Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.84.34.183
USTAWA
z dnia 3 lipca 1984 r.
o zmianie ustawy - Prawo celne.
Art.  1.

W ustawie z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56 i z 1981 r. Nr 20, poz. 99) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Handlowym obrotem towarowym z zagranicą jest przywóz towarów z zagranicy, jak również ich wywóz za granicę, dokonywany w ramach uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego.

2. Obrót towarowy z zagranicą inny niż określony w ust. 1 jest niehandlowym obrotem towarowym z zagranicą.";

2) w art. 9:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zakładanie i prowadzenie składów celnych wymaga zezwolenia Ministra Handlu Zagranicznego.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister Handlu Zagranicznego określa rodzaje składów celnych, zasady ich prowadzenia, okres przechowywania towaru, a także, czy i w jakim zakresie towar złożony w składzie celnym może być dzielony, sortowany lub przerabiany.";

3) w art. 15:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Handlu Zagranicznego określa zasady klasyfikacji taryfowej towarów.",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "i na określony czas",
c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa:

1) zasady wymiaru ceł antydumpingowych,

2) organy właściwe w sprawach postępowania antydumpingowego oraz zasady i tryb tego postępowania.

6. Minister Handlu Zagranicznego, w drodze rozporządzenia, może określać wysokość oraz zasady wymiaru i poboru ceł od towarów odprawionych warunkowo.";

4) po art. 15 dodaje się art. 151 w brzmieniu:

"Art. 151. 1. Pobieranie ustanowionych ceł może być zawieszone w wypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi lub społecznymi kraju.

2. Pobieranie ceł, w drodze rozporządzenia, zawieszają:

1) w handlowym obrocie towarowym z zagranicą - Rada Ministrów,

2) w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą - Minister Handlu Zagranicznego.";

5) w art. 19:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wydobyte i przewożone przez polskie statki morskie lub przez statki obce w czarterze polskim zasoby morza lub dna morskiego, jak również przetwory z nich wytworzone na morzu, oraz wywożone materiały, przeznaczone do wydobycia tych zasobów i ich przetworzenia",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister Handlu Zagranicznego może zwalniać w poszczególnych wypadkach od obowiązku posiadania pozwolenia na przewóz i wywóz towarów oraz od należności celnych towary, a w szczególności:

1) pierwszej potrzeby,

2) niezbędne do rozwoju krajowego przemysłu lub rolnictwa,

3) stanowiące pomoc humanitarną,

jeżeli tego wymagają względy gospodarcze lub społeczne kraju; uprawnienie to może przekazać, w drodze rozporządzenia, organom administracji celnej.";

6) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35. W postępowaniu celnym stosuje się następujące rodzaje odpraw celnych:

1) ostateczną,

2) warunkową,

3) przekazową,

4) złożenie towaru na skład.";

7) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kto przewozi przekazany towar celny, przywieziony z zagranicy lub z powrotem za granicę wywożony, jest obowiązany dostarczyć go do urzędu celnego wskazanego w dokumencie przekazowym, a w razie niedostarczenia uiścić należności celne wymierzone według zasad określonych w art. 37 ust. 2 pkt 2 oraz karę za zwłokę. Przepis o obowiązku uiszczenia kwoty równej 50% krajowej wartości towaru i kary za zwłokę nie ma zastosowania do towarów, które zaginęły w czasie przewozu. W razie dostarczenia towaru po upływie określonego terminu osoba zobowiązana do jego dostarczenia powinna uiścić karę za zwłokę.";

8) po art. 38 dodaje się art. 381 w brzmieniu:

"Art. 381. Towar podlega złożeniu na skład, jeżeli jest przeznaczony do czasowego przechowywania w składzie celnym.";

9) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Cło wymierza się według stanu towaru w dniu zgłoszenia go do odprawy celnej oraz według stawek w tym dniu obowiązujących.";

10) w art. 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. O dokonaniu wymiaru należności celnych wywozowych zawiadamia się nadawcę towaru.";

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. O dokonaniu wymiaru należności celnych przywozowych zawiadamia się:

1) w handlowym obrocie towarowym z zagranicą - osoby lub jednostki organizacyjne dokonujące tego obrotu,

2) w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą - adresata lub osobę upoważnioną do odbioru towaru.",

c) w ust. 2 powołanie ust. 1 zastępuje się powołaniem ust. 1 i 11;
11) w art. 46 wyrazy "8%" zastępuje się wyrazami "12%";
12) w art. 48 w ust. 1 skreśla się pkt 3;
13) po art. 48 dodaje się art. 481 w brzmieniu:

"Art. 481. 1. Zwraca się należności celne pobrane od towarów przywiezionych z zagranicy w postaci surowców, materiałów, półfabrykatów lub elementów kooperacyjnych, zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

2. Można zwrócić pobrane należności celne w razie powrotnego przywozu na polski obszar celny towaru uprzednio wywiezionego oraz wywozu towaru uprzednio przywiezionego.

3. Minister Handlu Zagranicznego, w drodze rozporządzenia, określa:

1) zasady, tryb i termin zwrotu należności celnych od towarów wymienionych w ust. 1,

2) wypadki, zakres, tryb i termin zwrotu należności celnych od towarów wymienionych w ust. 2.

4. Od zwracanych należności celnych nie płaci się odsetek.

5. Przepisów ust. 1 i ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do zwrotu należności celnych określonego w odrębnych przepisach.";

14) art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. 1. Nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości wymiaru należności celnych, jak również dokonać zwrotu należności celnych po upływie 2 lat od dnia, w którym powstał obowiązek uiszczenia tych należności lub w którym nadpłata powstała; jeżeli dnia powstania obowiązku uiszczenia należności celnych nie da się ustalić, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia następnego roku po roku, w którym powstał obowiązek.

2. Należności celnych ustalonych w decyzji można dochodzić w ciągu 2 lat licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa:

1) odroczenie terminu płatności,

2) rozłożenie na raty,

3) wszczęcie egzekucji.

4. Po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo począwszy od terminu:

1) ustalonego w decyzji o odroczeniu,

2) wniesienia ostatniej wpłaty,

3) ściągnięcia ostatniej wpłaty w trybie egzekucji administracyjnej lub stwierdzenia przez organ egzekucyjny, że egzekucja stała się bezskuteczna.

5. W stosunku do jednostek gospodarki uspołecznionej terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, wynoszą odpowiednio jeden rok.

6. Należności celnych od towarów nie dostarczonych do kontroli celnej lub spod tej kontroli usuniętych nie można dochodzić po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło niedostarczenie towaru do kontroli celnej lub usunięcie go spod tej kontroli. W tych wypadkach nie stosuje się przepisów ust. 1-5.

7. Przedawnienie uwzględnia się z urzędu.";

15) w art. 50 w ust. 1 zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem:

"Towary celne nie podjęte w terminach ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 51 podlegają sprzedaży z zastrzeżeniem art. 5 ust. 5.";

16) po art. 50 dodaje się art. 501 w brzmieniu:

"Art. 501. Osoby przebywające za granicą powinny wskazać adres dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego, mimo pouczenia przez organ administracji celnej, pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju lub, jeżeli adresu tego nie ma, podane do wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni w budynku organu administracji celnej uważa się za doręczone.";

17) w art. 51 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) zasady przechowywania towarów celnych w magazynach celnych,

8) zasady i tryb odprawy celnej towarów złożonych na skład w wypadku wywożenia ich ze składu celnego.";

18) użyte w przepisach ustawy w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy "Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej" i "Ministrowie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej" zastępuje się użytymi w tej samej liczbie i przypadku wyrazami "Minister Handlu Zagranicznego" i "Ministrowie Handlu Zagranicznego oraz Obrony Narodowej".
Art.  2.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289 oraz z 1983 r. Nr 41, poz. 185) w art. 196 w § 2 w pkt 11 po wyrazach "oraz należności celnych" skreśla się wyrazy "z wyłączeniem należności celnych od państwowych jednostek organizacyjnych".

Art.  3.

Minister Handlu Zagranicznego ogłosi jednolity tekst ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zachowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.

Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1984 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020