Szczegółowy zakres i tryb przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.

Dz.U.84.23.112
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 1984 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej (Dz. U. Nr 44, poz. 200) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej, przy współdziałaniu właściwych organów i organizacji, przeprowadza kompleksową kontrolę województw, obejmującą działalność terenowych organów administracji państwowej oraz jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, jak również zadań w zakresie obronności kraju.
2. Kompleksową kontrolę województw przeprowadza się w urzędach terenowych organów administracji państwowej, przedsiębiorstwach, zakładach i innych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
§  2.
1. Kompleksowa kontrola województw obejmuje badanie w kontrolowanych jednostkach realizacji zadań, sprawności zarządzania i efektywności gospodarowania oraz obsługi i zaspokajania potrzeb ludności w dziedzinach:
1) funkcjonowania i zarządzania terenowych organów administracji państwowej,
2) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
3) komunikacji i transportu,
4) budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, związanego z zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych ludności,
5) rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
6) handlu wewnętrznego i usług dla ludności,
7) oświaty i wychowania,
8) kultury i sztuki,
9) kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku,
10) ochrony zdrowia i opieki społecznej,
11) stanu sanitarnohigienicznego,
12) ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
13) zabezpieczenia mienia w jednostkach gospodarki uspołecznionej,
14) ochrony przed pożarami.
2. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej, w porozumieniu z właściwymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych, może obejmować kompleksową kontrolą województw dziedziny działalności terenowych organów administracji państwowej nie wymienione w ust. 1.
3. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych przedstawiają propozycje:
1) szczegółowej tematyki kontroli w nadzorowanych przez nich dziedzinach działalności terenowych organów administracji państwowej,
2) kryteriów oceny działalności terenowych organów administracji państwowej, ich urzędów oraz jednostek terenowych realizujących zadania resortowe.
§  3.
1. Kompleksowe kontrole województw są prowadzone w sposób planowy. Propozycje doboru kolejnych województw poddawanych kontroli akceptuje Prezes Rady Ministrów lub z jego upoważnienia Szef Urzędu Rady Ministrów.
2. Województwo powinno być poddane kompleksowej kontroli w zasadzie nie rzadziej niż raz na 5 lat.
3. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej przekazuje Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli ustalenia, o których mowa w ust. 1.
§  4.
1. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej, przy wykonywaniu kompleksowej kontroli województw, współdziała z Najwyższą Izbą Kontroli oraz właściwymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych.
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na zawiadamianiu specjalistycznych organów kontroli o terminach rozpoczynania kompleksowych kontroli województw, wymianie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w jednostkach podlegających kontroli organów współdziałających oraz udziale przedstawicieli specjalistycznych organów kontroli w kompleksowej kontroli województw.
3. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej zawiadamia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz właściwego wojewodę o kompleksowej kontroli województwa nie później niż na 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
§  5.
1. Kompleksową kontrolę województwa przeprowadza Główna Inspekcja Terenowa Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej, tworząc w tym celu zespół kontrolny z udziałem specjalistów wyznaczonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, centralne związki spółdzielcze oraz właściwe terenowe organy administracji państwowej.
2. Pracą zespołu kontrolnego kieruje Szef Głównej Inspekcji Terenowej lub jego zastępca albo osoba wyznaczona przez Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.
3. Kontrola poszczególnych dziedzin objętych badaniami jest przeprowadzana przez podzespoły kontrolne, pracujące pod kierownictwem osoby wyznaczonej przez Szefa Głównej Inspekcji Terenowej.
4. Właściwy terenowy organ administracji państwowej, na wniosek kierownika zespołu kontrolnego, wyznacza odpowiednią liczbę osób do udziału w kontroli przedsiębiorstw, dla których jest organem założycielskim.
5. Przy przeprowadzaniu kontroli zespół kontrolny współpracuje z prezydiami rad narodowych, jak również kierownictwami organizacji politycznych i społecznych działających na terenie województwa, w szczególności z Patriotycznym Ruchem Odrodzenia Narodowego.
§  6.
1. Wojewoda, na wniosek kierownika zespołu kontrolnego, organizuje:
1) naradę przedkontrolną, na której kierownik zespołu kontrolnego zapoznaje uczestników z podstawowymi celami kontroli, a wojewoda przedstawia główne problemy województwa,
2) naradę pokontrolną w celu omówienia wyników kontroli i określenia środków zmierzających do usprawnienia działalności terenowych organów administracji państwowej w województwie.
2. Kierownik zespołu kontrolnego w porozumieniu z wojewodą ustala skład osobowy uczestników narad.
3. W czasie przeprowadzania kontroli wojewoda zapewnia zespołowi kontrolującemu:
1) odpłatne zakwaterowanie i wyżywienie,
2) niezbędne środki transportowe,
3) pomieszczenia biurowe i pomoc kancelaryjno-techniczną.
§  7.
1. Pracownicy Głównej Inspekcji Terenowej, w toku kontroli, są uprawnieni do działań kontrolnych na podstawie legitymacji służbowej, a pozostałe osoby - na podstawie imiennego upoważnienia każdorazowo wystawianego przez Szefa Głównej Inspekcji Terenowej.
2. Do przeprowadzania kontroli spraw lub dokumentów zakwalifikowanych jako tajne jest wymagane upoważnienie określone w odrębnych przepisach.
3. Zagadnienia należące do właściwości rzeczowej innych organów kontroli badają osoby wyznaczone przez ten organ, biorące udział w kompleksowej kontroli województwa.
4. Osoby biorące udział w kompleksowej kontroli województwa, zwane dalej "kontrolerami":
1) są uprawnione do wstępu oraz poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej, przewidzianej w wewnętrznym regulaminie jednostki kontrolowanej,
2) podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową, obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
5. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. W razie konieczności przeprowadzenia kontroli lub wykonania innych czynności związanych z kontrolą poza godzinami pracy, kierownik jednostki kontrolowanej, na wniosek kierownika zespołu kontrolnego, wydaje niezbędne polecenia.
6. Kontrolerzy są zwolnieni z obowiązku potwierdzenia pobytu w jednostce kontrolowanej na blankiecie polecenia wyjazdu służbowego.
§  8.
1. Obowiązkiem kontrolera jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień kontroler jest obowiązany ustalić ich przyczyny i skutki oraz określić osoby odpowiedzialne, a w razie stwierdzenia szczególnych osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia - wskazać osoby, które się do nich przyczyniły.
2. Kontroler dokonuje ustaleń na podstawie zebranych dowodów, a w szczególności: oględzin, pisemnych lub ustnych wyjaśnień i oświadczeń, dokumentów, szkiców, zdjęć fotograficznych i innych dowodów rzeczowych.
3. Pobranie dowodów rzeczowych odbywa się za pokwitowaniem i w zasadzie w obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowany dział lub odcinek pracy.
§  9. Kierownicy jednostek kontrolowanych są obowiązani do:
1) udostępniania kontrolerom żądanych dokumentów oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji,
2) zapewnienia kontrolerom warunków i środków technicznych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
§  10.
1. Pracownicy jednostki kontrolowanej są obowiązani udzielać kontrolerom wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
2. Kontrolerzy mogą zwracać się o wyjaśnienia do byłych pracowników jednostki kontrolowanej.
3. Pracownicy jednostki kontrolowanej mogą w związku z kontrolą składać z własnej inicjatywy pisemne lub ustne oświadczenia w sprawach związanych z przedmiotem kontroli.
§  11. Kierownik zespołu kontrolnego w razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub innych nieprawidłowości wymagających szczególnego zbadania:
1) zawiadamia organy powołane do ścigania przestępstw,
2) może zwrócić się do specjalistycznego organu kontroli lub do jednostki sprawującej nadzór o przeprowadzenie dodatkowej kontroli.
§  12.
1. Z kompleksowej kontroli województwa sporządza się sprawozdanie, które powinno zawierać w szczególności:
1) zwięzłą ocenę funkcjonowania terenowych organów administracji państwowej i jednostek im podległych oraz stopień realizacji zadań w dziedzinach objętych kontrolą,
2) określenie istotnych nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w czasie kontroli, ze wskazaniem ich rozmiaru, przyczyn i osób odpowiedzialnych,
3) informację o przedsięwzięciach doraźnych podjętych przez kontrolowaną jednostkę w czasie trwania kontroli w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
4) wskazanie szczególnych osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia oraz osób, które zasługują na wyróżnienie,
5) wnioski zmierzające do usprawnienia działalności terenowych organów administracji państwowej i innych jednostek kontrolowanych,
6) zwięzły opis problemów, których rozwiązanie wymaga pomocy ze strony ministerstw i urzędów centralnych.
2. Sprawozdanie podpisuje kierownik zespołu kontrolnego.
§  13.
1. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej:
1) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informację o wynikach kompleksowej kontroli województwa w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia,
2) przekazuje Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli oraz właściwemu wojewodzie i przewodniczącemu wojewódzkiej rady narodowej sprawozdanie z wyników kompleksowej kontroli województwa w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia,
3) przekazuje właściwym ministrom, kierownikom urzędów centralnych i centralnym związkom spółdzielczym wyciąg ze sprawozdania z wyników kompleksowej kontroli województwa w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia.
2. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i centralne związki spółdzielcze rozpatrują wnioski wynikające z kompleksowej kontroli województw i podejmują niezbędne działania w sprawach należących do ich kompetencji, a o wynikach informują Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej oraz zainteresowanych wojewodów.
§  14.
1. Województwo, w którym dokonano kompleksowej kontroli, powinno być poddane kontroli sprawdzającej. Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia kompleksowej kontroli.
2. W wyniku kontroli sprawdzającej ustala się stan wykonania wniosków z kompleksowej kontroli województwa, w tym także realizacji przedsięwzięć podjętych przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych i centralne związki spółdzielcze, oraz stopień poprawy sytuacji w kontrolowanych dziedzinach działalności w województwie.
3. Przepisy rozporządzenia dotyczące przeprowadzania kompleksowej kontroli województw stosuje się odpowiednio do przeprowadzania kontroli sprawdzającej.
§  15. W uchwale nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej (Monitor Polski Nr 22, poz. 124) skreśla się § 10.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1984.23.112

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres i tryb przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.
Data aktu: 06/04/1984
Data ogłoszenia: 27/04/1984
Data wejścia w życie: 27/04/1984