Szczegółowe zasady i tryb wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

Dz.U.80.24.95
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1980 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynuje działalność organów administracji państwowej, organizacji spółdzielczych i społecznych, zmierzającą do zapewnienia realizacji przepisów o ochronie środowiska.
§  2. Realizując zadania, o których mowa w § 1, Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w szczególności:
1) wskazuje kierunki działania organów administracji państwowej, organizacji spółdzielczych i społecznych w dziedzinie ochrony środowiska,
2) inicjuje i opiniuje działania zmierzające do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska,
3) inicjuje i opiniuje programy ochrony środowiska, opracowywane przez organy administracji państwowej, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz inne jednostki organizacyjne, a także kontroluje ich realizację,
4) opracowuje oraz przedstawia Radzie Ministrów wnioski i projekty aktów prawnych w sprawach dotyczących ustalania kierunków polityki Państwa w dziedzinie ochrony środowiska,
5) inicjuje wydanie lub uczestniczy w przygotowywaniu aktów normatywnych w dziedzinie ochrony środowiska,
6) opiniuje projekty wieloletnich i rocznych resortowych planów społeczno-gospodarczych oraz planów zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia ochrony środowiska, jak też podejmuje działania zmierzające do uwzględnienia potrzeb ochrony środowiska w tych planach,
7) opiniuje projekty planów rozwoju nauki i techniki pod względem zapewnienia w nich działań związanych z potrzebami ochrony środowiska.
§  3.
1. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydaje w miarę potrzeby zalecenia koordynacyjne dotyczące w szczególności:
1) prognoz, programów i planów ochrony środowiska,
2) rozwoju nowych technologii i technik ograniczających szkody w środowisku lub zapobiegających tym szkodom,
3) rozwoju produkcji urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby ochrony środowiska,
4) organizowania i prowadzenia pomiarów zanieczyszczeń i uciążliwości szkodliwych dla środowiska,
5) kierunków prac naukowo-badawczych na potrzeby ochrony środowiska,
6) współpracy z zagranicą w zakresie ochrony środowiska, w tym również w zakresie zapobiegania przenoszeniu zanieczyszczeń na duże odległości.
2. Organy administracji państwowej oraz zarządy centralnych związków spółdzielni i zarządy główne organizacji społecznych informują Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska o realizacji zaleceń koordynacyjnych.
§  4. Organy administracji państwowej, centralne związki spółdzielni i zarządy główne organizacji społecznych udostępniają Ministrowi Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, na jego żądanie, materiały i dane, związane z ochroną środowiska.
§  5. Działalność koordynacyjna Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska nie ogranicza odpowiedzialności właściwego organu lub jednostki organizacyjnej za koordynowaną działalność.
§  6.
1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej, centralne związki spółdzielni i zarządy główne organizacji społecznych współdziałają w zakresie ochrony środowiska z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
2. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, zarządy centralnych związków spółdzielni oraz zarządy główne organizacji społecznych, prowadzący działalność produkcyjną lub usługową, uzgadniają z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska zasady spełniania wymagań ochrony środowiska przy wykonywaniu tej działalności, a także wprowadzania nowych technik i technologii o istotnym znaczeniu dla środowiska.
3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na uzgadnianiu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska przez:
1) Komisję Planowania przy Radzie Ministrów:
a) metod planowania na potrzeby ochrony środowiska,
b) zasad i trybu opracowywania projektów perspektywicznych planów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w zakresie ochrony środowiska,
c) zasad i trybu opracowywania wieloletnich i rocznych resortowych i terenowych planów społeczno-gospodarczego rozwoju w zakresie ochrony środowiska,
d) metod badań nad rachunkiem społeczno-ekonomicznym ochrony środowiska,
e) zasad ustalania lokalizacji inwestycji powodujących uciążliwości dla środowiska,
2) Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
a) programów rozwoju zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw wykonawczych i budowlano-montażowych w celu realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska,
b) programów rozwoju nowych technik i technologii wykonawstwa na potrzeby ochrony środowiska,
c) spraw dotyczących dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz metod wykonywania robót budowlanych z zachowaniem wymagań ochrony środowiska,
3) Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
a) norm dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń oraz dopuszczalnych poziomów uciążliwości dla środowiska z punktu widzenia zdrowia człowieka,
b) zasad badania i oceny stanu środowiska oraz jego wpływu na zdrowie ludności,
4) Ministra Rolnictwa:
a) spraw dotyczących ochrony gleby oraz gruntów rolnych i rekultywacji,
b) programów inwestycji gospodarki wodnej mających istotny wpływ na ochronę wód przed zanieczyszczeniem,
5) Ministra Gospodarki Materiałowej:
a) wytycznych do opracowywania resortowych i kompleksowych programów i przedsięwzięć mających na celu maksymalne zagospodarowanie odpadów,
b) spraw dotyczących gromadzenia i zagospodarowania odpadów,
6) Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego spraw dotyczących:
a) ochrony cennych ze względu na wartość naukową lub społeczną albo rzadkość lub unikalność występowania tworów przyrody oraz obszarów o szczególnych naturalnych wartościach przyrodniczych lub krajobrazowych,
b) ochrony zasobów dziko rosnących roślin i dziko żyjących zwierząt,
c) ochrony gruntów leśnych i rekultywacji,
d) opracowywania projektów perspektywicznych i wieloletnich planów zalesienia i zadrzewienia,
7) Ministrów Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych - programów produkcji urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby ochrony środowiska,
8) Ministra Komunikacji spraw dotyczących:
a) wymagań ochrony środowiska przy budowie, utrzymaniu i eksploatacji kolei, dróg publicznych, lotnisk cywilnych oraz związanych z tym urządzeń,
b) wymagań ochrony środowiska w przepisach ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego,
9) Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki:
a) programów nauczania w szkolnictwie wyższym zagadnień ochrony środowiska,
b) programów działalności naukowo-badawczej dotyczącej ochrony środowiska,
10) Ministra Oświaty i Wychowania - programów nauczania w szkolnictwie podstawowym i średnim zagadnień ochrony środowiska,
11) Ministra Spraw Zagranicznych - kierunków i założeń działalności Państwa w sprawach związanych z ochroną środowiska w stosunkach z zagranicą,
12) Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej - spraw dotyczących ochrony środowiska morskiego,
13) Ministra Górnictwa - zasad ochrony środowiska w toku prowadzenia badań i eksploatacji zasobów dna morskiego,
14) Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki - zasad uwzględniania wymagań ochrony środowiska przy turystycznym zagospodarowaniu kraju,
15) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i Prezesa Centralnego Urzędu Geologii - spraw ochrony środowiska przy eksploatacji złóż kopalin i innych zasobów wnętrza ziemi oraz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
16) Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości:
a) zasad kwalifikacji i kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony środowiska,
b) zasad oznaczania znakami bezpieczeństwa wyrobów, które mogą zagrozić środowisku.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.24.95

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.
Data aktu: 30/09/1980
Data ogłoszenia: 05/11/1980
Data wejścia w życie: 05/11/1980