Zm.: ustawa o radach narodowych.

Dz.U.78.14.61
USTAWA
z dnia 26 maja 1978 r.
o zmianie ustawy o radach narodowych.
Art.  1.

W ustawie z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139 i z 1977 r. Nr 11, poz. 44) wprowadza się po rozdziale 9 rozdział 9a w brzmieniu:

"Rozdział 9a

Komitety kontroli społecznej.

Art. 81a. 1. Przy każdej radzie narodowej działa komitet kontroli społecznej.

2. Komitety kontroli społecznej powoływane są przez rady narodowe z początkiem kadencji i działają do powołania ich nowego składu przez rady narodowe następnej kadencji.

3. Rada narodowa może w czasie swojej kadencji dokonywać zmian w składzie komitetu kontroli społecznej.

4. Pracą komitetu kontroli społecznej kieruje jego przewodniczący, który reprezentuje komitet w stosunkach z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi oraz pełni funkcję rzecznika kontroli społecznej.

Art. 81b. 1. Zadaniem komitetów kontroli społecznej jest pomoc radom narodowym w wypełnianiu ich funkcji kontrolnych, umacnianie roli i znaczenia kontroli społecznej na terenie działania właściwej rady narodowej, koordynowanie i inspirowanie działalności poszczególnych organów tej kontroli, doskonalenie wszystkich jej form, zwiększanie skuteczności kontroli, a zwłaszcza egzekwowanie zaleceń pokontrolnych oraz tworzenie warunków do działania i powoływania organów kontroli społecznej przez uprawnione organizacje.

2. Koordynacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy zwłaszcza działalności organów kontroli społecznej, powoływanych przez związki zawodowe, organizacje spółdzielcze oraz samorząd mieszkańców miast i wsi.

3. Zakres działania komitetów kontroli społecznej obejmuje wszystkie sprawy, które w myśl obowiązujących przepisów objęte są kontrolą społeczną.

4. Komitety kontroli społecznej działają zgodnie z wytycznymi rady narodowej oraz przy ścisłym współdziałaniu z komisjami tej rady.

5. Bieżący nadzór nad działalnością komitetów kontroli społecznej sprawują prezydia rad narodowych.

Art. 81c. 1. W wykonywaniu swych zadań komitety kontroli społecznej w szczególności:

1) inspirują i koordynują działalność poszczególnych organów kontroli społecznej oraz ukierunkowują ich pracę na określone dziedziny życia społeczno-gospodarczego, w których zachodzi szczególna potrzeba ochrony mienia społecznego lub praw obywateli, umocnienia dyscypliny społecznej, zapewnienia gospodarności oraz zaspokajania potrzeb ludności,

2) zalecają przeprowadzenie odpowiednich kontroli organom kontroli społecznej; w uzasadnionych wypadkach mogą powoływać doraźne zespoły kontrolne złożone z osób reprezentujących różne formy kontroli społecznej,

3) podejmują działania zapewniające pełną efektywność kontroli społecznej,

4) czuwają nad właściwym reagowaniem przez wszystkie organy i instytucje państwowe, gospodarcze, spółdzielcze i społeczne oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej na krytykę, a zwłaszcza na krytykę ze strony radnych lub prasy, radia i telewizji,

5) podejmują interwencje uzasadnione informacjami o wadliwej działalności organów i instytucji państwowych, gospodarczych, spółdzielczych i społecznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej lub wnioskami zmierzającymi do usprawnienia tej działalności.

6) współdziałają z organami kontroli państwowej i politycznej, sygnalizując im ujawnione przez kontrolę społeczną poważniejsze zjawiska negatywne,

7) współdziałają ze związkami zawodowymi w zakresie włączania załóg pracowniczych do aktywnego udziału w ujawnianiu i eliminowaniu zjawisk negatywnych,

8) mogą występować do właściwych organów, a w szczególności do organów kontroli państwowej lub organów ścigania, z wnioskami o zastosowanie odpowiednich środków wobec osób winnych zaniedbań lub naruszenia obowiązków.

2. Komitety kontroli społecznej co najmniej raz w roku przedstawiają radzie narodowej sprawozdania ze swej działalności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyniki kontroli oraz na skuteczność środków zastosowanych w celu likwidacji ujawnionych braków i niedociągnięć.

3. Wszystkie organy i jednostki państwowe, gospodarcze, spółdzielcze, organizacje społeczne, jednostki gospodarki nie uspołecznionej oraz organy ich samorządu obowiązane są udzielać komitetom kontroli społecznej w zakreślonym terminie odpowiedzi na otrzymane wnioski oraz informować o podjęciu odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w czasie kontroli społecznej.

4. Osoby wchodzące w skład komitetów kontroli społecznej podczas wykonywania czynności kontrolnych na podstawie pisemnego upoważnienia komitetu korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. Przepis ust. 4 stosuje się również do kontrolerów społecznych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów do sprawowania kontroli społecznej, podczas wykonywania przez nich czynności kontrolnych na zlecenie komitetu kontroli społecznej bądź kontroli objętych koordynacją tego komitetu.

Art. 81d. 1. Nadzór nad działalnością komitetów kontroli społecznej sprawują Rada Państwa i rady narodowe stopnia wojewódzkiego.

2. Regulamin organizacji pracy komitetów kontroli społecznej ustala rada narodowa w oparciu o ramowy regulamin uchwalony przez Radę Państwa.

3. Rada Państwa określa:

1) kierunki działania i zadania komitetów kontroli społecznej,

2) uprawnienia i obowiązki rzecznika kontroli społecznej,

3) organizację i skład liczbowy komitetów kontroli społecznej oraz tryb powoływania i odwoływania ich członków,

4) obowiązki i uprawnienia prezydiów rad narodowych w odniesieniu do komitetów kontroli społecznej,

5) tryb współdziałania komitetów z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami,

6) tryb prowadzenia działalności kontrolnej i związane z tym uprawnienia kontrolne,

7) szczególne uprawnienia przysługujące członkom komitetów kontroli społecznej i kontrolerom społecznym oraz związane z tym obowiązki zakładów pracy.

4. Rada Państwa okresowo ocenia prawidłowość działania całego systemu kontroli społecznej i w miarę potrzeby udziela wytycznych w sprawie zwiększenia jego efektywności."

Art.  2.

Rady narodowe powołują komitety kontroli społecznej w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020