Skład komisji poborowych i wynagrodzenie za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.76.9.49
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 1976 r.
w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224 i Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz art. 104 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Do składu wojewódzkiej komisji poborowej powołuje się:
1) jako przewodniczącego - wojewodę lub upoważnionego przez niego pracownika urzędu wojewódzkiego,
2) jako członków:
a) szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępcę,
b) pracownika urzędu wojewódzkiego odpowiedzialnego za sprawy poboru,
c) lekarza społecznej służby zdrowia,
d) lekarza wojskowego - wyznaczonego przez dowódcę okręgu wojskowego.
2. Do składu terenowej komisji poborowej powołuje się:
1) jako przewodniczącego - naczelnika gminy lub upoważnionego przez niego pracownika urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce urzędowania komisji,
2) jako członków:
a) przedstawiciela wojskowej komendy uzupełnień,
b) pracownika urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce urzędowania komisji - sekretarza komisji,
c) naczelnika innej niż wymieniona w pkt 1 gminy lub upoważnionego przez niego pracownika urzędu gminy objętej działalnością terenowej komisji poborowej,
d) dwóch lekarzy społecznej służby zdrowia.
3. Członek komisji wymieniony w ust. 2 pkt 2 lit. c) wchodzi w skład komisji tylko w dniach przewidzianych w planie poboru dla poborowych z danej gminy, miasta lub dzielnicy.
§  2. Wojewoda powołując imienny skład komisji wyznacza jednocześnie osoby, które w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego lub członków komisji wchodzą na czas ich nieobecności w skład komisji.
§  3.
1. Naczelnik gminy, na której obszarze znajduje się siedziba terenowej komisji poborowej, zatrudnia na podstawie umowy o pracę nie więcej niż 4 osoby dla każdej komisji do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej oraz wypełnianiem wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do poboru.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie według stawek przewidzianych dla referentów z wykształceniem średnim, określonych w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników terenowych organów administracji państwowej.
§  4. Wojewoda wyznacza lekarzy radiologów i techników medycznych, zakłady radiologiczne do prowadzenia badań radiofotograficznych poborowych w okresie poprzedzającym pobór i w czasie jego trwania, a także osoby do prowadzenia dokumentacji lekarskiej komisji, obsługi wagi i miary lekarskiej oraz zajęć świetlicowych.
§  5.
1. Prace komisji poborowych oraz badania radiofotograficzne na potrzeby tych komisji organizuje się w miarę możliwości poza godzinami służbowymi, uzależniając czas tych czynności od godzin pracy w miejscowych zakładach pracy i nauki.
2. W razie konieczności udziału w komisji w czasie godzin służbowych osobom wymienionym w § 6 ust. 1 przysługuje płatne zwolnienie od pracy.
§  6.
1. Osobom wchodzącym w skład komisji oraz osobom wymienionym w § 4 przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji lub za wykonywanie czynności związanych z pracą komisji.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynosi za każdy dzień pracy:

1) dla przewodniczącego i członków komisji - lekarzy oraz lekarza radiologa - 75 zł,

2) dla pozostałych członków komisji - 57 zł,

3) dla technika medycznego - 38 zł,

4) dla pozostałych osób wymienionych w § 4 - 25 zł.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wolne od podatku od wynagrodzeń.
§  7.
1. Osobom wchodzącym w skład terenowej komisji poborowej oraz osobom wymienionym w § 4, z wyjątkiem lekarza radiologa i technika medycznego, przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, jeżeli brały udział w pracach komisji lub wykonywały czynności związane z pracą komisji co najmniej 7 godzin dziennie.
2. Osobom wchodzącym w skład wojewódzkiej komisji poborowej wynagrodzenie przysługuje wtedy, gdy posiedzenia komisji odbywały się w danym dniu co najmniej 3 godziny poza godzinami służbowymi.
3. Wynagrodzenie za każdy dzień pracy przy badaniach radiologicznych przysługuje lekarzowi radiologowi i technikowi medycznemu, jeżeli badania te w okresie poboru są przeprowadzane w godzinach ustalonych przez przewodniczącego terenowej komisji poborowej. Wynagrodzenie to przysługuje również za badania radiofotograficzne przeprowadzone w okresie poprzedzającym pobór, jeżeli liczba osób wezwanych na te badania w ciągu jednego dnia wynosi co najmniej 80 osób.
§  8.
1. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru pokrywa się z budżetu wojewódzkiej rady narodowej.
2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji oraz osób biorących udział w pracach komisji (§ 4) wypłaca się według listy sporządzonej na podstawie planu poboru i protokołów dziennych komisji poborowych, a w odniesieniu do lekarza radiologa i technika medycznego - na podstawie stwierdzenia właściwego zespołu opieki zdrowotnej, że badania przeprowadzone zostały w myśl zasad określonych w § 7 ust. 3.
§  9. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) wojewodzie - należy przez to rozumieć także prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego,
2) urzędzie wojewódzkim - należy przez to rozumieć także urząd miasta stopnia wojewódzkiego,
3) naczelniku gminy - należy przez to rozumieć także naczelnika miasta i gminy, naczelnika (prezydenta) miasta innego niż wymienione w pkt 1 oraz naczelnika dzielnicy,
4) urzędzie gminy - należy przez to rozumieć także urząd miasta i gminy, urząd miejski inny niż wymieniony w pkt 2 i urząd dzielnicowy.
§  10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji (Dz. U. z 1968 r. Nr 10, poz. 51 i z 1970 r. Nr 7, poz. 57).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020