Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dz.U.78.26.116
USTAWA
z dnia 26 października 1978 r.
zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Art.  1.

W ustawie z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem paliw jako materiałów pędnych w transporcie";
2) art. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"Art. 4. Przepisy w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej wydają:

1) Minister Energetyki i Energii Atomowej w zakresie:

a) wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania, dostawy i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,

b) eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych,

c) dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci elektrycznej i cieplnej,

d) kwalifikacji personelu zatrudnionego przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych,

e) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać projektowanie i budowa urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych,

2) Minister Górnictwa w zakresie:

a) wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania, dostawy i użytkowania paliw stałych, ciekłych i gazowych,

b) eksploatacji urządzeń gazowniczych,

c) dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej,

d) kwalifikacji personelu zatrudnionego przy eksploatacji urządzeń gazowniczych,

e) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać projektowanie i budowa urządzeń gazowniczych.

Art. 5. 1. Kontrolę gospodarki paliwowo-energetycznej sprawuje Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej oraz podległe mu terenowe inspektoraty gospodarki energetycznej.

2. Do zakresu działania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej należy:

1) wykonywanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów i zasad w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej,

2) przedstawianie Radzie Ministrów informacji, opinii i wniosków w sprawach gospodarki paliwowo-energetycznej,

3) opiniowanie programów rozwoju poszczególnych branż gospodarki narodowej i zamierzeń inwestycyjnych, w tym także modernizacyjnych, oraz kontrola rozwiązań technicznych i technologicznych pod względem zgodności z zasadami racjonalnej gospodarki paliwowo-energetycznej,

4) występowanie z wnioskami co do stosowania środków zmierzających do racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz nakazywanie stosowania odpowiednich środków w wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa,

5) sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń energetycznych.

3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi:

1) szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej,

2) organizację oraz zakres działania i tryb postępowania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.

4. Nadzór nad działalnością Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej sprawuje Prezes Rady Ministrów.

5. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz jego zastępców.

6. Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej kieruje Głównym Inspektoratem Gospodarki Energetycznej.

7. Prezes Rady Ministrów nada statut Głównemu Inspektoratowi Gospodarki Energetycznej.

8. Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia ustala terytorialny zakres działania oraz siedziby terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.";

3) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie ustalonym przez Radę Ministrów w sprawach dotyczących inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej jednostki gospodarki uspołecznionej uzgadniają swoje poczynania z Głównym Inspektorem Gospodarki Energetycznej.",

b) w ust. 2 wyrazy "Minister Górnictwa i Energetyki" zastępuje się wyrazami "Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej";
4) w art. 7:
a) w ust. 1 wyrazy "Minister Górnictwa i Energetyki określa" zastępuje się wyrazami "Minister Energetyki i Energii Atomowej w zakresie energii elektrycznej i cieplnej oraz Minister Górnictwa w zakresie paliw gazowych określają",
b) w ust. 2 wyrazy "należy do Ministra Górnictwa i Energetyki, który może" zastępuje się wyrazami "elektrycznej i cieplnej należy do Ministra Energetyki i Energii Atomowej, a gazowej - do Ministra Górnictwa, którzy mogą";
5) w art. 9 w ust. 2 wyrazy "Minister Górnictwa i Energetyki określi w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Energetyki i Energii Atomowej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych oraz Minister Górnictwa w zakresie urządzeń gazowniczych określą w drodze rozporządzeń";
6) w art. 10 w ust. 2 wyrazy "Minister Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości określi w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister Energetyki i Energii Atomowej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych oraz Minister Górnictwa w zakresie urządzeń gazowniczych określą w drodze rozporządzeń wydanych w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług";
7) w art. 11 w ust. 2 wyrazy "Minister Górnictwa i Energetyki określi w drodze rozporządzenia wykaz" zastępuje się wyrazami "Minister Energetyki i Energii Atomowej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych oraz Minister Górnictwa w zakresie urządzeń gazowniczych określą w drodze rozporządzeń wykazy";
8) w art. 16 w ust. 2 wyrazy "Minister Górnictwa i Energetyki" zastępuje się wyrazami "Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej";
9) w art. 17:
a) w ust. 2:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "ust. 2 pkt 1-5",
dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) pobiera energię elektryczną, cieplną lub paliwa gazowe, bez umowy lub wbrew umowie zawartej z dostawcą,

1b) powoduje uszkodzenie urządzeń służących do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych,",

w pkt 2 w nawiasach skreśla się wyrazy "i 4",
b) w ust. 3 wyrazy "o orzecznictwie karno-administracyjnym" zastępuje się wyrazami "o postępowaniu w sprawach o wykroczenia";
10) w art. 18:
a) w ust. 1 wyrazy "do 4.500 zł" zastępuje się wyrazami "od 100 zł do 10.000 zł",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada organ podległy Głównemu Inspektorowi Gospodarki Energetycznej. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej.";

11) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada organ podległy Głównemu Inspektorowi Gospodarki Energetycznej. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej."

Art.  2.
1. Znosi się Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
2. Sprawy należące dotychczas do zakresu działania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej przechodzą do zakresu działania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej.
Art.  3.

W ustawie z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 12, poz. 71) w art. 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej należą sprawy zaopatrzenia i gospodarki surowcami i materiałami oraz rezerw państwowych.",

2) w ust. 3 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

"1) efektywności wykorzystania materiałów i surowców,",

"3) obrotu i zaopatrzenia w surowce i materiały,".

Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020