Zasady udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom wykonującym działalność twórczą.

Dz.U.78.23.107
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 września 1978 r.
w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom wykonującym działalność twórczą.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Osoby wykonujące działalność twórczą i zrzeszone:
a) w Związku Literatów Polskich,
b) w Związku Polskich Artystów Plastyków,
c) w Związku Kompozytorów Polskich,
d) w Związku Polskich Artystów Fotografików,
e) w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków,
f) w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Lutników,
g) w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich,
h) w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Teatru i Filmu,
i) w Związku Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych

uprawnione są do korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników.

2. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, uprawnione są również osoby nie będące członkami wymienionych w ust. 1 związków i stowarzyszeń, jeżeli wykonują działalność twórczą i mają kwalifikacje uprawniające do członkostwa w tych związkach i stowarzyszeniach.
3. Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu korzystają ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników.
§  2. Dowodem uprawniającym do otrzymania świadczeń leczniczych jest:
1) dla osób, o których mowa w § 1 ust. 1 - legitymacja wydana przez właściwy związek lub stowarzyszenie z ważnością na dany rok kalendarzowy, stwierdzająca przynależność do związku lub stowarzyszenia osób wykonujących działalność twórczą,
2) dla osób, o których mowa w § 1 ust. 2 - zaświadczenie właściwego organu Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, wydane z ważnością na dany rok kalendarzowy,
3) dla członków rodzin (§ 1 ust. 3) - zaświadczenie wydane przez właściwy związek lub stowarzyszenie albo organ Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki z ważnością na dany rok kalendarzowy, stwierdzające stosunek członka rodziny do osoby wykonującej działalność twórczą i pozostawanie na jej wyłącznym utrzymaniu.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym (Dz. U. Nr 5, poz. 30).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.23.107

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom wykonującym działalność twórczą.
Data aktu: 12/09/1978
Data ogłoszenia: 30/09/1978
Data wejścia w życie: 30/09/1978