Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.

Dz.U.80.26.109
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 17 listopada 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1976 r. w sprawie studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 41, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Studia doktoranckie mogą trwać do trzech lat, a w przypadkach losowych okres trwania studiów doktoranckich może być przedłużony do czterech lat za zgodą właściwego organu, o którym mowa w § 2 ust. 1.",

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W okresie odbywania studiów doktoranckich uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości:

1) 3.600 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów,

2) 4.200 zł miesięcznie na dalszych latach studiów.",

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-badawczy, dyplomowany pracownik dokumentacji naukowej oraz bibliotekarz dyplomowany, przyjęty na studia doktoranckie na wniosek zakładu pracy, który go zatrudnia, otrzymuje na czas trwania studiów doktoranckich urlop bezpłatny oraz stypendium w wysokości:

1) 4.100 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów,

2) 4.700 zł miesięcznie na dalszych latach studiów."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1980 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.26.109

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Data aktu: 17/11/1980
Data ogłoszenia: 02/12/1980
Data wejścia w życie: 02/12/1980, 01/10/1980