Zm.: rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.78.16.71
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1978 r.
zmieniające rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.
Na podstawie art. XIII ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 117) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 30, poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach o wykroczenia przed kolegiami do spraw wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej, urzędach i izbach morskich oraz urzędach górniczych, zwanych dalej "kolegiami", ukarany ponosi koszty postępowania:

1) w pierwszej instancji:

a) za postępowanie nakazowe - w wysokości 50 zł,

b) za postępowanie przed kolegium - w wysokości 100 zł,

2) w drugiej instancji tylko w razie:

a) utrzymania w mocy zaskarżonego przez obwinionego rozstrzygnięcia - w wysokości 200 zł, niezależnie od kosztów orzeczonych w pierwszej instancji,

b) wymierzenia kary dopiero w drugiej instancji - w wysokości 100 zł.";

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W razie wymierzenia kary za wykroczenia określone w art. 87 Kodeksu wykroczeń ukarany ponosi zryczałtowane koszty chemicznego badania krwi w wysokości 150 zł, niezależnie od kosztów postępowania określonych w ust. 1.",

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez komisję orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie (prezydencie miasta stopnia wojewódzkiego) oraz przy Ministrze Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej i Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.16.71

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.
Data aktu: 24/06/1978
Data ogłoszenia: 29/06/1978
Data wejścia w życie: 01/07/1978