Objęcie przepisami prawa górniczego wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz wydobywanie kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby.

Dz.U.78.15.65
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1978 r.
w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 i art. 7 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12) zarządza się, co następuje:
§  1. Obejmuje się przepisami prawa górniczego wydobywanie na całym obszarze Państwa:
1) kopalin stałych:
a) kamieni budowlanych i drogowych oraz surowców skalnych mających zastosowanie w przemyśle cementowym, wapienniczym, hutniczym i chemicznym,
b) surowców ilastych mających zastosowanie w przemyśle ceramiki szlachetnej, w przemyśle ceramiki budowlanej do wyrobów cienkościennych i kruszyw lekkich, w przemyśle cementowym i w przemyśle materiałów ogniotrwałych oraz bentonitów i farb naturalnych,
c) piasków szklarskich, formierskich i podsadzkowych oraz kruszyw naturalnych w złożach lądowych,
d) bursztynu oraz kamieni półszlachetnych i ozdobnych,

jeżeli potrzeby gospodarki narodowej wymagają, aby wydobywanie kopaliny z określonego złoża podlegało przepisom prawa górniczego,

2) solanek nadających się do otrzymywania z nich związków chemicznych,
3) wód mineralnych, gazów i peloidów uznanych za lecznicze.
§  2.
1. Prezes Centralnego Urzędu Geologii w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego stwierdza, czy potrzeby gospodarki narodowej wymagają, aby wydobywanie kopaliny wymienionej w § 1 pkt 1 z określonego złoża podlegało prawu górniczemu, oraz czy solanki z danych złóż nadają się do otrzymywania z nich związków chemicznych.
2. Stwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie dokumentacji geologicznej zasobów złoża, wymaganej przepisami prawa geologicznego, na wniosek zainteresowanego ministra (kierownika urzędu centralnego, zarządu centralnego związku spółdzielni).
3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego uznaje wody mineralne, gazy i peloidy z określonych złóż za lecznicze.
4. W każdym wypadku zamierzonej eksploatacji złoża danej kopaliny powinien być złożony wniosek o stwierdzenie określone w ust. 1.
§  3.
1. Posiadacz gruntu może wydobywać na własne potrzeby bez zezwolenia sposobem odkrywkowym i bez użycia materiałów wybuchowych węgiel brunatny oraz kopaliny określone w § 1 pkt 1 lit. a), b) i c), których wydobywanie podlega prawu górniczemu.
2. Przez wydobywanie kopaliny na własne potrzeby należy rozumieć wydobywanie jej w celu zaspokojenia potrzeb posiadacza gruntu i zamieszkałej z nim rodziny oraz na cele społeczne bez prawa sprzedaży.
3. Jeżeli dla danej kopaliny został utworzony obszar górniczy, wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, w granicach obszaru górniczego może się odbywać wyłącznie za zgodą przedsiębiorstwa górniczego uprawnionego do wydobywania kopaliny ze złoża.
§  4.
1. O zamierzonym przystąpieniu do wydobywania kopaliny posiadacz gruntu jest obowiązany zawiadomić terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
2. Posiadacz gruntu wydobywający kopaliny jest obowiązany zabezpieczyć miejsce wydobywania w sposób zapewniający bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego oraz ochronę środowiska i odpowiednio zrekultywować i zagospodarować teren po zakończeniu wydobywania kopalin.
§  5.
1. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego może w razie potrzeby wydać decyzję określającą sposób i terminy wykonania obowiązków, o których mowa w § 4.
2. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego może zakazać wydobywania kopalin w razie stwierdzenia naruszenia przepisów § 3 i 4.
§  6.
1. Nie wymaga stwierdzenia w trybie § 2 ust. 1, że wydobywanie kopaliny wymienionej w § 1 pkt 1 i 2 podlega prawu górniczemu, jeżeli na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów stwierdzono, że potrzeby gospodarki narodowej wymagają, aby wydobywanie danej kopaliny z określonego złoża podlegało przepisom prawa górniczego lub że dana solanka nadaje się do otrzymywania z niej związków chemicznych.
2. Nie wymaga stwierdzenia w trybie § 2 ust. 2, że wydobywanie kopaliny wymienionej w § 1 pkt 3 podlega prawu górniczemu, jeżeli na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów uznano ją za leczniczą.
§  7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1971 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby (Dz. U. Nr 18, poz. 180).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1978.15.65

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Objęcie przepisami prawa górniczego wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz wydobywanie kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby.
Data aktu: 02/06/1978
Data ogłoszenia: 20/06/1978
Data wejścia w życie: 20/06/1978