2712 90 90 - - - Pozostałe 0
2713 2713 Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych:
- Koks naftowy:
2713 11 00 - - Nie wyprażony 0
2713 12 00 - - Wyprażony 0
2713 20 00 - Bitumin naftowy 0
2713 90 - Inne pozostałości z olejów z ropy naftowej lub

olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych:

2713 90 10 - - Do wytwarzania produktów z pozycji nr 2803 0
2713 90 90 - - Pozostałe 0
2714 2714 Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe:
2714 10 00 - Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne 0
2714 90 00 - Pozostałe 0
2716 2716 00 00 Energia elektryczna 0
2801 2801 Fluor, chlor, brom i jod:
2801 20 00 - Jod 0
2801 30 - Fluor, brom:
2801 30 10 - - Fluor 0
2801 30 90 - - Brom 0
2802 2802 00 00 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna 0
2803 2803 00 Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone):
2803 00 10 - Sadze metanowe 0
2803 00 30 - Sadze acetylenowe 0
2803 00 90 - Pozostałe 0
2804 2804 Wodór, gazy szlachetne i inne niemetale:
2804 10 00 - Wodór 0
- Gazy szlachetne:
2804 21 00 - - Argon 0
2804 29 00 - - Pozostałe 0
2804 30 00 - Azot 0
2804 40 00 - Tlen 0
2804 70 00 - Fosfor 0
2804 80 00 - Arsen 0
2804 90 00 - Selen 0
2805 2805 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, a także ich mieszaniny lub stopy; rtęć:
- Metale alkaliczne:
2805 11 00 - - Sód 0
2805 19 00 - - Pozostałe 0
2805 30 - Metale ziem rzadkich, skand i itr, a także ich

mieszaniny lub stopy:

2805 30 10 - - Mieszaniny lub stopy tych metali między sobą 0
2805 30 90 - - Pozostałe 0
2805 40 - Rtęć:
2805 40 10 - - W kolbach o zawartości netto 34,5 kg (masa

standardowa), o wartości fob na jedną kolbę,

nie przekraczającej 224 ECU

0
2805 40 90 - - Pozostała 0
2806 2806 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy:
2806 10 00 - Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) 0
2806 20 00 - Kwas chlorosulfonowy 0
2809 2809 Pięciotlenek fosforu; kwas fosforowy i kwasy polifosforowe:
2809 10 00 - Pięciotlenek fosforu 0
2809 20 00 - Kwas fosforowy i kwasy polifosforowe 0
2810 2810 00 00 Tlenki boru; kwasy borowe 0
2811 2811 Inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
- Inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
2811 29 - - Pozostałe:
2811 29 10 - - - Trójtlenek siarki (bezwodnik siarkowy);

tlenek arsenowy

0
2811 29 30 - - - Tlenki azotu 0
2811 29 90 - - - Pozostałe 0
2812 2812 Halogenki i tlenohalogenki niemetali:
2812 10 - Chlorki i tlenochlorki:
- - Fosforu:
2812 10 11 - - - Tlenek trójchlorku fosforu (chlorek

fosforylu)

0
2812 10 15 - - - Trójchlorek fosforu 0
2812 10 19 - - - Pozostałe 0
2812 10 90 - - Pozostałe 0
2812 90 00 - Pozostałe 0
2814 2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym:
2814 10 00 - Bezwodny amoniak 0
2814 20 00 - Amoniak w roztworze wodnym 0
2815 2815 Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna); wodorotlenek potasowy (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu:
- Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna):
2815 11 00 - - Stały 0
2815 20 - Wodorotlenek potasowy (potaż żrący):
2815 20 10 - - Stały 0
2815 20 90 - - W roztworze wodnym (ług potasowy lub ciekły

potas)

0
2815 30 00 - Nadtlenki sodu lub potasu 0
2816 2816 Wodorotlenek i nadtlenek magnezowy; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontowy i barowy:
2816 10 00 - Wodorotlenek i nadtlenek magnezowy 0
2816 20 00 - Tlenek, wodorotlenek i nadtlenek strontowy 0
2816 30 00 - Tlenek, wodorotlenek i nadtlenek barowy 0
2817 2817 00 00 Tlenek cynkowy; nadtlenek cynkowy 0
2818 2818 Tlenek glinowy (łącznie z elektrokorundem); wodorotlenek glinowy:
2818 10 00 - Elektrokorund 0
2818 20 00 - Inny tlenek glinowy 0
2818 30 00 - Wodorotlenek glinowy 0
2819 2819 Tlenki i wodorotlenki chromu:
2819 10 00 - Trójtlenek chromowy 0
2819 90 00 - Pozostałe 0
2820 2820 Tlenki manganu:
2820 10 00 - Dwutlenek manganu 0
2820 90 00 - Pozostałe 0
2821 2821 Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70% lub więcej masy związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3:
2821 10 00 - Tlenki i wodorotlenki żelaza 0
2821 20 00 - Pigmenty mineralne 0
2822 2822 00 00 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu 0
2825 2825 Hydrazyna i hydroksylamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali:
2825 10 00 - Hydrazyna i hydroksyloamina oraz ich sole

nieorganiczne

0
2825 20 00 - Tlenek i wodorotlenek litowy 0
2825 30 00 - Tlenki i wodorotlenki wanadu 0
2825 80 00 - Tlenki antymonu 0
2825 90 - Pozostałe:
2825 90 10 - - Tlenek, wodorotlenek i nadtlenek wapnia 0
2825 90 20 - - Tlenek i wodorotlenek berylu 0
2825 90 30 - - Tlenki cyny 0
2825 90 40 - - Tlenki i wodorotlenki wolframu 0
2825 90 50 - - Tlenki rtęci 0
2825 90 90 - - Pozostałe 0
2826 2826 Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i inne złożone sole fluorowe:
- Fluorki:
2826 11 00 - - Amonu lub sodu 0
2826 12 00 - - Glinu 0
2826 19 00 - - Pozostałe 0
2826 20 00 - Fluorokrzemiany sodu lub potasu 0
2826 30 00 - Sześciofluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit) 0
2826 90 - Pozostałe:
2826 90 10 - - Sześciofluorocyrkonian dwupotasowy 0
2826 90 90 - - Pozostałe 0
2827 2827 Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki:
2827 10 00 - Chlorek amonowy 0
2827 20 00 - Chlorek wapniowy 0
- Pozostałe chlorki:
2827 31 00 - - Magnezu 0
2827 32 00 - - Glinu 0
2827 33 00 - - Żelaza 0
2827 34 00 - - Kobaltu 0
2827 35 00 - - Niklu 0
2827 36 00 - - Cynku 0
2827 37 00 - - Cyny 0
2827 38 00 - - Baru 0
2827 39 00 - - Pozostałe 0
- Tlenochlorki i chlorki zasadowe:
2827 41 00 - - Miedzi 0
2827 49 - - Pozostałe:
2827 49 10 - - - Ołowiu 0
2827 49 90 - - - Pozostałe 0
- Bromki i tlenobromki:
2827 51 00 - - Bromki sodu lub potasu 0
2827 59 00 - - Pozostałe 0
2827 60 00 - Jodki i tlenojodki 0
2828 2828 Podchloryny; techniczny podchloryn wapniowy; chloryny; podbrominy:
2828 10 - - Techniczny podchloryn wapniowy i inne

podchloryny wapniowe:

2828 10 10 - - Techniczny podchloryn wapniowy 0
2828 10 90 - - Pozostałe 0
2828 90 00 - Pozostałe 0
2829 2829 Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany:
- Chlorany:
2829 11 00 - - Sodu 0
2829 19 00 - - Pozostałe 0
2829 90 - Pozostałe:
2829 90 10 - - Nadchlorany 0
2829 90 90 - - Pozostałe 0
2831 2831 Dwutioniny i sulfoksylany:
2831 10 00 - Sodu 0
2831 90 00 - Pozostałe 0
2833 2833 Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):
- Siarczany sodowe:
2833 11 00 - - Siarczan dwusodowy 0
2833 19 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe siarczany:
2833 21 00 - - Magnezu 0
2833 23 00 - - Chromu 0
2833 24 00 - - Niklu 0
2833 25 00 - - Miedzi 0
2833 26 00 - - Cynku 0
2833 27 00 - - Baru 0
2833 29 - - Pozostałe:
2833 29 10 - - - Kadmu 0
2833 29 30 - - - Kobaltu; tytanu 0
2833 29 50 - - - Żelaza 0
2833 29 70 - - - Rtęci, ołowiu 0
2833 29 90 - - - Pozostałe 0
2833 30 - Ałuny:
2833 30 10 - - Dwusiarczan amonowo-glinowy 0
2833 30 90 - - Pozostałe 0
2833 40 00 - Nadtlenosiarczany (nadsiarczany) 0
2834 2834 Azotyny; azotany:
2834 10 00 - Azotyny 0
- Azotany:
2834 21 00 - - Potasowy 0
2835 2835 Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany:
- Fosforany:
2835 22 - - Jedno- lub dwusodowy:
2835 22 10 - - - Jednosodowy 0
2835 22 90 - - - Dwusodowy 0
2835 23 00 - - Trójsodowy 0
2835 24 00 - - Potasu 0
2835 25 - - Wodoroortofosforan wapniowy (fosforan

dwuwapniowy):

2835 25 10 - - - Z zawartością fluoru mniejszą niż 0,005%

masy w suchym bezwodnym produkcie

0
2835 25 90 - - - Z zawartością fluoru 0,005% lub więcej, ale

mniej niż 0,2% masy w suchym bezwodnym

produkcie

0
2835 26 - - Inne fosforany wapniowe:
2835 26 10 - - - Z zawartością fluoru mniejszą niż 0,005%

masy w suchym bezwodnym produkcie

0
2835 26 90 - - - Z zawartością fluoru 0,005% lub więcej masy

w suchym bezwodnym produkcie

0
2835 29 00 - - Pozostałe 0
- Polifosforany:
2835 31 00 - - Trójfosforan sodowy (trójpolifosforan sodowy) 0
2835 39 - - Pozostałe:
2835 39 10 - - - Amonowy 0
2835 39 30 - - - Sodowy 0
2835 39 50 - - - Potasowy 0
2835 39 80 - - - Pozostałe 0
2836 2836 Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:
2836 10 00 - Techniczny węglan amonowy i inne węglany amonowe 0
2836 20 00 - Węglan sodowy 0
2836 30 00 - Wodorowęglan sodu (bikarbonat) 0
2836 40 00 - Węglany potasowe 0
2836 50 00 - Węglan wapniowy 0
2836 60 00 - Węglan baru 0
2836 70 00 - Węglan ołowiu 0
- Pozostałe:
2836 91 00 - - Węglany litu 0
2836 92 00 - - Węglan strontu 0
2836 93 00 - - Węglan bizmutu 0
2836 99 - Pozostałe:
- - - Węglany:
2836 99 11 - - - - Magnezu; miedzi 0
2836 99 19 - - - - Pozostałe 0
2836 99 90 - - - Nadwęglany 0
2838 2838 00 00 Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany 0
2839 2839 Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych:
- Sodu:
2839 11 00 - - Metakrzemiany sodowe 0
2839 19 00 - - Pozostałe 0
2839 20 00 - Potasu 0
2839 90 - Pozostałe:
2839 90 10 - - Ołowiu 0
2839 90 90 - - Pozostałe 0
2840 2840 Borany, nadborany:
- Czteroboran dwusodowy (boraks oczyszczony):
2840 11 00 - - Bezwodny 0
2840 19 00 - - Pozostały 0
2840 20 - Pozostałe borany:
2840 20 10 - - Borany sodu, bezwodne 0
2840 20 90 - - Pozostałe 0
2840 30 00 - Nadtlenoborany (nadborany) 0
2841 2841 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych:
2841 10 00 - Gliniany 0
2841 20 00 - Chromiany cynku lub ołowiu 0
2841 30 00 - Dwuchromian sodowy 0
2841 40 00 - Dwuchromian potasowy 0
2841 50 00 - Inne chromiany i dwuchromiany; nadtlenochromiany 0
2841 60 00 - Manganiny, manganiany i nadmanganiany 0
2841 70 00 - Molibdeniany 0
2841 80 00 - Wolframiany 0
2841 90 - Pozostałe:
2841 90 10 - - Antymoniany 0
2841 90 30 - - Cynkany i wanadany 0
2841 90 90 - - Pozostałe 0
2842 2842 Inne sole kwasów lub nadtlenokwasów nieorganicznych, wyłaczając azydki:
2842 10 00 - Krzemiany podwójne lub złożone 0
2842 90 - Pozostałe:
2842 90 10 - - Sole, podwójne sole i sole złożone kwasów

selenu i telluru

0
2842 90 90 - - Pozostałe 0
2843 2843 Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych:
2843 10 - Koloidy metali szlachetnych:
2843 10 10 - - Srebra 0
2843 10 90 - - Pozostałe 0
- Związki srebra:
2843 21 00 - - Azotan srebra 0
2843 29 00 - - Pozostałe 0
2843 30 00 - Związki złota 0
2843 90 - Pozostałe związki; amalgamaty:
2843 90 10 - - Amalgamaty 0
2843 90 90 - - Pozostałe 0
2844 2844 Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (łącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty:
2844 10 00 - Naturalny uran i jego związki; stopy, dyspersje

(łącznie z cermetalami), produkty ceramiczne

oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub

naturalne związki uranu (Euratom)

0
2844 20 - Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki;

pluton oraz jego związki; stopy, dyspersje

(łącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i

mieszaniny zawierające uran wzbogacony w U 235,

pluton lub związki tych produktów (Euratom):

- - Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki;

stopy, dyspersje (łącznie z cermetalami),

produkty ceramiczne oraz mieszaniny

zawierające uran wzbogacony w U 235 lub

związki tych produktów, o zawartości U 235:

2844 20 11 - - - Mniejszej niż 20% masy 0
2844 20 19 - - - 20% masy lub więcej 0
- - Pluton i jego związki; stopy, dyspersje

(łącznie z cermetalami), produkty ceramiczne

oraz mieszaniny zawierające pluton lub związki

tych produktów:

2844 20 91 - - - Mieszaniny uranu i plutonu 0
2844 20 99 - - - Pozostałe 0
2844 30 - Uran zubożony w U 235 i jego związki; tor i jego

związki; stopy, dyspersje (łącznie z

cermetalami), produkty ceramiczne oraz

mieszaniny zawierające uran zubożony w U 235,

tor lub związki tych produktów:

- - Uran zubożony w U 235; stopy, dyspersje

(łącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i

mieszaniny zawierające uran zubożony w U 235

lub związki tego produktu:

2844 30 11 - - - Cermetale 0
2844 30 19 - - - Pozostałe 0
- - Tor; stopy, dyspersje (łącznie z cermetalami),

produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające

tor lub związki tego produktu:

2844 30 51 - - - Cermetale 0
2844 30 59 - - - Pozostałe (Euratom) 0
2844 30 90 - - Związki uranu zubożonego w U 235 lub toru,

nawet zmieszane razem (Euratom)

0
2844 40 00 - Pierwiastki, izotopy i związki promieniotwórcze,

inne niż z podpozycji nr 2844 10, 2844 20 lub

2844 30; stopy, dyspersje (łącznie z

cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny

zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki;

pozostałości promieniotwórcze

0
2844 50 00 - Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe

(wsady) do reaktorów jądrowych (Euratom)

0
2845 2845 Izotopy inne niż z pozycji 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet chemicznie nie zdefiniowane:
2845 10 00 - Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) 0
2845 90 - Pozostałe:
2845 90 10 - - Deuter i jego związki; wodór i jego związki,

wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory

zawierające te produkty (Euratom)

0
2845 90 90 - - Pozostałe 0
2847 2847 00 00 Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem 0
2848 2848 Fosforki, nawet chemicznie nie zdefiniowane, wyłączając żelazofosfor:
2848 10 00 - Miedzi (miedź fosforowa), zawierające więcej niż

15% masy fosforu

0
2848 90 00 - Pozostałych metali lub niemetali 0
2850 2850 00 Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet chemicznie nie zdefiniowane:
2850 00 10 - Wodorki 0
2850 00 30 - Azotki 0
2850 00 50 - Azydki 0
2850 00 70 - Krzemki 0
2850 00 90 - Borki 0
2901 2901 Węglowodory alifatyczne:
2901 10 - Nasycone:
2901 10 10 - - Do stosowania jako paliwo zasilające lub do

ogrzewania

0
2901 10 90 - - Do innych celów 0
- Nienasycone:
2901 21 00 - - Etylen 0
2901 22 00 - - Propen (propylen) 0
2901 23 00 - - Buten (butylen) oraz jego izomery 0
2901 24 00 - - Butadien-1,3 i izopren 0
2901 29 - - Pozostałe:
2901 29 10 - - - Butadien-1,2; 3-metylobutadien-1,2 0
2901 29 90 - - - Pozostałe 0
2902 2902 Węglowodory cykliczne:
- Cykloalkany, cykloalkeny i cykloterpeny:
2902 11 00 - - Cykloheksan 0
2902 19 - - Pozostałe:
2902 19 10 - - - Cykloterpeny 0
2902 19 30 - - - Azulen i jego pochodne alkilowe 0
2902 19 90 - - - Pozostałe 0
2902 20 - Benzen:
2902 20 10 - - Do stosowania jako paliwo zasilające lub do

ogrzewania

0
2902 20 90 - - Do innych celów 0
2902 30 - Toluen:
2902 30 10 - - Do stosowania jako paliwo zasilające lub do

ogrzewania

0
2902 30 90 - - Do innych celów 0
- Ksyleny:
2902 41 00 - - o-ksylen 0
2902 42 00 - - m-ksylen 0
2902 43 00 - - p-ksylen 0
2902 44 - - Zmieszane izomery ksylenu:
2902 44 10 - - - Do stosowania jako paliwo zasilające lub do

ogrzewania

0
2902 44 90 - - - Do innych celów 0
2902 50 00 - Styren 0
2902 60 00 - Etylobenzen 0
2902 70 00 - Kumen 0
2902 90 - Pozostałe:
2902 90 10 - - Naftalen i antracen 0
2902 90 30 - - Dwufenyle i terfenyle 0
2902 90 90 - - Pozostałe 0
2903 2903 Chlorowcowane pochodne węglowodorów:
- Nasycone chlorowcowane pochodne węglowodorów

alifatycznych:

2903 11 00 - - Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan

(chlorek etylu)

0
2903 12 00 - - Dwuchlorometan (chlorek metylenu) 0
2903 13 00 - - Chloroform (trójchlorometan) 0
2903 14 00 - - Czterochlorek węgla 0
2903 15 00 - - 1,2-dwuchloroetan (dwuchlorek etylenu) 0
2903 16 00 - - 1,2-dwuchloropropan (dwuchlorek propylenu) i

dwuchlorobutany

0
2903 19 00 - - Pozostałe 0
- Nienasycone chlorowcowane pochodne węglowodorów

alifatycznych:

2903 21 00 - - Chlorek winylu (chloroetylen) 0
2903 22 00 - - Trójchloroetylen 0
2903 23 00 - - Czterochloroetylen (perchloroetylen) 0
2903 29 00 - - Pozostałe 0
2903 30 - Fluorowane, bromowane i jodowane pochodne

węglowodorów alifatycznych:

2903 30 10 - - Fluorki 0
- - Bromki:
2903 30 31 - - - Dwubromoetan i bromek winylu 0
2903 30 39 - - - Pozostałe 0
2903 30 90 - - Jodki 0
2903 40 - Chlorowcowane pochodne węglowodorów

alifatycznych zawierające dwa lub więcej różnych

chlorowców:

- - Tylko chlorowcowane i fluorowane:
2903 40 10 - - - Trójchlorofluorometan 0
2903 40 20 - - - Dwuchlorodwufluorometan 0
2903 40 30 - - - Trójchlorotrójfluoroetan 0
2903 40 40 - - - Dwuchloroczterofluoroetan 0
2903 40 50 - - - Chloropięciofluoroetan 0
- - - Pozostałe:
2903 40 61 - - - - Nadchlorowcowane 0
2903 40 69 - - - - Pozostałe 0
- - Pozostałe:
2903 40 70 - - - Bromotrójfluorometan 0
2903 40 80 - - - Dwubromoczterofluoroetan 0
2903 40 91 - - - Bromochlorodwufluorometan 0
- - - Pozostałe:
2903 40 92 - - - - Nadchlorowcowane 0
2903 40 98 - - - - Pozostałe 0
- Chlorowcowane pochodne węglowodorów cyklanowych,

cyklenowych i cykloterpenowych:

2903 51 00 - - 1, 2, 3, 4, 5, 6-sześciochlorocykloheksan 0
2903 59 00 - - Pozostałe 0
- Chlorowcowane pochodne węglowodorów

aromatycznych:

2903 61 00 - - Chlorobenzen, o-dwuchlorobenzen i p-

chlorobenzen

0
2903 62 00 - - Sześciochlorobenzen i DDT (1, 1,1-trójchloro-

2,2-bis/p-chlorofenylo/etan)

0
2903 69 00 - - Pozostałe 0
2904 2904 Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, także chlorowcowane:
2904 10 00 - Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich

sole i estry etylowe

0
2904 20 - Pochodne zawierające grupy tylko nitrowe lub

tylko nitrozowe:

2904 20 10 - - Trójnitrotolueny i dwunitronaftaleny 0
2904 20 90 - - Pozostałe 0
2904 90 - Pozostałe:
2904 90 10 - - Pochodne sulfonowe 0
2904 90 90 - - Pozostałe 0
2905 2905 Alkohole alifatyczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Nasycone alkohole jednowodorotlenowe:
2905 11 00 - - Metanol (alkohol metylowy) 0
2905 12 00 - - Propanol-1 (alkohol propylowy) i propanol-2

(alkohol izopropylowy)

0
2905 13 00 - - Butanol-1 (alkohol n-butylowy) 0
2905 14 - - Pozostałe butanole:
2905 14 10 - - - 2-Metylopropanol-2 (alkohol tert-butylowy) 0
2905 14 90 - - - Pozostałe 0
2905 15 00 - - Pentanol (alkohol amylowy) i jego izomery 0
2905 16 - - Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery:
2905 16 10 - - - 2-Etyloheksanol-1 0
2905 16 90 - - - Pozostałe 0
2905 17 00 - - Dodekanol-1 (alkohol laurowy), heksadekanol-1

(alkohol cetylowy), oktadekanol-1 (alkohol

stearynowy)

0
2905 19 - - Pozostałe:
2905 19 10 - - - Alkoholany metalu 0
2905 19 90 - - - Pozostałe 0
- Nienasycone alkohole jednowodorotlenowe:
2905 21 00 - - Alkohol allilowy 0
2905 22 - - Alifatyczne alkohole terpenowe:
2905 22 10 - - - Geraniol, citronellol, linalol, radinol i

nerol

0
2905 22 90 - - - Pozostałe 0
2905 29 00 - - Pozostałe 0
- Diole:
2905 31 00 - - Glikol etylenowy (etanodiol) 0
2905 32 00 - - Glikol propylenowy (propanodiol-1,2) 0
2905 39 - - Pozostałe:
2905 39 10 - - - 2-Metylopentanodiol-2,4 (glikol heksylenowy) 0
2905 39 90 - - - Pozostałe 0
- Inne alkohole wielowodorotlenowe:
2905 41 00 - - 2-Etylo-2-(hydroksymetylo) propanodiol-1,3

(trójmetylopropan)

0
2905 42 00 - - Pentaerytryt 0
2905 43 00 - - Mannit 0
2905 44 - - D-sorbit (sorbitol):
- - - W roztworze wodnym:
2905 44 11 - - - - Zawierający 2% lub mniej masy D-mannitu, w

przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

0
2905 44 19 - - - - Pozostały 0
- - - Pozostałe:
2905 44 91 - - - Zawierający 2% lub mniej masy D-mannitu, w

przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

0
2905 44 99 - - - - Pozostałe 0
2905 49 - - Pozostałe:
2905 49 10 - - - Triole; tetraole 0
2905 49 90 - - - Pozostałe 0
2905 50 - Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych:

2905 50 10 - - Nasyconych alkoholi jednowodorotlenowych 0
2905 50 30 - - Nienasyconych alkoholi jednowodorotlenowych 0
2905 50 90 - - Alkoholi wielowodorotlenowych 0
2906 2906 Alkohole cykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Cyklanowe, cyklenowe i cykloterpenowe:
2906 11 00 - - Mentol 0
2906 12 00 - - Cykloheksanol, metylocykloheksanole i

dwumetylocykloheksanole

0
2906 13 00 - - Sterole i inozyty 0
2906 14 00 - - Terpineole 0
2906 19 00 - - Pozostałe 0
- Aromatyczne:
2906 21 00 - - Alkohol benzylowy 0
2906 29 - - Pozostałe:
2906 29 10 - - - Alkohol cynamonowy 0
2906 29 90 - - - Pozostałe 0
2907 2907 Fenole; fenoloalkohole:
- Monofenole:
2907 11 00 - - Fenol (hydroksybenzen) i jego sole 0
2907 12 00 - - Krezole i ich sole 0
2907 13 00 - - Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich

sole

0
2907 14 00 - - Ksylenole i ich sole 0
2907 15 00 - - Naftole i ich sole 0
2907 19 - - Pozostałe:
2907 19 10 - - - p-tert-Butylofenol 0
2907 19 90 - - - Pozostałe 0
- Polifenole:
2907 21 00 - - Rezorcyna i jej sole 0
2907 22 - - Hydrochinon (chinol) i jego sole:
2907 22 10 - - - Hydrochinon (chinol) 0
2907 22 90 - - - Pozostałe 0
2907 23 - - 4, 4'-izopropylidenodwufenol (bisfenol A,

dwufenylolopropan) i jego sole:

2907 23 10 - - - 4, 4'-izopropylidenodwufenol (bisfenol A,

dwufenylolopropan)

0
2907 23 90 - - - Pozostałe 0
2907 29 - - Pozostałe:
2907 29 10 - - - Dwuhydroksynaftaleny i ich sole 0
2907 29 90 - - - Pozostałe 0
2907 30 00 - Fenoloalkohole 0
2908 2908 Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi:
2908 10 - Pochodne zawierające tylko podstawniki

chlorowcowe oraz ich sole:

2908 10 10 - - Pochodne bromowane 0
2908 10 90 - - Pozostałe 0
2908 20 00 - Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich

sole i estry

0
2908 90 - Pozostałe:
2908 90 10 - - Dinoseb (ISO) 0
2908 90 90 - - Pozostałe 0
2909 2909 Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet chemicznie nie zdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Etery alifatyczne i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

2909 11 00 - - Eter dwuetylowy 0
2909 19 00 - - Pozostałe 0
2909 20 00 - Cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe

etery i ich chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane pochodne

0
2909 30 - Etery aromatyczne i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

2909 30 10 - - Eter dwufenylowy 0
2909 30 30 - - Pochodne bromowane 0
2909 30 90 - - Pozostałe 0
- Etroalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane pochodne:

2909 41 00 - - 2, 2'-Oksydwuetanol (glikol dwuetylenowy,

digol)

0
2909 42 00 - - Etery jednometylowe glikolu etylenowego lub

glikolu dwuetylenowego

0
2909 43 00 - - Etery jednobutylowe glikolu etylenowego lub

glikolu dwuetylenowego

0
2909 44 00 - - Inne etery jednoalkilowe glikolu etylenowego

lub glikolu dwuetylenowego

0
2909 49 - - Pozostałe:
2909 49 10 - - - Alifatyczne 0
2909 49 90 - - - Cykliczne 0
2909 50 - Eterofenole, eteroalkoholofenole oraz ich

chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne:

2909 50 10 - - Gwajakol oraz gwajakolosulfonian potasu 0
2909 50 90 - - Pozostałe 0
2909 60 - Nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe,

nadtlenki ketonowe oraz ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

2909 60 10 - - Nadtlenek kumylu 0
2909 60 90 - - Pozostałe 0
2910 2910 Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2910 10 00 - Tlenek etylenu 0
2910 20 00 - Metyloxiran (tlenek propylenu) 0
2910 30 00 - 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 0
2910 90 00 - Pozostałe 0
2912 2912 Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd:
- Aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2912 11 00 - - Metanal (formaldehyd) 0
2912 12 00 - - Etanal (acetaldehyd) 0
2912 13 00 - - Butanal-1 (aldehyd masłowy, normalny izomer) 0
2912 19 00 - - Pozostałe 0
- Aldehydy cykliczne bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2912 21 00 - - Benzaldehyd 0
2912 29 00 - - Pozostałe 0
2912 30 00 - Aldehydoalkohole 0
- Aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z inną

tlenową grupą funkcyjną:

2912 41 00 - - Wanilina (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd) 0
2912 42 00 - - Etylovanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) 0
2912 49 00 - - Pozostałe 0
2912 50 00 - Cykliczne polimery aldehydów 0
2912 60 00 - Paraformaldehyd 0
2913 2913 00 00 Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów z pozycji nr 2912 0
2914 2914 Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2914 11 00 - - Aceton 0
2914 12 00 - - Butanon (keton metylowoetylowy) 0
2914 13 00 - - 4-Metylopentanon-2 (ketonmetylowoizobutylowy) 0
2914 19 00 - - Pozostałe 0
- Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub

cykloterpenowe bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2914 21 00 - - Kamfora 0
2914 22 00 - - Cykloheksanon i metylocykloheksanony 0
2914 23 00 - - Jonony i metylojony 0
2914 29 00 - - Pozostałe 0
2914 30 00 - Ketony aromatyczne bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej

0
- Ketonoalkohole i ketonoaldehydy:
2914 41 00 - - 4-Hydroksy-4-metylopentanon-2 (alkohol

dwuacetonowy)

0
2914 49 00 - - Pozostałe 0
2914 50 00 - Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą

funkcyjną

0
- Chinony:
2914 61 00 - - Antrachinon 0
2914 69 00 - - Pozostałe 0
2914 70 - Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne:

2914 70 10 - - 4-tert-Butylo-2, 6-dwumetylo-3, 5-

dwunitroacetofenon (piżmo ketonowe)

0
2914 70 90 - - Pozostałe 0
2915 2915 Nasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwas mrówkowy, jego sole i estry:
2915 11 00 - - Kwas mrówkowy 0
2915 12 00 - - Sole kwasu mrówkowego 0
2915 13 00 - - Estry kwasu mrówkowego 0
- Kwas octowy i jego sole; bezwodnik octowy:
2915 21 00 - - Kwas octowy 0
2915 22 00 - - Octan sodowy 0
2915 23 00 - - Octany kobaltu 0
2915 24 00 - - Bezwodnik octowy 0
2915 29 00 - - Pozostałe 0
- Estry kwasu octowego:
2915 31 00 - - Octan etylu 0
2915 32 00 - - Octan winylu 0
2915 33 00 - - Octan n-butylu 0
2915 34 00 - - Octan izobutylu 0
2915 35 00 - - Octan 2-etoksyetylu 0
2915 39 - - Pozostałe:
2915 39 10 - - - Octan propylu i octan izopropylu 0
2915 39 30 - - - Octan metylu, octan pentylu (octan amylowy),

octan izopentylu (octan izoamylowy) oraz

octany gliceryny

0
2915 39 50 - - - Octan p-Tolilu, octany fenylopropylu, octan

benzylu, octan rodinylu, octan santalilu

oraz octany fenyloetanodiolu-1,2

0
2915 39 90 - - - Pozostałe 0
2915 40 00 - Kwasy jedno-, dwu- lub trójchlorooctowe, ich

sole i estry

0
2915 50 00 - Kwas propionowy, jego sole i estry 0
2915 60 - Kwasy masłowe, kwasy walerianowe, ich sole i

estry:

2915 60 10 - - Kwas masłowy i kwas izomasłowy oraz ich sole i

estry

0
2915 60 90 - - Kwas walerianowy i jego izomery oraz ich sole

i estry

0
2915 70 - Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich sole i

estry:

2915 70 15 - - Kwas palmitynowy 0
2915 70 20 - - Sole i estry kwasu palmitynowego 0
2915 70 25 - - Kwas stearynowy 0
2915 70 30 - - Sole kwasu stearynowego 0
2915 70 80 - - Estry kwasu stearynowego 0
2915 90 - Pozostałe:
2915 90 10 - - Kwas laurynowy 0
2915 90 90 - - Pozostałe 0
2916 2916 Nienasysone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe, cykliczne kwasy jednokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Nienasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe,

ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy i ich pochodne:

2916 11 - - Kwas akrylowy i jego sole:
2916 11 10 - - - Kwas akrylowy 0
2916 11 90 - - - Sole kwasu akrylowego 0
2916 12 00 - - Estry kwasu akrylowego 0
2916 13 00 - - Kwas metakrylowy i jego sole 0
2916 14 00 - - Estry kwasu metakrylowego 0
2916 15 00 - - Kwas oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole

i estry

0
2916 19 - - Pozostałe:
2916 19 10 - - - Kwasy undecylenowe i ich sole i estry 0
2916 19 30 - - - Kwas heksadieno-2,4 karboksylowy-1 (kwas

sorbinowy)

0
2916 19 90 - - - Pozostałe 0
2916 20 00 - Jednokarboksylowe kwasy cykloalkanowe,

cykloalkenowe i cykloterpenowe, ich bezwodniki,

halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich

pochodne

0
- Aromatyczne jednokarboksylowe kwasy, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy

oraz ich pochodne:

2916 31 00 - - Kwas benzoesowy, jego sole i estry 0
2916 32 - - Nadtlenek benzoilu i chlorek benzoilu:
2916 32 10 - - - Nadtlenek benzoilu 0
2916 32 90 - - - Chlorek benzoilu 0
2916 33 00 - - Kwas fenylooctowy, jego sole i estry 0
2916 39 00 - - Pozostałe 0
2917 2917 Kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Alifatyczne kwasy wielokarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy

i ich pochodne:

2917 11 00 - - Kwas szczawiowy, jego sole i estry 0
2917 12 - Kwas adypinowy, jego sole i estry:
2917 12 10 - - - Kwas adypinowy i jego sole 0
2917 12 90 - - - Estry kwasu adypinowego 0
2917 13 00 - - Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i

estry

0
2917 14 00 - - Bezwodnik maleinowy 0
2917 19 - - Pozostałe:
2917 19 10 - - - Kwas malonowy, jego sole i estry 0
2917 19 90 - - - Pozostałe 0
2917 20 00 - Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe

kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki,

halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich

pochodne

0
- Aromatyczne kwasy wielokarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy

oraz ich pochodne:

2917 31 00 - - Ortoftalany dwubutylu 0
2917 32 00 - - Ortoftalany dwuoktylu 0
2917 33 00 - - Ortoftalany dwunonylu lub dwudecylu 0
2917 34 - - Inne estry kwasu ortoftalowego:
2917 34 10 - - - Ortoftalany dwuizooktylu, dwuizononylu i

dwuizodecylu

0
2917 34 90 - - - Pozostałe 0
2917 35 00 - - Bezwodnik ftalowy 0
2917 36 00 - - Kwas tetraftalowy i jego sole 0
2917 37 00 - - Tetraftalan dwumetylu 0
2917 39 - - Pozostałe:
2917 39 10 - - - Pochodne bromowane 0
2917 39 90 - - - Pozostałe 0
2918 2918 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfnowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą funkcyjną,

ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy

i ich pochodne:

2918 11 00 - - Kwas mlekowy, jego sole i estry 0
2918 12 00 - - Kwas winowy 0
2918 13 00 - - Sole i estry kwasu winowego 0
2918 14 00 - - Kwas cytrynowy 0
2918 15 00 - - Sole i estry kwasu cytrynowego 0
2918 16 00 - - Kwas glukonowy, jego sole i estry 0
2918 17 00 - - Kwas fenyloglikolowy (kwas migdałowy), jego

sole i estry

0
2918 19 - - Pozostałe:
2918 19 10 - - - Kwas jabłkowy, jego sole i estry 0
2918 19 30 - - - Kwas cholowy, kwas 3-alfa, 12-alfa-

dwuhydroksy-5-beta-cholanowy-24 (kwas

dezoksycholowy), ich sole i estry

0
2918 19 90 - - - Pozostałe 0
- Kwasy karboksylowe z fenolową grupą funkcyjną,

ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy

i ich pochodne:

2918 21 00 - - Kwas salicylowy i jego sole 0
2918 22 00 - - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry 0
2918 23 - - Inne estry kwasu salicylowego i ich sole:
2918 23 10 - - - Salicylan metylu i salicylan fenylu (salol) 0
2918 23 90 - - - Pozostałe 0
2918 29 - - Pozostałe:
2918 29 10 - - - Kwasy sulfosalicylowe, kwasy

hydroksynaftoesowe; ich sole i estry

0
2918 29 30 - - - Kwas 4-hydroksybenzoesowy, jego sole i estry 0
2918 29 50 - - - Kwas galusowy, jego sole i estry 0
2918 29 90 - - - Pozostałe 0
2918 30 00 - Kwasy karboksylowe z aldehydową lub ketonową

grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne

0
2918 90 00 - Pozostałe 0
2919 2919 00 Estry fosforowe i ich sole, łącznie z laktofosforanami; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Fosforan trójbutylowy, fosforan trójfenylowy,

fosforan krezylowy, fosforan trójksylilowy i

fosforan trój(2-chloroetylowy):

2919 00 11 - - Fosforan krezylowy 0
2919 00 19 - - Fosforan trójbutylowy, fosforan trójfenylowy,

fosforan trójksylilowy i fosforan trój(2-

chloroetylowy)

0
- Pozostałe:
2919 00 91 - - Kwasy glicerynofosforowe i glicerynofosforany;

fosforan o-metoksyfenylowy (fosforan

gwajakolowy)

0
2919 00 99 - - Pozostałe 0
2920 2920 Estry innych kwasów nieorganicznych (bez estrów chlorowcowodorów) i ich sole; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2920 10 00 - Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole;

ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne

0
2920 90 - Pozostałe:
2920 90 10 - - Estry kwasu siarkowego i węglowego, i ich

sole, oraz ich chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane pochodne

0
2920 90 20 - - Fosfonian dwumetylowy (dwumetylofosforyn) 0
2920 90 30 - - Fosforyn trójmetylowy (trójmetoksyfosfina) 0
2920 90 80 - - Inne produkty 0
2921 2921 Związki z aminową grupą funkcyjną:
- Alifatyczne jednoaminy i ich pochodne; ich sole:
2921 11 - - Metyloamina dwu- lub trójmetyloaminy i ich

sole:

- - - Metyloamina, dwu- lub trójmetyloamina:
2921 11 11 - - - - W roztworze wodnym 0
2921 11 19 - - - - Pozostałe 0
2921 11 90 - - - Sole 0
2921 12 00 - - Dwuetyloamina i jej sole 0
2921 19 - - Pozostałe:
2921 19 10 - - - Trójetyloamina i jej sole 0
2921 19 30 - - - Izopropyloamina i jej sole 0
2921 19 90 - - - Pozostałe 0
- Alifatyczne poliaminy i ich pochodne; ich sole:
2921 21 00 - - Etylenodwuamina i jej sole 0
2921 22 00 - - Sześciometylenodwuamina i jej sole 0
2921 29 00 - - Pozostałe 0
2921 30 - Cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe

jedno- lub poliaminy i ich pochodne; ich sole:

2921 30 10 - - Cykloheksyloamina i cykloheksylodwuamina, i

ich sole

0
2921 30 90 - - Pozostałe 0
- Aromatyczne jednoaminy i ich pochodne; ich sole:
2921 41 00 - - Anilina i jej sole 0
2921 42 - - Pochodne aniliny i ich sole:
2921 42 10 - - - Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne i ich sole

0
2921 42 90 - - - Pozostałe 0
2921 43 - - Toluidyny i ich pochodne; ich sole:
2921 43 10 - - - Toluidyny i ich sole 0
2921 43 90 - - - Pozostałe 0
2921 44 00 - - Dwufenyloamina i jej pochodne; jej sole 0
2921 45 00 - - 1-Naftyloamina (alfa-naftyloamina), 2-

naftyloamina (beta-naftyloamina) i ich

pochodne; ich sole

0
2921 49 - - Pozostałe:
2921 49 10 - - - Ksylidyny i ich pochodne; ich sole 0
2921 49 90 - - - Pozostałe 0
- Aromatyczne poliaminy i ich pochodne; ich sole:
2921 51 - - o-, m-, p-Fenylenodwuaminy, dwuaminotolueny i

ich pochodne; ich sole

2921 51 10 - - - o-, m-, p-Fenylenodwuamina, dwuaminotolueny

i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane

lub nitrozowane pochodne; ich sole

0
2921 51 90 - - - Pozostałe 0
2921 59 00 - - Pozostałe
2922 2922 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:
- Aminoalkohole, ich etery i estry, inne niż

zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej

grupy funkcyjnej; ich sole:

2922 11 00 - - Jednoetanoloamina i jej sole 0
2922 12 00 - - Dwuetanoloamina i jej sole 0
2922 13 00 - - Trójetanoloamina i jej sole 0
2922 19 00 - - Pozostałe 0
- Aminonaftole i inne aminofenole, ich etery i

estry, inne niż zawierające więcej niż jeden

rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole:

2922 21 00 - - Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe i ich

sole

0
2922 22 00 - - Anizydyny, dwuanizydyny, fenetydyny i ich sole 0
2922 29 00 - - Pozostałe 0
2922 30 00 - Aminoaldehyd, aminoketony i aminochinony, inne

niż zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej

grupy funkcyjnej; ich sole

0
- Aminokwasy i estry, inne niż zawierające więcej

niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich

sole:

2922 41 00 - - Lizyna i jej estry; ich sole 0
2922 42 00 - - Kwas glutaminowy i jego sole 0
2922 49 - - Pozostałe:
2922 49 10 - - - Glikolol 0
2922 49 30 - - - Kwas 4-aminobenzoesowy (kwas p-

aminobenzoesowy) i jego sole i estry

0
2922 49 90 - - - Pozostałe 0
2922 50 00 - Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i inne

związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

0
2923 2923 Czwartorzędowe sole amonowe i wodorotlenki; lecytyny i inne fosfoaminolipidy:
2923 10 - Cholina i jej sole:
2923 10 10 - - Chlorek choliny 0
2923 10 90 - - Pozostałe 0
2923 20 00 - Lecytyny i inne fosfoaminolipidy 0
2923 90 00 - Pozostałe 0
2924 2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjna; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego:
2924 10 00 - Amidy alifatyczne (łącznie z karbaminianami

alifatycznymi) oraz ich pochodne; ich sole

0
- Amidy cykliczne (łącznie z karbaminianami

cyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole:

2924 21 00 - - Ureiny i ich pochodne; ich sole 0
2924 29 - - Pozostałe:
2924 29 10 - - - Lidokaina (INN) 0
2924 29 30 - - - Paracetamol (INN) 0
2924 29 90 - - - Pozostałe 0
2925 2925 Związki z karboksyimidową grupa funkcyjną (łącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną:
- Imidy i ich pochodne; ich sole:
2925 11 00 - - Sacharyna i jej sole 0
2925 19 - - Pozostałe:
2925 19 10 - - - 3,3' 4,4' 5,5' 6,6' -ośmiobromo-N, N'-

etylenodwuftalimid

0
2925 19 90 - - - Pozostałe 0
2925 20 - Iminy i ich pochodne; ich sole:
2925 20 10 - - Guanidyna i jej sole 0
2925 20 90 - - Pozostałe 0
2926 2926 Związki z nitrylową grupą funkcyjną:
2926 10 00 - Akrylonitryl 0
2926 20 00 - 1-Cyjanoguanidyna (dwucyjanodwuamid) 0
2926 90 - Pozostałe:
2926 90 10 - - 2-Hydroksy-2-metylopropiononitryl

(cyjanohydryna acetonu)

0
2926 90 90 - - Pozostałe 0
2927 2927 00 00 Dwuazo-, azo- lub azoksy-związki 0
2928 2928 00 00 Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy 0
2929 2929 Związki z inną azotową grupą funkcyjną:
2929 10 00 - Izocyjaniany 0
2929 90 00 - Pozostałe 0
2930 2930 Organiczne związki siarki:
2930 10 00 - Dwutiokarbaminiany (ksantogeniany) 0
2930 20 00 - Tiokarbaminiany i dwutiokarbaminiany 0
2930 30 00 - Tiuran (jedno-, dwu- lub czterosiarczki) 0
2930 40 00 - Metionina 0
2930 90 - Pozostałe:
2930 90 10 - - Cysteina, cystyna i ich pochodne 0
2930 90 20 - - Tiodwuglikol (INN) (2,2'-tiodwuetanol) 0
2930 90 80 - - Pozostałe 0
2931 2931 00 Inne związki organiczno-nieorganiczne:
2931 00 10 - Dwumetylometylofosfonian 0
2931 00 20 - Dwufluorek metylofosfonoilowy (dwufluorek

metylofosfonowy)

0
2931 00 30 - Dwuchlorek metylofosfonoilowy (dwuchlorek

metylofosfonowy)

0
2931 00 90 - Pozostałe 0
2932 2932 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:
- Związki zawierające nie skondensowany pierścień

furanowy (uwodorniony lub nie) w strukturze:

2932 11 00 - - Czterowodorofuran 0
2932 12 00 - - 2-Farmmylofural (furfural) 0
2932 13 00 - - Alkohol furfurylowy i alkohol

czterowodorofurfurylowy

0
2932 19 00 - - Pozostałe 0
- Laktony:
2932 21 00 - - Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny 0
2932 29 - - Inne laktony:
2932 29 10 - - - Fenoloftaleina 0
2932 29 90 - - - Pozostałe 0
2932 90 - Pozostałe:
2932 90 10 - - Benzofuran (kumaron) 0
2932 90 30 - - Etery wewnętrzne 0
2932 90 50 - - Epoksydy z pierścieniem czteroczłonowym 0
2932 90 70 - - Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne

nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich

chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne

0
2932 90 90 - - Pozostałe 0
2933 2933 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu; kwasy nukleinowe i ich sole:
- Związki zawierające nie skondensowany pierścień

pirazolowy (uwodorniony lub nie) w strukturze:

2933 11 - - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne:
2933 11 10 - - - Propyfenazon (INN) 0
2933 11 90 - - - Pozostałe 0
2933 19 - - Pozostałe:
2933 19 10 - - - Fenylobutazon (INN) 0
2933 19 90 - - - Pozostałe 0
- Związki zawierające nie skondensowany pierścień

imidazolowy (uwodorniony lub nie) w strukturze:

2933 21 00 - - Hydantoina i jej pochodne 0
2933 29 - - Pozostałe:
2933 29 10 - - - Chlorowodorek nafazoliny (INNM) i azotan

nafazoliny (INNM); fentolamina (INN);

chlorowodorek tolazoliny (INNM)

0
2933 29 90 - - - Pozostałe 0
- Związki zawierające nie skondensowany pierścień

pirydynowy (uwodorniony lub nie) w strukturze:

2933 31 00 - - Pirydyna i jej sole 0
2933 39 - - Pozostałe:
2933 39 10 - - - Iproniazyd (INN); chlorowodorek ketobemidonu

(INNM); bromek pirydostygminy (INN)

0
2933 39 90 - - - Pozostałe 0
2933 40 - Związki zawierające układ pierścieniowy

chinoliny lub izochinoliny (uwodorniony lub

nie), nie skondensowany dalej:

2933 40 10 - - Pochodne chlorowcowe chinoliny; pochodne kwasu

chinolinokarboksylowego

0
2933 40 90 - - Pozostałe 0
- Związki zawierające pierścień pirymidynowy

(uwodorniony lub nie) lub pierścień piperazynowy

w strukturze; kwasy nukleinowe i ich sole:

2933 51 - - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego

pochodne; jego sole:

2933 51 10 - - - Fenobarbital (INN) i jego sole 0
2933 51 30 - - - Barbital (INN) i jego sole 0
2933 51 90 - - - Pozostałe 0
2933 59 - - Pozostałe:
2933 59 10 - - - Diazinon (ISO) 0
2933 59 90 - - - Pozostałe 0
- Związki zawierające nie skondensowany pierścień

trójazyny (uwodorniony lub nie) w strukturze:

2933 61 00 - - Melamina 0
2933 69 - - Pozostałe:
2933 69 90 - - - Pozostałe 0
- Laktamy:
2933 71 00 - - 6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 0
2933 79 00 - - Inne laktamy 0
2933 90 - Pozostałe:
2933 90 10 - - Urotropina (INN) (sześciometylenoczteroamina),

benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol)

0
2933 90 30 - - Indol, 3-metyloindol (skatol), 6-allilo-6,7-

dwuwodoro-5H-dwubenz[c,e]azepina (azapetyna),

chlorodwuazoepoksyd (INN), dekstrometorfan

(INN), fenindamina (INN) i ich sole,

chlorowodorek imipraminy (INNM)

0
2933 90 50 - - Jednoazepiny 0
2933 90 60 - - Dwuazepiny 0
2933 90 70 - - Azocyny, uwodornione lub nie 0
2933 90 90 - - Pozostałe 0
2934 2934 Inne związki heterocykliczne:
2934 10 00 - Związki zawierające nie skondensowany pierścień

tiazolowy (uwodorniony lub nie) w strukturze

0
2934 20 - Związki zawierające benzotiazolowy układ

pierścieniowy (uwodorniony lub nie), nie

skondensowany dalej:

2934 20 10 - - Dwu(benzotiazol-2-yl) dwusiarczek 0
2933 20 30 - - Benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) i

jego sole

0
2934 20 50 - - Benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) -

pochodne (inne niż sole)

0
2934 20 90 - - Pozostałe 0
2934 30 - Związki zawierające fenotiazynowy układ

pierścieniowy (uwodorniony lub nie), nie

skondensowany dalej:

2934 30 10 - - Tietyloperazyna (INN); tiorydazyna (INN) i jej

sole

0
2934 30 90 - - Pozostałe 0
2934 90 - Pozostałe:
2934 90 10 - - Tiofen 0
2934 90 30 - - Chloropotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej

winiany i maleiniany

0
2934 90 40 - - Furazolidon (INN) 0
2934 90 50 - - Jednotioamonoazepiny, uwodornione lub nie 0
2934 90 60 - - Jednotiole, uwodornione lub nie 0
2934 90 70 - - Jednooxamonoazyny, uwodornione lub nie 0
2934 90 80 - - Jednotyiny 0
2934 90 90 - - Pozostałe 0
2936 2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (łącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku:
2936 10 00 - Prowitaminy, nie zmieszane 0
- Witaminy i ich pochodne, nie zmieszane:
2936 21 00 - - Witaminy A i ich pochodne 0
2936 22 00 - - Witamina B1 i jej pochodne 0
2936 23 00 - - Witamina B2 i jej pochodne 0
2936 24 00 - - D- lub DL-kwas pantotenowy (witamina B3 lub

witamina B5) i jego pochodne

0
2936 25 00 - - Witamina B6 i jej pochodne 0
2936 26 00 - - Witamina B12 i jej pochodne 0
2936 27 00 - - Witamina C i jej pochodne 0
2936 28 00 - - Witamina E i jej pochodne 0
2936 29 - - Pozostałe witaminy i ich pochodne:
2936 29 10 - - - Witamina B9 i jej pochodne 0
2936 29 30 - - - Witamina H i jej pochodne 0
2936 29 90 - - - Pozostałe 0
2936 90 - Pozostałe, łącznie z naturalnymi koncentratami:
- - Naturalne koncentraty witamin:
2936 90 11 - - - Naturalne koncentraty witamin A + D 0
2936 90 19 - - - Pozostałe 0
2936 90 90 - - Mieszaniny między sobą, nawet w dowolnym

rozpuszczalniku

0
2937 2937 Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne, używane głównie jako hormony; inne steroidy używane głównie jako hormony:
2937 10 - Hormony (przedniego) płata przysadki lub podobne

hormony oraz ich pochodne:

2937 10 10 - - Hormony gonadotropowe 0
2937 10 90 - - Pozostałe 0
- Hormony kory nadnerczy i ich pochodne:
2937 21 00 - - Kortizon, hydrokortizon, prednison

(dehydrokortizon) i prednisolon

(dehydrohydrokortizon)

0
2937 22 00 - - Chlorowcowane pochodne hormonów kory nadnerczy 0
2937 29 - - Pozostałe:
2937 29 10 - - - Octany kortizonu i hydrokortizonu 0
2937 29 90 - - - Pozostałe 0
- Inne hormony i ich pochodne; inne steroidy

używane głównie jako hormony:

2937 91 00 - - Insulina i jej sole 0
2937 92 00 - - Estrogeny i progestogeny 0
2937 99 00 - - Pozostałe 0
2939 2939 Alkaloidy roślinne, naturalne i syntetyczne, oraz ich sole, etery, estry i inne pochodne:
2939 10 00 - Alkaloidy opium i ich pochodne; ich sole 0
- Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich

sole:

2939 21 - - Chinina i jej sole:
2939 21 10 - - - Chinina i siarczan chininy 0
2939 21 90 - - - Pozostałe 0
2939 29 00 - - Pozostałe 0
2939 30 00 - Kofeina i jej sole 0
2939 40 00 - Efedryny i ich sole 0
2939 50 - Teofilina i aminofilina (teofilina-

etylenodwuamina) i ich pochodne; ich sole:

2939 50 10 - - Teofilina i aminofilina (teofilina-

etylenodwuamina); ich sole

0
2939 50 90 - - Pozostałe 0
2939 60 00 - Alkaloidy sporyszu i ich pochodne; ich sole 0
2939 70 00 - Nikotyna i jej sole 0
2939 90 - Pozostałe:
- - Kokaina i jej sole:
2939 90 11 - - - Surowa kokaina 0
2939 90 19 - - - Pozostałe 0
2939 90 30 - - Emetyna i jej sole 0
2939 90 90 - - Pozostałe 0
2941 2941 Antybiotyki:
2941 10 00 - Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu

penicylanowego; ich sole

0
2941 20 - Streptomycyny i ich pochodne; ich sole:
2941 20 10 - - Dwuhydrostreptomycyna 0
2941 20 90 - - Pozostałe 0
2941 30 00 - Tetracykliny i ich pochodne; ich sole 0
2941 40 00 - Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole 0
2941 50 00 - Erytromycyna i jej pochodne; ich sole 0
2941 90 00 - Pozostałe 0
3001 3001 Gruczoły i inne narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i nie sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; inne substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3001 10 - Gruczoły i inne narządy, suszone, sproszkowane i

nie sproszkowane:

3001 10 10 - - Sproszkowane 0
3001 10 90 - - Pozostałe 0
3001 20 - Ekstrakty gruczołów lub innych narządów lub ich

wydzielin:

3001 20 10 - - Pochodzenia ludzkiego 0
3001 20 90 - - Pozostałe 0
3001 90 - Inne:
3001 90 10 - - Pochodzenia ludzkiego 0
- - Pozostałe:
3001 90 91 - - - Heparyna i jej sole 0
3001 90 99 - - - Pozostałe 0
3002 3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne:
3002 10 - Antysurowice i inne frakcje krwi:
3002 10 10 - - Antysurowice 0
- - Pozostałe frakcje krwi:
3002 10 91 - - - Hemoglobina, globulina krwi i globulina

surowicy

0
- - - Pozostałe:
3002 10 95 - - - - Pochodzenia ludzkiego 0
3002 10 99 - - - - Pozostałe 0
3002 20 00 - Szczepionki stosowane w lecznictwie 0
- Szczepionki stosowane w weterynarii:
3002 31 00 - - Szczepionki przeciw chorobom racic i pyska 0
3002 39 00 - - Pozostałe 0
3002 90 - Inne:
3002 90 10 - - Krew ludzka 0
3002 90 30 - - Krew zwierzęca przygotowana do stosowania

terapeutycznego, profilaktycznego i

diagnostycznego

0
3002 90 50 - - Hodowle mikroorganizmów 0
3002 90 90 - - Pozostałe 0
3003 3003 Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji nr 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale nie przygotowane w odmierzonych dawkach lub w pojedynczych opakowaniach do sprzedaży detalicznej:
3003 10 00 - Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze

strukturą kwasu penicylinowego lub streptomycyn

i ich pochodnych

0
3003 20 00 - Zawierające inne antybiotyki 0
- Zawierające hormony lub ich produkty z pozycji

nr 2937, ale nie zawierające antybiotyków:

3003 31 00 - - Zawierające insulinę 0
3003 39 00 - - Pozostałe 0
3003 40 00 - Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale nie

zawierające hormonów lub innych produktów z

pozycji nr 2937 lub antybiotyków

0
3003 90 - Inne:
3003 90 10 - - Zawierające jod lub związki jodu 0
3003 90 90 - - Pozostałe 0
3004 3004 Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji nr 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów mieszanych lub nie zmieszanych, dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej:
3004 10 - Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze

strukturą kwasu penicylinowego lub streptomycyn

lub ich pochodnych:

3004 10 10 - - Zawierające, jako substancje aktywne, jedynie

penicyliny lub ich pochodne ze strukturą kwasu

penicylinowego

0
3004 10 90 - - Pozostałe 0
3004 20 - Zawierające inne antybiotyki:
3004 20 10 - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

0
3004 20 90 - - Pozostałe 0
- Zawierające hormony lub inne produkty z pozycji

nr 2937, ale nie zawierające antybiotyków:

3004 31 - - Zawierające insulinę:
3004 31 10 - - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

0
3004 31 90 - - - Pozostałe 0
3004 32 - - Zawierające hormony kory nadnerczy:
3004 32 10 - - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

0
3004 32 90 - - - Pozostałe 0
3004 39 - - Pozostałe:
3004 39 10 - - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

0
3004 39 90 - - - Pozostałe 0
3004 40 - Zawierające alkaloidy i ich pochodne, lecz nie

zawierające hormonów, innych produktów z pozycji

nr 2937 lub antybiotyków:

3004 40 10 - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

0
3004 40 90 - - Pozostałe 0
3004 50 - Inne leki zawierające witaminy lub inne produkty

z pozycji nr 2936:

3004 50 10 - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

0
3004 50 90 - - Pozostałe 0
3004 90 - Inne:
- - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej:

3004 90 11 - - - Zawierające jod lub związki jodu 0
3004 90 19 - - - Pozostałe 0
- - Pozostałe:
3004 90 91 - - - Zawierające jod lub związki jodu 0
3004 90 99 - - - Pozostałe 0
3006 3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 3 do tego działu:
3006 10 - Sterylny katgut chirugiczny, podobne sterylne

materiały do zszywania i sterylne materiały

przylepne do chirurgicznego zamykania ran,

sterylne opatrunki i tampony; sterylne środki

absorpcyjne chirurgiczne lub stomatologiczne do

tamowania krwawienia:

3006 10 10 - - Sterylny katgut chirurgiczny 0
3006 10 90 - - Pozostałe 0
3006 20 00 - Odczynniki do ustalania grupy krwi 0
3006 30 00 - Preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich;

odczynniki diagnostyczne do badania pacjentów

0
3006 40 00 - Cementy dentystyczne lub inne wypełniacze;

cement do rekonstrukcji kości

0
3006 50 00 - Zestawy pierwszej pomocy 0
3006 60 - Chemiczne środki antykoncepcyjne, na bazie

hormonów lub środków plemnikobójczych:

- - Bazujące na hormonach:
3006 60 11 - - - Przygotowane, w postaciach lub w

opakowaniach do sprzedaży detalicznej

0
3006 60 19 - - - Pozostałe 0
3006 60 90 - - Bazujące na środkach plemnikobójczych 0
3104 3104 Mineralne lub chemiczne nawozy potasowe:
3104 10 00 - Karnalit, sylwin i inne surowe naturalne sole

potasowe

0
3104 20 - Chlorek potasowy:
3104 20 10 - - Z zawartością potasu K2O ocenioną jako nie

przekraczającą 40% masy suchego bezwodnego

produktu

0
3104 20 50 - - Z zawartością potasu K2O ocenioną jako

przekraczającą 40%, ale nie przekraczającą 62%

masy suchego bezwodnego produktu

0
3104 20 90 - - Z zawartością potasu K2O, ocenioną jako

przekraczającą 62% masy suchego bezwodnego

produktu

0
3104 30 00 - Siarczan potasowy 0
3104 90 00 - Pozostałe 0
3202 3202 Syntetyczne garbniki organiczne; nieorganiczne substancje garbnikowe; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; enzymatyczne preparaty do garbowania wstępnego:
3202 10 00 - Syntetyczne organiczne substancje garbujące 0
3202 90 00 - Pozostałe 0
3204 3204 Syntetyczne organiczne środki barwiące, określone chemicznie lub nie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do tego działu, na bazie syntetycznych środków barwiących organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, o określonej lub nie określonej budowie chemicznej:
- Syntetyczne organiczne środki barwiące oraz

preparaty oparte na nich, jak wyszczególniono w

uwadze 3 do tego działu:

3204 11 00 - - Barwniki zawiesinowe oraz oparte na nich

preparaty

0
3204 12 00 - - Barwniki kwasowe, metalizowane i nie

metalizowane oraz oparte na nich preparaty;

barwniki zaprawowe oraz oparte na nich

preparaty

0
3204 13 00 - - Barwniki zasadowe oraz oparte na nich

preparaty

0
3204 14 00 - - Barwniki bezpośrednie oraz oparte na nich

preparaty

0
3204 15 00 - - Barwniki kadziowe oraz oparte na nich

preparaty (łącznie z wykorzystywanymi w

charakterze pigmentów)

0
3204 16 00 - - Barwniki reaktywne oraz oparte na nich

preparaty

0
3204 17 00 - - Pigmenty oraz oparte na nich preparaty 0
3204 19 00 - - Inne, łącznie z mieszaninami środków

barwiących z dwóch lub większej liczby

podpozycji 3204 11 do 3204 19

0
3204 20 00 - Syntetyczne produkty organiczne w rodzaju

używanych jako fluorescencyjne środki

rozjaśniające

0
3204 90 00 - Pozostałe 0
3206 3206 Inne środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do tego działu, inne niż objęte pozycjami nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, określone lub nie określone chemicznie:
3206 10 - Pigmenty oraz preparaty na bazie dwutlenku

tytanowego:

3206 10 10 - - Zawierające nie mniej niż 80% masy dwutlenku

tytanowego

0
3206 10 90 - - Pozostałe 0
3206 20 - Pigmenty i preparaty oparte na związkach chromu:
3206 20 10 - - Zawierające nie mniej niż 85% masy chromianu

ołowiowego

0
3206 20 90 - - Pozostałe 0
3206 30 00 - Pigmenty i preparaty oparte na związkach kadmu 0
- Pozostałe środki barwiące oraz inne preparaty:
3206 41 00 - - Ultramaryna i oparte na niej preparaty 0
3206 42 00 - - Litopon i inne pigmenty oraz preparaty oparte

na siarczku cynkowym

0
3206 43 00 - - Pigmenty i preparaty na bazie sześciocyjano-

żelazianów (żelazocyjanków i żelazicyjanków)

0
3206 49 - - Inne:
3206 49 10 - - - Magnetyt 0
3206 49 90 - - - Pozostałe 0
3206 50 00 - Produkty nieorganiczne używane jako luminofory 0
3207 3207 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty używane w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i inne szkło w postaci proszku, granulek lub płatków:
3207 10 - Gotowe pigmenty, gotowe środki matujące i farby

oraz podobne preparaty:

3207 10 10 - - Zawierające metale szlachetne i ich związki 0
3207 10 90 - - Pozostałe 0
3207 20 - Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne)

i podobne preparaty:

3207 20 10 - - Pobiałki (masy lejne) 0
3207 20 90 - - Pozostałe 0
3207 30 00 - Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i

podobne preparaty

0
3207 40 - Fryta szklana i inne szkło w postaci proszku,

granulek lub płatków:

3207 40 10 - - Szkło z rodzaju znanego jako szkło "emaliowe" 0
3207 40 90 - - Pozostałe 0
3211 3211 00 00 Gotowe sykatywy 0
3301 3301 Olejki eteryczne nawet pozbawione terpenów, łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych:
- Olejki eteryczne z owoców cytrusowych:
3301 11 - - Bergamotowy:
3301 11 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 11 90 - - - Odterpenowany 0
3301 12 - - Pomarańczowy:
3301 12 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 12 90 - - - Odterpenowany 0
3301 13 - - Cytrynowy:
3301 13 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 13 90 - - - Odterpenowany 0
3301 14 - - Limetowy:
3301 14 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 14 90 - - - Odterpenowany 0
3301 19 - - Pozostałe:
3301 19 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 19 90 - - - Odterpenowany 0
- Olejki eteryczne inne niż z owoców cytrusowych:
3301 21 - - Geraninowy:
3301 21 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 21 90 - - - Odterpenowany 0
3301 22 - - Jaśminowy:
3301 22 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 22 90 - - - Odterpenowany 0
3301 23 - - Lawendowy:
3301 23 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 23 90 - - - Odterpenowany 0
3301 24 - - Mięty pieprzowej (Mentha piperita):
3301 24 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 24 90 - - - Odterpenowany 0
3301 25 - - Innych mięt:
3301 25 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 25 90 - - - Odterpenowany 0
3301 26 - - Wetiwerowy:
3301 26 10 - - - Nie odterpenowany 0
3301 26 90 - - - Odterpenowany 0
3301 29 - - Pozostałe:
- - - Goździka, niaouli i ylang-ylang:
3301 29 11 - - - - Nie odterpenowane 0
3301 29 31 - - - - Odterpenowany 0
- - - Pozostałe:
- - - - Nie odterpenowane:
3301 29 51 - - - - - Werbenowy 0
3301 29 53 - - - - - Eukaliptusowy 0
3301 29 55 - - - - - Różany 0
3301 29 57 - - - - - Igieł sosnowych 0
3301 29 59 - - - - - Pozostałe 0
3301 29 91 - - - - Odterpenowane 0
3301 30 00 - Rezinoidy 0
3301 90 - Pozostałe:
3301 90 10 - - Terpenowe produkty uboczne odterpenowanych

olejków eterycznych

0
3301 90 90 - - Pozostałe 0
3302 3302 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub kilku takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle:
3302 10 00 - Stosowane w przemyśle spożywczym i do produkcji

napojów

0
3302 90 00 - Pozostałe 0
3304 3304 Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure:
3304 10 00 - Preparaty do makijażu ust 0
3304 20 00 - Preparaty do malowania oczu 0
3304 30 00 - Preparaty do manicure i pedicure 0
- Pozostałe:
3304 91 00 - - Pudry prasowane i nie prasowane 0
3304 99 00 - - Pozostałe 0
3305 3305 Preparaty do włosów:
3305 10 00 - Szampony 0
3305 20 00 - Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania

włosów

0
3305 30 00 - Lakiery do włosów 0
3305 90 - Pozostałe:
3305 90 10 - - Płyny do włosów 0
3305 90 90 - - Pozostałe 0
3402 3402 Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:
3402 20 - Preparaty przygotowane do sprzedaży detalicznej:
3402 20 10 - - Preparaty powierzchniowo czynne 0
3402 20 90 - - Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia 0
3402 90 - Pozostałe:
3402 90 10 - - Preparaty powierzchniowo czynne 0
3402 90 90 - - Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia 0
3404 3404 Woski sztuczne i preparowane:
3404 10 00 - Z chemicznie modyfikowanego lignitu 0
3404 20 00 - Z glikolu polietylenowego 0
3404 90 - Pozostałe:
3404 90 10 - - Preparowane woski, łącznie w woskami

uszczelniającymi

0
3404 90 90 - - Pozostałe 0
3405 3405 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu, pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty (w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw komórkowych sztucznych lub gumy porowatej, impregnowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami), wyłączając woski z pozycji nr 3404:
3405 10 00 - Pasty, kremy i podobne preparaty, do pielęgnacji

obuwia i skóry

0
3405 20 00 - Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji

mebli drewnianych, podłóg i innych wyrobów

drewnianych

0
3405 30 00 - Pasty i podobne preparaty do polerowania

nadwozi, inne niż pasty do metali

0
3405 40 00 - Pasty, proszki i inne preparaty do czyszczenia 0
3405 90 - Pozostałe:
3405 90 10 - - Pasty do polerowania metalu 0
3405 90 90 - - Pozostałe 0
3406 3406 00 Świece, stoczki i podobne:
- Świece:
3406 00 11 - Zwykłe, nie perfumowane 0
3406 00 19 - - Pozostałe 0
3406 00 90 - Pozostałe 0
3407 3407 00 00 Pasty modelarskie, także do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", przygotowany w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnych postaciach; inne preparaty do stosowania w dentystyce, produkowane na bazie gipsu (gipsu palonego lub siarczanu wapnia) 0
3504 3504 00 00 Peptony i ich pochodne; inne substancje białkowe i ich pochodne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; proszek skórzany, nawet chromowany 0
3506 3506 Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, nie uwzględnione gdzie indziej; nie wymienione ani nie włączone produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczające masy netto 1 kg:
3506 10 - Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje

lub spoiwa, przygotowane do sprzedaży

detalicznej jako kleje lub spoiwa, nie

przekraczające masy netto 1 kg:

3506 10 10 - - Kleje na bazie celulozy 0
3506 10 90 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
3506 91 00 - - Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw

sztucznych z sztucznymi żywicami

0
3506 99 - Pozostałe:
3506 99 10 - - - Na bazie naturalnych żywic 0
3506 99 90 - - - Pozostałe 0
3507 3507 Enzymy; przygotowane enzymy gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3507 10 00 - Podpuszczka i jej koncentraty 0
3507 90 00 - Pozostałe 0
3701 3701 Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, karton lub tkanina; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, również w kasetach:
3701 10 - Do promieni rentgenowskich:
3701 10 10 - - Do stosowania w medycynie, dentystyce i

weterynarii

0
3701 10 90 - - Pozostałe 0
3701 20 00 - Film do natychmiastowych odbitek 0
3701 30 00 - Inne płyty i filmy, o dowolnym boku

przekraczającym 255 mm

0
- Pozostałe:
3701 91 00 - - Do fotografii kolorowej (wielobarwnej) 0
3701 99 00 - - Pozostałe 0
3702 3702 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:
3702 10 00 - Do promieni rentgenowskich 0
3702 20 00 - Film do natychmiastowych odbitek 0
- Pozostałe filmy bez perforacji, o szerokości nie

przekraczającej 105 mm:

3702 31 - - Do fotografii kolorowej (wielobarwnej):
3702 31 10 - - - O długości nie przekraczającej 30 m 0
3702 31 90 - - - O długości przekraczającej 30 m 0
3702 32 - - Inne, z emulsją z halogenkiem srebra:
- - - O szerokości nie przekraczającej 35 mm:
3702 32 11 - - - - Mikrofilm; film do grafiki artystycznej 0
3702 32 19 - - - - Pozostałe 0
- - - O szerokości przekraczającej 35 mm:
3702 32 31 - - - - Mikrofilm 0
3702 32 51 - - - - Film do grafiki artystycznej 0
- - - - Pozostałe, o długości:
3702 32 91 - - - - - Nie przekraczające 30 m 0
3702 32 99 - - - - - Przekraczające 30 m 0
3702 39 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe filmy, bez perforacji, o szerokości

przekraczającej 105 mm:

3702 41 00 - - O szerokości przekraczającej 610 mm i długości

przekraczającej 200 m do fotografii kolorowej

(wielobarwnej)

0
3702 42 00 - - O szerokości przekraczającej 610 mm i długości

przekraczającej 200 m, inne niż do fotografii

kolorowej (wielobarwnej)

0
3702 43 00 - - O szerokości przekraczającej 610 mm i długości

nie przekraczającej 200 m

0
3702 44 00 - - O szerokości przekraczającej 105 mm, ale nie

przekraczającej 610 mm

0
- Pozostałe filmy do fotografii kolorowej

(wielobarwnej):

3702 51 - - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i

długości nie przekraczającej 14 m:

3702 51 10 - - - O długości nie przekraczającej 5 m 0
3702 51 90 - - - O długości przekraczającej 5 m 0
3702 52 - - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i

długości przekraczającej 14 m:

3702 52 10 - - - O długości nie przekraczającej 30 m 0
3702 52 90 - - - O długości przekraczającej 30 m 0
3702 53 00 - - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie

przekraczającej 35 mm i o długości nie

przekraczającej 30 m, na slajdy

0
3702 54 00 - - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie

przekraczającej 35 mm i długości nie

przekraczającej 30 m, inne niż na slajdy

0
3702 55 00 - - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie

przekraczającej 35 mm i długości

przekraczającej 30 m

0
3702 56 - - O szerokości przekraczającej 35 mm:
3702 56 10 - - - O długości nie przekraczającej 30 m 0
3702 56 90 - - - O długości przekraczającej 30 m 0
- Pozostałe:
3702 91 - - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i

długości nie przekraczającej 14 m:

3702 91 10 - - - Filmy do grafiki artystycznej 0
3702 91 90 - - - Pozostałe 0
3702 92 - - O szerokości nie przekraczającej 16 mm i

długości przekraczającej 14 m:

3702 92 10 - - Filmy do grafiki artystycznej 0
3702 92 90 - - Pozostałe 0
3702 93 - - O szerokości przekraczającej 16 mm i nie

przekraczającej 35 mm i o długości nie

przekraczającej 30 m:

3702 93 10 - - - Mikrofilmy; filmy do grafiki artystycznej 0
3702 93 90 - - - Pozostałe 0
3702 94 - - O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie

przekraczającej 35 mm i o długości

przekraczającej 30 m:

3702 94 10 - - - Mikrofilmy; filmy do grafiki artystycznej 0
3702 94 90 - - - Pozostałe 0
3702 95 00 - - O szerokości przekraczającej 35 mm 0
3703 3703 Papier fotograficzny, karton i tkanina, światłoczułe, nienaświetlone:
3703 10 00 - W rolkach o szerokości przekraczającej 610 mm 0
3703 20 - Pozostałe, do fotografii kolorowej

(wielobarwnej):

3703 20 10 - - Do fotografii otrzymywanych z filmów typu

odwracalnego

0
3703 20 90 - - Pozostałe 0
3703 90 - Pozostałe:
3703 90 10 - - Światłoczułe na bazie soli srebra lub platyny 0
3703 90 90 - - Pozostałe 0
3706 3706 Filmy kinematograficzne, naświetlone i wywołane, z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub bez niej, lub jedynie posiadające ścieżkę dźwiękową:
3706 10 - O szerokości 35 mm lub większej:
3706 10 10 - - Zawierające jedynie ścieżkę dźwiękową 0
- - Pozostałe:
3706 10 91 - - - Negatywy; pośrednie pozytywy 0
3706 10 99 - - - Inne pozytywy 0
3706 90 - Pozostałe:
3706 90 10 - - Zawierające jedynie ścieżkę dźwiękową 0
- - Pozostałe:
3706 90 31 - - - Negatywy; bezpośrednie pozytywy 0
- - - Pozostałe pozytywy:
3706 90 51 - - - - Kroniki filmowe 0
- - - - Pozostałe, o szerokości:
3706 90 91 - - - - - Mniejszej niż 10 mm 0
3706 90 99 - - - - - 10 mm lub większej 0
3801 3801 Sztuczny grafit; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub innych półproduktów:
3801 30 00 - Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na

wykładziny piecowe

0
3801 90 00 - Pozostałe 0
3802 3802 Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne:
3802 10 00 - Węgiel aktywowany 0
3802 90 00 - Pozostałe 0
3806 3806 Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe:
3806 10 - Kalafonia:
3806 10 10 - - Otrzymana ze świeżych żywic oleistych 0
3806 10 90 - - Pozostała 0
3806 20 00 - Sole kalafonii lub kwasów żywicznych 0
3806 30 00 - Żywice estrowe 0
3806 90 00 - Pozostałe 0
3807 3807 00 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozyt drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany oraz preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych i paku roślinnego:
3807 00 10 - Smoła drzewna 0
3807 00 90 - Pozostałe 0
3809 3809 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników, a także inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3809 10 - Na bazie substancji skrobiowych:
3809 10 10 - - Zawierające mniej niż 55% masy tych substancji 0
3809 10 30 - - Zawierające 55% lub więcej masy tych

substancji, ale mniej niż 70%

0
3809 10 50 - - Zawierające 70% lub więcej masy tych

substancji, ale mniej niż 83%

0
3809 10 90 - - Zawierające 83% lub więcej masy tych

substancji

0
- Pozostałe:
3809 91 00 - - W rodzaju stosowanych w przemyśle

włókienniczym

0
3809 92 00 - - W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym 0
3809 99 00 - - Pozostałe 0
3810 3810 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i inne preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty złożone z metalu i innych materiałów przeznaczone do lutowania, lutowania twardego lub spawania; preparaty stosowane jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych:
3810 10 00 - Preparaty do wytrawiania powierzchni metali;

proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego

lub spawania z metalu i innych materiałów

0
3810 90 - Pozostałe:
3810 90 10 - - Preparaty stosowane jako rdzenie lub otuliny

elektrod lub prętów spawalniczych

0
- - Pozostałe:
3810 90 91 - - - Topniki do lutowania, lutowania twardego i

spawania

0
3810 90 99 - - - Inne dodatkowe preparaty do lutowania,

lutowania twardego i spawania

0
3811 3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych (łącznie z benzyną) lub do innych cieczy stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne:
- Środki przeciwstukowe:
3811 11 - - Na bazie związków ołowiu:
3811 11 10 - - - Na bazie czteroetylku ołowiu 0
3811 11 90 - - - Pozostałe 0
3811 19 00 - - Pozostałe 0
- Dodatki do olejów smarowych:
3811 21 00 - - Zawierające oleje otrzymywane z ropy naftowej

lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych

0
3811 29 00 - - Pozostałe 0
3811 90 00 - Pozostałe 0
3812 3812 Gotowe przyśpieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; środki przeciwutleniające oraz inne związki stabilizujące do gumy i tworzyw sztucznych:
3812 10 00 - Przygotowane przyspieszacze wulkanizacji 0
3812 20 00 - Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw

sztucznych

0
3812 30 - Preparaty przeciwutleniające oraz inne związki

stabilizujące dla kauczuku i tworzyw:

3812 30 20 - - Środki przeciwutleniające 0
3812 30 80 - - Pozostałe 0
3815 3815 Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Katalizatory na nośniku:
3815 11 00 - - Ze związkami niklu i z niklem jako

substancjami aktywnymi

0
3815 12 00 - - Ze związkami metali szlachetnych i z metalami

szlachetnymi jako substancjami aktywnymi

0
3815 19 00 - - Pozostałe 0
3815 90 00 - Pozostałe 0
3817 3817 Mieszene alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te w pozycji nr 2707 lub 2902:
3817 10 - Mieszane alkilobenzeny:
3817 10 10 - - Dodecylobenzen 0
3817 10 50 - - Alkilobenzen linearny 0
3817 10 80 - - Pozostałe 0
3817 20 00 - Mieszane alkilonaftaleny 0
3820 3820 00 00 Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe 0
3821 3821 00 00 Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów 0
3822 3822 00 00 Złożone odczynniki lub reagenty laboratoryjne, inne niż te w pozycji nr 3002 lub 3006 0
3823 3823 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3823 10 00 - Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni 0
3823 20 00 - Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w

wodzie oraz ich estry

0
3823 30 00 - Niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub

ze spoiwem metalicznym

0
3823 40 00 - Przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub

betonów

0
3823 50 - Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe:
3823 50 10 - - Masy betonowe 0
3823 50 90 - - Pozostałe 0
3823 60 - Sorbit inny aniżeli ten w pozycji 2905 44:
- - W roztworze wodnym:
3823 60 11 - - - Zawierający 2% lub mniej masy D-mannitu,

obliczonego względem zawartości D-glucitolu

0
3823 60 19 - - - Pozostałe 0
- - Pozostałe:
3823 60 91 - - - Zawierające 2% lub mniej masy D-mannitu,

obliczonego względem zawartości D-glucitolu

0
3823 60 99 - - - Pozostałe 0
3823 90 - Pozostałe:
3823 90 10 - - Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem

sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i

etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe

z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

oraz ich sole

0
3823 90 20 - - Wymieniacze jonowe 0
3823 90 30 - - Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych 0
3823 90 40 - - Pirolignity (wapniowy); surowy winian

wapniowy, surowy cytrynian wapnia

0
3823 90 50 - - Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów 0
3823 90 60 - - Preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy

jako składniki aktywne

0
3823 90 70 - - Złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i

rozcieńczalniki do lakierów i produktów

podobnych

0
- - Pozostałe:
3823 90 81 - - - Środki usuwające kamień kotłowy oraz środki

podobne

0
3823 90 83 - - - Preparaty do powlekania galwanicznego 0
3823 90 85 - - - Ciekłe polichlorodwufenyle, ciekłe

chloroparafiny, mieszaniny glikoli

polietylenowych

0
3823 90 87 - - - Mieszaniny jedno-, dwu- i trójestrów

glicerynowych kwasów tłuszczowych

(emulgatory tłuszczów)

0
3823 90 91 - - - Produkty i preparaty do użytku

farmaceutycznego lub chirurgicznego

0
3823 90 93 - - - Pomocnicze produkty dla odlewnictwa (inne

niż te uwzględnione w podpozycji 3823 10 00)

0
3823 90 95 - - - Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne

podobne stosowane w budownictwie

0
- - - Mieszaniny zawierające perchlorowcopochodne

węglowodorów alifatycznych zawierające dwa

lub więcej różnych chlorowców:

3823 90 96 - - - - Zawierające perchlorowcopochodne

węglowodorów alifatycznych, tylko z

fluorem i chlorem

0
3823 90 97 - - - - Pozostałe 0
3823 90 98 - - - Pozostałe 0
3911 3911 Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i inne produkty wymienione w uwadze 3 do tego działu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
3911 10 00 - Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub

kumaronowo-indenowe i politerpeny

0
3911 90 - Inne:
3911 90 10 - - Produkty polimeryzacji kondensacyjnej lub z

przegrupowaniem, nawet zmodyfikowane

chemicznie

0
3911 90 90 - - Pozostałe 0
3912 3912 Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
- Octany celulozy:
3912 11 00 - - Nieuplastycznione 0
3912 12 00 - - Uplastycznione 0
3912 20 - Azotany celulozy (łącznie z kolodiami):
- - Nieuplastycznione:
3912 20 11 - - - Kolodia i celloidyn 0
3912 20 19 - - - Pozostałe 0
3912 20 90 - - Uplastycznione 0
- Etery celulozy:
3912 31 00 - - Karboksymetyloceluloza i jej sole 0
3912 39 - - Pozostałe:
3912 39 10 - - - Etyloceluloza 0
3912 39 90 - - - Pozostałe 0
3912 90 - Inne:
3912 90 10 - - Estry celulozy 0
3912 90 90 - - Pozostałe 0
3913 3913 Polimery naturalne (np. kwas alginowy) i zmodyfikowane polimery naturalne utwardzone (np. utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
3913 10 00 - Kwas alginowy, jego sole i estry 0
3913 90 - Inne:
3913 90 10 - - Pochodne chemiczne kauczuku naturalnego 0
3913 90 90 - - Pozostałe 0
3916 3916 Włókna pojedyncze, których jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, obrobione powierzchniowo, ale nie obrobione inaczej, z tworzywa sztucznego:
3916 10 00 - Z polimerów etylenu 0
3916 20 00 - Z polimerów chlorku winylu 0
3916 90 - Z innych tworzyw sztucznych:
- - Produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z

przegrupowaniem, nawet zmodyfikowanych

chemicznie:

3916 90 11 - - - Z poliestrów 0
3916 90 13 - - - Z poliamidów 0
3916 90 15 - - - Z żywic epoksydowych 0
3916 90 19 - - - Pozostałe 0
- - Produktów polimeryzacji addycyjnej:
3916 90 51 - - - Z polimerów propylenu 0
3916 90 59 - - - Pozostałe 0
3916 90 90 - - Pozostałe 0
3924 3924 Naczynia stołowe, kuchenne, inne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe z tworzyw sztucznych:
3924 10 00 - Naczynia stołowe i kuchenne (1) 0
3924 90 - Inne:
- - Z celulozy regenerowanej:
3924 90 11 - - - Gąbki 0
3924 90 19 - - - Pozostałe 0
3924 90 90 - - Pozostałe 0
4001 4001 Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub pasach:
4001 10 00 - Naturalny lateks kauczukowy, wstępnie

wulkanizowany lub nie

0
- Kauczuk naturalny w innych formach:
4001 21 00 - - Kauczuk wędzony 0
4001 22 00 - - Technicznie określony kauczuk naturalny (TSNR) 0
4001 29 - - Inny:
4001 29 10 - - - Krepa 0
4001 29 90 - - - Pozostałe 0
4001 30 00 - Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne

żywice naturalne

0
4002 4002 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub pasach; mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji nr 4001 z jakimkolwiek produktem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub pasach:
- Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR);

karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy

(XSBR):

4002 11 00 - - Lateks 0
4002 19 00 - - Pozostałe 0
4002 20 00 - Kauczuk butadienowy (BR) 0
- Kauczuk izoprenowo-izobutenowy (IIR); halo-

izoprenowo-izobutenowy (CIIR lub BIIR):

4002 31 00 - - Kauczuk izoprenowo-izobutenowy (butylowy)

(IIR)

0
4002 39 00 - - Pozostałe 0
- Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR):
4002 41 00 - - Lateks 0
4002 49 00 - - Pozostały 0
- Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR):
4002 51 00 - - Lateks 0
4002 59 00 - - Pozostały 0
4002 60 00 - Kauczuk izoprenowy (IR) 0
4002 70 00 - Etylenowo-propylenowy niesprzężony kauczuk

(EPDM)

0
4002 80 00 - Mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji

4001 z jakimkolwiek produktem tej pozycji

0
- Pozostałe:
4002 91 00 - - Lateks 0
4002 99 - - Pozostałe:
4002 99 10 - - - Produkty modyfikowane przez wprowadzenie

tworzyw sztucznych

0
4002 99 90 - - - Pozostałe 0
4003 4003 00 00 Kauczuk regenerowany w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub pasach 0
4101 4101 Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), odwłosione lub nie, również dwojone:
4101 10 - Całe skóry i skórki bydlęce o masie jednej skóry

nie przekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym,

10 kg, jeśli suchosolone, lub 14 kg, jeśli

świeże mokrosolone lub inaczej zakonserwowane:

4101 10 10 - Świeże lub mokrosolone 0
4101 10 90 - - Pozostałe 0
- Inne skóry i skórki bydlęce świeże lub

mokrosolone:

4101 21 00 - - Całe 0
4101 22 00 - - Krupony i półkrupony 0
4101 29 00 - - Pozostałe 0
4101 30 - Inne skóry i skórki bydlęce inaczej

zakonserwowane:

4101 30 10 - - Suszone lub suchosolone 0
4101 30 90 - - Pozostałe 0
4101 40 00 - Skóry i skórki końskie lub innych zwierząt

jednokopytnych

0
4102 4102 Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1 (c) do niniejszego działu:
4102 10 - Z wełną:
4102 10 10 - - Jagnięce 0
4102 10 90 - - Pozostałe 0
- Bez wełny:
4102 21 00 - - Piklowane 0
4102 29 00 - - Pozostałe 0
4103 4103 Inne surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 (b) lub 1 (c) do niniejszego działu:
4103 10 - Kozie i koźlęce:
4103 10 10 - - Świeże, solone lub suszone 0
4103 10 90 - - Pozostałe 0
4103 20 00 - Z gadów 0
4103 90 00 - Pozostałe 0
4104 4104 Skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych wyprawione, bez włosa, inne niż skóry objęte pozycjami nr 4108 lub 4109:
4104 10 - Całe skóry bydlęce wyprawione o powierzchni

jednej sztuki nie przekraczającej 2,6 m2 (28

stóp kwadratowych):

4104 10 10 - - Z cieląt wschodnioindyjskich całe z łbem i

łapami lub bez, każde o wadze netto nie

przekraczającej 4,5 kg, nie preparowane

inaczej niż garbowane garbnikami roślinnymi,

poddane pewnym obróbkom lub nie, ale

niewątpliwie nie nadające się do

bezpośredniego użycia w produkcji artykułów ze

skóry

0
4014 10 30 - - Inne skóry wyprawione, ale nie preparowane

inaczej niż garbowane chromowo w stanie mokrym

(wet blue)

0
- - Pozostałe:
4104 10 91 - - - Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane 0
- - - Inaczej preparowane:
4104 10 95 - - - - Skóry chromowe 0
4104 10 99 - - - - Pozostałe 0
- Inne wyprawione skóry bydlęce i zwierząt

jednokopytnych, garbowane lub dogarbowane, dalej

nie preparowane inaczej, dwojone lub nie:

4104 21 00 - - Skóry wyprawione bydlęce, wstępnie garbowane

garbnikami roślinnymi

0
4104 22 - - Skóry wyprawione bydlęce, wstępnie garbowane w

inny sposób:

4104 22 10 - - - Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane

chromowo, w stanie mokrym (wet blue)

0
4104 22 90 - - - Pozostałe 0
4104 29 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe wyprawione skóry bydlęce i zwierząt

jednokopytnych, pergaminowane lub preparowane po

garbowaniu:

4104 31 - - Z pełnym licem i dwoiny licowe:
- - - Wyprawione skóry bydlęce:
- - - - Z pełnym licem:
4104 31 11 - - - - - Skóry podeszwowe 0
4104 31 19 - - - - - Pozostałe 0
4104 31 30 - - - - Dwoiny licowe 0
4104 31 90 - - - Wyprawione skóry zwierząt jednokopytnych 0
4104 39 - - Pozostałe:
4104 39 10 - - - Skóry bydlęce 0
4104 39 90 - - - Skóry zwierząt jednokopytnych 0
4105 4105 Wyprawione skóry owcze i jagnięce, bez wełny, inne niż objęte pozycjami nr 4108 lub 4109:
- Garbowane lub dogarbowane, nie preparowane

inaczej, także dwojone:

4105 11 - - Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi:
4015 11 10 - - - Z owiec indyjskich włosowych, poddane lub

nie pewnym obróbkom, jednakże nie nadające

się do bezpośredniego użycia do produkcji

artykułów ze skóry

0
- - - Pozostałe:
4105 11 91 - - - - Nie dwojone 0
4105 11 99 - - - - Dwojone 0
4105 12 - - Wstępnie garbowane w inny sposób:
4105 12 10 - - - Nie dwojone 0
4105 12 90 - - - Dwojone 0
4105 19 - - Pozostałe:
4105 19 10 - - - Nie dwojone 0
4105 19 90 - - - Dwojone 0
4105 20 00 - Pergaminowane lub preparowane po garbowaniu 0
4106 4106 Wyprawione skóry kozie i koźlęce, bez włosa, inne niż skóry objęte pozycjami nr 4108 lub 4109:
- Garbowane lub dogarbowane, lecz inaczej nie

preparowane, dwojone lub nie:

4106 11 - - Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi:
4106 11 10 - - - Z indyjskich kóz i koźląt poddane lub nie

pewnym obróbkom, jednakże nie nadające się

do bezpośredniego użycia do produkcji

artykułów ze skóry

0
4106 11 90 - - - Pozostałe 0
4106 12 00 - - Wstępnie garbowane w inny sposób 0
4106 19 00 - - Pozostałe 0
4106 20 00 - Pergaminowane lub preparowane po garbowaniu 0
4401 4401 Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek, szczap lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów i kawałków; trociny, odpady i ścinki drewniane, polana, również aglomerowane w brykiety, lub w podobne formy:
4401 10 00 - Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków,

gałęzi, wiązek itp.

0
- Drewno w postaci zrębków i zrzynów:
4401 21 00 - - Iglaste 0
4401 22 00 - - Liściaste 0
4401 30 - Trociny, odpady i ścinki drewniane, również

aglomerowane w polana, brykiety, tabletki lub w

podobne formy:

4401 30 10 - - Trociny 0
4401 30 90 - - Pozostałe 0
4402 4402 00 00 Węgiel drzewny (również węgiel z łupin lub orzechów), także aglomerowany 0
4403 4403 Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione:
4403 10 - Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub

innymi środkami konserwującymi:

4403 10 10 - - Pale drewna iglastego, impregnowane w dowolnym

stopniu przez wstrzykiwanie lub w inny sposób,

nie krótsze niż 6 m, ale nie dłuższe niż 18 m

o obwodzie grubszego końca od 45 do 90 cm

0
- - Pozostałe:
4403 10 91 - - - Drewno drzew iglastych 0
4403 10 99 - - - Pozostałe 0
4403 20 00 - Pozostałe iglaste 0
- Pozostałe z następujących drzew tropikalnych:
4403 31 00 - - Meranti ciemnoczerwone, meranti jasnoczerwone

i meranti bakau

0
4403 32 00 - - Lauan biały, biała meranti, biała seraya,

żółte meranti i alan

0
4403 33 00 - - Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,

jelutong i kempas

0
4403 34 - - Okoume', obeche, sapelli, sipo, acajou

d'Afrique, makore' i iroko:

4403 34 10 - - - Okoume' 0
4403 34 30 - - - Obeche 0
4403 34 50 - - - Sipo 0
4403 34 70 - - - Makore' 0
4403 34 90 - - - Pozostałe 0
4403 35 - - Tiama, mansonia, ilomba, dibe'tou, limba i

azobe':

4403 35 10 - - - Limba 0
4403 35 90 - - - Pozostałe 0
- Inne:
4403 91 00 - - Dębowe (Quercus spp.) 0
4403 92 00 - - Bukowe (Fagus spp.) 0
4403 99 - - Pozostałe:
4403 99 10 - - - Topolowe 0
4403 99 90 - - - Pozostałe 0
4407 4407 Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm:
4407 10 - Iglaste:
4407 10 10 - - Łączone na zakładkę kołeczkami, również

strugane albo szlifowane

0
- - Pozostałe:
4407 10 30 - - - Strugane 0
4407 10 50 - - - Szlifowane 0
- - - Pozostałe:
4407 10 71 - - - - Małe deseczki do produkcji ołówków 0
4407 10 79 - - - - Drewno o długości 125 cm lub mniejszej i o

grubości mniejszej niż 12,5 mm

0
- - - - Pozostałe:
4407 10 91 - - - - - Świerkowe gatunki "Picea abies Karst"

lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)

0
4407 10 93 - - - - - Sosnowe z gatunku "Pinus sylvestris L." 0
4407 10 99 - - - - - Pozostałe 0
4410 4410 Płyty wiórowe lub podobne płyty drewnopodobne, również aglomerowane żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi:
4410 10 - Drewniane:
4410 10 10 - - Nie obrobione lub tylko szlifowane 0
4410 10 30 - - Ciśnieniowo wykończone dekoracyjnymi

laminatami

0
4410 10 50 - - Wykończone papierem impregnowanym żywicą

melaminową

0
4410 10 90 - - Pozostałe 0
4410 90 - Z innych materiałów drzewnych:
4410 90 10 - - Płyty paździerzowe 0
4410 90 90 - - Pozostałe 0
4411 4411 Płyty pilśniowe drewnopochodne, również związane za pomocą żywic lub innych substancji organicznych:
- Płyty pilśniowe o gęstości powyżej 0,8 g/cm3:
4411 11 00 - - Nie obrobione mechanicznie ani nie pokryte

powierzchniowo

0
4411 19 00 - - Pozostałe 0
- Płyty pilśniowe o gęstości powyżej 0,5 g/cm3,

ale nie powyżej 0,8 g/cm3:

4411 21 00 - - Nie obrobione mechanicznie ani nie pokryte

powierzchniowo

0
4411 29 00 - - Pozostałe 0
- Płyty pilśniowe o gęstości powyżej 0,35 g/cm3,

ale nie powyżej 0,5 g/cm3:

4411 31 00 - - Nie obrobione mechanicznie ani nie pokryte

powierzchniowo

0
4411 39 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
4411 91 00 - - Nie obrobione mechanicznie ani nie pokryte

powierzchniowo

0
4411 99 00 - - Pozostałe 0
4412 4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:
- Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy

drewna, przy czym żadna warstwa nie przekracza

grubości 6 mm:

4412 11 00 - - Z co najmniej jedną zewnętrzną warstwą z

następujących drzew tropikalnych: meranti

ciemnoczerowne, meranti jasnoczerwone, lauan

biały, sipo, limba, okoume'u, obeche, acajou

d'Afrique, sapelii, baboe'n, mahogany

(Swietenia spp.), palissandre du Bre'sil lub

bois de rose femelle

0
4412 12 00 - - Inna z co najmniej jedną warstwą zewnętrzną z

drewna innego niż iglaste

0
4412 19 00 - - Pozostałe 0
- Inne z co najmniej jedną warstwą zewnętrzną z

drewna innego niż iglaste:

4412 21 00 - - Zawierające co najmniej jedną warstwę z płyty

wiórowej

0
4412 29 - - Pozostałe:
4412 29 10 - - - Płyty stolarskie, warstwowe lub podłogowe 0
4412 29 90 - - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
4412 91 00 - - Zawierające co najmniej jedną warstwę z płyty

wiórowej

0
4412 99 - - Pozostałe:
4412 99 10 - - - Płyty stolarskie, warstwowe lub podłogowe 0
4412 99 90 - - - Pozostałe 0
4420 4420 Intarsje i mozaiki drewniane; drewniane kasety i szkatułki na biżuterię, sztućce i podobne artykuły z drewna; statuetki i inne ozdoby drewniane; drewniane artykuły meblarskie nie objęte działem 94:
4420 10 - Statuetki i inne ozdoby drewniane:
4420 10 11 - - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w

dodatkowej uwadze 2 do tego działu

0
4420 10 19 - - Z pozostałego drewna 0
4420 90 - Pozostałe:
- - Intarsje i mozaiki drewniane:
4420 90 11 - - - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w

dodatkowej uwadze 2 do tego działu

0
4420 90 19 - - - Z pozostałego drewna 0
- - Pozostałe:
4420 90 91 - - - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w

dodatkowej uwadze 2 do tego działu

0
4420 90 99 - - - Pozostałe 0
4421 4421 Inne artykuły drewniane:
4421 10 00 - Wieszaki na ubrania 0
4421 90 - Pozostałe:
4421 90 10 - - Szpule, szpulki do nici, rolki i tym podobne z

toczonego drewna

0
4421 90 30 - - Rolety wyposażone w sprężyny lub nie 0
4421 90 50 - - Szyny chirurgiczne, drewniane wieszaki i

prawidła do obuwia

0
- - Pozostałe:
4421 90 91 - - - Z płyt spilśnionych 0
4421 90 99 - - - Pozostałe 0
4501 4501 Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony:
4501 10 00 - Korek naturalny surowy 0
4501 90 00 - Pozostałe 0
4502 4502 Korek naturalny, odkorowany lub zgrubnie wyrównany albo w postaci prostokątnych (lub kwadratowych) bloków, płyt, arkuszy lub taśm łącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczek) 0
4503 4503 Wyroby z korka naturalnego:
4503 10 00 - Korki i zatyczki 0
4503 90 00 - Pozostałe 0
4504 4504 Korek prasowany nawet z dodatkiem spoiwa oraz wyroby z takiego korka:
4504 10 00 - Bloki, płyty, arkusze i pasy; płytki o dowolnym

kształcie; lite cylindry łącznie z krążkami

0
4504 90 - Pozostałe:
4504 90 10 - - Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia do

stosowania w lotnictwie cywilnym

0
4504 90 90 - - Pozostałe 0
4601 4601 Plecionki i podobne wyroby wykonane z materiałów do wyplatania bez względu na to, czy są połączone w paski; materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone razem w równoległych pasmach lub tkane w postaci arkuszy, również w postaci gotowych wyrobów (np. mat, materiałów na maty, osłon):
4601 10 - Plecionki i podobne wyroby z materiału do

wyplatania, również połączone w pasma:

4601 10 10 - - Z nie przędzionych materiałów roślinnych 0
4601 10 90 - - Pozostałe 0
4601 20 - Maty, materiały na maty i osłony z materiałów

roślinnych:

4601 20 10 - - Z plecionek lub podobnych wyrobów wymienionych

w poz. 4601 10

0
4601 20 90 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
4601 91 - - Z materiałów roślinnych:
4601 91 10 - - - Z plecionek lub podobnych wyrobów

wymienionych w poz. 4601 10

0
4601 91 90 - - - Pozostałe 0
4601 99 - - Pozostałe:
4601 99 10 - - - Z plecionek lub podobnych wyrobów

wymienionych w poz. 4601 10

0
4601 99 90 - - - Pozostałe 0
4701 4701 Mechaniczny ścier drzewny:
4701 00 10 - Termomechaniczny ścier drzewny 0
4701 00 90 - Pozostałe 0
4702 4702 00 00 Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej 0
4703 4703 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, z wyjątkiem masy celulozowej drzewnej do przeróbki chemicznej:
- Nie bielona:
4703 11 00 - - Z drzew iglastych 0
4703 19 00 - - Z drzew liściastych 0
- Półbielona lub bielona:
4703 21 00 - - Z drzew iglastych 0
4703 29 00 - - Z drzew liściastych 0
4704 4704 Masa celulozowa siarczynowa, z wyjątkiem masy celulozowej drzewnej do przeróbki chemicznej:
- Nie bielona:
4704 11 00 - - Z drzew iglastych 0
4704 19 00 - - Z drzew liściastych 0
- Półbielona lub bielona:
4704 21 00 - - Z drzew iglastych 0
4704 29 00 - - Z drzew liściastych 0
4705 4705 00 00 Ścier drzewny częściowo przetworzony 0
4706 4706 Masy z innego włóknistego materiału celulozowego:
4706 10 00 - Masa z lintersu bawełnianego 0
- Pozostałe:
4706 91 00 - - Mechaniczna 0
4706 92 - - Chemiczna:
4706 92 10 - - - Nie bielona 0
4706 92 90 - - - Półbielona lub bielona 0
4706 93 00 - - Częściowo przetworzona chemicznie 0
4707 4707 Makulatura i odpady papieru i tektury:
4707 10 00 - Nie bielonego papieru pakowego i tektury lub

falistego papieru i tektury

0
4707 20 00 - Z innego papieru i tektury wykonanej z bielonej

chemicznie masy celulozowej, niebarwionej w

masie

0
4707 30 - Z papieru i tektury wykonanej głównie z masy

chemicznej drzewnej (np. gazety, czasopisma i

podobne materiały drukarskie):

4707 30 10 - - Stare i nie sprzedane gazety i czasopisma,

książki telefoniczne, broszury i reklamy

0
4707 30 90 - - Pozostałe 0
4707 90 - Pozostałe, łącznie z nie sortowanymi odpadami:
4707 90 10 - - Nie sortowane 0
4707 90 90 - - Sortowane 0
4818 4818 Papier toaletowy, chustki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne, tampony, prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, odzież i dodatki do odzieży z celulozy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych:
4818 20 - Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub

kosmetyczne i ręczniki:

4818 20 10 - - Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub

kosmetyczne

0
- - Ręczniki:
4818 20 91 - - - W zwojach 0
4818 20 99 - - - Pozostałe 0
4818 40 - Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla

niemowląt i podobne wyroby sanitarne:

- - Podpaski higieniczne, tampony i podobne

wyroby:

4818 40 11 - - - Podpaski higieniczne 0
4818 40 13 - - - Tampony 0
4818 40 19 - - - Pozostałe 0
- - Pieluszki dla niemowląt i podobne wyroby

sanitarne:

4818 40 91 - - - Nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej 0
4818 40 99 - - - Pozostałe 0
4820 4820 Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i zeszyty, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, terminarze, pamiętniki i podobne wyroby, bloki brudnopisowe, bibuły, skoroszyty (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, formularze urzędowe, przekładane komplety z kalką do pisania i inne materiały piśmienne z papieru i tektury; albumy na próbki lub do kolekcji i okładki książek, z papieru lub tektury:
4820 10 - Rejestry, księgi rachunkowe, notatniki, księgi

zamówień, kwitariusze, bloki listowe,

terminarze, dzienniki i podobne wyroby:

4820 10 10 - - Rejestry, księgi rachunkowe, księgi zamówień i

kwitariusze

0
4820 10 30 - - Notesy i zeszyty, bloki listowe, terminarze 0
4820 10 50 - - Pamiętniki 0
4820 10 90 - - Pozostałe 0
4903 4903 00 00 Książki obrazkowe dla dzieci i książki do rysowania lub kolorowania 0
4910 4910 00 00 Kalendarze drukowane różnych rodzajów, również bloki kalendarzowe 0
4911 4911 Inne wyroby drukowane, łącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami:
- Pozostałe:
4911 91 - - Obrazki, rysunki i fotografie:
4911 91 10 - - - Arkusze (z wyłączeniem materiałów

reklamowych) nie składane, z ilustracjami

lub obrazkami, a bez tekstów i napisów, z

przeznaczeniem do wydań książek lub

czasopism publikowanych w różnych krajach w

jednym lub w wielu językach

0
4911 91 80 - - - Pozostałe 0
5001 5001 00 00 Kokony jedwabników nadające się do motania 0
5002 5002 00 00 Jedwab surowy (nie skręcany) 0
5101 5101 Wełna, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej:
- Wełna potna, łącznie z wełną praną w drugiej

strzyży:

5101 11 00 - - Wełna strzyżona 0
5101 19 00 - - Pozostała 0
- Wełna odtłuszczona, nie karbonizowana:
5101 21 00 - - Wełna strzyżona 0
5101 29 00 - - Pozostała 0
5101 30 00 - Karbonizowana 0
5102 5102 Cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej:
5102 10 - Cienka sierść zwierzęca:
5102 10 10 - - Królika angorskiego 0
5102 10 30 - - Alpaki, lamy, wigonia 0
5102 10 50 - - Wielbłąda, jaka, kóz angorskich, tybetańskich,

kaszmirskich lub podobnych

0
5102 10 90 - - Królika (z wyjątkiem angorskiego), zająca,

bobra, nutrii oraz piżmowca

0
5102 20 00 - Gruba sierść zwierzęca 0
5103 5103 Odpady z wełny i grubej albo cienkiej sierści zwierzęcej, łącznie z odpadami przędzy, z wyłączeniem odpadów rozwłóknionych:
5103 10 - Wyczesy z wełny i cienkiej sierści zwierzęcej:
5103 10 10 - - Nie karbonizowane 0
5103 10 90 - - Karbonizowane 0
5103 20 - Inne odpady wełny i cienkiej sierści zwierzęcej:
5103 20 10 - - Odpady przędzy 0
- - Pozostałe:
5103 20 91 - - - Nie karbonizowane 0
5103 20 99 - - - Karbonizowane 0
5103 30 00 - Odpady grubej sierści zwierzęcej 0
5104 5104 00 00 Odpady rozwłóknione wełny i cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej 0
5105 5105 Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, zgrzeblona i czesana (łącznie z czesanką wełnianą ciętą):
5105 10 00 - Wełna zgrzeblona 0
- Czesanka wełniana i inne wełny czesane:
5105 21 00 - - Czesana wełna cięta 0
5105 29 00 - - Pozostała 0
5105 30 - Cienka sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana:
5105 30 10 - - Zgrzeblona 0
5105 30 90 - - Czesana 0
5105 40 00 - Gruba sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana 0
5201 5201 00 Bawełna, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej:
5201 00 10 - Higroskopijniona lub bielona 0
5201 00 90 - Pozostała 0
5202 5202 Odpady bawełniane łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną:
5202 10 00 - Odpady przędzy bawełnianej (łącznie z odpadami

nitkowymi)

0
- Pozostałe:
5202 91 00 - - Szarpanka rozwłókniona 0
5202 99 00 - - Pozostałe 0
5203 5203 00 00 Bawełna zgrzeblona lub czesana 0
5301 5301 Len surowy lub obrabiany, ale nie przędziony; pakuły lniane i odpady lnu (łącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną):
5301 30 - Pakuły i odpady lnu:
5301 30 10 - - Pakuły 0
5301 30 90 - - Odpady lnu 0
5302 5302 Konopie prawdziwe (Cannabis sativa I.), surowe lub przerobione, ale nie przędzione; odpady i pakuły konopi prawdziwych (łącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną):
5302 10 00 - Konopie prawdziwe, surowe lub roszone 0
5302 90 00 - Pozostałe 0
5303 5303 Juta i inne łykowe włókna przędne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii), surowe lub przerobione, lecz nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną):
5303 10 00 - Juta i inne łykowe włókna przędne, surowe lub

roszone

0
5303 90 00 - Pozostałe 0
5304 5304 Sizal i inne włókna przędne z rodzaju "Agave", surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną):
5304 10 00 - Sizal i inne włókna z rodzaju "Agave", surowe 0
5304 90 00 - Pozostałe 0
5305 5305 Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub "Musa textilis Nee"), ramia i roślinne włókna przędne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):
- Włókno kokosowe:
5305 11 00 - - Surowe 0
5305 19 00 - - Pozostałe 0
- Włókno z konopi manilskich:
5305 21 00 - - Surowe 0
5305 29 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
5305 91 00 - - Surowe 0
5305 99 00 - - Pozostałe 0
5402 5402 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pojedynczym o masie jednostkowej do 67 decyteksów:
5402 10 - Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z

nylonu lub innych poliamidów:

5402 10 10 - - Z poliamidów aromatycznych 0
5402 10 90 - - Pozostała 0
5402 20 00 - Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z

poliestrów

0
5503 5503 Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane, ani nie przerobione w inny sposób do przędzenia:
5503 40 00 - Z polipropylenu 0
5503 90 - Pozostałe:
5503 90 10 - - Chlorowłókna 0
5503 90 90 - - Pozostałe 0
5504 5504 Przetworzone włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane, ani w inny sposób nie przerobione do przędzenia:
5504 10 00 - Z wiskozy 0
5504 90 00 - Pozostałe 0
5505 5505 Odpady (łącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną) włókien chemicznych:
5505 10 - Z włókien syntetycznych:
5505 10 10 - - Z nylonu lub innych poliamidów 0
5505 10 30 - - Z poliestrów 0
5505 10 50 - - Akrylowe lub modakrylowe 0
5505 10 70 - - Z polipropylenu 0
5505 10 90 - - Pozostałe 0
5505 20 00 - Z włókien przetworzonych 0
5506 5506 Syntetyczne włókna cięte, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerobione od przędzenia:
5506 10 00 - Z nylonu lub innych poliamidów 0
5506 20 00 - Z poliestrów 0
5506 30 00 - Akrylowe lub modakrylowe 0
5506 90 - Pozostałe:
5506 90 10 - - Chlorowłókna 0
- - Pozostałe:
5506 90 91 - - - Z polipropylenu 0
5506 90 99 - - - Pozostałe 0
5601 5601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nie przekraczającej 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki włókien:
5601 10 - Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla

niemowląt oraz podobne artykuły sanitarne z

waty:

5601 10 10 - - Z włókien chemicznych 0
5601 10 90 - - Z innych materiałów włókienniczych 0
- Wata; inne wyroby z waty:
5601 21 - - Z bawełnianej:
5601 21 10 - - - Higroskopijnej 0
5601 21 90 - - - Pozostałej 0
5601 22 - - Z włókien chemicznych:
5601 22 10 - - - Zwoje o średnicy nie większej niż 8 mm 0
- - - Pozostałe:
5601 22 91 - - - - Z włókien syntetycznych 0
5601 22 99 - - - - Z włókien przetworzonych 0
5601 29 00 - - Pozostałe 0
5601 30 00 - Kosmyki włókiennicze i proszek oraz rozdrobnione

resztki włókien

0
5602 5602 Filc, impregnowany, powlekany, pokryty lub laminowany, lub nie poddany tego rodzaju obróbce:
5602 10 - Filc igłowany i wyroby płaskie, których spójność

zwiększono przez zszycie:

- - Nie impregnowane, nie powlekane, nie pokryte

ani nie laminowane:

- - - Filc igłowany:
5602 10 11 - - - - Z juty lub innych łykowych włókien

przędnych z poz. nr 5303

0
5602 10 19 - - - - Z innych materiałów włókienniczych 0
- - - Wyroby płaskie, których spójność zwiększono

przez zszycie:

5602 10 31 - - - - Z wełny lub czystej sierści zwierzęcej 0
5602 10 35 - - - - Z grubej sierści zwierzęcej 0
5602 10 39 - - - - Z innych materiałów włókienniczych 0
5602 10 90 - - Impregnowany, powlekany, pokryty lub

laminowany

0
- Inne rodzaje filcu, nie impregnowanego, nie

powlekanego, nie pokrywanego ani nie

laminowanego:

5602 21 00 - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 0
6001 6001 Wyroby z włosem, łącznie z wyrobami "o długim włosie" lub wyrobami nie strzyżonymi, dziane lub szydełkowane:
6001 10 00 - Wyroby "o długim włosie" 0
- Wyroby pętelkowe:
6001 21 00 - - Z bawełny 0
6001 22 00 - - Z włókien chemicznych 0
6001 29 - - Z innych materiałów włókienniczych:
6001 29 10 - - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 0
6001 29 90 - - - Pozostałe 0
- Inne:
6001 91 - - Z bawełny:
6001 91 10 - - - Nie bielone lub bielone 0
6001 91 30 - - - Barwione 0
6001 91 50 - - - Z przędzy o różnych barwach 0
6001 91 90 - - - Drukowane 0
6001 92 - - Z włókien chemicznych:
6001 92 10 - - - Nie bielone lub bielone 0
6001 92 30 - - - Barwione 0
6001 92 50 - - - Z przędzy o różnych barwach 0
6001 92 90 - - - Drukowane 0
6001 99 - - Z innych materiałów włókienniczych:
6001 99 10 - - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 0
6001 99 90 - - - Pozostałe 0
6002 6002 Inne wyroby dziane lub szydełkowane:
6002 10 - O szerokości nie przekraczającej 30 cm,

zawierające 5% lub więcej masy przędzy

elastomerowej lub nitki gumowej:

6002 10 10 - - Zawierające 5% lub więcej masy przędzy

elastomerowej, lecz nie zawierające nitki

gumowej

0
6002 10 90 - - Pozostałe 0
6002 20 - Pozostałe o szerokości nie przekraczajacej 30

cm:

6002 20 10 - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 0
- - Z włókien syntetycznych:
6002 20 31 - - - Koronka Raschel 0
6002 20 39 - - - Pozostałe 0
6002 20 50 - - Z włókien przetworzonych 0
6002 20 70 - - Z bawełny 0
6002 20 90 - - Pozostałe 0
6002 30 - O szerokości przekraczającej 30 cm, zawierające

5% lub więcej masy przędzy elastomerowej lub

nitki gumowej:

6002 30 10 - - Zawierające 5% lub więcej masy przędzy

elastomerowej, lecz nie zawierające nitki

gumowej

0
6002 30 90 - - Pozostałe 0
- Pozostałe wyroby z dzianin osnowowych (łącznie z

produkowanymi na maszynach dziewiarskich do

galonów):

6002 41 00 - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 0
6002 42 - - Z bawełny:
6002 42 10 - - - Nie bielone lub bielone 0
6002 42 30 - - - Barwione 0
6002 42 50 - - - Z przędz o różnych barwach 0
6002 42 90 - - - Drukowane 0
6002 43 - - Z włókien chemicznych:
- - - Z włókien syntetycznych:
6002 43 11 - - - - Na firanki, łącznie z wyrobami siatkowymi

na firanki

0
6002 43 19 - - - - Koronka Raschel 0
- - - - Pozostałe:
6002 43 31 - - - - - Nie bielone lub bielone 0
6002 43 33 - - - - - Barwione 0
6002 43 35 - - - - - Z przędz o różnych barwach 0
6002 43 39 - - - - - Drukowane 0
- - - Z włókien przetworzonych:
6002 43 50 - - - - Na firanki, łącznie z wyrobami siatkowymi

na firanki

0
- - - - Pozostałe:
6002 43 91 - - - - - Nie bielone lub bielone 0
6002 43 93 - - - - - Barwione 0
6002 43 95 - - - - - Z przędz o różnych barwach 0
6002 43 99 - - - - - Drukowane 0
6002 49 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
6002 91 00 - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 0
6002 92 - - Z bawełny:
6002 92 10 - - - Nie bielone lub bielone 0
6002 92 30 - - - Barwione 0
6002 92 50 - - - Z przędz o różnych barwach 0
6002 92 90 - - - Drukowane 0
6002 93 - - Z włókien chemicznych:
- - - Z włókien syntetycznych:
6002 93 10 - - - - Na firanki, łącznie z wyrobami siatkowymi

na firanki

0
- - - - Pozostałe:
6002 93 31 - - - - - Nie bielone lub bielone 0
6002 93 33 - - - - - Barwione 0
6002 93 35 - - - - - Z przędz o różnych barwach 0
6002 93 39 - - - - - Drukowane 0
- - - Z włókien przetworzonych:
6002 93 91 - - - - Na firanki, łącznie z wyrobami siatkowymi

na firanki

0
6002 93 99 - - - - Pozostałe 0
6002 99 00 - - Pozostałe 0
6212 6212 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, również dziane lub szydełkowane:
6212 10 00 - Biustonosze 0
6212 20 00 - Pasy i majtki spełniające rolę pasa 0
6212 30 00 - Gorsety 0
6212 90 00 - Pozostałe 0
6601 6601 Parasole i parasole przeciwsłoneczne (wyłączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne):
6601 10 00 - Parasole ogrodowe i podobne 0
- Pozostałe:
6601 91 00 - - Z trzonem teleskopowym 0
6601 99 - - Pozostałe:
6601 99 10 - - - Z pokryciem z materiału włókienniczego 0
6601 99 90 - - - Pozostałe 0
6602 6602 00 00 Laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i tym podobne 0
6603 6603 Części, ozdoby i dodatki do artykułów objętych pozycją nr 6601 i 6602:
6603 10 00 - Uchwyty i gałki 0
6603 20 00 - Szkielety parasoli, włączając szkielety

zamocowane na trzonach (drzewcach)

0
6603 90 00 - Pozostałe 0
6701 6701 00 00 Skóry ptasie i inne części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i wyroby z puchu (poza wyrobami objętymi pozycją nr 0505 oraz obrobionymi dutkami i stosinami) 0
6702 6702 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części; wyroby ze sztucznych kwiatów, liści i owoców:
6702 10 00 - Z tworzyw sztucznych 0
6702 90 00 - Z innych materiałów 0
6703 6703 00 00 Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do wyrobu peruk i tym podobnych 0
6704 6704 Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, warkocze itp., z włosów ludzkich lub zwierzęcych lub materiałów włókienniczych; wyroby z włosów ludzkich gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Z syntetycznych materiałów włókienniczych:
6704 11 00 - - Kompletne peruki 0
6704 19 00 - - Pozostałe 0
6704 20 00 - Z włosów ludzkich 0
6704 90 00 - Z innych materiałów 0
6802 6802 Obrobione kamienie budowlane lub na pomniki (z wyjątkiem łupków) i wyroby z nich, inne niż towary z pozycji nr 6801 ; kostki mozaikowe itp., z kamieni naturalnych (łącznie z łupkami), na podłożu lub nie; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (łącznie z łupkami):
- Inne kamienie budowlane lub na pomniki i wyroby

z nich, tylko cięte lub piłowane, z powierzchnią

płaską lub równą:

6802 21 00 - - Marmur, trawertyn i alabaster 0
6805 6805 Proszek lub ziarno z naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, na podłożu z materiałów włókienniczych, papieru, tektury lub innych materiałów, nawet cięte do kształtu lub zszywane lub inaczej wyprodukowane:
6805 20 00 - Tylko na podłożu z papieru lub tektury 0
6810 6810 Wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, zbrojone lub nie:
- Płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne

wyroby:

6810 19 - - Pozostałe:
6810 19 10 - - - Płytki dachowe 0
6810 19 30 - - - Inne płytki i płyty nawierzchniowe 0
6810 19 90 - - - Pozostałe 0
6811 6811 Wyroby azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe itp.:
6811 10 00 - Arkusze faliste 0
6811 20 - Inne arkusze, tafle, płyty i podobne wyroby:
- - Arkusze:
6811 20 11 - - - Nie przekraczające wymiarów 40 x 60 cm, na

dachy lub ściany

0
6811 20 19 - - - Pozostałe 0
6811 20 90 - - Pozostałe 0
6811 30 00 - Rury, przewody i kształtki rurowe 0
6811 90 00 - Inne wyroby 0
6812 6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji nr 6811 lub 6813:
6812 10 00 - Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie

azbestu lub na bazie azbestu i węglanu

magnezowego

0
6812 90 - Pozostałe:
6812 90 10 - - Do użytku w lotnictwie cywilnym 0
6812 90 90 - - Pozostałe 0
6813 6813 Materiały ścierne i wyroby z nich (np. arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny), nie montowane, do hamulców, sprzęgieł itp., na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych lub celulozy, nawet łączone z materiałami włókienniczymi lub innymi:
6813 10 - Okładziny i klocki hamulcowe:
6813 10 10 - - Na bazie azbestu lub innych substancji

mineralnych, do stosowania w lotnictwie

cywilnym

0
6813 10 90 - - Pozostałe 0
6813 90 - Pozostałe
6813 90 10 - - Na bazie azbestu lub innych substancji

mineralnych, do stosowania w lotnictwie

cywilnym

0
6813 90 90 - - Pozostałe 0
6902 6902 Ogniotrwałe cegły, płyty, bloki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne, inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych:
6902 20 - Zawierające więcej niż 50% masy tlenku glinowego

(Al2O3), krzemionki (SiO2) lub mieszaniny, lub

związku tych produktów:

6902 20 10 - - Zawierające 93% lub więcej masy krzemionki

(SiO2)

0
- - Pozostałe:
6902 20 91 - - - Zawierające powyżej 7%, ale poniżej 45% masy

tlenku glinowego (Al2O3)

0
6902 20 99 - - - Pozostałe 0
6902 90 00 - Pozostałe 0
6907 6907 Nieszkliwione płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; nieszkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., na podłożu lub nie:
6907 10 00 - Płytki, kostki i podobne wyroby prostokątne lub

nie, których największe pole powierzchni można

zamknąć w kwadracie o boku mniejszym niż 7 cm

0
6907 90 - Pozostałe:
6907 90 10 - - Płytki podwójne typu "Spaltplatten" 0
- - Pozostałe:
6907 90 91 - - - Wyroby kamionkowe 0
6907 90 93 - - - Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej 0
6907 90 99 - - - Pozostałe 0
6910 6910 Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne:
6910 90 00 - Pozostałe 0
7008 7008 00 Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła:

- Barwione w całej masie, nieprzezroczyste,

powlekane lub z warstwą pochłaniającą lub

odbijającą:

7008 00 21 - - Składające się z dwóch tafli szkła

uszczelnionych wzdłuż brzegów hermetycznym

złączem i oddzielonych warstwą powietrza,

innych gazów lub próżnią

0
7008 00 29 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
7008 00 81 - - Składające się z dwóch tafli szkła

uszczelnionych wzdłuż brzegów hermetycznym

złączem i oddzielonych warstwą powietrza,

innych gazów lub próżnią

0
7008 00 89 - - Pozostałe 0
7010 7010 Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i inne pojemniki ze szkła, w rodzaju używanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane:
7010 10 00 - Ampułki 0
7010 90 - Inne:
7010 90 10 - - Słoje na przetwory (słoje do sterylizacji) 0
- - Pozostałe:
- - - Pojemniki w rodzaju używanych do transportu

lub pakowania towarów:

7010 90 21 - - - - Wykonane ze szklanych rur o grubości

mniejszej niż 1 mm

0
- - - - Pozostałe, o pojemności nominalnej:
7010 90 31 - - - - - 2,5 l lub więcej 0
- - - - - Mniej niż 2,5 litra:
- - - - - - Do napojów i artykułów spożywczych:
- - - - - - - Butle:
- - - - - - - - Ze szkła bezbarwnego, o pojemności

nominalnej:

7010 90 41 - - - - - - - - - Jeden litr lub więcej 0
7010 90 43 - - - - - - - - - Powyżej 0,33 litra, ale poniżej

jednego litra

0
7010 90 45 - - - - - - - - - 0,15 litra lub więcej, ale nie

więcej niż 0,33 litra

0
7010 90 47 - - - - - - - - - Poniżej 0,15 litra 0
- - - - - - - - Ze szkła barwnego, o pojemności

nominalnej:

7010 90 51 - - - - - - - - - Jeden litr lub więcej 0
7010 90 53 - - - - - - - - - Powyżej 0,33 litra, ale poniżej

jednego litra

0
7010 90 55 - - - - - - - - - 0,15 litra lub więcej, ale nie

więcej niż 0,33 litra

0
7010 90 57 - - - - - - - - - Poniżej 0,15 litra 0
- - - - - - - Pozostałe, o pojemności nominalnej:
7010 90 61 - - - - - - - - 0,25 litra lub więcej 0
7010 90 67 - - - - - - - - Poniżej 0,25 litra 0
- - - - - - Do produktów farmaceutycznych, o

pojemności nominalnej:

7010 90 71 - - - - - - - Powyżej 0,055 litra 0
7010 90 77 - - - - - - - 0,055 litra lub mniej 0
- - - - - - Do innych produktów:
7010 90 81 - - - - - - - Ze szkła bezbarwnego 0
7010 90 87 - - - - - - - Ze szkła barwnego 0
7010 90 99 - - - Korki, przykrywki i inne zamknięcia 0
7011 7011 Szklane osłony (łącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich części szklane, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektrono-promieniowych i podobnych:
7011 90 00 - Pozostałe 0
7017 7017 Szklane wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, nawet skalowane lub kalibrowane:
7017 20 00 - Z innego szkła o współczynniku rozszerzalności

liniowej nie większym niż 5 x 10E-6/K w zakresie

temperatury 0°C-300°C

0
7101 7101 Perły naturalne lub hodowlane, także obrobione lub sortowane, ale nie nawleczone, oprawione lub obsadzone; perły nie sortowane, naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu:
7101 10 00 - Perły naturalne 0
- Perły hodowlane:
7101 21 00 - - Nie obrobione 0
7101 22 00 - - Obrobione 0
7102 7102 Diamenty, także obrobione, ale nie oprawione ani nie obsadzone:
7102 10 00 - Nie sortowane 0
- Przemysłowe:
7102 21 00 - - Nie obrobione lub tylko przepiłowane,

przecięte lub zgrubnie obrobione

0
7102 29 00 - - Pozostałe 0
- Nieprzemysłowe:
7102 31 00 - - Nie obrobione lub tylko przepiłowane, rozcięte

lub zgrubnie obrobione

0
7102 39 00 - - Pozostałe 0
7103 7103 Kamienie szlachetne (z wyjątkiem diamentów) i kamienie półszlachetne, także obrobione lub sortowane, ale nie nawleczone, oprawione lub obsadzone; nie sortowane kamienie szlachetne (z wyjątkiem diamentów) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu:
7103 10 00 - Nie obrobione lub tylko rozpiłowane, lub

zgrubnie kształtowane

0
- Inaczej obrobione:
7103 91 00 - - Rubiny, szafiry i szmaragdy 0
7103 99 00 - - Pozostałe 0
7104 7104 Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, także obrobione lub sortowane, ale nie nawleczone, oprawione lub obsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nie sortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu:
7104 10 00 - Kwarc piezoelektryczny 0
7104 20 00 - Inne, nie obrobione lub tylko rozpiłowane lub

zgrubnie kształtowane

0
7104 90 00 - Pozostałe 0
7105 7105 Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych:
7105 10 00 - Z diamentów 0
7105 90 00 - Pozostałe 0
7106 7106 Srebro (łącznie ze srebrem pokrywanym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku:
7106 10 00 - Proszek 0
- Pozostałe:
7106 91 - - W stanie surowym:
7106 91 10 - - - O czystości nie mniejszej niż 999 części na

1000

0
7106 91 90 - - - O czystości mniejszej niż 999 części na 1000 0
7106 92 - - W stanie półproduktu:
7106 92 10 - - - Nici, cekiny i wykroje, do zdobienia 0
- - - Pozostałe:
7106 92 91 - - - - O czystości nie mniejszej niż 750 części

na 1000

0
7106 92 99 - - - - O czystości mniejszej niż 750 części na

1000

0
7107 7107 00 00 Metale nieszlachetne posrebrzane, nie obrobione inaczej niż do stanu półproduktu 0
7201 7201 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub innych pierwotnych postaciach:
7201 10 - Surówka niestopowa o zawartości fosforu 0,5%

masy lub mniej (ECSC):

- - Zawierająca nie mniej niż 0,4% masy manganu:
7201 10 11 - - - Zawierająca 1% lub mniej masy krzemu 0
7201 10 19 - - - Zawierająca więcej niż 1% masy krzemu 0
7201 10 30 - - Zawierająca nie mniej niż 0,1%, ale nie więcej

niż 0,4% masy manganu

0
7201 10 90 - - Zawierająca mniej niż 0,1 % masy manganu 0
7201 20 00 - Surówka niestopowa o zawartości fosforu więcej

niż 0,5% masy (ECSC)

0
7201 30 - Surówka stopowa:
7201 30 10 - - Zawierająca nie mniej niż 0,3%, ale nie więcej

niż 1% masy tytanu oraz nie mniej niż 0,5%,

ale nie więcej niż 1% masy wanadu (ECSC)

0
7201 30 90 - - Pozostała (ECSC) 0
7201 40 00 - Surówka zwierciadlista (ECSC) 0
7202 7202 Żelazostopy:
- Żelazomangan:
7202 11 - - Zawierający powyżej 2% masy węgla (ECSC):
7202 11 20 - - - O granulacji nie przekraczającej 5 mm i z

zawartością manganu powyżej 65% masy

0
7202 11 80 - - - Pozostały 0
7202 19 00 - - Pozostały 0
- Żelazokrzem:
7202 21 - - Zawierający więcej niż 55% masy krzemu:
7202 21 10 - - - Zawierający więcej niż 55%, ale nie więcej

niż 80% masy krzemu

0
7202 21 90 - - - Zawierający więcej niż 80% masy krzemu 0
7202 29 00 - - Pozostały 0
7202 30 00 - Żelazokrzemomangan 0
- Żelazochrom:
7202 41 - - Zawierający więcej niż 4% masy węgla:
7202 41 10 - - - Zawierający więcej niż 4%, ale nie więcej

niż 6% masy węgla

0
7202 41 90 - - - Zawierający więcej niż 6% masy węgla 0
7202 49 - - Pozostały:
7202 49 10 - - - Zawierający nie więcej niż 0,05% masy węgla 0
7202 49 50 - - - Zawierający więcej niż 0,05%, ale nie więcej

niż 0,5% masy węgla

0
7202 49 90 - - - Zawierający więcej niż 0,5%, ale nie więcej

niż 4% masy węgla

0
7202 50 00 - Żelazokrzemochrom 0
7202 60 00 - Żelazonikiel 0
7202 70 00 - Żelazomolibden 0
7202 80 00 - Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram 0
- Pozostały:
7202 91 00 - - Żelazotytan i żelazokrzemotytan 0
7202 92 00 - - Żelazowanad 0
7202 93 00 - - Żelazoniob 0
7202 99 - - Pozostały:
- - - Żelazofosfor:
7202 99 11 - - - - Zawierający więcej niż 3%, ale mniej niż

15% masy fosforu (ECSC)

0
7202 99 19 - - - - Zawierający 15% lub więcej masy fosforu 0
7202 99 30 - - - Żelazokrzemomagnez 0
7202 99 80 - - - Pozostałe 0
7204 7204 Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali:
7204 10 00 - Odpady i złom żeliwny (ECSC) 0
- Odpady i złom ze stali stopowej:
7204 21 00 - - Ze stali nierdzewnej (ECSC) 0
7204 29 00 - - Pozostałe (ECSC) 0
7204 30 00 - Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali

(ECSC)

0
- Inne odpady i złom:
7204 41 - - Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania,

frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania

i tłoczenia, w wiązkach lub nie (ECSC):

7204 41 10 - - - Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania,

frezowania, piłowania i pilnikowania

0
- - - Wióry z okrawania i tłoczenia:
7204 41 91 - - - - W wiązkach 0
7204 41 99 - - - - Pozostałe 0
7204 49 - - Pozostałe (ECSC):
7204 49 10 - - - W kawałkach (rozdrobnione) 0
- - - Pozostałe:
7204 49 30 - - - - W wiązkach 0
- - - - Pozostałe:
7204 49 91 - - - - - Nie sortowane 0
7204 49 99 - - - - - Pozostałe 0
7204 50 - Wlewki do przetopienia:
7204 50 10 - - Ze stali stopowej (ECSC) 0
7204 50 90 - - Pozostałe (ECSC) 0
7205 7205 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku:
7205 10 00 - Granulki 0
- Proszki:
7205 21 00 - - Ze stali stopowej 0
7205 29 00 - - Pozostałe 0
7206 7206 Stal niestopowa w postaci wlewków lub w innych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza z pozycji nr 7203):
7206 10 00 - Wlewki (ECSC) 0
7206 90 00 - Pozostałe (ECSC) 0
7210 7210 Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane:
7210 70 - Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami

sztucznymi:

- - Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub

jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem):

7210 70 21 - - - Blacha biała i wyroby elektrolityczne

powlekane lub pokrywane chromem, lakierowane

(ECSC)

0
7210 70 29 - - - Pozostałe (ECSC) 0
7210 70 90 - - Pozostałe 0
7210 90 - Pozostałe:
7210 90 10 - - Srebrzone, złocone, platynowane lub emaliowane 0
- - Pozostałe:
- - - Nie obrobione dalej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem lub jedynie pocięte

w kształty inne niż prostokątne (łącznie z

kwadratem) (ECSC):

7210 90 31 - - - - Platerowane 0
7210 90 33 - - - - Ocynowanie i drukowanie 0
7210 90 35 - - - - Powlekane lub pokrywane chromem lub niklem 0
7210 90 39 - - - - Pozostałe 0
7210 90 90 - - - Pozostałe 0
7401 7401 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona):
7401 10 00 - Kamienie miedziowe 0
7401 20 00 - Miedź cementacyjna (miedź wytrącona) 0
7402 7402 00 00 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elekrolitycznej 0
7404 7404 00 Odpady miedzi i złom:
7404 00 10 - Miedzi rafinowanej 0
- Stopów miedzi:
7404 00 91 - - Stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz 0
7404 00 99 - - Pozostałe 0
7410 7410 Folia miedziana (drukowana lub nie, lub łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym) o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm:
- Bez podłoża:
7410 11 00 - - Z miedzi rafinowanej 0
7410 12 00 - - Ze stopów miedzi 0
- Na podłożu:
7410 21 00 - - Z miedzi rafinowanej 0
7410 22 00 - - Ze stopów miedzi 0
7501 7501 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu:
7501 10 00 - Kamienie niklowe 0
7501 20 00 - Spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie

hutnictwa niklu

0
7502 7502 Nikiel nie obrobiony:
7502 10 00 - Nikiel niestopowy 0
7502 20 00 - Stopy niklu 0
7503 7503 00 Odpady niklu i złom:
7503 00 10 - Niklu niestopowego 0
7503 00 90 - Stopów niklu 0
7504 7504 00 00 Proszki i płatki niklu 0
7505 7505 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z niklu:
- Sztaby, pręty i kształtowniki:
7505 11 00 - - Z niklu niestopowego 0
7505 12 00 - - Ze stopów niklu 0
- Druty:
7505 21 00 - - Z niklu niestopowego 0
7505 22 00 - - Ze stopów niklu 0
7506 7506 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu:
7506 10 00 - Z niklu niestopowego 0
7506 20 00 - Ze stopów niklu 0
7601 7601 Aluminium nie obrobione:
7601 10 00 - Aluminium niestopowe 0
7601 20 - Stopy aluminium:
7601 20 10 - - Pierwotne 0
7601 20 90 - - Wtórne 0
7602 7602 00 Odpady aluminium i złom:
- Odpady:
7602 00 11 - - Wióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych

rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i

piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej,

powlekanej lub spajanej, o grubości (bez

jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej

0,2 mm

0
7602 00 19 - - Pozostałe (także braki produkcyjne) 0
7602 00 90 - Złom 0
7604 7604 Sztaby, pręty i kształtowniki z aluminium:
7604 10 - Z aluminium niestopowego:
7604 10 10 - - Sztaby i pręty 0
7604 10 90 - - Kształtowniki 0
- Ze stopów aluminium:
7604 21 00 - - Kształtowniki drążone 0
7604 29 - - Pozostałe:
7604 29 10 - - - Sztaby i pręty 0
7604 29 90 - - - Kształowniki 0
7605 7605 Drut aluminiowy:
- Z aluminium niestopowego:
7605 11 00 - - O przekroju poprzecznym, którego maksymalny

wymiar przekracza 7 mm

0
7605 19 - - Pozostałe:
7605 19 10 - - - O zawartości krzemu mniejszej niż 0,1% masy 0
7605 19 90 - - - Pozostałe 0
- Ze stopów aluminium:
7605 21 00 - - O przekroju poprzecznym, którego maksymalny

wymiar przekracza 7 mm

0
7605 29 - - Pozostałe:
7605 29 10 - - - O zawartości krzemu nie większej niż 0,9%,

magnezu nie większej niż 0,9% i manganu nie

większej niż 0,03% masy

0
7605 29 90 - - - Pozostałe 0
7606 7606 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości większej niż 0,2 mm z aluminium:
- Prostokątne (także kwadratowe):
7606 11 - - Z aluminium niestopowego:
7606 11 10 - - - Malowane, lakierowane lub powlekane

tworzywami sztucznymi

0
- - - Pozostałe, o grubości:
7606 11 91 - - - - Poniżej 3 mm 0
7606 11 93 - - - - Nie mniejszej niż 3 mm, ale poniżej 6 mm 0
7606 11 99 - - - - Nie mniejszej niż 6 mm 0
7606 12 - - Ze stopów aluminium:
7606 12 10 - - - Taśmy do żaluzji weneckich 0
- - - Pozostałe:
7606 12 50 - - - - Malowane, lakierowane lub powlekane

tworzywami sztucznymi

0
- - - - Pozostałe, o grubości:
7606 12 91 - - - - - Poniżej 3 mm 0
7606 12 93 - - - - - Nie mniejszej niż 3 mm, ale poniżej 6 mm 0
7606 12 99 - - - - - Nie mniejszej niż 6 mm
- Pozostałe:
7606 91 00 - - Z aluminium niestopowego 0
7606 92 00 - - Ze stopów aluminium 0
7607 7607 Folia aluminiowa (zadrukowana lub nie, lub łączona z papierem, kartonem, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym) o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm:
- Bez podłoża:
7607 11 - - Walcowana, lecz nie obrobiona dalej:
7607 11 10 - - - O grubości mniejszej niż 0,021 mm 0
7607 11 90 - - - O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale

nie większej niż 0,2 mm

0
7607 19 - - Pozostała:
7607 19 10 - - - O grubości mniejszej niż 0,021 mm 0
7607 19 90 - - - O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale

nie większej niż 0,2 mm

0
7607 20 - Na podłożu:
7607 20 10 - - O grubości (bez podłoża) mniejszej niż 0,021

mm

0
7607 20 90 - - O grubości (bez podłoża) nie mniejszej niż

0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm

0
7608 7608 Rury i przewody rurowe, z aluminium:
7608 10 - Z aluminium niestopowego:
7608 10 10 - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

0
- - Pozostałe:
7608 10 91 - - - Nie obrobione dalej oprócz wyciskania 0
7608 10 99 - - - Pozostałe 0
7608 20 - Ze stopów aluminium:
7608 20 10 - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

0
- - Pozostałe:
7608 20 30 - - - Spawane lub zgrzewane 0
- - - Pozostałe:
7608 20 91 - - - - Nie obrobione dalej oprócz wyciskania 0
7608 20 99 - - - - Pozostałe 0
7801 7801 Ołów nie obrobiony:
7801 10 00 - Ołów rafinowany 0
- Pozostały:
7801 91 00 - - Zawierający antymon jako główny inny

pierwiastek dominujący masą

0
7801 99 - - Pozostałe:
7801 99 10 - - - Do rafinacji, o zawartości 0,02% lub

większej masy srebra (ołów przed

odsrebrzaniem)

0
- - - Pozostałe:
7801 99 91 - - - - Stopy ołowiu 0
7801 99 99 - - - - Pozostałe 0
7802 7802 00 Odpady ołowiu i złom:
7802 00 10 - Z akumulatorów 0
7802 00 90 - Pozostałe 0
7901 7901 Cynk nie obrobiony:
- Cynk niestopowy:
7901 11 00 - - Zawierający 99,99% lub więcej masy cynku 0
7901 12 - - Zawierający poniżej 99,99% masy cynku:
7901 12 10 - - - Zawierający 99,95% lub więcej, ale poniżej

99,99% masy cynku

0
7901 12 30 - - - Zawierający 98,5% lub więcej, ale poniżej

99,95% masy cynku

0
7901 12 90 - - - Zawierający 97,5% lub więcej, ale poniżej

98,5% masy cynku

0
7901 20 00 - Stopy cynku 0
7902 7902 00 00 Odpady cynku i złom 0
7903 7903 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku:
7903 10 00 - Pył cynkowy 0
7903 90 00 - Pozostałe 0
8001 8001 Cyna nie obrobiona:
8001 10 00 - Cyna niestopowa 0
8001 20 00 - Stopy cyny 0
8002 8002 00 00 Odpady cyny i złom 0
8102 8102 Molibden i wyroby z molibdenu, także odpady i złom:
- Pozostałe:
8102 91 - - Molibden nie obrobiony, także sztaby i pręty

otrzymane przez zwykłe spiekanie; odpady i

złom:

8102 91 10 - - - Molibden nie obrobiony, także sztaby i pręty

otrzymane przez zwykłe spiekanie

0
8102 91 90 - - - Odpady i złom 0
8103 8103 Tantal i wyroby z tantalu, takie odpady i złom:
8103 10 - Tantal nie obrobiony, także sztaby i pręty

otrzymane przez zwykłe spiekanie; odpady i złom;

proszki:

8103 10 10 - - Tantal nie obrobiony, także sztaby i pręty

otrzymane przez zwykłe spiekanie; proszki

0
8103 10 90 - - Odpady i złom 0
8103 90 - Pozostałe:
8103 90 10 - - Sztaby i pręty inne niż otrzymane przez zwykłe

spiekanie, kształtowniki, druty, blachy grube,

cienkie, taśma i folia

0
8103 90 90 - - Pozostałe 0
8104 8104 Magnez i wyroby z magnezu, także odpady i złom:
8104 20 00 - Odpady i złom 0
8105 8105 Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i wyroby z kobaltu, także odpady i złom:
8105 10 - Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie

hutnictwa kobaltu; kobalt nie obrobiony; odpady

i złom; proszki:

8105 10 10 - - Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie

hutnictwa kobaltu; kobalt nie obrobiony;

proszki

0
8105 10 90 - - Odpady i złom 0
8105 90 00 - Pozostałe 0
8106 8106 Bizmut i wyroby z bizmutu, także odpady i złom:
8106 00 10 - Bizmut nie obrobiony; odpady i złom; proszki 0
8106 00 90 - Pozostałe 0
8107 8107 Kadm i wyroby z kadmu, także odpady i złom:
8107 10 00 - Kadm nie obrobiony; odpady i złom; proszki 0
8107 90 00 - Pozostałe 0
8108 8108 Tytan i wyroby z tytanu, także odpady i złom:
8108 10 - Tytan nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8108 10 10 - - Tytan nie obrobiony; proszki 0
8108 10 90 - - Odpady i złom 0
8108 90 - Pozostałe:
8108 90 10 - - Rury i przewody rurowe z zamocowanymi

łącznikami odpowiednie do przesyłania nimi

gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie

cywilnym

0
- - Pozostałe:
8108 90 30 - - - Sztaby, pręty, kształtowniki i druty 0
8108 90 50 - - - Blachy grube, cienkie, taśma i folia 0
8108 90 70 - - - Rury i przewody rurowe 0
8108 90 90 - - - Pozostałe 0
8109 8109 Cyrkon i wyroby z cyrkonu, także odpady i złom:
8109 10 - Cyrkon nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8109 10 10 - - Cyrkon nie obrobiony; proszki 0
8109 10 90 - - Odpady i złom 0
8109 90 00 - Pozostałe 0
8110 8110 00 Antymon i wyroby z antymonu, także odpady i złom:
- Antymon nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8110 00 11 - - Antymon nie obrobiony; proszki 0
8110 00 19 - - Odpady i złom 0
8110 00 90 - Pozostałe 0
8111 8111 00 Mangan i wyroby z manganu, także odpady i złom:
- Mangan nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8111 00 11 - - Mangan nie obrobiony; proszki 0
8111 00 19 - - Odpady i złom 0
8111 00 90 - Pozostałe 0
8112 8112 Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal oraz wyroby z tych metali, także odpady i złom:
- Beryl:
8112 11 00 - - Nie obrobiony; odpady i złom; proszki 0
8112 19 00 - - Pozostałe 0
8112 20 - Chrom:
- - Nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8112 20 10 - - - Stopy zawierające ponad 10% masy niklu 0
- - - Pozostałe:
8112 20 31 - - - - Nie obrobione; proszki 0
8112 20 39 - - - - Odpady i złom 0
8112 20 90 - - Pozostałe 0
8112 30 - German:
8112 30 10 - - Nie obrobiony; odpady i złom; proszki 0
8112 30 90 - - Pozostałe 0
8112 40 - Wanad:
- - Nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8112 40 11 - - - Nie obrobiony; proszki 0
8112 40 19 - - - Odpady i złom 0
8112 40 90 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
8112 91 - - Nie obrobione; odpady i złom; proszki:
8112 91 10 - - - Hafn 0
- - - Niob; ren:
8112 91 31 - - - - Nie obrobione; proszki 0
8112 91 39 - - - - Odpady i złom 0
8112 91 90 - - - Gal; ind; tal 0
8112 99 - - Pozostałe:
8112 99 10 - - - Hafn 0
8112 99 30 - - - Niob; ren 0
8112 99 90 - - - Gal; ind; tal 0
8401 8401 Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nie napromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów:
8401 10 00 - Reaktory jądrowe (Euratom) 0
8401 20 00 - Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów

oraz części do tych urządzeń (Euratom)

0
8401 30 00 - Sekcje paliwowe (kasety), nie napromieniowane

(Euratom)

0
8401 40 - Części reaktorów jądrowych (Euratom):
8401 40 10 - - Ze stali swobodnie kutej 0
8401 40 90 - - Pozostałe 0
8402 8402 Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary (z wyjątkiem kotłów centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe:
- Kotły wytwarzające parę wodną lub inne pary:
8402 11 00 - - Kotły wodnorurowe o wydajności ponad 45 ton

pary na godzinę

0
8402 12 00 - - Kotły wodnorurowe o wydajności nie

przekraczającej 45 ton pary na godzinę

0
8402 19 - - Pozostałe kotły parowe, także kotły hybrydowe:
8402 19 10 - - - Kotły płomiennorurowe 0
8402 19 90 - - - Pozostałe 0
8402 20 00 - Kotły wodne wysokotemperaturowe 0
8402 90 00 - Części 0
8403 8403 Kotły centralnego ogrzewania nie ujęte w pozycji nr 8402:
8403 10 - Kotły:
8403 10 10 - - Żeliwne 0
8403 10 90 - - Pozostałe 0
8403 90 - Części:
8403 90 10 - - Żeliwne 0
8403 90 90 - - Pozostałe 0
8404 8404 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami ujętymi w pozycjach nr 8402 lub 8403 (np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną:
8404 10 00 - Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy

z kotłami ujętymi w pozycjach nr 8402 lub 8403

0
8404 20 00 - Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną 0
8404 90 00 - Części 0
8405 8405 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną z oczyszczalnikami wytwarzango gazu lub bez nich:
8405 10 00 - Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z

oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich;

wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu

metodą wodną z oczyszczalnikami wytwarzanego

gazu lub bez nich

0
8405 90 00 - Części 0
8406 8406 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary:
- Turbiny:
8406 11 00 - - Do napędu jednostek pływających 0
8406 19 - - Pozostałe:
- - - Turbiny do wytwarzania energii elektrycznej,

o mocy:

8406 19 11 - - - - Nie większej niż 10000 kW 0
8406 19 13 - - - - Większej niż 10000 kW, lecz nie większej

niż 40000 kW

0
8406 19 15 - - - - Większej niż 40000 kW, lecz nie większej

niż 100000kW

0
8406 19 19 - - - - Większej niż 100000 kW 0
8406 19 90 - - - Pozostałe 0
8406 90 00 - Części 0
8408 8408 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):
8408 10 - Silniki do napędu jednostek pływających:
8408 10 10 - - Używane 0
- - Nowe, o mocy:
8408 10 21 - - - Nie większej niż 15 kW 0
8408 10 25 - - - Większej niż 15 kW, lecz nie większej niż 50

kW

0
8408 10 30 - - - Większej niż 50 kW, lecz nie większej niż

100 kW

0
8408 10 40 - - - Większej niż 100 kW, lecz nie większej niż

200 kW

0
8408 10 50 - - - Większej niż 200 kW, lecz nie większej niż

300 kW

0
8408 10 60 - - - Większej niż 300 kW, lecz nie większej niż

500 kW

0
8408 10 70 - - - Większej niż 500 kW, lecz nie większej niż

1000 kW

0
8408 10 80 - - - Większej niż 1000 kW, lecz nie większej niż

5000 kW

0
8408 10 90 - - - Większej niż 5000 kW 0
8408 90 - Pozostałe silniki:
8408 90 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - Pozostałe:
8408 90 21 - - - Do trakcji szynowej 0
- - - Pozostałe:
8408 90 29 - - - - Używane 0
- - - - Nowe, o mocy:
8408 90 31 - - - - - Nie większej niż 15 kW 0
8408 90 33 - - - - - Większej niż 15 kW, lecz nie większej

niż 30 kW

0
8408 90 36 - - - - - Większej niż 30 kW, lecz nie większej

niż 50 kW

0
8408 90 37 - - - - - Większej niż 50 kW, lecz nie większej

niż 100 kW

0
8408 90 51 - - - - - Większej niż 100 kW, lecz nie większej

niż 200 kW

0
8408 90 55 - - - - - Większej niż 200 kW, lecz nie większej

niż 300 kW

0
8408 90 57 - - - - - Większej niż 300 kW, lecz nie większej

niż 500 kW

0
8408 90 71 - - - - - Większej niż 500 kW, lecz nie większej

niż 1000 kW

0
8408 90 75 - - - - - Większej niż 1000 kW, lecz nie większej

niż 5000 kW

0
8408 90 99 - - - - - Większej niż 5000 kW 0
8410 8410 Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory:
- Turbiny hydrauliczne i koła wodne:
8410 11 00 - - O mocy nie większej niż 1000 kW 0
8410 12 00 - - O mocy większej niż 1000 kW, lecz nie większej

niż 10000 kW

0
8410 13 00 - - O mocy większej niż 10000 kW 0
8410 90 - Części, także regulatory:
8410 90 10 - - Z żeliwa lub staliwa 0
8410 90 90 - - Pozostałe 0
8411 8411 Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe:
- Silniki turboodrzutowe:
8411 11 - - O ciągu nie większym niż 25 kN:
8411 11 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8411 11 90 - - - Pozostałe 0
8411 12 - - O ciągu większym niż:
- - - Do stosowania w samolotach cywilnych:
8411 12 11 - - - - O ciągu większym niż 25 kN, lecz nie

większym niż 44 kN

0
8411 12 13 - - - - O ciągu większym niż 44 kN, lecz nie

większym niż 132 kN

0
8411 12 19 - - - - O ciągu większym niż 132 kN 0
8411 12 90 - - - Pozostałe 0
- Silniki turbośmigłowe:
8411 21 - - O mocy nie większej niż 1100 kW:
8411 21 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8411 21 90 - - - Pozostałe 0
8411 22 - - O mocy większej niż 1100 kW:
- - - Do stosowania w samolotach cywilnych:
8411 22 11 - - - - O mocy większej niż 1100 kW, lecz nie

większej niż 3730 kW

0
8411 22 19 - - - - O mocy większej niż 3730 kW 0
8411 22 90 - - - Pozostałe 0
- Pozostałe turbiny gazowe:
8411 81 - - O mocy nie większej niż 5000 kW:
8411 81 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8411 81 90 - - - Pozostałe 0
8411 82 - - O mocy większej niż 5000 kW:
8411 82 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8411 82 91 - - - - O mocy większej niż 5000 kW, lecz nie

większej niż 20000 kW

0
8411 82 93 - - - - O mocy większej niż 20000 kW, lecz nie

większej niż 50000 kW

0
8411 82 99 - - - - O mocy większej niż 50000 kW 0
- Części:
8411 91 - - Silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych:
8411 91 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8411 91 90 - - - Pozostałe 0
8411 99 - - Pozostałe:
8411 99 10 - - - Turbin gazowych, do stosowania w samolotach

cywilnych

0
8411 99 90 - - - Pozostałe 0
8412 8412 Pozostałe silniki i siłowniki:
8412 10 - Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe:
8412 10 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8412 10 90 - - Pozostałe 0
- Silniki i siłowniki hydrauliczne:
8412 21 - - Liniowe (cylindry):
8412 21 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8412 21 91 - - - - Układy hydrauliczne 0
8412 21 99 - - - - Pozostałe 0
8412 29 - - Pozostałe:
8412 29 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8412 29 50 - - - - Układy hydrauliczne 0
- - - - Pozostałe:
8412 29 91 - - - - - Silniki hydrauliczne 0
8412 29 99 - - - - - Pozostałe 0
- Silniki i siłowniki pneumatyczne:
8412 31 - - Liniowe (cylindry):
8412 31 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8412 31 90 - - - Pozostałe 0
8412 39 - - Pozostałe:
8412 39 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8412 39 90 - - - Pozostałe 0
8412 80 - Pozostałe:
8412 80 10 - - Silniki na parę wodną i silniki na inne

rodzaje pary

0
- - Pozostałe:
8412 80 91 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8412 80 99 - - - Pozostałe 0
8412 90 - Części:
8412 90 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - Pozostałe:
8412 90 30 - - - Silników odrzutowych innych niż

turboodrzutowe

0
8412 90 50 - - - Silników i siłowników hydraulicznych 0
8412 90 90 - - - Pozostałe 0
8416 8416 Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze węgla, także ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia:
8416 10 - Palniki piecowe na paliwo ciekłe:
8416 10 10 - - Z wbudowanym automatycznym urządzeniem

sterującym

0
8416 10 90 - - Pozostałe 0
8416 20 00 - Pozostałe palniki piecowe, także palniki

wielopaliwowe

0
8416 30 00 - Mechaniczne podawacze węgla, także ich ruszty

mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania

popiołu oraz podobne urządzenia

0
8416 90 00 - Części 0
8417 8417 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, także piece do spopielania, nieelektryczne:
8417 10 00 - Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki

cieplnej rud, pirytów lub metali

0
8417 20 - Piece piekarnicze, także piece do wyrobów

cukierniczych:

8417 20 10 - - Piece tunelowe 0
8417 20 90 - - Pozostałe 0
8417 80 - Pozostałe:
8417 80 10 - - Piece i paleniska do spopielania śmieci 0
8417 80 90 - - Pozostałe 0
8417 90 00 - Części 0
8419 8419 Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, takim jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
8419 20 00 - Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub

laboratoryjne

0
- Suszarki:
8419 31 00 - - Do produktów rolniczych 0
8420 8420 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nie przeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń:
8420 10 00 - Kalandry lub inne maszyny do walcowania 0
- Części:
8420 91 - - Walce:
8420 91 10 - - - Z żeliwa 0
8420 91 30 - - - Ze stali kutej swobodnie 0
8420 91 90 - - - Pozostałe 0
8420 99 00 - - Pozostałe 0
8423 8423 Urządzenia do ważenia (z wyjątkiem wag o czułości 5 cg lub czulszych), także maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag:
8423 20 00 - Wagi do ciągłego ważenia towarów na

przenośnikach

0
8424 8424 Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:
8424 30 - Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub

piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień

czynnika roboczego:

8424 30 10 - - Na sprężone powietrze 0
8424 30 90 - - Pozostałe 0
8425 8425 Wielokrążki i wciągniki inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki:
- Wielokrążki i wciągniki inne niż wyciągi pochyłe

lub wciągniki w rodzaju używanych do podnoszenia

pojazdów:

8425 11 - - Napędzane silnikiem elektrycznym:
8425 11 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8425 11 90 - - - Pozostałe 0
8425 19 - - Pozostałe:
8425 19 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8425 19 91 - - - - Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym 0
8425 19 99 - - - - Pozostałe 0
8425 20 00 - Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane

specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi

0
- Pozostałe wciągarki; przyciągarki:
8425 31 - - Napędzane silnikiem elektrycznym:
8425 31 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8425 31 90 - - - Pozostałe 0
8425 39 - - Pozostałe:
8425 39 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8425 39 91 - - - - Napędzane silnikiem spalinowym 0
8425 39 99 - - - - Pozostałe 0
- Podnośniki; wciągniki w rodzaju używanych do

podnoszenia pojazdów:

8425 41 00 - - Wbudowane na stałe układy podnośnikowe w

rodzaju używanych w stacjach obsługi pojazdów

0
8425 42 - - Pozostałe podnośniki i wciągniki hydrauliczne:
8425 42 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8425 42 90 - - - Pozostałe 0
8425 49 - - Pozostałe:
8425 49 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8425 49 90 - - - Pozostałe 0
8426 8426 Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, także linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi:

- Suwnice, suwnice bramowe, bramownice torowe,

suwnice mostowe, bramownice drogowe oraz wozy

okraczające podsiębierne:

8426 11 00 - - Suwnice na podporach stałych 0
8426 12 00 - - Bramownice drogowe i wozy okraczające

podsiębierne

0
8426 19 00 - - Pozostałe 0
8426 20 00 - Żurawie wieżowe 0
8426 30 00 - Żurawie bramowe lub platformowe 0
- Pozostałe urządzenia o napędzie własnym:
8426 41 00 - - Na kołach ogumionych 0
8426 49 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe urządzenia:
8426 91 - - Przeznaczone do montowania na pojazdach

drogowych:

8426 91 10 - - - Hydrauliczne urządzenia dźwigowe

przeznaczone do załadunku i rozładunku

pojazdu

0
8426 91 90 - - - Pozostałe 0
8426 99 - - Pozostałe:
8426 99 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8426 99 90 - - - Pozostałe 0
8428 8428 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (np. windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe):
8428 20 - Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneumatyczne:
8428 20 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - Pozostałe:
8428 20 30 - - - Specjalnie zaprojektowane do pracy w

rolnictwie

0
- - - Pozostałe:
8428 20 91 - - - - Do materiałów masowych 0
8428 20 99 - - - - Pozostałe 0
- Pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej

do transportu towarów lub materiałów:

8428 33 - - Pozostałe, taśmowe:
8428 33 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8428 33 90 - - - Pozostałe 0
8428 39 - - Pozostałe:
8428 39 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8428 39 91 - - - - Przenośniki rolkowe 0
8428 39 99 - - - - Pozostałe 0
8428 90 - Pozostałe urządzenia:
8428 90 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - Pozostałe:
8428 90 30 - - - Urządzenia do walcowni; samotoki do

prowadzenia i odprowadzania wyrobów;

kantowniki i manipulatory do wlewków,

bochnów, kęsów i kęsisk płaskich

0
- - - Pozostałe:
8428 90 50 - - - - Urządzenia zasypowe (z wyłączeniem

urządzeń dźwigowych) do wielkich pieców i

do innych pieców przemysłowych;

manipulatory do odkuwek

0
- - - - Ładowarki i ładowacze specjalnie

zaprojektowane do pracy w rolnictwie:

8428 90 71 - - - - - Przeznaczone do sprzęgania z ciągnikami

rolniczymi

0
8428 90 79 - - - - - Pozostałe 0
- - - - Pozostałe:
8428 90 91 - - - - - Ładowarki mechaniczne do materiałów

masowych

0
8428 90 99 - - - - - Pozostałe 0
8429 8429 Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, zgarniarki niwelujące, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki i walce drogowe, samobieżne:
- Koparki, czerparki i ładowarki:
8429 51 - - Ładowarki czołowe:
8429 51 10 - - - Ładowarki specjalnie zaprojektowane do pracy

pod powierzchnią ziemi

0
8429 51 90 - - - Pozostałe 0
8429 59 00 - - Pozostałe 0
8432 8432 Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych:
8432 90 - Części:
8432 90 10 - - Lemiesze pługów 0
- - Pozostałe:
8432 90 91 - - - Z żeliwa lub stali 0
8432 90 99 - - - Pozostałe 0
8437 8437 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym:
8437 10 00 - Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub

klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych

warzyw strączkowych

0
8437 80 00 - Pozostałe urządzenia 0
8437 90 00 - Części 0
8439 8439 Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania bądź obróbki wykończającej papieru lub tektury:
8439 10 00 - Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego

materiału celulozowego

0
8439 20 00 - Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury 0
8439 30 00 - Urządzenia do obróbki wykończającej papieru lub

tektury

0
- Części:
8439 91 - - Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego

materiału celulozowego:

8439 91 10 - - - Z żeliwa lub stali 0
8439 91 90 - - - Pozostałe 0
8439 99 - - Pozostałe:
8439 99 10 - - - Z żeliwa lub stali 0
8439 99 90 - - - Pozostałe 0
8440 8440 Maszyny introligatorskie, także maszyny do zszywania książek:
8440 10 - Maszyny:
8440 10 10 - - Złamywarki 0
8440 10 20 - - Maszyny zbierające 0
8440 10 30 - - Maszyny do zszywania nićmi, drutem lub

klamrami

0
8440 10 40 - - Maszyny do oprawiania książek metodą bezszwową 0
8440 10 90 - - Pozostałe 0
8440 90 00 - Części 0
8441 8441 Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, także krajarki i krajalnice wszelkich typów:
8441 10 - Krajarki:
8441 10 10 - - Kombinowane maszyny do nawijania i cięcia

wzdłużnego

0
8441 10 20 - - Pozostałe krajarki wzdłużno-poprzeczne 0
8441 10 30 - - Krajarki gilotynowe 0
8441 10 90 - - Pozostałe 0
8441 20 00 - Maszyny do produkcji worków, torebek lub kopert 0
8441 30 00 - Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów

lub podobnych pojemników tekturowych, metodami

innymi niż formowanie

0
8441 40 00 - Maszyny do formowania przedmiotów z masy

papierniczej, papieru lub tektury

0
8441 80 00 - Pozostałe urządzenia 0
8441 90 - Części:
8441 90 10 - - Krajarek 0
8441 90 90 - - Pozostałe 0
8442 8442 Maszyny, urzadzenia i wyposażenie (inne niż urządzenia i obrabiarki ujęte w pozycjach nr 8456 do 8465) do odlewania lub składania czcionek, do przygotowywania lub wykonywania klisz, płyt, cylindrów drukowych lub innych elementów drukarskich; czcionki, klisze, płyty, cylindry drukowe i inne elementy drukarskie; klisze, płyty, cylindry i kamienie litograficzne przygotowane do celów drukarskich (np. strugane, ziarnowane lub polerowane):
8442 10 00 - Maszyny do fotoskładu 0
8442 20 - Maszyny, urządzenia i wyposażenie do dokonywania

składu innymi metodami, z użyciem lub bez użycia

urządzeń do odlewania:

8442 20 10 - - Do odlewania i składania czcionek (np.

linotypy, monotypy, intertypy)

0
8442 20 90 - - Pozostałe 0
8442 30 00 - Pozostałe maszyny, urządzenia i wyposażenie 0
8442 40 00 - Części do powyższych maszyn, urządzeń i

wyposażenia

0
8442 50 - Czcionki, klisze, płyty, cylindry drukowe i inne

elementy drukarskie; klisze, płyty, cylindry i

kamienie litograficzne przygotowane do celów

drukarskich (np. strugane, ziarnowane lub

polerowane):

8442 50 10 - - Płyty do fotograwiury 0
8442 50 30 - - Offsetowe płyty drukarskie 0
- - Pozostałe:
8442 50 91 - - - Gotowe do drukowania 0
8442 50 99 - - - Pozostałe 0
8443 8443 Maszyny drukarskie; maszyny do prac pomocniczych przy drukowaniu:
- Maszyny drukarskie offsetowe:
8443 11 00 - - Z podawaniem papieru z roli 0
8443 12 00 - - Z podawaniem papieru w arkuszach, typu

biurowego (format arkusza nie większy niż 22 x

36 cm)

0
8443 19 - - Pozostałe:
- - - Z podawaniem papieru w arkuszach, drukujące

na arkuszach o formacie:

8443 19 11 - - - - Nie większym niż 29,7 x 42 cm 0
8443 19 19 - - - - Większym niż 29,7 x 42 cm 0
8443 19 90 - - - Pozostałe 0
- Maszyny do druku typograficznego, z wyłączeniem

druku fleksograficznego:

8443 21 00 - - Z podawaniem papieru z roli 0
8443 29 00 - - Pozostałe 0
8443 30 00 - Maszyny do druku fleksograficznego 0
8443 40 00 - Maszyny do druku wklęsłego 0
8443 50 - Pozostałe maszyny drukarskie:
- - Maszyny rotacyjne:
8443 50 11 - - - Do drukowania na materiałach włókienniczych 0
8443 50 19 - - - Pozostałe 0
8443 50 90 - - Pozostałe 0
8443 60 00 - Maszyny do prac pomocniczych przy drukowaniu 0
8443 90 - Części:
8443 90 10 - - Z żeliwa lub stali 0
8443 90 90 - - Pozostałe 0
8444 8444 00 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych z włókna chemicznego:
8444 00 10 - Urządzenia do wytłaczania 0
8444 00 90 - Pozostałe 0
8445 8445 Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (także przewijarki wątkowe) włókiennicze oraz maszyny do przygotowywania przędzy włókienniczej do użycia na maszynach ujętych w pozycjach nr 8446 lub 8447:
- Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych:
8445 11 00 - - Gręplarki 0
8445 12 00 - - Czesarki 0
8445 13 00 - - Rozciągarki lub niedoprzędzarki 0
8445 19 00 - - Pozostałe 0
8445 20 00 - Przędzarki włókiennicze 0
8445 30 - Łączniarki lub skręcarki włókiennicze:
8445 30 10 - - Łączniarki włókiennicze 0
8445 30 90 - - Skręcarki włókiennicze 0
8445 40 00 - Przewijarki (także przewijarki wątkowe) lub

motarki

0
8445 90 00 - Pozostałe 0
8446 8446 Maszyny tkackie (krosna):
8446 10 00 - Do tkania materiałów o szerokości nie większej

niż 30 cm

0
- Do tkania materiałów o szerokości większej niż

30 cm, czółenkowe:

8446 21 00 - - Krosna mechaniczne 0
8446 29 00 - - Pozostałe 0
8446 30 00 - Do tkania materiałów o szerokości większej niż

30 cm, bezczółenkowe

0
8447 8447 Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu kordonka, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do wyrobu przędzin techniką tufting:
- Dziewiarki okrągłe:
8447 11 00 - - O średnicy cylindra nie większej niż 165 mm 0
8447 12 00 - - O średnicy cylindra większej niż 165 mm 0
8447 20 - Dziewiarki płaskie; zszywarki-trykotarki:
8447 20 10 - Ręczne 0
- - Pozostałe:
8447 20 91 - - - Dziewiarki do dzianin kolumienkowych (także

typu Raschel)

0
8447 20 93 - - - Dziewiarki do wyrobów całkowicie

ukształtowanych (typu Cotton)

0
8447 20 99 - - - Pozostałe 0
8447 90 00 - Pozostałe 0
8448 8448 Urządzenia pomocnicze do maszyn ujętych w pozycjach nr 8444, 8445, 8446 lub 8447 (np. nicielnice, żakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń ujętych w niniejszej pozycji lub w pozycjach nr 8444, 8445, 8446 lub 8447 (np. wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, igły do wyrobów pończoszniczych):
- Urządzenia pomocnicze do maszyn ujętych w

pozycjach nr 8444, 8445, 8446 lub 8447:

8448 11 00 - - Urządzenia nicielnicowe i żakardowe;

przeznaczone do nich reduktory, kopiarki,

perforatory lub łączarki wzornic

0
8448 19 00 - - Pozostałe 0
8449 8449 00 00 Urządzenia do wytwarzania lub wykończania filcu lub materiałów nietkanych w kawałkach lub w postaci kształtowej, także urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; formy na kapelusze 0
8450 8450 Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, także maszyny piorąco-suszące:
8450 20 00 - Maszyny o pojemności jednorazowej większej niż

10 kg suchej bielizny

0
8450 90 00 - Części 0
8451 8451 Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny ujęte w pozycji nr 8450) do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania (także prasy do zgrzewania), wybielania, farbowania, klejenia, apreturowania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych oraz urządzenia do nakładania tworzywa sztucznego na włókienniczy materiał bazowy lub na inne podłoże, stosowane przy produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum; maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych:
8451 10 00 - Maszyny do prania na sucho 0
- Suszarki:
8451 29 00 - - Pozostałe 0
8451 30 - Prasowalnice i prasy (także prasy do

zgrzewania):

8451 30 10 - - Z nagrzewaniem elektrycznym, o mocy mniejszej

niż 2500 W

0
8451 30 90 - - Pozostałe 0
8451 40 00 - Maszyny do prania, wybielania lub farbowania 0
8451 50 00 - Maszyny od zwijania, rozwijania, składania,

cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych

0
8451 80 - Pozostałe maszyny i urządzenia:
8451 80 10 - - Urządzenia stosowane przy produkcji linoleum

lub innych pokryć podłogowych do nakładania

tworzywa sztucznego na włókienniczy materiał

bazowy lub na inne podłoże

0
8451 80 90 - - Pozostałe 0
8452 8452 Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek ujętych w pozycji nr 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia:
- Pozostałe maszyny do szycia:
8452 29 00 - - Pozostałe 0
8453 8453 Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych lub do wyrobu albo naprawy obuwia lub innych artykułów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, z wyłączeniem maszyn do szycia:
8453 10 00 - Maszyny i urządzenia do przygotowywania,

garbowania lub obróbki skór garbarskich lub

futerkowych surowych lub wyprawionych

0
8453 20 00 - Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy

obuwia

0
8453 80 00 - Pozostałe maszyny i urządzenia 0
8453 90 00 - Części 0
8454 8454 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali:
8454 10 00 - Konwertory 0
8454 20 - Wlewnice i kadzie odlewnicze:
- - Wlewnice:
8454 20 11 - - - Z żeliwa 0
8454 20 19 - - - Pozostałe 0
8454 20 90 - - Kadzie odlewnicze 0
8454 30 - Maszyny odlewnicze:
8454 30 10 - - Do odlewania pod ciśnieniem 0
8454 30 90 - - Pozostałe 0
8454 90 00 - Części 0
8455 8455 Walcarki do metali oraz ich walce:
8455 10 00 - Walcarki do rur 0
- Pozostałe walcarki:
8455 21 00 - - Do walcowania na gorąco lub kombinowane do

walcowania na gorąco i na zimno

0
8455 22 00 - - Do walcowania na zimno 0
8455 30 - Walce do walcarek:
8455 30 10 - - Z żeliwa 0
- - Ze stali kutej swobodnie:
8455 30 31 - - - Walce robocze do walcowania na gorąco; walce

oporowe do walcowania na gorąco i na zimno

0
8455 30 39 - - - Walce robocze do walcowania na zimno 0
8455 30 90 - - Ze staliwa lub pozostałych rodzajów stali 0
8455 90 00 - Pozostałe części 0
8456 8456 Obrabiarki przeznaczone do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego:
8456 10 00 - Działające na zasadzie lasera lub innej wiązki

świetlnej lub fotonowej

0
8456 20 00 - Działające na zasadzie ultradźwięków 0
8456 30 00 - Działające na zasadzie elektroerozyjnej 0
8456 90 00 - Pozostałe 0
8457 8457 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przenośnikowe, do metalu:
8457 10 00 - Centra obróbkowe 0
8457 20 00 - Obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) 0
8457 30 00 - Wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne 0
8458 8458 Tokarki do metalu, usuwające jego nadmiar:
- Tokarki poziome:
8458 11 - - Sterowane numerycznie:
8458 11 10 - - - Tokarki kłowe, tokarki wielonożowe i

tokarki-kopiarki

0
- - - Pozostałe:
8458 11 91 - - - - Automaty tokarskie i tokarki rewolwerowe 0
8458 11 99 - - - - Pozostałe 0
8458 19 - - Pozostałe:
8458 19 10 - - - Tokarki kłowe, tokarki wielonożowe i

tokarki-kopiarki

0
- - - Pozostałe:
8458 19 91 - - - - Automaty tokarskie i tokarki rewolwerowe 0
8458 19 99 - - - - Pozostałe 0
- Pozostałe tokarki:
8458 91 - - Sterowane numerycznie:
8458 91 10 - - - Tokarki karuzelowe 0
8458 91 90 - - - Pozostałe 0
8458 99 - - Pozostałe:
8458 99 10 - - - Tokarki karuzelowe 0
8458 99 90 - - - Pozostałe 0
8459 8459 Obrabiarki (także obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do obróbki metalu przez jego usuwanie, inne niż tokarki ujęte w pozycji nr 8458:
8459 10 00 - Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi

prowadnicowymi

0
- Pozostałe wiertarki:
8459 21 - - Sterowane numerycznie:
8459 21 10 - - - Promieniowe 0
- - - Pozostałe:
8459 21 91 - - - - Wielowrzecionowe 0
8459 21 99 - - - - Pozostałe 0
8459 29 - - Pozostałe:
8459 29 10 - - - Promieniowe 0
- - - Pozostałe:
8459 29 91 - - - - Wielowrzecionowe 0
8459 29 99 - - - - Pozostałe 0
- Pozostałe wiertarko-frezarki:
8459 31 00 - - Sterowane numerycznie 0
8459 39 00 - - Pozostałe 0
8459 40 - Pozostałe wytaczarki:
8459 40 10 - - Sterowane numerycznie 0
8459 40 90 - - Pozostałe 0
- Frezarki wspornikowe:
8459 51 00 - - Sterowane numerycznie 0
8459 59 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe frezarki:
8459 61 - - Sterowane numerycznie:
8459 61 10 - - - Frezarki narzędziowe 0
- - - Pozostałe:
8459 61 91 - - - - Frezarki wzdłużne bramowe 0
8459 61 99 - - - - Pozostałe 0
8459 69 - - Pozostałe:
8459 69 10 - - - Frezarki narzędziowe 0
- - - Pozostałe:
8459 69 91 - - - - Frezarki wzdłużne bramowe 0
8459 69 99 - - - - Pozostałe 0
8459 70 00 - Pozostałe obrabiarki do gwintowania wałków i

otworów

0
8460 8460 Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykańczającej powierzchni metalu, spiekanych węglików metali lub cermetali za pomocą toczaków (okrągłych tarcz z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień kół zębatych ujęte w pozycji nr 8461:
- Szlifierki do płaszczyzn, z możliwością

ustawiania położenia wzdłuż którejkolwiek z osi

z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą:

8460 11 00 - - Sterowane numerycznie 0
8460 19 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe szlifierki, z możliwością ustawiania

położenia wzdłuż którejkolwiek z osi z

dokładnością do 0,01 mm lub wyższą:

8460 21 - - Sterowane numerycznie:
8460 21 10 - - - Do wałków i otworów 0
8460 21 90 - - - Pozostałe 0
8460 29 - - Pozostałe:
8460 29 10 - - - Do wałków i otworów 0
8460 29 90 - - - Pozostałe 0
- Ostrzarki (do narzędzi jedno- i

wieloostrzowych):

8460 31 00 - - Sterowane numerycznie 0
8460 39 00 - - Pozostałe 0
8460 40 00 - Osełkownice lub docierarki 0
8460 90 - Pozostałe:
8460 90 10 - - Wyposażone w mikrometryczny układ ustawiający,

z możliwością ustawiania położenia wzdłuż

którejkolwiek z osi z dokładnością do 0,01 mm

lub wyższą

0
8460 90 90 - - Pozostałe 0
8461 8461 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez usuwanie metalu, spiekanych węglików metali lub cermetali, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej:
8461 10 00 - Strugarki wzdłużne 0
8461 20 00 - Strugarki poprzeczne lub dłutownice 0
8461 30 00 - Przeciągarki 0
8461 40 - Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki

wykańczającej uzębień:

- - Obrabiarki do nacinania uzębień (także

metodami ściernymi):

- - - Do nacinania uzębień kół zębatych walcowych:
8461 40 11 - - - - Sterowane numerycznie 0
8461 40 19 - - - - Pozostałe 0
- - - Do nacinania pozostałych uzębień:
8461 40 31 - - - - Sterowane numerycznie 0
8461 40 39 - - - - Pozostałe 0
- - Obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień:
- - - Wyposażone w mikrometryczny układ

ustawiający, z możliwością ustawiania

położenia wzdłuż którejkolwiek z osi z

dokładnością do 0,01 mm lub wyższą:

8461 40 71 - - - - Sterowane numerycznie 0
8461 40 79 - - - - Pozostałe 0
8461 40 90 - - - Pozostałe 0
8461 50 - Piły, obcinarki lub przecinarki:
- - Piły:
8461 50 11 - - - Piły tarczowe 0
8461 50 19 - - - Pozostałe 0
8461 50 90 - - Obcinarki lub przecinarki 0
8461 90 00 - Pozostałe 0
8462 8462 Obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, rozpłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali nie wymienione powyżej:
8462 10 - Kuźniarki lub prasy kuźnicze (także prasy do

tłoczenia) oraz młoty:

8462 10 10 - - Sterowane numerycznie 0
8462 10 90 - - Pozostałe 0
- Giętarki, krawędziarki, prostownice lub

prostownice do blach (także prasy):

8462 21 - - Sterowane numerycznie:
8462 21 10 - - - Do obróbki wyrobów płaskich 0
8462 21 90 - - - Pozostałe 0
8462 29 - - Pozostałe:
8462 29 10 - - - Do obróbki wyrobów płaskich 0
- - - Pozostałe:
8462 29 91 - - - - Hydrauliczne 0
8462 29 99 - - - - Pozostałe 0
- Nożyce mechaniczne (także prasy), inne niż

kombinowane dziurkarki i wykrawarki:

8462 31 - - Sterowane numerycznie:
8462 31 10 - - - Do obróbki wyrobów płaskich 0
8462 31 90 - - - Pozostałe 0
8462 39 - - Pozostałe:
8462 39 10 - - - Do obróbki wyrobów płaskich 0
- - - Pozostałe:
8462 39 91 - - - - Hydrauliczne 0
8462 39 99 - - - - Pozostałe 0
- Maszyny do przebijania, dziurkowania lub

nacinania (także prasy), także kombinowane

dziurkarki i wykrawarki:

8462 41 - - Sterowane numerycznie:
8462 41 10 - - - Do obróbki wyrobów płaskich 0
8462 41 90 - - - Pozostałe 0
8462 49 - - Pozostałe:
8462 49 10 - - - Do obróbki wyrobów płaskich 0
8462 49 90 - - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
8462 91 - - Prasy hydrauliczne:
8462 91 10 - - - Prasy do formowania proszków metali przez

spiekanie lub prasy do paczkowania złomu

0
- - - Pozostałe:
8462 91 50 - - - - Sterowane numerycznie 0
- - - - Pozostałe:
8462 91 91 - - - - - Do wykonywania nitów, śrub i wkrętów 0
8462 91 99 - - - - - Pozostałe 0
8462 99 - - Pozostałe:
8462 99 10 - - - Prasy do formowania proszków metali przez

spiekanie lub prasy do paczkowania złomu

0
- - - Pozostałe:
8462 99 50 - - - - Sterowane numerycznie 0
- - - - Pozostałe:
8462 99 91 - - - - - Do wykonywania nitów, śrub i wkrętów 0
8462 99 99 - - - - - Pozostałe 0
8463 8463 Pozostałe obrabiarki do obróbki metali, spiekanych węglików metali lub cermetali, nie usuwające materiału:
8463 10 - Ciągarki do prętów, rur, kształtowników, drutów

itp.:

8463 10 10 - - Ciągarki do drutów 0
8463 10 90 - - Pozostałe 0
8463 20 00 - Walcarki do gwintów 0
8463 30 00 - Maszyny do obróbki drutu 0
8463 90 - Pozostałe:
8463 90 10 - - Do obróbki wyrobów płaskich 0
8463 90 90 - - Pozostałe 0
8464 8464 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, cementu azbestowego lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno:
8464 10 00 - Piły 0
8464 20 - Szlifierki lub polerki:
- - Do obróbki szkła:
8464 20 11 - - - Optycznego 0
8464 20 19 - - - Pozostałe 0
8464 20 90 - - Pozostałe 0
8464 90 00 - Pozostałe
8470 8470 Maszyny liczące; maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny wyposażone w urządzenia liczące: 0
8470 50 00 - Kasy rejestrujące 0
8470 90 00 - Pozostałe 0
8471 8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do tych maszyn; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej:
8471 10 - Maszyny analogowe lub hybrydowe do

automatycznego przetwarzania danych:

8471 10 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8471 10 90 - - Pozostałe 0
8471 20 - Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania

danych, zawierające w tej samej obudowie co

najmniej jednostkę centralną oraz urządzenie

wejściowe i wyjściowe, samodzielne lub

stanowiące część układu:

8471 20 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - Pozostałe:
8471 20 40 - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności nie większej niż 64 kB

0
8471 20 50 - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności większej niż 64 kB, lecz nie

większej niż 256 kB

0
8471 20 60 - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności większej niż 256 kB, lecz nie

większej niż 512 kB

0
8471 20 90 - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności większej niż 512 kB

0
- Pozostałe:
8471 91 - - Procesory cyfrowe, oddzielnie lub wraz z

pozostałymi częściami systemu, mogące zawierać

w tej samej obudowie jeden lub dwa spośród

następujących rodzajów urządzeń: urządzenia

pamięci, urządzenia wejściowe, urządzenia

wyjściowe:

8471 91 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8471 91 40 - - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności nie większej niż 64 kB

0
8471 91 50 - - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności większej niż 64 kB, lecz nie

większej niż 256 kB

0
8471 91 60 - - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności większej niż 256 kB, lecz nie

większej niż 512 kB

0
8471 91 90 - - - - Z pamięcią o dostępie swobodnym (RAM) o

pojemności większej niż 512 kB

0
8471 92 - - Urządzenia wejściowe lub wyjściowe, oddzielnie

lub wraz z pozostałymi częściami systemu,

zawierające w tej samej obudowie urządzenia

pamięci lub nie:

8471 92 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
8471 92 90 - - - Pozostałe 0
8471 93 - - Urządzenia pamięci, oddzielnie lub wraz z

pozostałymi częściami systemu:

8471 93 10 - - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - - Pozostałe:
8471 93 40 - - - - Urządzenia pamięci centralnej 0
- - - - Pozostałe:
8471 93 50 - - - - - Urządzenia pamięci dyskowej 0
8471 93 60 - - - - - Urządzenia pamięci magnetycznej taśmowej 0
8471 93 90 - - - - - Pozostałe 0
8471 99 - - Pozostałe:
8471 99 10 - - - Urządzenia zewnętrzne 0
8471 99 30 - - - Dziurkarki, weryfikatory i kalkulatory 0
8471 99 90 - - - Pozostałe 0
8473 8473 Części i akcesoria (z wyłączeniem pokrowców, futerałów itp.) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn ujętych w pozycjach nr 8469 do 8472:
8473 30 00 - Części i akcesoria do maszyn ujętych w pozycji

nr 8471

0
8474 8474 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, oddzielania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub innych substancji mineralnych, w postaci stałej (także w formie proszku lub pasty); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nie utwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub innych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych:
8474 20 00 - Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia 0
8474 80 00 - Pozostałe maszyny 0
8475 8475 Maszyny do montażu żarówek i innych lamp elektrycznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w obudowach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych:
8475 10 00 - Maszyny do montażu żarówek i innych lamp

elektrycznych, lamp elektronowych lub

fotograficznych lamp błyskowych, w obudowach

szklanych

0
8475 20 00 - Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła

lub wyrobów szklanych

0
8475 90 00 - Części 0
8477 8477 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:
8477 90 - Części:
8477 90 10 - - Z żeliwa lub stali 0
8477 90 90 - - Pozostałe 0
8478 8478 Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:
8478 10 00 - Maszyny 0
8478 90 00 - Części 0
8479 8479 Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:
8479 20 - Maszyny do otrzymywania lub przyrządzania

tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych:

8479 20 10 - - Prasy 0
8479 20 90 - - Pozostałe 0
8479 30 - Prasy do wyrobu płyt wiórowych lub budowlanych

płyt pilśniowych z drewna lub innych

zdrewniałych materiałów oraz pozostałe maszyny

do przerobu drewna lub korka:

8479 30 10 - - Prasy 0
8479 30 90 - - Pozostałe 0
8479 40 00 - Maszyny do wyrobu lin lub kabli 0
- Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne:
8479 81 00 - - Do obróbki metali, także nawijarki uzwojeń

elektrycznych

0
8479 89 - - Pozostałe:
8479 89 10 - - - Następujące artykuły, do stosowania w

samolotach cywilnych:

0
Akumulatory hydropneumatyczne; Mechaniczne urządzenia wykonawcze do odwracaczy ciągu; Kompletne kabiny ustępowe specjalnie skonstruowane do takiego zastosowania; nawilżacze i osuszacze powietrza; Serwomechanizmy nieelektryczne; Rozruszniki nieelektryczne; Rozruszniki pneumatyczne do silników turboodrzutowych, turbośmigłowych i innych turbin gazowych; Wycieraczki szyby przedniej nieelektryczne; Regulatory śmigieł nieelektryczne:
- - - Pozostałe:
8479 89 30 - - - - Przemieszczające się obudowy górnicze z

napędem hydraulicznym

0
8479 89 50 - - - - Wielocelowe roboty przemysłowe 0
8479 89 60 - - - - Centralne układy smarowania 0
8479 89 80 - - - - Pozostałe 0
8479 90 - Części:
8479 90 10 - - Do stosowania w samolotach cywilnych 0
- - Pozostałe:
8479 90 92 - - - Z żeliwa lub stali 0
8479 90 98 - - - Pozostałe 0
8480 8480 Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych:
8480 10 00 - Skrzynki formierskie dla odlewni metali 0
8480 20 - Płyty podmodelowe:
8480 20 10 - - Z żeliwa 0
8480 20 90 - - Pozostałe 0
8480 30 - Modele odlewnicze:
8480 30 10 - - Z drewna 0
8480 30 90 - - Pozostałe 0
- Formy do metali lub do węglików metali:
8480 41 00 - - Typu wtryskowego lub tłocznego 0
8480 49 00 - - Pozostałe 0
8480 50 00 - Formy do szkła 0
8480 60 00 - Formy do materiałów mineralnych 0
- Formy do gumy lub tworzyw sztucznych:
8480 71 00 - - Typu wtryskowego lub tłocznego 0
8480 79 - - Pozostałe:
8480 79 10 - - - Z żeliwa 0
8480 79 90 - - - Pozostałe 0
8502 8502 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe:
- Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi

wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym

(silniki wysoko- oraz średnioprężne):

8502 11 - - O mocy nie większej niż 75 kVA:
8502 11 10 - - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8502 11 90 - - - Pozostałe 0
8502 12 - - O mocy powyżej 75 kVA, ale nie więcej niż 375

kVA:

8502 12 10 - - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8502 12 90 - - - Pozostałe 0
8502 13 - - O mocy powyżej 375 kVA:
8502 13 10 - - - Dla lotnictwa cywilnego 0
- - - Pozostałe:
8502 13 91 - - - - O mocy powyżej 375 kVA, lecz nie więcej

niż 750 kVA

0
8502 13 99 - - - - O mocy powyżej 750 kVA 0
8502 40 - Przetwornice jednotwornikowe:
8502 40 10 - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8502 40 90 - - Pozostałe 0
8510 8510 Golarki oraz maszynki do strzyżenia z własnym silnikiem elektrycznym:
8510 10 00 - Golarki 0
8510 20 00 - Maszynki do strzyżenia 0
8510 90 00 - Części 0
8514 8514 Elektryczne piece i suszarki przemysłowe lub laboratoryjne (także indukcyjne czy dielektryczne); inne urządzenia grzewcze przemysłowe lub laboratoryjne typu indukcyjnego lub dielektrycznego:
8514 10 - Piece oporowe i suszarki:
8514 10 10 - - Piece piekarnicze i do biszkoptów 0
- - Pozostałe, o masie:
8514 10 91 - - - Nie przekraczającej 50 kg 0
8514 10 99 - - - Powyżej 50 kg 0
8514 20 - Piece i suszarki indukcyjne lub dielektryczne:
8514 20 10 - - Indukcyjne 0
8514 20 90 - - Dielektryczne 0
8514 30 - Inne piece i suszarki:
8514 30 10 - - Piece ogrzewane promieniami podczerwonymi 0
8514 30 90 - - Pozostałe 0
8514 40 00 - Inne urządzenia grzewcze indukcyjne lub

dielektryczne

0
8514 90 - Części:
8514 90 10 - - Żeliwne lub staliwne 0
8514 90 90 - - Pozostałe 0
8515 8515 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, także do cięcia metodą elektryczną (łącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową, lub za pomocą wiązki światła lub fotonów, metodą ultradźwiękową, za pomocą wiązki elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego; maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub spiekanych węglików metali:
- Urządzenia i maszyny do oporowego zgrzewania

metali:

8515 21 00 - - Całkowicie lub częściowo automatyczne 0
8515 29 - - Pozostałe:
8515 29 10 - - - Do zgrzewania doczołowego 0
8515 29 90 - - - Pozostałe 0
- Maszyny i urządzenia do spawania metali łukiem

elektrycznym (w tym łukiem plazmowym):

8515 31 00 - - Całkowicie lub częściowo automatyczne 0
8515 39 - - Pozostałe:
- - - Do spawania elektrycznego z elektrodą

otuloną, łącznie z aparatami do spawania lub

cięcia metali, a przesyłanych wraz z:

8515 39 11 - - - - Prądnicami lub przetwornicami 0
8515 39 13 - - - - Transformatorami 0
8515 39 19 - - - - Przekształtnikami, prostownikami lub

zespołami prostowniczymi

0
8515 39 90 - - - Pozostałe 0
8515 80 - Inne urządząnia i aparaty:
8515 80 10 - - Do spawania metali 0
8515 80 90 - - Pozostałe 0
8515 90 00 - Części 0
8516 8516 Elektryczne podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurkowe; elektryczne urządzenia do ogrzewania gleby i pomieszczeń; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (np. suszarki do włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania oraz suszarki do rąk, elektryczne żelazka do prasowania, urządzenia elektrotermiczne do użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne, z wyjątkiem objętych pozycją nr 8545: 0
8516 50 00 - Kuchenki mikrofalowe
8519 8519 Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwięku nie zawierający urządzenia do rejestracji dźwięku:
8519 10 00 - Gramofony uruchamiane wrzuceniem monety lub

żetonu

0
8525 8525 Urządzenia nadawcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, zawierające lub nie aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne:
8525 30 - Kamery telewizyjne:
8525 30 10 - - Zawierające trzy lampy analizujące lub więcej

takich lamp

0
- - Pozostałe:
8525 30 91 - - - Zawierające w tej samej obudowie urządzenie

do zapisu lub odtwarzania obrazów

0
8525 30 99 - - - Pozostałe 0
8530 8530 Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach (nie objęte pozycją nr 8608):
8530 10 00 - Urządzenia dla ruchu kolejowego lub tramwajowego 0
8532 8532 Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe:
8532 10 00 - Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w

obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej nie

mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory mocy)

0
- Pozostałe kondensatory stałe:
8532 21 00 - - Tantalowe 0
8532 22 00 - - Elektrolityczne aluminiowe 0
8532 23 00 - - Ceramiczne, jednowarstwowe 0
8532 24 - - Ceramiczne, wielowarstwowe (monolityczne):
8532 24 10 - - - Z wyprowadzeniami 0
8532 24 90 - - - Pozostałe 0
8532 25 00 - - Z dielektrykiem na bazie papieru lub z

tworzywa sztucznego

0
8532 29 00 - - Pozostałe 0
8532 30 - Kondensatory nastawne lub strojeniowe:
8532 30 10 - - Kondensatory nastawne 0
8532 30 90 - - Pozostałe 0
8532 90 00 - Części 0
8533 8533 Rezystory (w tym reostaty i potencjometry), nie będące rezystorami grzejnymi:
8533 10 00 - Rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowe 0
- Pozostałe rezystory stałe:
8533 21 00 - - Dla mocy nie przekraczającej 20 W 0
8533 29 00 - - Pozostałe 0
- Rezystory drutowe zmienne, w tym reostaty i

potencjometry:

8533 31 00 - - Dla mocy nie przekraczającej 20 W 0
8533 39 00 - - Pozostałe 0
8533 40 - Pozostałe rezystory nastawne, w tym rezystory

regulowane (reostaty i potencjometry):

8533 40 10 - - Dla mocy nie przekraczającej 20W 0
8533 40 90 - - Pozostałe 0
8533 90 00 - Części 0
8534 8534 00 Obwody drukowane:
- W postaci jedynie elementów przewodzących i

styków:

8534 00 11 - - Obwody drukowane wielokrotne 0
8534 00 19 - - Pozostałe 0
8534 00 90 - Zawierające inne elementy bierne 0
8535 8535 Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, skrzynki przyłączowe) do napięć powyżej 1000 V:
8535 10 00 - Bezpieczniki 0
- Wyłączniki automatyczne:
8535 21 00 - - Do napięć poniżej 72,5 kV 0
8535 29 00 - - Pozostałe 0
8535 30 - Odłączniki i rozłączniki:
8535 30 10 - - Do napięć poniżej 72,5 kV 0
8535 30 90 - - Pozostałe 0
8535 40 00 - Odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki

przepięciowe

0
8535 90 00 - Pozostałe 0
8536 8536 Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe) do napięć nie przekraczających 1000 V:
8536 10 - Bezpieczniki:
8536 10 10 - - Dla prądów nie większych niż 10 A 0
8536 10 50 - - Dla prądów większych niż 10 A, ale nie

większych niż 63 A

0
8536 10 90 - - Dla prądów powyżej 63 A 0
8536 20 - Wyłączniki automatyczne:
8536 20 10 - - Dla prądów nie większych niż 63 A 0
8536 20 90 - - Dla prądów powyżej 63 A 0
8536 30 - Inne urządzenia zabezpieczające obwody

elektryczne:

8536 30 10 - - Dla prądów nie większych niż 16 A 0
8536 30 30 - - Dla prądów powyżej 16 A, ale nie większych niż

125 A

0
8536 30 90 - - Dla prądów powyżej 125 A 0
- Przekaźniki:
8536 41 - - Do napięć nie większych niż 60 V:
8536 41 10 - - - Dla prądów nie większych niż 2 A 0
8536 41 90 - - - Dla prądów powyżej 2 A 0
8536 49 00 - - Pozostałe 0
8536 50 00 - Pozostałe przełączniki 0
- Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe:
8536 61 - - Oprawy lamp:
8536 61 10 - - - Oprawy lamp z gwintem Edisona 0
8536 61 90 - - - Pozostałe 0
8536 69 00 - - Pozostałe 0
8536 90 - Pozostałe urządzenia:
8536 90 01 - - Elementy składowe dla obwodów elektrycznych 0
- - Elementy połączeniowe, złącza dla przewodów i

kabli:

8536 90 11 - - - Dla przewodów koncentrycznych 0
8536 90 19 - - - Dla pozostałych 0
8536 90 80 - - Pozostałe 0
8537 8537 Tablice, panele (w tym panele do sterowania cyfrowego), konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami nr 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, łącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienioną w dziale 90, różniącą się od aparatury łączeniowej wymienionej w pozycji nr 8517:
8537 10 - Do napięć nie większych niż 1000 V:
8537 10 10 - - Panele od sterowania cyfrowego z wbudowanym

urządzeniem do automatycznego przetwarzania

danych

0
- - Pozostałe:
8537 10 91 - - - Urządzenia sterujące z programowalną

pamięcią

0
8537 10 99 - - - Pozostałe 0
8537 20 - Na napięcia większe niż 1000 V:
8537 20 91 - - Na napięcie powyżej 1000 V, ale nie większe

niż 72,5 kV

0
8537 20 99 - - Na napięcie powyżej 72,5 kV 0
8538 8538 Części stosowane wyłącznie lub zasadniczo w aparaturze podanej w pozycji nr 8535, 8536 czy 8537:
8538 10 00 - Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz

inne układy wsporcze dla wyrobów według pozycji

nr 8537, nie wyposażone w przynależną do nich

aparaturę

0
8538 90 - Pozostałe:
8538 90 10 - - Podzespoły elektroniczne 0
8538 90 90 - - Pozostałe 0
8539 8539 Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, także nierozbieralne wkłady reflektorów oraz lampy ultrafioletowe lub promienniki lampowe podczerwieni; lampy łukowe:
8539 10 - Nierozbieralne wkłady reflektorów:
8539 10 10 - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8539 10 90 - - Pozostałe 0
- Pozostałe lampy żarowe, z wyjątkiem lamp

ultrafioletowych oraz lampowych promienników

podczerwieni:

8539 21 - - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym:
8539 21 10 - - - Z rodzaju stosowanych w rzutnikach 0
8539 21 30 - - - Z rodzaju stosowanych w motocyklach i innych

pojazdach mechanicznych

0
- - - Pozostałe, na napięcie:
8539 21 91 - - - - Powyżej 100 V 0
8539 21 99 - - - - Nie przewyższające 100 V 0
8539 22 - - Pozostałe, o mocy nie większej niż 200 W i na

napięcie powyżej 100 V:

8539 22 10 - - - Żarówki reflektorowe 0
8539 22 90 - - - Pozostałe 0
8539 29 - - Pozostałe:
8539 29 10 - - - W rodzaju stosowanych dla projekcji 0
- - - W rodzaju stosowanych w motocyklach i innych

pojazdach mechanicznych:

8539 29 31 - - - - Do reflektorów głównych 0
8539 29 39 - - - - Pozostałe 0
- - - Pozostałe, na napięcie:
8539 29 91 - - - - Powyżej 100 V 0
8539 29 99 - - - - Nie wyższe niż 100 V 0
- Lampy wyładowcze, z wyjątkiem lamp

ultrafioletowych:

8539 31 - - Fluorescencyjne z podgrzewaną katodą

(świetlówki):

8539 31 10 - - - Zakończone z obu stron kapturkami 0
8539 39 30 - - - Pozostałe 0
8539 39 - - Pozostałe:
8539 39 10 - - - Lampy podwójne 0
- - - Pozostałe:
8539 39 30 - - - - Rtęciowe 0
- - - - Sodowe:
8539 39 51 - - - - - Z rurką wyładowczą w kształcie litery U 0
8539 39 59 - - - - - Pozostałe 0
8539 39 90 - - - - Pozostałe 0
8539 40 - Lampy ultrafioletowe lub lampowe promienniki

podczerwieni; lampy łukowe:

8539 40 10 - - Lampy ultrafioletowe 0
8539 40 30 - - Lampy-promienniki podczerwieni 0
8539 40 90 - - Lampy łukowe 0
8539 90 - Części:
8539 90 10 - - Trzonki lamp 0
8539 90 90 - - Pozostałe 0
8540 8540 Lampy elektronowe z gorąca katodą (termokatodą), z katodą zimną lub fotokatodą (np. lampy próżniowe, gazowane, czyli wypełnione parami lub gazem, lampy prostownicze z parami rtęci, lampy elektronopromieniowe, kineskopy, lampy analizujące do kamer telewizyjnych):
- Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, łącznie

z kineskopami do monitorów:

8540 11 - - Barwne:
8540 11 10 - - - O przekątnej ekranu nie więcej niż 42 cm 0
8540 11 30 - - - O przekątnej ekranu powyżej 42 cm, ale nie

więcej niż 52 cm

0
8540 11 50 - - - O przekątnej ekranu powyżej 52 cm, ale nie

większej niż 72 cm

0
8540 11 80 - - - O przekątnej ekranu ponad 72 cm 0
8540 12 - - Czarno-białe lub inne monochromatyczne:
8540 12 10 - - - O przekątnej ekranu nie większej niż 42 cm 0
8540 12 30 - - - O przekątnej ekranu powyżej 42 cm, ale nie

więcej niż 52 cm

0
8540 12 90 - - - O przekątnej ekranu ponad 52 cm 0
8540 20 - Lampy analizujące do kamer telewizyjnych,

przetworniki obrazu i wzmacniacze obrazu; inne

lampy fotokatodowe:

8540 20 10 - - Lampy analizujące do kamer TV 0
8540 20 30 - - Przetworniki i wzmacniacze obrazu 0
8540 20 90 - - Pozostałe lampy fotokatodowe 0
8540 30 - Pozostałe lampy elektronopromieniowe:
8540 30 10 - - Barwne 0
8540 30 90 - - Czarno-białe lub inne monochromatyczne 0
- Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony,

lampy o fali bieżącej, karcinotrony), z

wyjątkiem lamp sterowanych potencjałem siatki:

8540 41 00 - - Magnetrony 0
8540 42 00 - - Klistrony 0
8540 49 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe lampy katodowe:
8540 81 00 - - Lampy odbiorcze lub wzmacniające 0
8540 89 - - Pozostałe:
- - - Lampy wskaźnikowe:
8540 89 11 - - - - Próżniowe 0
8540 89 19 - - - - Pozostałe 0
8540 89 90 - - - Pozostałe 0
- Części:
8540 91 00 - - Lamp elektronopromieniowych 0
8540 99 00 - - Pozostałe 0
8541 8541 Diody, tranzystory i inne podobne urządzenia półprzewodnikowe: światłoczułe urządzenia półprzewodnikowe, w tym fotoogniwa, także zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne w oprawkach:
8541 10 - Diody, oprócz fotodiod i diod

elektroluminescencyjnych:

8541 10 10 - - Płytki materiału półprzewodnikowego jeszcze

nie pocięte na "chipy"

0
- - Pozostałe:
8541 10 91 - - - Diody prostownicze mocy 0
8541 10 99 - - - Pozostałe 0
- Tranzystory, z wyjątkiem fototranzystorów:
8541 21 - - O mocy dopuszczalnej poniżej 1 W:
8541 21 10 - - - Płytki materiału półprzewodnikowego jeszcze

nie pocięte na "chipy"

0
8541 21 90 - - - Pozostałe 0
8541 29 - - Pozostałe:
8541 29 10 - - - Płytki materiału półprzewodnikowego jeszcze

nie pocięte na "chipy"

0
8541 29 90 - - - Pozostałe 0
8541 30 - Tyrystory, diaki i triaki, oprócz

światłoczułych:

8541 30 10 - - Płytki materiału półprzewodnikowego nie

pocięte jeszcze na "chipy"

0
8541 30 90 - - Pozostałe 0
8541 40 - Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, w tym

fotoogniwa, także zmontowane w moduły lub

tworzące panele; diody świecące

(elektroluminescencyjne):

8541 40 10 - - Diody świecące 0
- - Pozostałe:
8541 40 91 - - - Ogniwa słoneczne, także zmontowane w moduły

lub panele

0
8541 40 93 - - - Fotodiody, fototranzystory lub sprzęgacze

optyczne

0
8541 40 99 - - - Pozostałe 0
8541 50 - Pozostałe elementy półprzewodnikowe:
8541 50 10 - - Płytki materiału półprzewodnikowego jeszcze

nie pocięte na "chipy"

0
8541 50 90 - - Pozostałe 0
8541 60 00 - Oprawione kryształy piezoelektryczne 0
8541 90 00 - Części 0
8542 8542 Elektroniczne układy scalone i mikromoduły:
- Układy scalone monolityczne:
8542 11 - - Cyfrowe:
8542 11 10 - - - Płytki materiału półprzewodnikowego jeszcze

nie pocięte na "chipy"

0
8542 11 30 - - - "Chipy" 0
- - - Pozostałe:
- - - - Pamięci dynamiczne (D-RAMs):
8542 11 41 - - - - - O pojemności nie wyższej niż 256 kb 0
8542 11 43 - - - - - O pojemności powyżej 256 kb, ale nie

przewyższającej 4 Mb

0
8542 11 45 - - - - - O pojemności ponad 4 Mb 0
- - - - Pamięci statyczne (S-RAMs):
8542 11 51 - - - - - O pojemności nie wyższej niż 64 kb 0
8542 11 52 - - - - - O pojemności powyżej 64 kb, ale nie

przewyższającej 256 kb

0
8542 11 53 - - - - - O pojemności powyżej 256 kb, ale nie

przewyższającej 1 Mb

0
8542 11 55 - - - - - O pojemności powyżej 1 Mb 0
8542 11 61 - - - - Pamięci nieprogramowalne (ROMs) 0
- - - - Pamięci programowalne, kasowalne

promieniami ultrafioletowymi (EPEOMs):

8542 11 63 - - - - - O pojemności nie wyższej niż 256 kb 0
8542 11 65 - - - - - O pojemności powyżej 256 kb, ale nie

przekraczającej 1 Mb

0
8542 11 66 - - - - - O pojemności ponad 1 Mb 0
8542 11 72 - - - - Pamięci kasowalne elektrycznie (E2PROMs) 0
8542 11 76 - - - - Pozostałe pamięci 0
- - - - Mikrokomputery i mikroprocesory:
8542 11 81 - - - - - Nie więcej niż 8-bitowe 0
8542 11 83 - - - - - Powyżej 8-bitów, ale nie więcej niż 16-

bitowe

0
8542 11 85 - - - - - Powyżej 16 bitów, ale nie więcej niż 32

bity

0
8542 11 87 - - - - - Powyżej 32 bitów 0
- - - - Układy logiczne, sterujące i współpracy

(interfejsu):

8542 11 92 - - - - - Układy sterujące 0
8542 11 93 - - - - - Układy współpracy; układy współpracy z

funkcjami sterującymi

0
8542 11 94 - - - - - Pozostałe 0
8542 11 99 - - - - Pozostałe 0
8542 19 - - Pozostałe:
8542 19 10 - - - Płytki materiału półprzewodnikowego nie

pocięte na "chipy"

0
- - - Pozostałe:
8542 19 20 - - - - "Chipy" 0
- - - - Pozostałe:
8542 19 30 - - - - - Wzmacniacze 0
8542 19 50 - - - - - Stabilizatory napięcia i prądu 0
8542 19 70 - - - - - Układy scalone współpracy (interfejsu) 0
8542 19 90 - - - - - Pozostałe 0
8542 20 - Układy scalone hybrydowe:
8542 20 10 - - Mikrokomputery i mikroprocesory 0
8542 20 50 - - Wzmacniacze 0
8542 20 90 - - Pozostałe 0
8542 80 00 - Pozostałe 0
8542 90 00 - Części 0
8543 8543 Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje, nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach tego działu:
8543 10 00 - Akceleratory cząstek 0
8543 20 00 - Generatory sygnałowe 0
8543 30 00 - Maszyny i urządzenia do galwanotechniki,

elektrolizy lub elektroforezy

0
8543 80 - Pozostałe maszyny i urządzenia:
8543 80 10 - - Urządzenia rejestrujące dane lotu, dla

lotnictwa cywilnego

0
8543 80 20 - - Wzmacniacze antenowe 0
8543 80 80 - - Pozostałe 0
8543 90 - Części:
8543 90 10 - - Zespoły i podzespoły złożone przynajmniej z

dwóch części lub elementów ze sobą połączonych

w dowolny sposób, do urządzeń rejestrujących

dane lotu, dla lotnictwa cywilnego

0
8543 90 90 - - Pozostałe 0
8544 8544 Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) druty, kable (także kable koncentryczne) oraz inne izolowane przewody elektryczne, z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub zaopatrzone w końcówki (złączki):
- Drut nawojowy:
8544 11 - - Miedziany:
8544 11 10 - - - Lakierowany lub emaliowany 0
8544 11 90 - - - Pozostałe 0
8544 19 - - Pozostałe:
8544 19 10 - - - Lakierowane lub emaliowane 0
8544 19 90 - - - Pozostałe 0
8544 20 - Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody

elektryczne:

8544 20 10 - - Z końcami przygotowanymi do założenia łączówki

lub wyposażony w złaczki

0
- - Pozostałe:
8544 20 91 - - - Dla wysokich częstotliwości 0
8544 20 99 - - - Pozostałe 0
8544 30 - Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów

z rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych,

samolotach czy statkach:

8544 30 10 - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8544 30 90 - - Pozostałe 0
- Inne przewody elektryczne, dla napięć nie

przekraczających 80 V:

8544 41 - - Zaopatrzone w końcówki:
8544 41 10 - - - W rodzaju stosowanych w telekomunikacji 0
8544 41 90 - - - Pozostałe 0
8544 49 - - Pozostałe:
- - - Izolowane materiałem z tworzywa sztucznego:
8544 49 11 - - - - W rodzaju stosowanych w telekomunikacji 0
8544 49 19 - - - - Pozostałe 0
- - - Izolowane innymi materiałami:
8544 49 91 - - - - W rodzaju stosowanych w telekomunikacji 0
8544 49 99 - - - - Pozostałe 0
- Inne przewody elektryczne, dla napięć powyżej 80

V, ale nie przekraczających 1000 V:

8544 51 00 - - Zaopatrzone w końcówki 0
8544 59 - - Pozostałe:
8544 59 10 - - - Druty i kable o średnicy pojedynczego

przewodu nie większej niż 0,51 mm

0
- - - Pozostałe:
8544 59 91 - - - - Izolowane gumą lub innym elastomerem,

łącznie z tworzywem sztucznym usieciowanym

0
8544 59 93 - - - - Izolowane innym materiałem plastycznym 0
8544 59 99 - - - - Izolowane innym materiałem 0
8544 60 - Inne przewody elektryczne dla napięć nie

przekraczających 1000 V:

- - Z przewodami miedzianymi:
8544 60 11 - - - Izolowane gumą lub innym elastomerem,

włączając w to tworzywa sztuczne usieciowane

0
8544 60 13 - - - Izolowane innym materiałem plastycznym 0
8544 60 19 - - - Izolowane innymi materiałami 0
- - Z przewodami innymi niż miedziane:
8544 60 91 - - - Izolowane gumą lub innym elastomerem,

włączając w to tworzywa sztuczne usieciowane

0
8544 60 93 - - - Izolowane innym materiałem plastycznym 0
8544 60 99 - - - Izolowane innymi materiałami 0
8544 70 00 - Kable światłowodowe 0
8545 8545 Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych:
- Elektrody:
8545 11 00 - - W rodzaju stosowanych w piecach 0
8545 19 - - Pozostałe:
8545 19 10 - - - Elektrody do elektrolizerów 0
8545 19 90 - - - Pozostałe 0
8545 20 00 - Szczotki 0
8545 90 - Pozostałe:
8545 90 10 - - Rezystory grzejne 0
8545 90 90 - - Pozostałe 0
8546 8546 Izolatory elektryczne z dowolnego materiału:
8546 10 00 - Szklane 0
8546 20 - Ceramiczne:
8546 20 10 - - Bez żadnych części metalowych 0
- - Z częściami metalowymi:
8546 20 91 - - - Dla napowietrznych energetycznych linii

przesyłowych i linii trakcyjnych

0
8546 20 99 - - - Pozostałe 0
8546 90 - Pozostałe:
8546 90 10 - - Z tworzyw sztucznych 0
8546 90 90 - - Pozostałe 0
8547 8547 Elementy izolacyjne dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzane podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, a różniące się od izolatorów według poz. nr 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do rurkowania, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym:
8547 10 - Ceramiczne elementy izolacyjne:
8547 10 10 - - Zawierające przynajmniej 80% tlenków metali w

całej masie

0
8547 10 90 - - Pozostałe 0
8547 20 00 - Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych 0
8547 90 00 - Pozostałe 0
8548 8548 00 00 Elektryczne części maszyn lub urządzeń, nie wymienione lub wyszczególnione w innych pozycjach niniejszego działu 0
8604 8604 00 00 Naprawcze lub serwisowe pojazdy szynowe z napędem własnym lub bez (np. wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny) 0
8607 8607 Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:
- Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i

koła, i ich części:

8607 11 00 - - Napędzane wózki zwrotne i jednoosiowe wózki

Bissela

0
8607 12 00 - - Pozostałe wózki zwrotne i wózki Bissela 0
8607 19 - - Pozostałe (włącznie z częściami):
- - - Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części:
8607 19 01 - - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 19 11 - - - - Stalowe odkute w matrycach zamkniętych 0
8607 19 18 - - - - Pozostałe 0
- - - Części wózków zwrotnych i wózków Bissela

oraz podobnych:

8607 19 91 - - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 19 99 - - - - Pozostałe 0
- Hamulce i ich części:
8607 21 - - Hamulce pneumatyczne i ich części:
8607 21 10 - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 21 90 - - - Pozostałe 0
8607 29 - - Pozostałe:
8607 29 10 - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 29 90 - - - Pozostałe 0
8607 30 - Haki i inne układy sprzęgajace, bufory, i ich

części:

8607 30 01 - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 30 10 - - Stalowe odkute w matrycach zamkniętych 0
8607 30 80 - - Pozostałe 0
- Pozostałe:
8607 91 - - Lokomotyw:
- - - Maźnice i ich części:
8607 91 11 - - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 91 19 - - - - Pozostałe 0
- - - Inne:
8607 91 91 - - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 91 99 - - - - Pozostałe 0
8607 99 - - Pozostałe:
- - - Maźnice i ich części:
8607 99 11 - - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 99 19 - - - - Pozostałe 0
8607 99 30 - - - Nadwozia i ich części 0
- - - Podwozia i ich części:
8607 99 51 - - - - Żeliwne lub staliwne 0
8607 99 59 - - - - Pozostałe 0
8607 99 90 - - - Pozostałe 0
8608 8608 00 Osprzęt torów kolejowych i tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części:
8608 00 10 - Urządzenia dla pojazdów szynowych 0
8608 00 30 - Pozostałe urządzenia 0
- Części:
8608 00 91 - - Żeliwne lub staliwne 0
8608 00 99 - - Pozostałe 0
8701 8701 Ciągniki (inne niż objęte pozycją nr 8709):
8701 10 - Ciągniki jednoosiowe kierowane przez pieszego:
8701 10 10 - - O mocy nie większej niż 4 kW 0
8701 10 90 - - O mocy powyżej 4 kW 0
8701 30 00 - Ciągniki gąsienicowe 0
8710 8710 00 00 Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy bojowe z uzbrojeniem lub bez, oraz części tych pojazdów 0
8715 8715 00 Wózki dziecięce i ich części:
8715 00 10 - Wózki dziecięce 0
8715 00 90 - Części 0
8802 8802 Pozostałe statki powietrzne (np. śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne także sztuczne satelity) oraz ich pojazdy nośne:
8802 40 - Samoloty i pozostałe statki powietrzne o masie

własnej powyżej 15000 kg:

8802 40 10 - - Statki powietrzne cywilne 0
8802 40 90 - - Pozostałe 0
8803 8803 Części wyrobów objętych pozycjami nr 8801 lub 8802:
8803 10 - Śmigła i wirniki oraz ich części:
8803 10 10 - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8803 10 90 - - Pozostałe 0
8803 20 - Podwozia i ich części:
8803 20 10 - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8803 20 90 - - Pozostałe 0
8803 30 - Pozostałe części samolotów lub śmigłowców:
8803 30 10 - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8803 30 90 - - Pozostałe 0
8803 90 10 - - Latawców 0
- - Pozostałe:
8803 90 91 - - - Dla lotnictwa cywilnego i dla szybowców 0
8803 90 99 - - - Pozostałe 0
8805 8805 Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu oraz podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery); części do powyższych maszyn i urządzeń:
8805 10 - Maszyny i urządzenia startowe dla statków

powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające

lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i

urządzenia wraz z częściami:

8805 10 10 - - Dla statków wraz z częściami 0
8805 10 90 - - Dla pozostałych 0
8805 20 - Naziemne symulatory lotu i ich części:
8805 20 10 - - Dla lotnictwa cywilnego 0
8805 20 90 - - Pozostałe 0
8901 8901 Liniowce pasażerskie, statki (łodzie) wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów:
8901 10 - Liniowce pasażerskie, statki (łodzie)

wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające

przeznaczone głównie do przewozu osób; promy

wszelkiego rodzaju:

8901 10 10 - - Pełnomorskie 0
8901 10 90 - - Pozostałe 0
8901 20 - Tankowce:
8901 20 10 - - Pełnomorskie 0
8901 20 90 - - Pozostałe 0
8901 30 - Chłodniowce, nie objęte podpozycją 8901 20:
8901 30 10 - - Pełnomorskie 0
8901 30 90 - - Pozostałe 0
8901 90 - Pozostałe statki do przewozu towarów oraz

pozostałe statki do przewozu zarówno osób, jak i

towarów:

8901 90 10 - - Pełnomorskie 0
- - Pozostałe:
8901 90 91 - - - Z napędem niemechanicznym 0
8901 90 99 - - - Z napędem mechanicznym 0
8902 8902 00 Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz inne jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa:
- - Pełnomorskie:
8902 00 11 - - O masie brutto powyżej 250 t (GRT) 0
8902 00 19 - - O masie brutto nie przewyższającej 250 t (GRT) 0
8902 00 90 - Pozostałe 0
8904 8904 00 Holowniki i pchacze:
8904 00 10 - Holowniki 0
- Pchacze:
8904 00 91 - - Pełnomorskie 0
8904 00 99 - - Pozostałe 0
8905 8905 Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i inne jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; pływające lub podwodne platformy wiertnicze lub produkcyjne:
8905 10 - Pogłębiarki:
8905 10 10 - - Pełnomorskie 0
8905 10 90 - - Pozostałe 0
8905 20 00 - Pływające lub podwodne platformy wiertnicze lub

produkcyjne

0
8905 90 - Pozostałe:
8905 90 10 - - Pełnomorskie 0
8905 90 90 - - Pozostałe 0
8906 8906 00 Pozostałe jednostki pływające, włącznie z okrętami wojennymi i łodziami ratunkowymi i z wyłączeniem łodzi wioślarskich:
8906 00 10 - Okręty wojenne 0
- Pozostałe:
8906 00 91 - - Pełnomorskie 0
- - Pozostałe:
8906 00 93 - - - O masie do 100 kg włącznie 0
8906 00 99 - - - Pozostałe 0
9018 9018 Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w tym także aparaty scyntograficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku:
- Aparatura elektrodiagnostyczna (w tym także

aparaty do badań funkcjonalnych lub do kontroli

parametrów fizjologicznych):

9018 11 00 - - Elektrokardiografy 0
9018 19 00 - - Pozostałe 0
9018 20 00 - Aparaty wytwarzające promieniowanie

ultrafioletowe i podczerwone

0
- Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.:
9018 31 - - Strzykawki z igłami lub bez:
9018 31 10 - - - Z tworzyw sztucznych 0
9018 31 90 - - - Pozostałe 0
9018 32 - - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły

chirurgiczne:

9018 32 10 - - - Metalowe igły do zastrzyków 0
9018 32 90 - - - Igły chirurgiczne 0
9018 39 00 - - Pozostałe 0
- Pozostałe narzędzia i sprzęt dla stomatologii:
9018 41 00 - - Wiertarki dentystyczne, również mające wspólną

podstawę z innym sprzętem stomatologicznym

0
9018 49 00 - - Pozostałe 0
9018 50 - Przyrządy i narzędzia okulistyczne:
9018 50 10 - - Nieoptyczne 0
9018 50 90 - - Optyczne 0
9018 90 - Pozostałe narzędzia i przyrządy:
9018 90 10 - - Przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi 0
9018 90 20 - - Endoskopy 0
9018 90 30 - - Urządzenia do dializy (sztuczne nerki,

dializatory)

0
- - Aparatura do diatermii:
9018 90 41 - - - Ultradźwiękowej 0
9018 90 49 - - - Pozostałej 0
9018 90 50 - - Aparatura do transfuzji 0
9018 90 60 - - Aparatura i przyrządy do anestezji 0
9018 90 90 - - Pozostałe 0
9019 9019 Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania, inne respiratory lecznicze:
9019 10 - Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu;

aparatura do testów psychotechnicznych:

9019 10 10 - - Aparaty do masażu elektrycznego typu

wibracyjnego

0
9019 10 90 - - Pozostałe 0
9019 20 00 - Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii,

aerozoloterapii, aparaty do sztucznego

oddychania i inne lecznicze respiratory

0
9020 9020 00 Pozostałe respiratory oraz maski gazowe, z wyjątkiem masek ochronnych, bez części mechanicznych lub wymiennych filtrów:
9020 00 10 - Respiratory i maski gazowe (z wyjątkiem ich

części) dla lotnictwa cywilnego

0
9020 00 90 - Pozostałe 0
9021 9021 Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa:
- Protezy i inny sprzęt do składania złamanych

kości:

9021 11 00 - - Protezy 0
9021 19 - - Pozostałe:
9021 19 10 - - - Sprzęt ortopedyczny 0
9021 19 90 - - - Szyny (łubki) i inny sprzęt ortopedyczny

stosowany przy złamaniach

0
- Sztuczne zęby i protezy dentystyczne:
9021 21 - - Sztuczne zęby:
9021 21 10 - - - Z tworzyw sztucznych 0
9021 21 90 - - - Z innych materiałów 0
9021 29 - - Pozostałe:
9021 29 10 - - - Z metali szlachetnych lub metali

szlachetnych walcowanych

0
9021 29 90 - - - Pozostałe 0
9021 30 - Protezy innych części ciała:
9021 30 10 - - Protezy oczne 0
9021 30 90 - - Pozostałe 0
9021 40 00 - Aparaty słuchowe, z wyjątkiem części do nich i

akcesoriów

0
9021 50 00 - Stymulatory serca, z wyjątkiem części do nich i

akcesoriów

0
9021 90 - Pozostałe:
9021 90 10 - - Części i akcesoria do aparatów słuchowych 0
9021 90 90 - - Pozostałe 0
9022 9022 Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, także dla zastosowań medycznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz innymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, stołami, fotelami itp., do prowadzenia badań lub leczenia:
- Aparatura wykorzystująca promieniowanie

rentgenowskie, także do zastosowań medycznych,

chirurgicznych, stomatologicznych lub

weterynaryjnych, włącznie z aparatami do

radiografii lub radioterapii:

9022 11 00 - - Do celów medycznych, chirurgicznych,

stomatologicznych lub weterynaryjnych

0
9022 19 00 - - Do innych zastosowań 0
- Aparaty wykorzystujące promieniowanie alfa, beta

lub gamma, również do zastosowań medycznych,

chirurgicznych, stomatologicznych i

weterynaryjnych, łącznie z aparaturą do

radiografii i radioterapii:

9022 21 00 - - Do zastosowań medycznych, chirurgicznych,

stomatologicznych lub weterynaryjnych

0
9022 29 00 - - Do innych zastosowań 0
9022 30 00 - Lampy rentgenowskie 0
9022 90 - Inne, włącznie z częściami i akcesoriami:
9022 90 10 - - Ekrany rentgenowskie fluorescencyjne i ekrany

rentgenowskie wzmacniające; kratki i osłony

przeciwrozproszeniowe

0
9022 90 90 - - Pozostałe 0
9024 9024 Maszyny oraz aparaty do przeprowadzania badań twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności i tym podobnych mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókiennicznych, papieru lub tworzyw sztucznych):
9024 10 - Maszyny i aparaty do badania metali:
9024 10 10 - - Elektroniczne 0
- - Pozostałe:
9024 10 91 - - - Uniwersalne lub do prób na rozciąganie 0
9024 10 93 - - - Do badania twardości 0
9024 10 99 - - - Pozostałe 0
9024 80 - Inne maszyny i aparaty:
9024 80 10 - - Elektroniczne 0
- - Pozostałe:
9024 80 91 - - - Do badania materiałów włókienniczych,

papieru lub kartonu

0
9024 80 99 - - - Pozostałe 0
9024 90 00 - Części i akcesoria 0
9027 9027 Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy:
9027 20 - Chromatografy i aparaty do elektroforezy:
9027 20 10 - - Chromatografy 0
9027 20 90 - - Aparaty do elektroforezy 0
9505 9505 Artykuły rozrywkowe, karnawałowe, balowe itp., w tym także akcesoria do sztuk magicznych lub do żartów:
9505 10 - Artykuły bożonarodzeniowe:
9505 10 10 - - Ze szkła 0
9505 10 90 - - Z innych materiałów 0
9505 90 00 - Pozostałe 0
9606 9606 Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i inne części tych artykułów; guziki nie obrobione:
- Guziki:
9606 29 00 - - Pozostałe 0
9607 9607 Zamki błyskawiczne i ich części:

- Zamki błyskawiczne:

9607 19 00 - - Pozostałe 0