Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.80.16.57
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 i art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 45, poz. 229) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 243, z 1976 r. Nr 34, poz. 202 i z 1977 r. Nr 38, poz. 171) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podatek od budynków lub ich części zajętych na zakłady rzemieślnicze w zakresie rzemiosł, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, na wykonywanie działalności w zakresie przemysłu gastronomicznego bez sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% i na zakłady hotelarskie, na wykonywanie działalności zarobkowej w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych oraz na prowadzenie punktów skupu opakowań i surowców wtórnych przez osoby fizyczne - obniża się o 50%.";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Opłatę od przewozu wykonywanego samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą pobiera się w następującej wysokości:

Lp. Ładowność samochodu ciężarowego łącznie z przyczepą Opłata od przewozu wykonanego w czasie każdego jednorazowego pobytu samochodu ciężarowego na obszarze Polski
1 do 10 ton włącznie 400 zł
2 ponad 10 ton do 15 ton włącznie 600 zł
3 ponad 15 ton do 20 ton włącznie 800 zł
4 ponad 20 ton do 25 ton włącznie 1.200 zł
5 ponad 25 ton 1.600 zł

2. W razie wykonywania przewozów samochodem ciężarowym, którego wymiary z ładunkiem lub bez ładunku albo nacisk osi przekraczają określone niżej wielkości, stawki opłaty przewidziane w ust. 1 podwyższa się o:

1) 200 zł - za każdy rozpoczęty metr długości samochodu ponad długość dozwoloną przez odrębne przepisy,

2) 250 zł - za każde przekroczone 10 cm wysokości samochodu ponad 4,0 m do 4,5 m włącznie,

3) 500 zł - za każde przekroczone 10 cm wysokości samochodu ponad 4,5 m,

4) 250 zł - jeżeli szerokość samochodu wynosi ponad 2,5 m do 3,2 m włącznie,

5) 500 zł - jeżeli szerokość samochodu wynosi ponad 3,2 m do 4,5 m włącznie,

6) 1.000 zł - jeżeli szerokość samochodu wynosi ponad 4,5 m,

7) 750 zł - jeżeli nacisk jednej osi wynosi ponad 10 ton do 12 ton włącznie albo jeżeli nacisk dwóch osi sąsiednich o rozstawie nie mniejszym niż 1 m i nie większym niż 2 m, zwanych dalej "tandemem", wynosi ponad 16 ton do 20 ton włącznie,

8) 1.500 zł - jeżeli nacisk jednej osi wynosi ponad 12 ton do 15 ton włącznie albo jeżeli nacisk tandemu wynosi ponad 20 ton do 24 ton włącznie,

9) 3.000 zł - jeżeli nacisk jednej osi wynosi ponad 15 ton albo jeżeli nacisk tandemu wynosi ponad 24 tony.

3. W razie jednoczesnego przekroczenia norm nacisku osi, szerokości, wysokości lub długości samochodu ciężarowego podwyżki stawek opłaty stosuje się łącznie.

4. Niezależnie od opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 pobiera się dodatkowo opłatę:

1) z tytułu kosztów wyznaczenia trasy przejazdu, zbadania nawierzchni dróg i obiektów na trasie przejazdu, przygotowania trasy przejazdu, wzmocnienia w razie potrzeby nawierzchni i obiektów na trasie oraz pilotowania pojazdu,

2) w wysokości odpowiadającej kosztom obciążającym przewozy wykonywane polskimi samochodami ciężarowymi w innych krajach z tytułu podatków lub opłat o charakterze dodatkowym, jeżeli jest to niezbędne do zachowania wzajemności,

3) z tytułu poniesienia innych kosztów powstałych w związku z przewozem.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do przejazdu samochodu ciężarowego bez ładunku.

6. Ministrowie Komunikacji oraz Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska ustalą szczegółowe zasady i sposób obliczania, poboru i kontroli uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 4.";

3) W § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do przewozu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 4-6.";

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. Minister Komunikacji po porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej może ustalać opłatę od przewozu obniżoną lub zryczałtowaną w stosunku do stawek określonych w § 13 ust. 1 i 2 oraz w § 14 albo zwolnić od tej opłaty.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłaty, o której mowa w § 13 ust. 4.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1, który stosuje się poczynając od roku podatkowego 1980.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.16.57

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Data aktu: 17/07/1980
Data ogłoszenia: 31/07/1980
Data wejścia w życie: 08/08/1980, 01/01/1980