Przyjęcie przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.

Dz.U.76.36.215
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 października 1976 r.
w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z § 38 Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 28, poz. 222), następujące państwa złożyły Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dokumenty przyjęcia tego porozumienia:

Singapur dnia 19 lipca 1973 r.

z zastrzeżeniem, że "...funkcjonariusze Agencji, którzy są obywatelami Singapuru, nie będą korzystać ze zwolnień od podatków od wynagrodzeń i poborów wypłacanych im przez Agencję",

Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 30 października 1974 r.

z następującym zastrzeżeniem:

"Niemiecka Republika Demokratyczna nie uważa się za związaną postanowieniami § 26 i 34 porozumienia, które zobowiązują do podporządkowania się jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Odnośnie do kompetencji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej sporów wynikających z interpretacji lub stosowania porozumienia Niemiecka Republika Demokratyczna wyraża pogląd, że zgoda wszystkich stron w sporze musi być uzyskana w każdym poszczególnym przypadku przed wniesieniem do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sporu w celu jego rozstrzygnięcia.

Zastrzeżenie to odnosi się również do postanowienia § 34, przewidującego, że opinia wydana przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości będzie przyjmowana jako załatwienie ostateczne.",

Mauritius dnia 7 kwietnia 1975 r.,

Mongolska Republika Ludowa dnia 12 stycznia 1976 r.

z następującym zastrzeżeniem:

"Mongolska Republika Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami § 26 i 34 porozumienia, które dotyczą jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Mongolska Republika Ludowa uważa, że jakikolwiek spór dotyczący interpretacji lub stosowania porozumienia powinien być wniesiony do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości za zgodą wszystkich stron w sporze w każdym poszczególnym przypadku.

Zastrzeżenie to odnosi się również do postanowienia § 34, przewidującego, że opinia wydana przez Trybunał będzie przyjmowana przez strony jako ostateczna."

Zgodnie z § 38 porozumienia weszło ono w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw w dniu złożenia ich dokumentów przyjęcia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.36.215

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przyjęcie przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Data aktu: 30/10/1976
Data ogłoszenia: 23/11/1976
Data wejścia w życie: 23/11/1976