Utworzenie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

Dz.U.78.14.59
USTAWA
z dnia 26 maja 1978 r.
o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
Art.  1.
1. Tworzy się Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu, zwany dalej "Komitetem".
2. 1 Komitet jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach kultury fizycznej.
2a. 2 Komitet w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego sprawuje nadzór nad działalnością terenowych organów administracji państwowej, właściwych w sprawach kultury fizycznej; koordynuje także działalność organizacji społecznych i spółdzielczych, uspołecznionych zakładów pracy oraz innych jednostek, w dziedzinie kultury fizycznej.
3. Komitet jest organem kolegialnym.
Art.  2.
1. 3 Do zakresu działania Komitetu należą sprawy: upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, rozmieszczenia, rozbudowy i wykorzystania obiektów sportowych oraz programowanie, koordynacja i kontrola działalności w tych dziedzinach. Komitet udziela pomocy w rozwijaniu społecznych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej.
1a. 4 Komitet w szczególności:
1) inicjuje działania organów administracji państwowej, organizacji społecznych i spółdzielczych w dziedzinie kultury fizycznej,
2) ustala programy rozwoju koordynowania działalności i dokonuje analiz tej działalności,
3) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów wnioski w sprawach dotyczących ustalania kierunków polityki Państwa w dziedzinie kultury fizycznej,
4) opiniuje projekty planów społeczno-gospodarczych oraz planów zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia potrzeb kultury fizycznej,
5) prowadzi kształcenie i doskonalenie kadr w dziedzinie kultury fizycznej oraz ustala zasady polityki kadrowej,
6) opiniuje projekty planów rozwoju nauki i techniki w zakresie potrzeb kultury fizycznej,
7) ustala zasady współpracy z zagranicą w dziedzinie kultury fizycznej,
8) opiniuje celowość tworzenia i zakres działania poszczególnych organizacji państwowych, społecznych i spółdzielczych w dziedzinie kultury fizycznej.
2. Zakresem działania Komitetu nie są objęte sprawy wychowania fizycznego w jednostkach wojskowych.
3. 5 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Komitetu oraz zakres i formy sprawowanej przez niego koordynacji i kontroli działalności w dziedzinie kultury fizycznej.
Art.  3. 6

 

1. Komitet współdziała w realizacji swoich zadań ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i spółdzielczymi.
2. Organy administracji państwowej, zarządy główne organizacji społecznych i centralne związki spółdzielcze współdziałają w zakresie rozwoju kultury fizycznej z Komitetem.
Art.  4.
1. W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący,
2) zastępcy przewodniczącego,
3) członkowie.
2. Przewodniczącego Komitetu, jego zastępców oraz członków Komitetu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3. Organizację Komitetu i tryb jego działania, organizację aparatu wykonawczego oraz jednostki organizacyjne podporządkowane Komitetowi określa statut nadany przez Radę Ministrów.
Art.  5.

W sprawach należących do zakresu działania Komitetu zarządzenia i inne akty wykonawcze wydaje przewodniczący Komitetu.

Art.  6.

Nadzór nad Komitetem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Art.  7. 7

(skreślony).

Art.  8.
1. Znosi się Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.
2. Sprawy należące dotychczas do właściwości Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki przechodzą do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu oraz do Głównego Komitetu Turystyki stosownie do ich zakresów działania.
Art.  9.
1. Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki (Dz. U. Nr 10, poz. 65).
2. Rada Ministrów określi zasady przejęcia majątku i zobowiązań Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku utworzonego ustawą, o której mowa w ust. 1.
3. Terenowe fundusze turystyki i wypoczynku utworzone na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, działają na dotychczasowych zasadach do czasu wydania przepisów wykonawczych określonych w art. 7.
Art.  10.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 79 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) z dniem 1 stycznia 1985 r.
2 Art. 1 ust. 2a dodany przez art. 79 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) z dniem 1 stycznia 1985 r.
3 Art. 2 ust. 1:

- zmieniony przez art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego (Dz.U.81.17.79) z dniem 10 lipca 1981 r.

- zmieniony przez art. 79 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) z dniem 1 stycznia 1985 r.

4 Art. 1 ust. 1a dodany przez art. 79 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) z dniem 1 stycznia 1985 r.
5 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 79 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) z dniem 1 stycznia 1985 r.
6 Art. 3 zmieniony przez art. 79 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) z dniem 1 stycznia 1985 r.
7 Art. 7 skreślony przez art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) z dniem 1 stycznia 1985 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020