Podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U.76.42.255
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1976 r.
w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 3 i art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 338 i z 1976 r. Nr 40, poz. 232), art. 5 ust. 2, art. 13 i art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339 i z 1976 r. Nr 40, poz. 231) oraz art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Za zajęcia zarobkowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 338 i z 1976 r. Nr 40, poz. 232) i art. 8a ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339 i z 1976 r. Nr 40, poz. 231) uważa się nie podlegającą przepisom o podatku od wynagrodzeń działalność adwokatów, inżynierów, budowniczych, techników budowlanych, geodetów, tłumaczy, lekarzy, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, uprawnionych techników dentystycznych, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, agentów, osób wykonujących zlecenia doraźnego pośrednictwa oraz osób zajmujących się wytwórczością ludową i artystyczną.
§  2. Na wniosek podatnika wyłącza się z obrotu:
1) przy wykonywaniu rzemiosł budowlanych - wartość materiałów,
2) przy wykonywaniu pozostałych rzemiosł - wartość części zamiennych, podzespołów oraz nie przetworzonych materiałów

- dodanych przy wykonywaniu usług, jeżeli podatnik:

a) wystawi rachunek za wykonaną usługę, w którym wykaże w odrębnej pozycji rodzaj, ilość, cenę jednostkową nie wyższą od ceny zakupu i ogólną wartość dodanych materiałów, części zamiennych i podzespołów, bez doliczenia do niej narzutów, z wyjątkiem stosowanych przy robotach budowlanych i montażowych, jeżeli ich wysokość nie przekracza łącznie 3,5% ceny podstawowej tych robót,
b) posiada oryginalne dowody zakupu dodanych materiałów, części zamiennych lub podzespołów, odpowiadające warunkom określonym w art. 103 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
§  3.
1. Sprzedaż polikwidacyjna i uzyskany z niej dochód nie podlegają oddzielnemu opodatkowaniu podatkami obrotowym i dochodowym, jeżeli:
1) na dzień likwidacji został sporządzony dokładny spis remanentu towarów w dwóch egzemplarzach, z których jeden został złożony przez podatnika właściwemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego, zwanemu dalej "właściwym organem",
2) podatnik wystawia, z zachowaniem kopii, kolejno numerowane rachunki za sprzedane towary pochodzące ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa, z zaznaczeniem pozycji spisu remanentu, której sprzedaż dotyczy; przy sprzedaży towarów bezpośredniemu konsumentowi nie jest konieczne podawanie w rachunku nazwiska, imienia i adresu nabywcy towaru,
3) sprzedaż polikwidacyjna nie trwa dłużej niż trzy miesiące, licząc od dnia likwidacji przedsiębiorstwa.
2. Właściwy organ może, na wniosek podatnika, przedłużyć w uzasadnionych wypadkach termin określony w ust. 1 pkt 3.
§  4. Stawki podatku obrotowego od obrotów z działalności zarobkowej ustala się:
1) w zakresie rzemiosła piekarstwo - w wysokości 1%,
2) w zakresie pozostałych rzemiosł spożywczych - w wysokości 3%,
3) w zakresie handlu, ze sprzedaży pieczywa - w wysokości 2,5%,
4) w zakresie usług hotelarskich, z prowadzenia pensjonatów i obozowisk turystycznych - w wysokości 6%,
4a) 2 w zakresie przemysłu gastronomicznego, z wyjątkiem obrotów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu - w wysokości 4%,
5) 3 innej niż wymieniona w pkt 1-4a i w art. 10 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o podatku obrotowym - w wysokości 6%.
§  5.
1. Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym następuje pod warunkiem udowodnienia okoliczności uzasadniających zwolnienie. W razie istnienia obowiązku prowadzenia ksiąg udowodnienie może nastąpić jedynie na podstawie tych ksiąg.
2. Za dochody przekazane bezpośrednio na cele kultu religijnego uważa się dochody wydatkowane na nabycie lub utrzymanie przedmiotów używanych wyłącznie przy spełnianiu obrzędów religijnych oraz na utrzymanie w stanie zdatnym do użytku obiektów sakralnych.
§  6.
1. 4 Za koszty uzyskania przychodów uznaje się:
1) wydatki na nabycie przedmiotów majątkowych w celu wymiany zużytych przedmiotów:
a) jeżeli jednostkowy koszt nabycia przedmiotu nie przekracza 2.000 zł,
b) w zakładach przemysłu gastronomicznego i usług hotelarskich - w stosunku do przedmiotów majątkowych przeznaczonych do bezpośredniej działalności tych zakładów - jeżeli jednostkowy koszt nabycia przedmiotu nie przekracza 30.000 zł;
2) odpisy na zużycie przedmiotów majątkowych, jeżeli wydatki na ich nabycie nie są uznane za koszty uzyskania przychodów.
2. Za przedmioty majątkowe, o których mowa w ust. 1, uważa się również matryce niezbędne do wykonywania określonej produkcji.
3. Zasady dokonywania odpisów na zużycie przedmiotów majątkowych określają odrębne przepisy.
§  7. 5  
1. Koszt nabycia rzeczy i praw majątkowych dla celów opodatkowania dochodu z ich sprzedaży ustala się, jak następuje:
1) jeżeli nabycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze darowizny albo zasiedzenia - w wysokości wartości przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, a jeżeli nabycie było wolne od opodatkowania - w wysokości wartości ustalonej przez właściwy organ, tak jakby to nabycie podlegało opodatkowaniu,
2) jeżeli nabycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w inny sposób - w wysokości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. Jeżeli koszt nabycia nieruchomości budynkowych lub ich części, ustalony w sposób określony w ust. 1, łącznie z wartością nakładów trwale zwiększających lub ulepszających ich substancję jest niższy od wartości ustalonej dla celów obowiązkowego ubezpieczenia od ognia w dniu sprzedaży, za koszt nabycia lub wybudowania przyjmuje się wartość ustaloną dla celów obowiązkowego ubezpieczenia.
3. Nie ustala się dochodu:
1) ze sprzedaży nieruchomości budynkowych lub ich części oraz ze zbycia spółdzielczego prawa do lokalu, nabytych przed okresem 5 lat, a także ze sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych przed okresem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż (zbycie),
2) ze sprzedaży nabytych od Państwa lokali mieszkalnych lub zbycia spółdzielczego prawa do lokalu, jeżeli sprzedaż (zbycie) była uzasadniona koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie nowego budynku lub prawa do lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia sprzedaży (zbycia).
4. Przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych zmniejsza się koszty ich nabycia lub wytworzenia o wartość odpisów na zużycie za okres po dniu 31 grudnia 1976 r., z wyjątkiem wypadków, gdy ustalenie wartości z dnia nabycia nastąpiło w sposób określony w ust. 2.
5. Podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych lub ich części oraz ze zbycia spółdzielczego prawa do lokalu ustala się w sposób następujący:
1) dochodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami z innych źródeł podlegających podatkowi dochodowemu,
2) nadwyżkę dochodu ponad kwotę wolną od podatku dzieli się przez liczbę pełnych lat, jakie upłynęły od dnia nabycia do dnia sprzedaży (zbycia),
3) podatek od części nadwyżki przypadającej na jeden pełny rok oblicza się według skali określonej w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym, a następnie ustala się stopę procentową tak obliczonej kwoty podatku w stosunku do tej części nadwyżki,
4) stopę procentową podatku ustaloną w sposób określony w pkt 3 stosuje się do całej nadwyżki dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych lub ich części oraz zbycia spółdzielczego prawa do lokalu.
6. Liczbę pełnych lat, o których mowa w ust. 5 pkt 2, ustala się przez podzielenie przez 12 okresu posiadania nieruchomości (prawa do lokalu), licząc od miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż (zbycie).
§  8.
1. Zwalnia się od podatków obrotowego i dochodowego przychody:
1) z wykonywania rzemiosła, z wyjątkiem rodzajów rzemiosł wymienionych w ust. 2, i z wytwórczości artystycznej, jeżeli osiągany z tych rodzajów działalności obrót nie przekracza w roku podatkowym 80.000 zł, oraz z wytwórczości ludowej, wykonywanych osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz przez pracowników rolnych; nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwolnienia zatrudnianie przez rzemieślnika, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dwóch osób, w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, i osiąganie w związku z tym obrotu przekraczającego 80.000 zł rocznie, nie więcej jednak niż po 30.000 zł na każdą z tych osób,
2) z wykonywania osobiście świadczeń usług, z wyjątkiem usług przewozowych, oraz ze sprzedaży rzeczy wytworzonych przez zbywcę lub uzyskanych przez niego ze zbioru (np. produktów leśnych, łąkowych, nasion drzew i krzewów), gdy łączny obrót z tych tytułów nie przekracza 24.000 zł rocznie,
3) ze sprzedaży przez rzemieślników zbędnych materiałów w cenie nie wyższej od ceny zakupu; zwolnienie to ma zastosowanie także przy opodatkowaniu wartości remanentu towarów w razie likwidacji przedsiębiorstwa,
4) ze sprzedaży produktów leśnych i łąkowych, nasion drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, ze zbioru wykonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne oraz wykonywanego ubocznie przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub pracowników rolnych i leśnych,
5) z czynności uprawy ziemi wykonywanych przez rolników w innych gospodarstwach przy użyciu koni,
6) 6 z usług przewozowych, z wyjątkiem przewozu osób, wykonywanych osobiście albo z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników; jednak w razie wykonywania usług przewozowych z użyciem pojazdu mechanicznego zwolnienie dotyczy wyłącznie przewozu płodów rolnych z pola do zagrody lub z zagrody do punktu skupu na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych.
7) z prowadzenia pasiek,
8) z hodowli jedwabników, jeżeli:
a) kokony są dostarczane wyłącznie na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej,
b) hodowla prowadzona jest wyłącznie z greny dostarczanej przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
9) ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku obrotowym, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka,
10) ze sprzedaży posiłków domowych (śniadania, obiady, kolacje) w mieszkaniach, jeżeli:
a) sprzedaż posiłków nie przekracza ilości określonej przez właściwy terenowy organ administracji państwowej, przy której jest wymagane uzyskanie uprawnienia do wykonywania tej działalności; wyłącza jednak zwolnienie od podatków, mimo braku w danej miejscowości obowiązku uzyskania uprawnienia, sprzedaż w miejscowościach na terenie gmin i w miastach o liczbie stałych mieszkańców do 25.000 w ilości przekraczającej 30 posiłków, a w pozostałych miejscowościach w ilości przekraczającej 20 posiłków każdego rodzaju na dobę, licząc w skali średniej tygodniowej; ograniczenie ilości sprzedawanych posiłków nie dotyczy sporadycznego żywienia myśliwych przez pracowników państwowych gospodarstw leśnych,
b) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze sprzedażą napojów alkoholowych, w tym również piwa,
11) ze sprzedaży jednodaniowych posiłków domowych i napojów bezalkoholowych w mieszkaniach, jeżeli:
a) sprzedaż odbywa się na podstawie umowy zawartej z właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej jednostką gospodarki uspołecznionej,
b) sprzedaż posiłków nie przekracza ilości określonej przez właściwy terenowy organ administracji państwowej, przy której nie jest wymagane uzyskanie uprawnienia do wykonywania tej działalności; wyłącza jednak zwolnienie od podatków, mimo braku w danej miejscowości obowiązku uzyskania uprawnienia, sprzedaż w ilości przekraczającej 100 posiłków na dobę,
c) sprzedaż posiłków nie jest połączona ze sprzedażą napojów alkoholowych, w tym również piwa,
12) ze sprzedaży towarów otrzymanych przez sprzedającego z zagranicy, deklarowanych przez niego jako dary, lub nabytych w eksporcie wewnętrznym za walutę nadesłaną z zagranicy na imię sprzedającego do Banku Polska Kasa Opieki S.A. bądź za zagraniczne środki płatnicze wpłacone przez niego do tego banku; nie dotyczy to osób prowadzących w kraju przedsiębiorstwo, jeżeli surowiec lub towar otrzymany z zagranicy jako dar lub nabyty w eksporcie wewnętrznym jest przerabiany albo sprzedawany w tym przedsiębiorstwie,
13) 7 ze sprzedaży towarów nabytych w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "Baltona" przez członków załogi polskich morskich statków handlowych w żegludze międzynarodowej i statków rybołówstwa morskiego za zagraniczne środki płatnicze uzyskane z otrzymanego dodatku dewizowego,
14) ze sprzedaży towarów przywiezionych bądź sprowadzonych z zagranicy, zgodnie z przepisami prawa celnego, i nabytych tam za własne środki płatnicze uzyskane z oszczędności w granicach diet, kieszonkowego lub otrzymanych za granicą zarobków albo pochodzące z posiadanego rachunku walutowego w Narodowym Banku Polskim, Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub Banku Handlowym w Warszawie S.A., jeżeli łączny obrót ze sprzedaży nie przekracza kwoty 36.000 zł rocznie,
15) 8 ze sprzedaży towarów nabytych w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "Baltona" za zagraniczne środki płatnicze przez osoby nie wymienione w pkt 13, jeżeli łączny obrót ze sprzedaży nie przekracza kwoty 36.000 zł rocznie,
16) 9 ze sprzedaży przez rolników kopalin wydobytych z gruntów wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego, jeżeli do przychodów z tej sprzedaży stosuje się przepisy o podatku gruntowym, a działalność w tym zakresie nie jest rzemiosłem,
17) 10 z prowadzenia na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy terenowy organ administracji państwowej żłobków i przedszkoli w mieszkaniach najwyżej dla 4 dzieci,
18) 11 z wykonywania przez emerytów i rencistów osobiście niektórych rodzajów usług dla ludności na podstawie zaświadczenia właściwego organu.
2. 12 Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w razie wykonywania następujących rzemiosł: rzemiosła chemiczne z wyjątkiem wulkanizatorstwa, tartacznictwo, wytwarzanie płyt, sklejek, oklein i obłogów, wytwarzanie bindry, wędzenie ryb produkcyjne, wędzenie ryb i mięsa usługowe, młynarstwo (usługowy przemiał i przerób zbóż), przetwórstwo owoców i warzyw, wytłaczanie oleju, wytwarzanie cukierków i wyrobów czekoladowych, rozlewnie piwa, wypożyczanie sprzętu i garderoby.
§  9.
1. Zwalnia się od podatków obrotowego i dochodowego przychody osiągane z tytułu:
1) wykonywania rzemiosła,
2) 13 wykonywania działalności w zakresie przemysłu gastronomicznego bez sprzedaży napojów zawierających alkohol, z wyjątkiem piwa.
2. Zwolnienie stosuje się, jeżeli osoby określone w ust. 1:
1) posiadają uprawnienie do wykonywania działalności przewidziane w obowiązujących przepisach,
2) 14 nie zatrudniają w związku z wykonywaną działalnością ani pracownika, ani pełnoletniego członka rodziny poza małżonkiem, jak również nie korzystają z usług innych osób nie zatrudnionych w zakładzie, a jeżeli chodzi o osoby wykonujące działalność w zakresie przemysłu gastronomicznego - zatrudniają poza małżonkiem nie więcej niż jednego pracownika lub jednego pełnoletniego członka rodziny,
3) 15 osiągają w roku podatkowym obrót z tytułu wykonywania rzemiosła nie przekraczający 120.000 zł, a z tytułu wykonywania działalności w zakresie przemysłu gastronomicznego sezonowo - 180.000 zł, a w okresie całego roku 270.000 zł,
4) nie wykonują same, jak też ich małżonkowie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionych w ust. 1, innej działalności podlegającej podatkowi obrotowemu lub opłacie skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
3. 16 Nie stanowi przeszkody w stosowaniu zwolnienia zatrudnianie przez rzemieślnika, zgodnie z odrębnymi przepisami, jednej osoby młodocianej, w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, i osiąganie w związku z tym wyższego obrotu od określonego w ust. 2 pkt 3, nie przekraczającego jednak w roku podatkowym 180.000 zł.
4. Zwolnienie stosuje się, poczynając od roku podatkowego następującego po roku, w którym podatnik osiągnął wiek określony w ust. 1 albo został zaliczony do I lub II grupy inwalidów.
5. W celu uzyskania zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego należy złożyć wniosek o zwolnienie w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności zarobkowej w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem jej wykonywania.
6. Osoba zwolniona od podatków na podstawie ust. 1 jest obowiązana zawiadomić właściwy organ o powstaniu okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia utraty prawa do zwolnienia.
7. Osoba, która zawiadomi właściwy organ w terminie określonym w ust. 6 o powstaniu okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia od podatków, zostanie opodatkowana od miesiąca następującego po utracie tego prawa, z wyjątkiem wypadku przekroczenia granicy obrotu określonej w ust. 2 pkt 3 lub w ust. 3; w tym wypadku zostanie ona opodatkowana za cały rok podatkowy, lecz zapłata podatku zostanie jej rozłożona na miesięczne raty.
8. Osoba, która wprowadzi właściwy organ w błąd co do warunków, od których uzależnione jest prawo do zwolnienia od podatków, bądź która utraci to prawo i nie dopełni obowiązków przewidzianych w ust. 6, zostanie opodatkowana za cały rok podatkowy.
9. W razie nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie od podatków przysługuje podatnikowi prawo zgłoszenia w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia ostatecznej decyzji wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej lub w formie ryczałtu umownego.
§  10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego (Dz. U. z 1973 r. Nr 2, poz. 17 i z 1975 r. Nr 12, poz. 63).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.
2 § 4 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1980 r.
3 § 4 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
4 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
6 § 8 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
7 § 8 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.
8 § 8 ust. 1 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.
9 § 8 ust. 1 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.
10 § 8 ust. 1 pkt 17:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

11 § 8 ust. 1 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
12 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
13 § 9 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
14 § 9 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
15 § 9 ust. 2 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 5 października 1979 r. (Dz.U.79.24.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

16 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1978 r. (Dz.U.78.11.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 1978 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020