Objęcie przepisami ustawy o samorządzie robotniczym wszystkich przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.78.19.84
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 1978 r.
w sprawie objęcia przepisami ustawy o samorządzie robotniczym wszystkich przedsiębiorstw państwowych.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym (Dz. U. z 1958 r. Nr 77, poz. 397 i z 1974 r. Nr 24, poz. 142) w uzgodnieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozciąga się w całości przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym (Dz. U. z 1958 r. Nr 77, poz. 397 i z 1974 r. Nr 24, poz. 142) na wszystkie przedsiębiorstwa państwowe nie wymienione w art. 1 ust. 1 tej ustawy.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.
§  2. Tracą moc:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach Państwowej Komunikacji Samochodowej i w przedsiębiorstwie "Polskie Linie Lotnicze »Lot«" (Dz. U. Nr 60, poz. 288),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach transportowych resortu Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 89),
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na przedsiębiorstwa usługowo-transportowe resortu żeglugi (Dz. U. z 1957 r. Nr 33, poz. 143 i z 1960 r. Nr 37, poz. 211),
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o radach robotniczych na niektóre przedsiębiorstwa resortu gospodarki komunalnej (Dz. U. z 1957 r. Nr 51, poz. 250 i z 1960 r. Nr 37, poz. 211),
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na niektóre państwowe przedsiębiorstwa handlowe (Dz. U. Nr 10, poz. 33),
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym na przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej (Dz. U. z 1959 r. Nr 39, poz. 244 i z 1966 r. Nr 9, poz. 56),
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na niektóre przedsiębiorstwa portów morskich, komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz komunikacyjne, a także na przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa (Dz. U. Nr 37, poz. 211),
8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na jednostki budowlano-montażowe działające w ramach przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 45, poz. 216).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020