Utworzenie Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.

Dz.U.84.55.280
USTAWA
z dnia 3 grudnia 1984 r.
o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Art.  1.
1. Tworzy się Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet działa w zakresie programowania, organizowania, nadzorowania realizacji prac rozwojowych oraz badań naukowych służących bezpośrednio gospodarce narodowej i zapewniania efektywnego wykorzystywania osiągnięć naukowo-technicznych w praktyce gospodarczej.
Art.  2.
1. Komitet, we współdziałaniu z właściwymi organami, przygotowuje podstawowe założenia polityki naukowo-technicznej rządu.
2. Komitet, w zakresie realizacji polityki naukowo-technicznej państwa, koordynuje działalność naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
3. Komitet oddziałuje na programowanie badań i kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr niezbędnych dla potrzeb gospodarki narodowej oraz inspiruje prace rozwojowe i wdrożeniowe.
4. Komitet w zakresie swego działania rozpatruje i opiniuje wnioski dotyczące założeń inwestycyjnych, stosowania instrumentów ekonomiczno-finansowych, zatrudnienia i płac, normalizacji, metrologii, wynalazczości i racjonalizacji, współpracy naukowo-technicznej z zagranicą oraz eksportu polskiej myśli naukowo-technicznej.
Art.  3.
1. Do zakresu działania Komitetu należą w szczególności sprawy:
1) inicjowania, koordynowania i kontroli wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-badawczych w gospodarce narodowej,
2) inicjowania oraz opiniowania kierunków i zakresu badań podstawowych mających istotne znaczenie dla postępu naukowo-technicznego,
3) określania zasad tworzenia i znoszenia centralnych programów badawczych o podstawowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
4) inicjowania i opiniowania zasad finansowania prac rozwojowych i wdrożeniowych wykonywanych na rzecz gospodarki narodowej,
5) ustalania kierunków i instrumentów rozbudowy bazy materialnej służącej działalności badawczej oraz rozwojowej i wdrożeniowej dla potrzeb postępu naukowo-technicznego,
6) inspirowania rozwoju systemu informacji w zakresie nauki, techniki i informatyki,
7) dokonywania ocen dotyczących wykorzystania kadr naukowych, inżynieryjno-technicznych i innych, mających podstawowe znaczenie dla postępu naukowo-technicznego,
8) upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych oraz oddziaływania na rozwój kultury technicznej w społeczeństwie,
9) upowszechniania metod i technik służących poprawie efektywności postępu naukowo-technicznego, a w szczególności w zakresie realizacji polityki patentowej,
10) inicjowania, oceniania i koordynowania współpracy naukowo-technicznej z zagranicą, w tym polityki licencyjnej i postlicencyjnej oraz eksportu osiągnięć naukowo-technicznych.
2. Do zakresu działania Komitetu należy ponadto inicjowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących zasady działania i rozwoju placówek naukowo-badawczych oraz naukowo-technicznych, z wyłączeniem szkół wyższych i jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Art.  4.
1. W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) zastępcy Przewodniczącego,
3) 1 Sekretarz,
4) 2 członkowie.
2. 3 Przewodniczącym Komitetu jest Prezes Rady Ministrów lub, z jego upoważnienia, Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
3. 4 Zastępcami Przewodniczącego są:
1) Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń jako pierwszy zastępca Przewodniczącego, jeżeli nie pełni funkcji Przewodniczącego Komitetu,
2) Minister Edukacji Narodowej,
3) Minister Przemysłu,
4) Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk.
4. 5 W skład Prezydium Komitetu wchodzą: Przewodniczący Komitetu, zastępcy Przewodniczącego Komitetu i powołani przez Prezesa Rady Ministrów - Sekretarz Komitetu oraz członkowie Komitetu w liczbie nie większej od sześciu, w tym Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania, przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej.
5. 6 Członkami Komitetu są osoby powoływane przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Prezydium Komitetu, spośród członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, działaczy gospodarczych i społecznych, przedstawicieli nauki i techniki oraz organizacji naukowo-technicznych.
6. 7 W skład Komitetu wchodzi również przedstawiciel Komitetu Obrony Kraju.
Art.  5. 8

 

1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu i jego Prezydium oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz.
2. Przewodniczący Komitetu, na podstawie ustaw i w celu ich wykonania, wydaje rozporządzenia i zarządzenia oraz wykonuje, w zakresie objętym ustawą, inne zadania nie zastrzeżone dla Komitetu i jego Prezydium.
Art.  6.

Przewodniczący Komitetu w zakresie swojej właściwości:

1) współdziała z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej oraz Polską Akademią Nauk,
2) współdziała ze stowarzyszeniami naukowymi i naukowo-technicznymi oraz przedstawicielstwami środowisk społecznych,
3) zapewnia opracowywanie ekspertyz, ocen i wniosków dotyczących stanu nauki, techniki i postępu naukowo-technicznego.
Art.  7.

Prezydium Komitetu:

1) określa potrzeby w zakresie przygotowywania prognoz i ekspertyz dotyczących stanu nauki, techniki, wykorzystania kadr i upowszechniania postępu naukowo-technicznego,
2) tworzy i znosi centralne programy badawcze o podstawowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, po zasięgnięciu opinii Komitetu,
3) dokonuje podziału wyodrębnionych centralnie środków finansowych przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą oraz wdrożeniową,
4) ustala zasady zawierania porozumień i umów przez naczelne i centralne organy administracji państwowej z organizacjami badawczymi, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami państwowymi i innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej i jednostkami gospodarki nie uspołecznionej oraz wzajemnie między nimi w sprawach realizacji programów i tematów prac badawczych i rozwojowych, wdrażania i upowszechniania postępu naukowo-technicznego,
5) tworzy warunki aktywizacji twórców nauki i postępu naukowo-technicznego oraz wykorzystywania w praktyce ich osiągnięć,
6) przyznaje nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i postępu naukowo-technicznego, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach,
7) 9 przedstawia na kolejnych posiedzeniach plenarnych Komitetu informacje o decyzjach Przewodniczącego i Prezydium Komitetu.
Art.  8.

Komitet na posiedzeniach plenarnych:

1) rozpatruje założenia polityki naukowo-technicznej państwa,
2) rozpatruje główne kierunki postępu naukowo-technicznego,
3) opiniuje zasady doskonalenia kadr technicznych,
4) opiniuje prognozy, projekty programów i planów dotyczących rozwoju nauki techniki i działalności ogólnotechnicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki narodowej,
5) ocenia wyniki realizacji programów badawczych i rozwojowych oraz działalność wdrożeniową.
6) rozpatruje inne sprawy dotyczące postępu naukowo-technicznego i wdrożeń, a w szczególności projekty opracowywane przez Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w zakresie określonym w art. 13.
Art.  9.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu, jego Prezydium oraz Przewodniczącego.

Art.  10. 10

Minister Edukacji Narodowej, Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk oraz inne właściwe organy finansują prace naukowo-badawcze stosownie do podziału wyodrębnionych centralnie środków finansowych, dokonanego przez Prezydium Komitetu, z wyłączeniem badań, o których mowa w art. 13 pkt 2.

Art.  11.
1. Tworzy się Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, zwany dalej "Urzędem".
2. Urzędem kieruje Minister - Kierownik Urzędu, powoływany przez Sejm w trybie art. 37 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Art.  12.

Minister - Kierownik Urzędu sprawuje nadzór nad realizacją przepisów w zakresie wdrażania postępu naukowo-technicznego w gospodarce narodowej.

Art.  13.

Do zakresu działania Urzędu należą sprawy:

1) opracowywania prognoz, projektów programów i planów społeczno-gospodarczych w części dotyczącej postępu naukowo-technicznego i wdrożeń,
2) finansowania - zgodnie z ustaleniami Prezydium Komitetu - prac rozwojowych i wdrożeniowych wykonywanych na rzecz gospodarki narodowej oraz zamówień rządowych dotyczących realizacji programów badawczych i rozwojowych,
3) opracowywania analiz stanu realizacji centralnych programów badawczych i przedstawiania ich Komitetowi,
4) wdrażania instrumentów służących rozbudowie materialnej bazy postępu naukowo-technicznego w zakresie działalności rozwojowej i wdrożeniowej,
5) opracowywania i przedstawiania Komitetowi projektów centralnych programów rozwoju produkcji aparatury naukowo-badawczej oraz materiałów specjalnych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych,
6) opracowywania projektów rozwiązań systemowych i stymulujących twórczość naukowo-techniczną,
7) organizowania systemu informacji w zakresie postępu naukowo-technicznego oraz informatyki,
8) opracowywania projektów dokumentów, ekspertyz, analiz i ocen przedstawianych do rozpatrzenia przez Komitet,
9) współdziałania z jednostkami naukowo-badawczymi, rozwojowymi i technicznymi,
10) opracowywania i przedstawiania Komitetowi wniosków w zakresie zakupu licencji oraz działalności postlicencyjnej,
11) określone w odrębnych przepisach.
Art.  14.
1. Urząd realizuje zadania należące do jego zakresu działania oraz spełnia funkcję aparatu wykonawczego Komitetu, jego Prezydium i Przewodniczącego Komitetu.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Urzędu.
3. Organizację Urzędu oraz podporządkowane mu jednostki organizacyjne określa statut nadany przez Radę Ministrów.
Art.  15.
1. W ustawie z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Dz. U. Nr 11, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o utworzeniu urzędu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.",
2) w art. 1 wyrazy "Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki" zastępuje się wyrazami "Nauki i Szkolnictwa Wyższego":
3) w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należą sprawy rozwoju nauki, kształcenia i wychowywania kadr naukowych oraz kształcenia i wychowywania studentów w celu przygotowania ich do uczestnictwa w rozwoju specjalistycznej gospodarki i kultury narodowej.",

b) w ust. 2 wyrazy "Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki" zastępuje się wyrazami "Nauki i Szkolnictwa Wyższego".
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi sprawy należące dotychczas do właściwości Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz tryb i terminy ich przekazania do właściwości Komitetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Art.  16.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.

1 Art. 4 ust. 1 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 1 lit a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
2 Art. 4 ust. 1 pkt 4 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
3 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
4 Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
5 Art. 4 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
6 Art. 4 ust. 5 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
7 Art. 4 ust. 6 według ustalonej przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
8 Art. 5 zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
9 Art. 7 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
10 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.25.135) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1989 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1984.55.280

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Utworzenie Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Data aktu: 03/12/1984
Data ogłoszenia: 11/12/1984
Data wejścia w życie: 01/01/1985