Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U.78.23.108
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 12 września 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 1963 r. Nr 22, poz. 115, z 1970 r. Nr 3, poz. 14 i z 1977 r. Nr 37, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1971 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich (Dz. U. Nr 33, poz. 299) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Użyte w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5, określenie "szkoła morska" oznacza średnią szkołę morską, z wyjątkiem liceów zawodowych, liceów morskich oraz techników rybołówstwa morskiego w specjalności rybołówstwa kutrowego.

5. Użyte w § 11 ust. 2, § 18 ust. 4, § 25 ust. 3 i 4, § 26, 33, 39, 45, 71, 73 oraz § 93 rozporządzenia określenie "szkoła morska" oznacza wyższą szkołę morską lub średnią szkołę morską, z wyjątkiem określonym w ust. 4.",

2) w § 11 ust. 1 przed dotychczasowym pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) ukończenie wyższej szkoły morskiej o kierunku nawigacyjnym w specjalności transportu morskiego,

1b) posiadanie 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach w charakterze członka załogi lub studenta w służbie pokładowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na stanowisku asystenta pokładowego w żegludze wielkiej lub małej, albo",

3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Asystentem pokładowym może być:

1) absolwent wyższej szkoły morskiej o kierunku nawigacyjnym w specjalności transportu morskiego, mający 12 miesięcy praktyki pływania wymaganej na stopień porucznika żeglugi małej,

2) absolwent szkoły morskiej w specjalności służby pokładowej, mający 15 miesięcy praktyki pływania wymaganej na stopień porucznika żeglugi małej,

3) osoba, która złożyła egzamin teoretyczny wymagany do uzyskania stopnia porucznika żeglugi małej i ma 48 miesięcy praktyki pływania wymaganej do uzyskania tego stopnia.",

4) w § 18 ust. 3 przed dotychczasowym pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) ukończenie wyższej szkoły morskiej o kierunku nawigacyjnym w specjalności połowów morskich,

1b) posiadanie 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach rybackich w charakterze członka załogi lub studenta w służbie pokładowej, w tym co najmniej 3 miesięcy na stanowisku asystenta pokładowego w żegludze wielkiej lub małej, albo",

5) w § 25 ust. 2 przed dotychczasowym pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) ukończenie wyższej szkoły morskiej o kierunku mechanicznym w specjalności eksploatacji siłowni okrętowych,

1b) posiadanie 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach w charakterze członka załogi lub studenta w służbie mechanicznej, w tym co najmniej 6 miesięcy na stanowisku asystenta maszynowego na statkach co najmniej III kategorii; jedna trzecia ogólnej wymaganej praktyki pływania może być zastąpiona praktyką w zakładach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych i stoczniach przy budowie lub naprawie maszyn okrętowych lub w warsztatach mechanicznych ukończonej szkoły, albo",

6) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby mające dyplom inżyniera mechanika ze specjalnością budowy maszyn lub siłowni okrętowych mogą uzyskać stopień oficera mechanika okrętowego IV klasy po spełnieniu warunków przewidzianych w § 25 ust. 2 pkt 2 i złożeniu egzaminu uzupełniającego.",

7) w § 27 przed dotychczasowym pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) absolwent wyższej szkoły morskiej o kierunku mechanicznym w specjalności eksploatacji siłowni okrętowych po spełnieniu warunków wymaganych w § 25 ust. 2 pkt 1b, z wyjątkiem wymaganej praktyki pływania na stanowisku asystenta maszynowego,",

8) w § 32 ust. 1 przed dotychczasowym pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) ukończenie wyższej szkoły morskiej o kierunku elektrycznym w specjalności elektrotechniki morskiej,

1b) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach w charakterze członka załogi lub studenta w służbie elektrycznej, w tym co najmniej 3 miesięcy na stanowisku elektromontera okrętowego albo asystenta elektryka; połowa ogólnego okresu wymaganej praktyki pływania może być zastąpiona praktyką w warsztatach lub stoczniach przy naprawie albo instalowaniu okrętowych urządzeń elektrycznych lub w warsztatach elektrycznych ukończonej szkoły, albo",

9) w § 38 ust. 1 przed dotychczasowym pkt 1 dodaje się pkt 1a, 1b i 1c w brzmieniu:

"1a) ukończenie wyższej szkoły morskiej o kierunku elektrycznym w specjalności radiokomunikacji morskiej,

1b) posiadanie świadectwa radiotelegrafisty II klasy w służbie morskiej, przewidzianego w przepisach obowiązujących w tym zakresie,

1c) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach w charakterze członka załogi lub studenta w służbie radiokomunikacyjnej, w tym co najmniej 6 miesięcy na stanowisku asystenta radiooficera, albo",

10) w § 44 ust. 1 przed dotychczasowym pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) ukończenie wyższej szkoły morskiej o kierunku administracyjnym w specjalności intendentury okrętowej,

1b) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach w charakterze członka załogi lub studenta w służbie administracyjno-gospodarczej, w tym co najmniej 6 miesięcy na stanowisku asystenta administracyjno-gospodarczego lub stewarda, albo".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.23.108

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Data aktu: 12/09/1978
Data ogłoszenia: 30/09/1978
Data wejścia w życie: 30/09/1978