Zm.: rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

Dz.U.76.40.238
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 13 grudnia 1976 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.
Na podstawie art. 173 § 1 pkt 1 i art. 297 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz. U. Nr 43, poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. W wynagrodzeniu za czas urlopu uwzględnia się składniki wynagrodzenia zaliczane do osobowego funduszu płac, z wyłączeniem:

1) składników wynagrodzenia o charakterze nieperiodycznym, to jest składników, które w przepisach o ich przyznawaniu nie zostały związane z żadnym okresem (godzina, miesiąc, kwartał itp.), lecz są przyznawane albo na podstawie oceny całokształtu pracy pracownika, albo po spełnieniu przez niego określonych warunków stanowiących podstawę dokonania wypłaty, takich jak:

a) nagrody i gratyfikacje,

b) wypłaty z funduszu mistrza (majstra, kierownika budowy),

c) jednorazowe wynagrodzenia (wyrównania) wypłacane w związku ze zgłoszeniem i przyjęciem projektu wynalazczego, określone w § 23 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 54, poz. 351),

d) jednorazowa premia przysługująca pracownikowi szkolącemu z tytułu pomyślnego złożenia egzaminu przez szkolonego,

e) ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

f) zapomogi i odprawy,

2) świadczeń pieniężnych i w naturze nie stanowiących bezpośrednio wynagrodzenia za wykonywaną przez pracownika pracę, takich jak:

a) ryczałty, dodatki i ekwiwalenty za używanie i utrzymanie własnych środków lokomocji, za przedłużenie używalności odzieży roboczej lub obuwia ochronnego oraz używanie odzieży własnej zamiast roboczej,

b) ekwiwalent za pranie i reperację odzieży roboczej, wykonywane we własnym zakresie przez pracownika,

c) stypendia pracownicze,

d) wartość posiłków profilaktycznych, regeneracyjno-wzmacniających, a także innych środków wydawanych do spożycia pracownikom bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w części nie opłaconej), dodatek kaloryczny,

e) wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące pracownikowi w razie rozwiązania umowy o pracę,

3) świadczeń pieniężnych mających charakter diety oraz innych świadczeń związanych z podróżą lub z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy, takich jak:

a) dodatki (ryczałty) za rozłąkę, strawne,

b) dodatki godzinowe wypłacane na kolei pracownikom drużyn lokomotywowych i konduktorskich,

c) zwrot kosztów przejazdów do miejsca zamieszkania w celu odwiedzenia rodzin, wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym i zwerbowanym,

d) ryczałty za noclegi dla pracowników czasowo przeniesionych,

4) wynagrodzenie za:

a) dyżury zakładowe i gotowość do pracy pełnione przez pracowników medycznych,

b) prowadzenie przez kierowców w czasie wolnym od pracy autobusów używanych do przewozu wycieczek,

c) czas ćwiczeń (prób) i występów orkiestr zakładowych,

5) zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego.

2. Z wynagrodzeń wypłacanych na podstawie uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 211) w wynagrodzeniu za czas urlopu uwzględnia się tylko:

1) premie za oszczędne zużycie paliw płynnych dla kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników,

2) ponadplanowe wypłaty z osobowego funduszu płac realizowane w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z tytułu wcześniejszego rozpoczęcia lub przedłużenia okresu ogrzewczego, jak również z tytułu przedłużenia czasu pracy własnych pracowników zatrudnionych przy odśnieżaniu,

3) wynagrodzenia pracowników oddelegowanych okresowo z innych jednostek do przedsiębiorstw (zakładów) oczyszczania miasta do prac związanych z akcją zimową,

4) wynagrodzenia za roboty interwencyjne wykonane przez przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej ze środków funduszu aktywizacji zawodowej,

5) dodatkowe wynagrodzenie dla niektórych pracowników domów wczasowych świadczących usługi dla konsumentów nie będących mieszkańcami domów wczasowych, z wyłączeniem wypłacanych z tego tytułu premii,

6) przejściowe dodatki wypłacane a funduszu dyspozycyjnego w jednostkach inicjujących,

7) przejściowe dodatki wypłacane z oszczędności funduszu płac pozostających w dyspozycji zakładu pracy,

8) wynagrodzenia prowizyjne inkasentów w przedsiębiorstwach energetyki.

3. Z innych funduszów niż osobowy fundusz płac w wynagrodzeniu za urlop uwzględnia się następujące świadczenia pieniężne:

1) z bezosobowego funduszu płac - wynagrodzenia za usługi załadunkowe i wyładunkowe wypłacane pracownikowi przez zakład pracy, który udziela urlopu,

2) z funduszu honorariów następujące wynagrodzenia za prace twórcze, autorskie i realizatorskie należące do podstawowej (statutowej) działalności zakładu pracy wypłacającego wynagrodzenie, jeżeli te prace wykonywane są przez pracowników własnych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

a) wynagrodzenia za pracę dziennikarską wypłacane dziennikarzowi przez redakcję, w której pełni stałą funkcję,

b) wynagrodzenia za prace wynikające ze stałej funkcji pracownika, związane z przygotowaniem, realizacją i organizacją audycji radiowych i telewizyjnych w zespole Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", ośrodku telewizyjnym lub rozgłośni regionalnej oraz wynagrodzenia za prace dla terytorialnie właściwego ośrodka telewizyjnego i programu ogólnopolskiego,

c) wynagrodzenia za prace związane z przygotowaniem i realizacją filmów.";

2) w § 15:
a) w ust. 1 wyrazy "określone w § 6 ust. 2 pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "określone w § 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. a) i b) oraz wynagrodzenie za występy ponad normę wypłacane pracownikowi artystycznemu przez instytucję artystyczną (teatralną, muzyczną, cyrk) i wynagrodzenie za występy albo opracowania w liczbie i rodzaju przewidzianych w umowie o pracę, wypłacane dyrektorowi - kierownikowi artystycznemu przez instytucję teatralną lub muzyczną",
b) w ust. 2 wyrazy "w § 6 ust 2 pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "w § 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit a) i b)",
c) w ust. 4 wyrazy "w § 6 ust. 2 pkt 6" zastępuje się wyrazami "w § 6 ust. 3 pkt 2 lit c)";
3) w § 20:
a) w pkt 1 wyrazy "w § 6 ust. 2" zastępuje się wyrazami "w § 6 ust. 3",
b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "za okresy dłuższe niż 1 miesiąc".
§  2. W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy (Dz. U. Nr 51, poz. 334) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o obliczaniu wynagrodzenia według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop, należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz. U. z 1974 r. Nr 43, poz. 259 i z 1976 r. Nr 40, poz. 238) ze zmianami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia.";

2) w § 13:
a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia, z wyłączeniem składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości, stanowi wynagrodzenie za jeden dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy.",

b) w ust. 2 skreśla się pkt 2, a dotychczasowy pkt 3 oznacza się jako pkt 2,
c) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dodatek wyrównawczy według składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oblicza się odejmując wynagrodzenie przysługujące po przeniesieniu do innej pracy od wynagrodzenia, które przysługiwało pracownikowi bezpośrednio przed przeniesieniem. Różnica stanowi dodatek wyrównawczy w miesiącach kalendarzowych, w których pracownikowi po przeniesieniu do innej pracy przysługiwało wynagrodzenie za wszystkie dni pracy.";

3) w § 14:
a) w ust. 1 wyrazy "§ 13 ust. 2 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "§ 13 ust. 2 pkt 1",
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Dodatek wyrównawczy według składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości obliczony w sposób ustalony w § 13 ust. 3 zmniejsza się za każdy dzień pracy, za który pracownikowi po powierzeniu innej pracy nie przysługiwało wynagrodzenie. W celu ustalenia kwoty, o którą zmniejsza się dodatek wyrównawczy, dodatek ten dzieli się przez 25,5 i otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni roboczych, za które pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy wypadków, w których pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy z ubezpieczenia społecznego. W takich wypadkach dodatek wyrównawczy dzieli się przez 30, a wynik mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które pracownikowi przysługiwał zasiłek; o otrzymaną kwotę zmniejsza się dodatek wyrównawczy.";

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika w celu określenia dodatku wyrównawczego (§ 13 i 14) uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za urlop, z wyłączeniem świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz. U. z 1974 r. Nr 43, poz. 259 i z 1976 r. Nr 40, poz. 238), oraz wynagrodzenia za występy ponad normę wypłacane pracownikowi artystycznemu przez instytucję artystyczną (teatralną, muzyczną, cyrk) i wynagrodzenia za występy albo opracowania w liczbie i rodzaju przewidzianych w umowie o pracę, wypłacane dyrektorowi - kierownikowi artystycznemu przez instytucję teatralną lub muzyczną."

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.40.238

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.
Data aktu: 13/12/1976
Data ogłoszenia: 29/12/1976
Data wejścia w życie: 01/01/1977