Zasiłki przysługujące członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektóre uprawnienia tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U.82.26.191
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1982 r.
w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektórych uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Na podstawie art. 134 oraz w związku z art. 133 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111), jak również w związku z uchwałą Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 3, poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1. W czasie obowiązywania stanu wojennego członkom rodzin pozostającym na utrzymaniu żołnierzy pełniących czynną służbą wojskową, o której mowa w art. 110 i 111 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111), zwanej dalej "ustawą", przysługują:
1) zasiłki miesięczne przewidziane w art. 126 ustawy,
2) zasiłki dzienne przewidziane w art. 125 ustawy,
3) zasiłki przewidziane w § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 1981 r. Nr 3, poz. 17).
§  2.
1. Zasiłki miesięczne przysługują członkom rodzin żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli, którzy pełnią czynną służbę wojskową w ramach obowiązku odbywania:
1) zasadniczej służby wojskowej,
2) długotrwałego przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.
2. Zasiłki miesięczne przysługują w wysokości określonej w art. 126 ust. 3 ustawy.
§  3.
1. Zasiłki dzienne przysługują członkom rodzin pozostającym na utrzymaniu:
1) żołnierzy rezerwy powołanych do czynnej służby wojskowej w ramach obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych,
2) absolwentów szkół wyższych powołanych do czynnej służby wojskowej w ramach obowiązku odbywania krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

- którzy w dniu powołania do służby nie byli pracownikami.

2. Za pozostających na utrzymaniu żołnierza uważa się członków rodziny odpowiadających warunkom określonym w § 11 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 3.
3. Zasiłki dzienne wynoszą dla jednej osoby 100%, dla drugiej 85% oraz po 75% dla każdej następnej osoby - 1/30 kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
§  4. Zasiłki, o których mowa w § 1 pkt 3, przysługują dzieciom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych od żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową wymienioną w § 2 ust. 1.
§  5.
1. Zasiłki przysługują na zasadach określonych w ustawie oraz rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 pkt 3.
2. Osobom pobierającym zasiłki przysługują karty zaopatrzenia uprawniające do nabywania artykułów w drodze sprzedaży reglamentowanej oraz rekompensaty pieniężne z tytułu podwyżek cen podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii w wysokości oraz na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  6.
1. W czasie obowiązywania stanu wojennego wynagrodzenie z zakładu pracy przysługuje - z zastrzeżeniem przepisu § 7:
1) żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową w ramach obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych,
2) absolwentom szkół wyższych pełniącym czynną służbę wojskową w ramach obowiązku odbywania krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

- którzy w dniu powołania do służby byli pracownikami.

2. Wynagrodzenie przysługuje w wysokości określonej w art. 123 ust. 2-4 ustawy przez cały okres pełnienia czynnej służby wojskowej.
§  7.
1. Na wniosek właściciela nie uspołecznionego zakładu pracy umotywowany niemożnością wypłacania pracownikowi wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy według siedziby tego zakładu, przyznaje członkom rodziny pozostającym na utrzymaniu pracownika zasiłki dzienne.
2. Przyznanie zasiłków następuje, jeżeli niemożność wypłacania wynagrodzenia wynika ze wstrzymania lub znacznego ograniczenia działalności gospodarczej zakładu, spowodowanego w szczególności:
1) powołaniem właściciela lub pracownika do czynnej służby wojskowej,
2) brakiem surowców lub energii albo innymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu wojennego.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, może wystąpić również pracownik lub członek jego rodziny.
4. Zasiłki przyznaje się w wysokości i trybie przewidzianym dla przyznawania zasiłków dziennych.
§  8.
1. W zakresie terminu i zasad podjęcia pracy przez pracowników zwolnionych z czynnej służby wojskowej wymienionej w § 2 ust. 1 stosuje się, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2, przepisy art. 120 i 121 ustawy oraz § 3-7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 3.
2. Pracownik zwolniony z czynnej służby wojskowej wymienionej w § 2 ust. 1, który w dniu powołania do służby wojskowej był zatrudniony w zakładzie objętym militaryzacją, obowiązany jest zgłosić się do tego zakładu w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby wojskowej.
3. Pracownik zwolniony z czynnej służby wojskowej wymienionej w § 6 ust. 1 obowiązany jest powrócić do pracy w drugim dniu po zwolnieniu ze służby wojskowej. Za dzień wolny od pracy w pierwszym dniu po zwolnieniu ze służby wojskowej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego jak za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§  9. Pracownikom powołanym do czynnej służby wojskowej wymienionej w § 2 ust. 1 przysługuje z zakładu pracy odprawa w wysokości określonej w art. 123 ust. 1 ustawy.
§  10. Członkom rodzin żołnierzy oraz żołnierzom pełniącym czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego przysługują również inne przywileje i ulgi przewidziane w przepisach w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i członków ich rodzin w czasie pokoju.
§  11. Członkom rodzin żołnierzy pełniących w dniu wejścia w życie rozporządzenia czynną służbę wojskową w ramach obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, którzy w czasie obowiązywania stanu wojennego powołani zostali do tej służby i uznani za jedynych żywicieli rodzin, przysługuje jednorazowe wyrównanie do wysokości zasiłków miesięcznych za okres pobierania zasiłków dziennych.
§  12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 161).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.26.191

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasiłki przysługujące członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektóre uprawnienia tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Data aktu: 16/08/1982
Data ogłoszenia: 09/09/1982
Data wejścia w życie: 09/09/1982