Powszechne przeglądowe badania profilaktyczne niektórych grup ludności.

Dz.U.80.12.40
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 kwietnia 1980 r.
w sprawie powszechnych przeglądowych badań profilaktycznych niektórych grup ludności.
Na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się powszechne przeglądowe badania profilaktyczne ludności w wieku od 40 lat, zwane dalej "badaniami przeglądowymi".
2. Celem badań przeglądowych jest uzyskanie oceny stanu zdrowia poszczególnych osób i ustalenie dla nich programu czynnej opieki profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej oraz określenie potrzeb zdrowotnych badanej ludności i kierunków dalszej działalności związanej z zaspokajaniem tych potrzeb.
§  2.
1. Badania przeglądowe osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 40 lat, wprowadza się począwszy od 1981 r. W latach następnych badaniami przeglądowymi obejmuje się kolejne grupy ludności, a mianowicie: osoby w wieku 45 lat - począwszy od 1983 r., osoby w wieku 50 lat - począwszy od 1985 r.
2. Powtórne badania osób, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się co 5 lat, jeżeli w trakcie wcześniejszych badań nie stwierdzono potrzeby objęcia tych osób czynną opieką profilaktyczną, leczniczą lub rehabilitacyjną.
3. Badaniami przeglądowymi obejmuje się osoby, które zgłoszą się na te badania z inicjatywy właściwego zakładu służby zdrowia lub z inicjatywy własnej.
§  3. Badania przeglądowe obejmują:
1) podstawowe badania diagnostyczne,
2) badania podmiotowe (wywiad),
3) ogólne badania lekarskie,
4) badania ginekologiczne kobiet,
5) w razie potrzeby - inne badania pomocnicze i specjalistyczne wykonywane na zlecenie lekarzy przeprowadzających badania przeglądowe.
§  4.
1. Badania przeglądowe przeprowadzają jednostki organizacyjne zakładów społecznych służby zdrowia, do których zadań należy zapewnienie opieki zdrowotnej podstawowej. W szczególności badania przeglądowe przeprowadzają przychodnie rejonowe i ośrodki zdrowia, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób objętych badaniami.
2. Badania przeglądowe osób objętych opieką przychodni przyzakładowych (międzyzakładowych) przeprowadzają te przychodnie, a osób objętych opieką kolejowej służby zdrowia - odpowiednie placówki tej służby.
3. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania badań pomocniczych lub specjalistycznych, których lekarz przeprowadzający badania przeglądowe nie może wykonać we własnym zakresie, badania takie na podstawie skierowania tego lekarza przeprowadza odpowiednia placówka specjalistyczna służby zdrowia.
§  5.
1. Badania przeglądowe organizują w danym obwodzie zapobiegawczo-leczniczym zespoły opieki zdrowotnej.
2. Badania przeglądowe osób objętych opieką przychodni przyzakładowych (międzyzakładowych) organizują te przychodnie w porozumieniu z kierownikiem zakładu pracy.
§  6.
1. Przychodnie przyzakładowe (międzyzakładowe) oraz placówki kolejowej służby zdrowia sporządzają wykazy osób, które mają być objęte badaniami przeglądowymi w danym roku kalendarzowym, i przekazują te wykazy - w terminie do dnia 1 lutego każdego roku - zespołom opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób.
2. Zespoły opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego sporządzają wykaz osób, które mają być objęte badaniami przeglądowymi w danym roku kalendarzowym. W wykazie tym nie zamieszcza się osób, których badania przeglądowe przeprowadzają przychodnie przyzakładowe (międzyzakładowe) lub placówki kolejowej służby zdrowia.
3. Zespoły opieki zdrowotnej przekazują wykaz, o którym mowa w ust. 2, właściwym przychodniom rejonowym i ośrodkom zdrowia w terminie do dnia 1 marca każdego roku.
§  7.
1. Terminy badań przeglądowych określonych osób ustalają przychodnie, ośrodki zdrowia i placówki kolejowej służby zdrowia, właściwe do przeprowadzania tych badań, stosownie do planu badań przeglądowych opracowanego dla poszczególnych obwodów zapobiegawczo-leczniczych i zatwierdzonego przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2. Osoby objęte badaniami przeglądowymi otrzymują pisemne zawiadomienie określające proponowany termin badań oraz zawierające odpowiednie informacje i wskazówki. Na wniosek osoby zainteresowanej badanie może być przeprowadzone w innym terminie uzgodnionym z kierownikiem przychodni lub ośrodka zdrowia.
§  8. Badania przeglądowe przeprowadza się w godzinach najbardziej dogodnych dla miejscowej ludności. Badania przeglądowe pracowników przeprowadza się w godzinach umożliwiających zgłoszenie się na badania poza godzinami pracy.
§  9. W razie stwierdzenia w wyniku badania przeglądowego potrzeby objęcia danej osoby czynną opieką, ustala się dla niej program postępowania zapobiegawczo-leczniczego. Z programem tym należy zapoznać osobę zainteresowaną.
§  10.
1. Wyniki badań przeglądowych powinny być wpisywane do dokumentacji lekarskiej prowadzonej przez właściwą przychodnię (ośrodek zdrowia) lub placówkę kolejowej służby zdrowia.
2. O zgłoszeniu się danej osoby na badanie przeglądowe dokonuje się adnotacji w legitymacji ubezpieczeniowej.
§  11. Zasady i tryb przeprowadzania badań przeglądowych osób objętych opieką służb zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej określają odrębne przepisy.
§  12. Rozporządzenie nie narusza przepisów o badaniach profilaktycznych pracowników.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020