Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnienia pracowników wykonujących kontrolę i obowiązki kontrolowanych jednostek.

Dz.U.84.15.72
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 8 marca 1984 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.
Na podstawie art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Kontroli dewizowej Ministra Handlu Zagranicznego podlega obrót dewizowy dokonywany w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem przez osoby krajowe i zagraniczne uprawnione do prowadzenia tej działalności, zwane dalej "jednostkami handlu zagranicznego".
2.  Kontrola dewizowa, o której mowa w ust. 1, ma na celu sprawdzenie:
1) zgodności dokonywanego obrotu dewizowego z obowiązującymi przepisami i z warunkami nadanej koncesji, a także ustalenie, czy obrót ten dokonywany był racjonalnie i oszczędnie,
2) przebiegu i sposobu dokonywania przez kontrolowane jednostki rozliczeń i płatności wynikających z obrotu dewizowego.
§  2.  Kontroli dewizowej podlega w szczególności obrót dewizowy dokonywany przez jednostki handlu zagranicznego w zakresie:
1) importu i eksportu towarów, w tym osiągnięć naukowo-technicznych, doświadczeń produkcyjnych, nie wyłączając dostaw w ramach transakcji kredytowych, kompensacyjnych, wiązanych i leasingowych,
2) reeksportu bezpośredniego i pośredniego,
3) zaopatrzenia w paliwo, artykuły spożywcze i inne materiały:
a) statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznej państw obcych w portach polskich,
b) krajowych statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznej w portach obcych,
4) importu i eksportu kompletnych obiektów przemysłowych i obiektów budowlanych oraz importu kompletacyjnego do eksportowanych przez Polskę kompletnych obiektów przemysłowych i obiektów budowlanych,
5) nabycia, zbycia lub użytkowania wynalazków bądź wzorów przemysłowych (patentów i licencji),
6) wspólnych przedsięwzięć w kraju i za granicą,
7) importu i eksportu usług, w tym:
a) spedycji lądowej, morskiej i lotniczej oraz składowania towarów,
b) przewozu towarów,
c) kontroli towarów: jakościowej, ilościowej i technicznej oraz ekspertyz,
d) świadczonych przez rzeczoznawców, inżynierów, techników i monterów, związanych z dostawami towarów,
e) pośrednictwa handlowego,
f) innych związanych z obrotem towarowym z zagranicą.
§  3.  Minister Handlu Zagranicznego wykonuje kontrolę dewizową jednostek handlu zagranicznego poprzez upoważnione komórki organizacyjne Ministerstwa Handlu Zagranicznego, zwane dalej "komórkami organizacyjnymi", niezależnie od kontroli wykonywanej przez głównych księgowych w jednostkach handlu zagranicznego w ramach kontroli wewnętrznej.
§  4. 
1.  Pracownik komórki organizacyjnej wykonujący kontrolę na podstawie odpowiedniego upoważnienia, obejmującego szczegółowy zakres i przedmiot kontroli dewizowej, jest uprawniony do:
1) wstępu i poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki organizacyjnej na podstawie legitymacji służbowej i upoważnienia do wykonywania kontroli oraz nadzorowania czynności kontrolnych,
2) żądania udostępnienia pełnej dokumentacji i ewidencji w zakresie gospodarki dewizowej obrotu materiałami, wyrobami i środkami trwałymi oraz ewidencji papierów wartościowych, depozytów, dokumentów rozliczeniowych, płatniczych i kasowych, a także innych dokumentów związanych z działalnością dewizową kontrolowanych jednostek,
3) zbierania danych i informacji dotyczących działalności jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą również w innych jednostkach organizacyjnych bez dodatkowego upoważnienia,
4) zbierania informacji oraz zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów w razie uzasadnionego podejrzenia, że zostało popełnione przestępstwo na szkodę państwa lub jednostki gospodarki uspołecznionej,
5) żądania od jednostek kontrolowanych sporządzania niezbędnych dla kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów, jak również zestawień obliczeń opartych na dokumentach.
2.  Pracownik komórki organizacyjnej wykonujący kontrolę dewizową w związku z wykonywaniem swoich zadań nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznych przepisach kontrolowanych jednostek.
§  5. 
1.  Do wykonywania kontroli dewizowej przez komórki organizacyjne stosuje się odpowiednio przepisy § 8-35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek (Dz. U. z 1983 r. Nr 4, poz. 26), dotyczące czynności kontrolnych, dokonywania ustaleń kontroli i ich wykorzystania, sporządzania protokołów z kontroli i postępowania pokontrolnego.
2.  Do kontroli dewizowej jednostek gospodarki nie uspołecznionej nie stosuje się przepisów § 32-35 rozporządzenia powołanego w ust. 1.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 1984 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1984.15.72

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnienia pracowników wykonujących kontrolę i obowiązki kontrolowanych jednostek.
Data aktu: 08/03/1984
Data ogłoszenia: 17/03/1984
Data wejścia w życie: 31/03/1984