Ogólne zasady wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odwoływanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenie niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.

Dz.U.82.4.28
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 stycznia 1982 r.
w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.
Na podstawie art. 13 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Obowiązek uprzedniego uzyskania zezwolenia na zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) polega na uzyskaniu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zgromadzenia, imprezy lub zbiórki zezwolenia właściwego organu administracji państwowej, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach:
1) ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 89 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64 z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późniejszymi zmianami),

- i aktów normatywnych wydanych na podstawie tych ustaw.

2. Właściwe organy administracji państwowej wydają zezwolenia, o których mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki rejonowej Milicji Obywatelskiej, właściwym ze względu na planowane miejsce zgromadzenia, publicznej imprezy artystycznej, rozrywkowej lub sportowej albo zbiórki publicznej.
§  2.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w czasie obowiązywania stanu wojennego nie są ważne wydane przed dniem 13 grudnia 1981 r. zezwolenia na zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych.
2. Zachowują ważność zezwolenia na zbiórki publiczne, wydane dla Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Krajowego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
§  3.
1. Wyłącza się całkowicie od obowiązku uzyskiwania zezwoleń, o których mowa w § 1 ust. 1, zgromadzenia zwoływane przez:
1) organy władzy i administracji państwowej,
2) komitety Frontu Jedności Narodu,
3) organizacje młodzieżowe: Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związek Młodzieży Wiejskiej i Związek Harcerstwa Polskiego,
4) jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i spraw wewnętrznych.
2. Wyłączenie od obowiązku określonego w § 1 ust. 1 obejmuje również spotkania organizowane z okazji uroczystości weselnych i rodzinnych oraz zgromadzenia związane bezpośrednio z uroczystościami pogrzebowymi, odbywające się w gronie rodzinnym.
§  4. Jeżeli zgromadzenie zwołane przez organ określony w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 odbywa się w miejscu publicznym, osoba organizująca to zgromadzenie jest obowiązana zawiadomić o tym co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem zgromadzenia miejscowo właściwego kierownika jednostki rejonowej Milicji Obywatelskiej, podając:
1) określenie organu zwołującego zgromadzenie,
2) miejsce, termin odbycia i czas rozpoczęcia zgromadzenia,
3) cel oraz porządek obrad,
4) inne szczególne okoliczności i dane.
§  5.
1. Wyłącza się częściowo od obowiązku uzyskiwania zezwoleń, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgromadzenia zwoływane przez:
1) Polski Czerwony Krzyż,
2) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i zrzeszone w nim ochotnicze straże pożarne,
3) organizacje spółdzielcze reprezentowane w Naczelnej Radzie Spółdzielczej,
4) stowarzyszenia wyższej użyteczności i stowarzyszenia zarejestrowane, których działalność nie została zawieszona na podstawie art. 15 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154).
2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje posiedzenia zarządów i ich prezydiów, komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich tych organizacji i stowarzyszeń, związanych wyłącznie z wykonywaniem ich zadań statutowych oraz odbywających się w siedzibach tych organizacji i stowarzyszeń.
§  6. Przepisy rozporządzenia stosuje się w czasie obowiązywania stanu wojennego, wprowadzonego uchwałą Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 155).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.4.28

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ogólne zasady wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odwoływanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenie niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.
Data aktu: 30/01/1982
Data ogłoszenia: 08/02/1982
Data wejścia w życie: 08/02/1982