Zmiana rozporządzenia w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.

Dz.U.76.8.40
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lutego 1976 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.
Na podstawie art. 11 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, art. 18 ust. 1, art. 76 ust. 3 i art. 101 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników (Dz. U. z 1972 r. Nr 55, poz. 378 i z 1975 r. Nr 12, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dodaje się zdanie: "Wymiaru i poboru tych podatków dokonuje terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy do wydania uprawnienia do wykonywania działalności zarobkowej, zwany dalej właściwym organem.";
2) w § 9:
a) w ust. 1 pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) spożywczych - przy zatrudnieniu najwyżej sześciu pracowników i obrocie rocznym nie przekraczającym 2.400.000 zł",

b) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) handlu artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczymi, z wyjątkiem handlu żywcem - przy zatrudnieniu najwyżej dwóch pracowników i obrocie rocznym nie przekraczającym 1.200.000 zł; do kwoty tej nie wlicza się obrotu ze sprzedaży ryb surowych, solonych i wędzonych, jeżeli ich sprzedaż jest odrębnie opodatkowana na zasadach i warunkach określonych w § 15",

c) w ust. 1 pkt 5 skreśla się wyrazy "bez sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% alkoholu," a kwotę "1.500.000 zł" zastępuje się kwotą "2.000.000 zł",
d) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rzeźnictwo i wędliniarstwo, kuchmistrzostwo oraz piekarstwo",

e) w ust. 3 kwotę "1.500.000 zł" zastępuje się kwotą "2.000.000 zł";
3) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od decyzji odmawiającej przyznania karty podatkowej lub ryczałtu albo ustalającej opłatę za kartę podatkową lub ryczałt w kwocie wyższej od wymienionej we wniosku przez podatnika przysługuje w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji prawo wniesienia odwołania albo zrzeczenia się karty podatkowej lub ryczałtu. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu podatkowym.",

b) skreśla się ust. 2, 3 i 5;
4) w § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 5, § 6 ust. 3 pkt 1-3, ust. 4, ust. 5 pkt 3 i ust. 9, § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i e), pkt 5-7 i ust. 5, § 10 ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 skreśla się wyraz "najemny" użyty w różnych przypadkach;
5) w § 6 ust. 5, § 7 ust. 1-3, § 11 ust. 4 i 5, § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 4 i 5, § 21 ust. 1 i 3, § 22 ust. 1, 5 i 7 oraz § 23 ust. 3 wyrazy "organ administracji państwowej stopnia powiatowego", "właściwy organ administracji państwowej stopnia powiatowego" lub "terenowy organ administracji państwowej", użyte w różnych przypadkach, zastępuje się wyrazami "właściwy organ" w tych samych przypadkach.
§  2. Termin złożenia wniosku o opodatkowanie w formie ryczałtu umownego, określony w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów wymienionego w § 1, przesuwa się do dnia 31 marca 1976 r. dla podatników, którzy stosownie do przepisów niniejszego rozporządzenia nabyli w 1976 r. uprawnienie do opłacania podatków obrotowego i dochodowego w formie ryczałtu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 1976.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.8.40

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.
Data aktu: 13/02/1976
Data ogłoszenia: 03/03/1976
Data wejścia w życie: 03/03/1976